Термінологічний словникВідсортовано за За датою останнього оновлення (за спаданням) Хронологічне сортування: За датою останнього оновлення змінити до (за зростанням) | За датою створення

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  770  (Далі)
  Все

ЧЛЕНИ ТОВАРНОЇ БІРЖІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧЛЕНИ ТОВАРНОЇ БІРЖІ(англ. commodity exchange members [kəˈmɒdɪti ɪksˈʧeɪnʤ ˈmɛmbəz])- засновники, а також прийняті до її складу згідно із статутом біржі вітчизняні та іноземні юридичні і фізичні особи. Порядок прийняття у члени біржі та вибуття із складу її членів визначається статутом товарної біржі


ЧЛЕН ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧЛЕН ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ(англ. payment system member [ˈpeɪm(ə)nt ˈsɪstəm ˈmɛmbə])- юридична особа, яка на підставі належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги в межах України


ЧИСТІ АКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧИСТІ АКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ(англ. net assets of the investment fund [nɛt ˈæsɛts ɒv ði ɪnˈvɛstmənt fʌnd])- величина, яка визначається як різниця між сумою активів і розміром пасивів інвестиційного фонду з урахуванням їх ринкової вартості


ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)(англ. net income from sales of products (goods, works, services) [nɛt ˈɪnkʌm frɒm seɪlz ɒv ˈprɒdʌkts (gʊdz, wɜːks, ˈsɜːvɪsɪz)])- дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів


ЧИННИКИ КОРУПЦІЙНОГО РИЗИКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧИННИКИ КОРУПЦІЙНОГО РИЗИКУ(англ. corruption risk factors [kəˈrʌpʃən rɪsk ˈfæktəz])- умови та причини, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування ді-янь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією


ЧЕКОДАВЕЦЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧЕКОДАВЕЦЬ(англ. check provider [ʧɛk prəˈvaɪdə])- підприємство або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його (джерело: Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 No 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за No 377/8976 // Офіційний вісник України. – 2004. – No 13. – Ст. 908)


ЧАСТКОВЕ РЕЗЕРВУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧАСТКОВЕ РЕЗЕРВУВАННЯ(англ. fractional-reserve banking [ˈfrakʃ(ə)n(ə)l rɪˈzəːv ˈbaŋkɪŋ])- сучасна система ведення банківської справи, відповідно до якої частина коштів, залучених банком у вигляді вкладів, не використовується банком для здійснення активних операцій, а резервується на спеціальному резервному рахунку в центральному банку. Такі резерви називаються обов’язковими і є інструментом реалізації монетарної політики центрального банку. Політику щодо встановлення нормативів обов’язкового резервування визначає цен-тральний банк. Для різних видів вкладів (депозитів) він може встановлювати різні значення нормативів обов’язкового резервування. Реалізація механізму Ч. р. дозволяє регулювати попит і пропозицію грошей в економіці країни (джерело: Банківська енциклопедія / колектив авторів. – ISBN 978-966-346-923-2. – К.: ЦНД НБУ «Знання», 2011. – С. 503


ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОДАТКОВУ І МИТНУ ПОЛІТИКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОДАТКОВУ І МИТНУ ПОЛІТИКУ(англ. central executive body, which ensures the formation and implementation of state tax and customs policy [ˈsɛntrəl ɪgˈzɛkjʊtɪv ˈbɒdi, wɪʧ ɪnˈʃʊəz ðə fɔːˈmeɪʃən ænd ˌɪmplɪmɛnˈteɪʃən ɒv steɪt tæks ænd ˈkʌstəmz ˈpɒlɪsi])- центральний орган виконавчої влади, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики, забезпечення фор-мування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загаль-нообов’язкове державне соціальне страхування, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 No 4495-VI


ЦІНОВА СТАБІЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІНОВА СТАБІЛЬНІСТЬ(англ. price stability [praɪs stəˈbɪlɪti])- збереження купівельної спроможності національної валюти шляхом підтримання у серед-ньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірю-ються індексом споживчих цін (джерело: Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 No 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – No 29. – Ст. 238)


ЦІННІ ПАПЕРИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІННІ ПАПЕРИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ(англ. securities of the joint investment institution [sɪˈkjʊərɪtiz ɒv ðə ʤɔɪnt ɪnˈvɛstmənt ˌɪnstɪˈtjuːʃən])- акції корпоративного фонду та інвестиційні сертифікати пайового фонду


ЦІННИЙ ПАПІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІННИЙ ПАПІР(англ. security paper [sɪˈkjʊərɪti ˈpeɪpə])- документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цін-ним папером іншим особам


ЦІЛЬОВІ ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛЬОВІ ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ(англ. targeted financial sanctions [ˈtɑːgɪtɪd faɪˈnænʃəl ˈsæŋkʃənz])- цей термін означає як заморожування активів, так й заборону для запобігання використання коштів чи інших активів, в прямий чи опосередкований спосіб, на користь санкціонованих осіб та підприємств


ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ПОЗИК УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ПОЗИК УКРАЇНИ(англ. target home government bonds [ˈtɑːgɪt həʊm ˈgʌvnmənt bɒndz])- облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу.Основним реквізитом цільових облігацій внутрішніх державних позик України є зазначення передбаченого законом про Державний бюджет України на відповідний рік напряму вико-ристання залучених від розміщення таких облігацій коштів.Кошти, залучені до Державного бюджету України від розміщення цільових облігацій вну-трішніх державних позик України, використовуються виключно для фінансування держав-них або регіональних програм і проектів на умовах їх повернення в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування здійснюється відповідно до кредитних договорів, що укладаються між державою в особі Міністерства фінансів України та отримувачем коштів. Умови кредитних договорів повинні відповідати умовам розміщення цільових облігацій внутрішніх державних позик України з обов’язковим установленням дати обслуговування та погашення кредиту за п’ять днів до дати обслуговування та погашення цільових облігацій внутрішніх державних позик України (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 No 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – No 31. – Ст. 268)


ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ(англ. target bonds [ˈtɑːgɪt bɒndz])- облігації, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг відповідно до вимог, встановлених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), а також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів, облігацій (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 No 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – No 31. – Ст. 268).


ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС(англ. integral property complex [ˈɪntɪgrəl ˈprɒpəti ˈkɒmplɛks])- об’єкт, сукупність активів якого забезпечує проведення окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку Укра-їни «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 No 351 // Офіційний вісник України. – 2016. – No 61. – Ст. 2101).


ЦИФРОВА ВАЛЮТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦИФРОВА ВАЛЮТА(англ. digital currency [ˈdɪʤɪtl ˈkʌrənsi])- може означати цифрове вираження або віртуальної валюти (нефіатної) або е-грошей (фіатної валюти) і тому часто використовується в якості синоніма до «віртуальна валюта»


ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ(англ. civil liability [ˈsɪvl ˌlaɪ.əˈbɪl.ɪ.ti])- невигідні майнові наслідки, встановлені законом або договором на випадок невиконан-ня абсолютного обов’язку або невиконання чи неналежного виконання боржником свого зобов’язання


ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗИВАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗИВАЧ(англ. civil plaintiff [ˈsɪvl ˈpleɪntɪf])- у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред’явила цивільний позов (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 No 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – No 9-10. – Ст. 88).


ЦИВІЛЬНИЙ ВІДПОВІДАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦИВІЛЬНИЙ ВІДПОВІДАЧ(англ. civilian defendant [səˈvɪljən dɪˈfɛndənt])- у кримінальному провадженні може бути фізична або юридична особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями (бездіяльністю) підо-зрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та до якої пред’явлено цивільний позов у порядку, встановленому цим Кодексом (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 No 4651-V


ЦЕСІЯ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕСІЯ(англ. cession [ˈseshən])- поступка вимоги або передавання вимоги в зобов’язанні іншій особі (джерело: Поло-ження про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 No 508, зареєстровано в Мініс-терстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за No 174/7495 // Офіційний вісник України. – 2003. – No 10. – Ст. 444);- уступка кредитором (цедент) на платній основі свого права вимагати грошові кошти чи інші цінності, на користь третьої особи (цесіонарій), до якої за договором про відступлення права вимоги (договір цесії) переходить визначений таким договором обсяг прав вимагати від дебітора виконання ним свого боргового зобов’язання перед цесіонарієм, яке виникло в нього перед первісним кредитором (цедентом)


ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРАГЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРАГЕНТ(англ. central counterparty [ˈsɛntrəl counterparty])- юридична особа, яка провадить клірингову діяльність, набуває взаємні права та обов’язки сторін правочинів щодо цінних паперів, зобов’язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 No 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – No 31. – Ст. 268).


ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ(англ. Central Depositary [ˈsɛntrəl dɪˈpɒzɪtəri])- юридична особа, що функціонує у формі акціонерного товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, установлених цим За-коном. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію.Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитар-ного обліку цінних паперів.Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної цим Законом.В Україні може існувати лише один Центральний депозитарій (джерело: Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 No 5178-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – No 39. – Ст. 517).


ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА(англ. centralised virtual currency [ˈsɛntrəlaɪzd ˈvɜːtjʊəl ˈkʌrənsi])- віртуальна валюта, що має єдиний адміністративний орган (адміністратора) – тобто, тре-тю сторону, що контролює систему. Адміністратор емітує валюту; встановлює правила її використання; веде централізований реєстр платежів та має право вилучати валюту з обі-гу


ХОСТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ХОСТ(англ. host [həʊst])- сервер процесингового центру, до якого підключене термінальне обладнання – банкомати, POS-термінали, тощо


ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ(англ. holding company [ˈhəʊldɪŋ ˈkʌmpəni])- публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається хол-динговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній власності)


ХЕДЖУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ХЕДЖУВАННЯ(англ. hedging [ˈhɛʤɪŋ])- метод пом’якшення ризику, який полягає у визначенні об’єкта хеджування та підборі до нього адекватного інструменту хеджування. Суть хеджування полягає в компенсації збитків від об’єкта хеджування за рахунок прибутку від інструменту хеджування, які виникають за одних і тих самих умов чи подій. За наявності хеджування банк позбавляється як ризику, так і можливості отримання додаткового прибутку (за винятком хеджування за допомогою опціонів): якщо умови чи події будуть сприятливими з точки зору об’єкта хеджування, то будь-який прибуток автоматично перекриватиметься збитками від інструменту хеджування (джерело: Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 No 64


ХАВАЛА ТА ІНШІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ АНАЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ (ХІПАП)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ХАВАЛА ТА ІНШІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ АНАЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ (ХІПАП)(англ. hawala and other similar service providers [havala ænd ‘ʌðə ‘sɪmɪlə ‘sɜːvɪs prə’vaɪdə])- служби грошових переказів, які пов’язані з конкретними географічними регіонами або етнічними спільнотами, що забезпечують переказ та отримання грошових засобів або екві-валентних цінностей та здійснюють розрахунки шляхом торгівлі, готівкових платежів та взаємозаліків протягом тривалого часу. Деякі ХІПАП мають особисті назви – «хавала», «хунді» та «тіньовий банкінг»


ФУНДАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФУНДАЦІЇ(англ. foundations [faʊnˈdeɪʃənz])- фундації (концепція яких базується на римському праві universitas rerum) у цивільному праві мають визначення, яке є аналогічним для трастів у загальному праві, та, відповідно, можуть використовуватись для схожої мети. Фундація, як правило, повинна розпоряджу-ватись майном, яке призначене для якоїсь певної мети. Зазвичай, доходи, що надходять від основних активів (на відміну від самих активів), використовуються для досягнення цілей, що зазначені у статутних документах. Фундація є юридичною особою і як така може здійс-нювати та бути залученою до ділової діяльності. Фундацію контролює рада директорів та не має власників. У більшості юрисдикцій фундації повинні мати суспільну мету. Однак, існують юрисдикції, в яких фундації можна створювати для особистих цілей. Зазвичай, фундації перебувають під жорстким контролем та повинні бути прозорими структурами


ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА(англ. fundamental principles of domestic law [ˌfʌndəˈmɛntl ˈprɪnsəplz ɒv dəʊˈmɛstɪk lɔː])- цей термін відноситься до основних правових принципів, на яких базуються національ-ні правові системи і які надають структуру, в середині якої створюються закони та здій-снюються повноваження. Ці фундаментальні принципи зазвичай містяться або виражені 714Фу національній Конституції чи подібному документі, або ж через рішення суду найвищого рівня, який має повноваження робити тлумачення або визначення національного законо-давства, які носять обов’язковий характер. Хоча це буде відрізнятись від країни до країни, деякі приклади таких фундаментальних принципів включають права на належний процес, презумпцію невинуватості та право людини на ефективний захист у судах


ФРОНТ-ОФІС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФРОНТ-ОФІС(англ. front-office [frʌntˈɒfɪs]))- операційний підрозділ банку та інші його структурні одиниці, які відповідають за роз-виток і управління взаємовідносинами з контрагентами. У Ф.-о. відбувається безпосеред-нє спілкування з клієнтами, первинна верифікація наданих позичальниками даних, збір і аналіз поданого пакету документів, підготовка угод з клієнтами тощо


ФОРТФЕЙТИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРТФЕЙТИНГ(англ. forfaiting [ˈfɔːfɪtɪŋ])- викуп прав вимог експортера (всю кількість боргів імпортерів, які заборгували даному екс-портеру) за дисконтною ціною, що сплачується готівкою. Покупець прав вимог чи фортфейтер повинен відразу оплатити борги імпортера. Права вимог гарантується банком імпортера, фортфейтер звільняє експортера від ризику несплати імпортером. Право вимоги згодом стає формою боргового інструменту, що може бути проданим на вторинному ринку як векскель чи письмового зобов’язання. Форфейтинг є методом фінансування торгівлі, що дозволяє експортеру продавати його права вимоги на середньострокові терміни (півроку-7 років) фортфейтеру за дисконтною ціною та отримати гроші готівкою. За цим методом фортфейтер бере на себе усі ризики, надаючи змогу експортеру розширювати умови відкритого рахунку та додавати дисконт у ціну продажу. Фортфейтинг використовується зазвичай у капітальних товарах чи великих проектах


ФОРФЕЙТИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРФЕЙТИНГ(англ. forfeiting [ˈfɔːfɪtɪŋ])- купівля дебіторської заборгованості без права регресу (обороту) документів на попередньо-го власника. Ф. інколи ще називають форфетуванням


ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ(англ. forms of payments [ˈfɔːmz ɒv ˈpeɪmənts])- способи здійснення розрахунків між суб’єктами господарювання та фізичними особами. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно з правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку


ФОРМАЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРМАЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ(англ. formal possession [ˈfɔːməl pəˈzɛʃən])- розмір істотної участі заявника у фінансовій установі (джерело: Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі: затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фі-нансовій установі» від 04.12.2012 No 2531 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.09.2016 No 2290), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 р. за No 2190/22502 // Офі-ційний вісник України. – 2013. – No 6. – Ст. 217)


ФОРМА ОБЛІКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРМА ОБЛІКУ(англ. accounting form [əˈkaʊntɪŋ fɔːm])- документ установленого зразка (в паперовій або електронній формі), поданий суб’єктом для постановки на облік у Держфінмоніторингу або внесення змін до реквізитів (джерело: Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий іден-тифікатор: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий іден-тифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 No 542, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 р. за No 749/2719


ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ(англ. forward contract [ˈfɔːwəd ˈkɒntrækt])- стандартизований цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов’язується у май-бутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов’язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором


ФОРВАРДНИЙ ДОГОВІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРДНИЙ ДОГОВІР(англ. forward contract [ˈfɔːwəd ˈkɒntrækt])- стандартний документ, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) іноземну валюту у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого договору (джерело: Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України» від 10.08.2005 No 281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. за No 950/1123


ФОРВАРДНА УГОДА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРДНА УГОДА(англ. forward operation (FWD) [ˈfɔːwəd ɒpəˈreɪʃ(ə)n])- термінова угода з обміну валют за раніше узгодженим курсом, яка укладається сьогодні, проте дата валютування (виконання контракту) відкладена на визначений термін у май-бутньому


ФОРВАРД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРД(англ. forward [ˈfɔːwəd])- угода щодо купівлі-продажу фінансового активу, коли розрив між датою укладання угоди (датою контракту) та датою проведення обміну активами (датою валютування) перевищує два робочих дні. Ціна (курс), за якою (яким) буде здійснюватися операція в майбутньому, фіксується під час укладання форвардного контракту. Форвардний контракт є обов’язковим для виконання кожною стороною. Розрізняють валютний та товарний форвард. Форвардний контракт не є стандартизованим, тобто може бути укладений на будь-який строк та будь-яку суму за бажанням сторін


ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА(англ. construction financing fund [kənˈstrʌkʃ(ə)n ˈfaɪnænsɪŋ fʌnd])- кошти, передані управителю фонду в управління, та використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договору про участь у Ф. ф. б.Ф. ф. б. створюють фінансові установи. Ф. ф. б. є не юридичною особою, а системою обліку, тобто системою рахунків, відкритих управителем у своєму балансі, на яких акумулюються, зберігаються, обліковуються та використовуються отримані ним у довірчу власність кошти установників управління майном


ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ(англ. Deposit Guarantee Fund [dɪˈpɒzɪt ˌgærənˈtiː fʌnd ]) - установа, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом (джерело: Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 No 4452-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – No 50. – Ст. 564).Зв’язок з іншими термінами: див. терміни «фізична особа», «неплатоспроможний банк», «ліквідація банку»


ФЛОАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФЛОАТ(англ. float [ fləʊt ])- сума вартості (фішки + готівка), що знаходиться на гральному столі у казино


ФІШКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІШКИ(англ. chips [ ʧɪps ])- касові інструменти. Видані казино і використовуються замість готівкових грошей в іграх між казино і гравцем. Фішки круглі із позначками їх вартості та найменуванням казино і обертаються в казино


ФІШИНГОВИЙ САЙТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІШИНГОВИЙ САЙТ(англ. phishing site [ˈfɪʃ.ɪŋ saɪt])- шахрайський сайт, який під виглядом надання неіснуючих послуг або маскуючись під веб-сторінки відомих організацій виманює у Інтернет-користувачів паролі, реквізити платіж-них карток та іншу конфіденційну інформацію (джерело: Основи платіжного картознав-ства: посібник-довідник для прокурорів та суддів / Під заг. редакцією Карпова О.О. – К.: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЕМА», 2018. – 86 с.)


ФІШИНГОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІШИНГОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ(англ. phishing email [ˈfɪʃ.ɪŋ ˈiːmeɪl])- лист-звернення шахраїв, яке містить посилання на точну копію офіційної web-сторінки банку, платіжної системи чи компанії (джерело: Основи платіжного картознавства: посіб-ник-довідник для прокурорів та суддів / Під заг. редакцією Карпова О.О. – К.: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЕМА», 2018. – 86 с.)


ФІШИНГ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІШИНГ(англ. phishing [ˈfɪʃ.ɪŋ])- один з методів шахрайства з використанням соціальної інженерії, який полягає в тому, що зловмисники, імітуючи діяльність реально існуючих компаній та банків-емітентів та використовуючи не голосові засоби комунікації, під різними приводами намагаються от-римати (виманюють) у держателів платіжних карток карткові реквізити та іншу конфіден-ційну інформацію (джерело: Основи платіжного картознавства: посібник-довідник для прокурорів та суддів / Під заг. редакцією Карпова О.О. – К.: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЕМА», 2018. – 86 с.).


ФІСКАЛЬНІ РИЗИКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІСКАЛЬНІ РИЗИКИ(англ. fiscal risks [ˈfɪskəl rɪsks])- ризики, виявлення яких спрямоване на недопущення мінімізації сплати податків і зборів, митних та інших платежів під час здійснення зовнішньоекономічних операцій (джерело: Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю: затверджено наказом Мі-ністерства фінансів України «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю» від 31.07.2015 No 684, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 р. за No 1021/27466 // Офіційний вісник України. – 2015. – No 60. – Ст. 2323)


ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ(англ. terrorist financing [ˈtɛrərɪst faɪˈnænsɪŋ])- фінансування проведення терористичних актів, терористів та терористичних організацій;- надання або збирання коштів будь-яким способом, прямо чи опосередковано, з наміром їх використання або знанням того, що вони будуть використовуватись для проведення те-рористичної діяльності ;- дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організа-ції) (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 No 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – No 25. – Ст. 131);- надання чи збір будь-яких активів з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково:для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною ор-ганізацією;для організації, підготовки і вчинення окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення теро-ристичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій


ФІНАНСУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ(англ. financing of proliferation of weapons of mass destruction [faɪˈnænsɪŋ ɒv prəʊˌlɪfəˈreɪʃən ɒv ˈwɛpənz ɒv mæs dɪsˈtrʌkʃən])- дії, які передбачають надання коштів та фінансових послуг з метою їх використання (повністю або частково) для виробництва, купівлі, володіння, розробки, експорту, транскор-донного переміщення, посередницької діяльності, транспортування, передачі, накопичення або застосування ядерної, хімічної або біологічної зброї і засобів її доставки, включаючи матеріали, які до них відносяться (технологія та продукція подвійного призначення, яка використовується у протизаконних цілях), в порушення національного законодавства або міжнародних зобов’язань (джерело: FATF Report: Combatting Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf);- дії з надання, збору чи використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбачені міжнародні санкції


ФІНАНСУВАННЯ ВЕРБУВАННЯ [ТЕРОРИСТІВ]

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСУВАННЯ ВЕРБУВАННЯ [ТЕРОРИСТІВ](англ. recruitment financing [rɪˈkruːtmənt faɪˈnænsɪŋ])- будь-які кошти, що використовуються, в активний чи пасивний спосіб, для вербування членів до терористичної організації або для сприяння її цілям


ФІНАНСУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСУВАННЯ(англ. provision of finance [prəˈvɪʒən əv faɪˈnæns])- надання кредитів для проведення торговельних операцій


ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ЗДІЙСНЕНІ (КРІМ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СПЛАТОЮ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ЗДІЙСНЕНІ (КРІМ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СПЛАТОЮ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ)(англ. financial transactions (except financial transactions related to payment of wages, payment of national and local taxes and fees) [faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz (ɪkˈsɛpt faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz rɪˈleɪtɪd tuː ˈpeɪmənt ɒv ˈweɪʤɪz, ˈpeɪmənt ɒv ˈnæʃənlænd ˈləʊkəl ˈtæksɪz ænd fiːz)])- фінансові операції (спроба проведення фінансових операцій), проведені за період, зазна-чений у Запиті, що не може перевищувати тридцять календарних днів після дати отримання суб’єктом Запиту (джерело: Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвер-дження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» від 23.12.2015 No 1168, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 р. за No 80/2821


ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ(англ. financial instruments [faɪˈnænʃəl ˈɪnstrʊmənts])- цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від від-соткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсо-ткові опціони)


ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ(англ. financial investments [faɪˈnænʃəl ɪnˈvɛstmənts])- господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів


ФІНАНСОВІ АКТИВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ АКТИВИ(англ. financial assets [faɪˈnænʃəl ˈæsɛts])- кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів


ФІНАНСОВИЙ АКТИВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВИЙ АКТИВ(англ. financial asset [faɪˈnænʃəl ˈæsɛt])- будь-який актив, погашення якого здійснюватиметься з використанням грошей або іншого фінансового інструменту (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 No 351 // Офіційний вісник України. – 2016. – No 61. – Ст. 2101);- (1) Грошові кошти та їх еквіваленти. (2) Контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства. (3) Контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах. (4) Інструмент власного капіталу іншого підприємства. (5) Контракт, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу банку та який є непохідним інструментом, за яким банк зобов’язаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу або ж похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться іншим чи-ном, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів (іншого фінансового активу) на фіксовану кількість власних інструментів капіталу банку


ФІНАНСОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ(англ. financial investigation [faɪˈnænʃəl ɪnˌvɛstɪˈgeɪʃən])- дослідження фінансових аспектів злочинної діяльності. Головна ціль фінансових роз-слідувань – виявити та задокументувати переміщення грошей під час здійснення злочин-ної діяльності


ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО(англ. financial intermediation [faɪˈnænʃəl ˌɪntə(ː)ˌmiːdɪˈeɪʃən])- діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями (джерело: Господарський кодекс Украї-ни: Закон України від 16.01.2003 No 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – No 18. – Ст. 144);- законодавчо врегульована діяльність фінансових установ на ринку фінансових послуг, спрямована на трансформацію власних, залучених і запозичених грошових коштів у різ-ні фінансові активи, та надання інших фінансових послуг, з метою одержання прибутку


ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКУ(англ. financial rehabilitation of the bank [faɪˈnænʃəl ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃən ɒv ðə bæŋk])1- відновлення платоспроможності банку та приведення фінансових показників його ді-яльності у відповідність із вимогами Національного банку України (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 No 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – No 5. – Ст. 30).


ФІНАНСОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ(англ. financial liability [faɪˈnænʃəl ˌlaɪəˈbɪlɪti])- зобов’язання банку, що обліковується за активними рахунками позабалансового обліку. До таких зобов’язань належать зобов’язання з кредитування, гарантії, поручительства, акре-дитиви, акцепти та авалі, що надані банкам і клієнтам, активи до отримання (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку Укра-їни «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 No 351 // Офіційний вісник України. – 2016. – No 61. – Ст. 2101);- будь-яке зобов’язання, що є: 1) контрактним зобов’язанням передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб’єкту або обмінятися фінансовим активом чи фінан-совим зобов’язанням з іншим суб’єктом за умов, які є потенційно несприятливими для банку; 2) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться (можуть здійснюватися) влас-ними інструментами капіталу суб’єкта та який є непохідним інструментом, за яким банк зобов’язаний надавати змінну кількість власних інструментів капіталу або ж похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів на фіксовану кількість власних інструментів капіталу банку


ФІНАНСОВА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ(англ. financial holding company [faɪˈnænʃəl ˈhəʊldɪŋ ˈkʌmpəni])- юридична особа, основним видом діяльності якої є участь у статутному капіталі юри-дичних осіб, та діяльність фінансових установ, які є її дочірніми та/або асоційованими компаніями, є основною.Діяльність фінансових установ є основною, якщо сукупне середньоарифметичне значення їх активів за останні чотири звітних періоди (квартали) становить 80 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх дочірніх та асоційованих компаній за цей період (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 No 2664-ІІІ


ФІНАНСОВА ХОЛДИНГОВА ГРУПА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА ХОЛДИНГОВА ГРУПА(англ. financial holding group [fʌɪˈnanʃ(ə)l ˈhəʊldɪŋ ɡruːp])- об’єднання, яке складається переважно або виключно із установ, що надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк, а материнська компанія має бути фінансовою установою


ФІНАНСОВА УСТАНОВА - ЮРИДИЧНА ОСОБА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА УСТАНОВА - ЮРИДИЧНА ОСОБА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА(англ. financial institutiona legal entity of public law [faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən - ə ˈliːgəl ˈɛntɪti ɒv ˈpʌblɪk lɔː])- фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самовря-дування й уповноважена надавати фінансові послуги (крім фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій; Державної казначейської служби України; державних цільових фондів) (джерело: Положення про Державний реєстр фінансових установ: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінан-сових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28.08.2003 No 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 No 4368), зареєстрова-но в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 р. за No 797/8118


ФІНАНСОВА УСТАНОВА ПОСЕРЕДНИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА УСТАНОВА ПОСЕРЕДНИК(англ. intermediary financial institution [ˌɪntəˈmiːdiəri faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən])- фінансова установа у ланцюжку серійних платежів або платежів з маршрутною інструкці-єю, яка отримує та відправляє грошовий переказ від імені фінансової установи відправника та фінансової установи отримувача або іншої фінансової установи посередника


ФІНАНСОВА УСТАНОВА ОТРИМУВАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА УСТАНОВА ОТРИМУВАЧ(англ. beneficiary financial institution [ˌbɛnɪˈfɪʃəri faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən])- фінансова установа, яка отримує грошовий переказ від фінансової установи, що направила платіж, прямо або через фінансову установу посередника і надає кошти бенефіціару цього платежу


ФІНАНСОВА УСТАНОВА ВІДПРАВНИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА УСТАНОВА ВІДПРАВНИК(англ. ordering financial institution [ˈɔːdərɪŋ faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən])- фінансова установа, яка ініціює електронний платіж та переказує кошти після отримання запиту на переказ від імені відправника


ФІНАНСОВА УСТАНОВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА УСТАНОВА(англ. financial institution [faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən])- будь-яка фізична або юридична особа, яка, в якості своєї ділової діяльності, проводить одну або більше з наступних операцій на користь або від імені клієнта:1. Прийняття депозитів та інших грошових коштів на основі повернення від населення.2. Кредитування.3. Фінансовий лізинг.4. Послуги з переказу грошей чи цінностей5. Випуск та управління платіжними засобами (напр., кредитні та дебетові картки, чеки, дорожні чеки, платіжні доручення та банківські переказні векселя, еклектронні гроші).6. Фінансові гарантії та зобов’язання.7. Здійснення торгівельних операції з:(а) інструментами грошового ринку (чеки, векселі, депозитні сертифікати, деривативи тощо);(б) іноземною валютою;(в) валютними інструментами, інструментами процентних ставок та індексними інстру-ментами;(г) переказними цінними паперами;(ґ) товарними ф’ючерсами8. Участь в емісії цінних паперів та надання фінансових послуг, пов’язаних з цими цінними паперами.9. Управління індивідуальними та колективними портфелями.10. Зберігання та розпорядження готівкою або ліквідними цінними паперами від імені інших осіб.11. Здійснення іншого інвестування, розпорядження чи управління активами чи коштами від імені інших осіб.12. Андеррайтинг та розміщення полісів страхування життя та інших полісів страхування, пов’язаних із інвестуванням.13. Обмін грошових коштів та валюти;- юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, до-вірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов›язані з наданням фінансових послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фі-нансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 No 2664-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – No 1. – Ст. 1);- установа, яка є фінансовою відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», міжнародна фінансова організація, іно-земна юридична особа, яка є іноземною фінансовою установою відповідно до законодавства держави її реєстрації та надала кредит, позику в іноземній валюті резиденту України на підставі договору, зареєстрованого Національним банком України (джерело: Про фінансову реструктуризацію: Закон України від 14.06.2016 No 1414-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – No 32. – Ст. 555);- ліцензіат - фінансова установа, яка отримала відповідну ліцензію Нацкомфінпослуг на надання фінансової послуги (джерело: Положення про Державний реєстр фінансових установ: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінан-сових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28.08.2003 No 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 No 4368), зареєстрова-но в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 р. за No 797/8118 // Офіційний вісник України. – 2003. – No 38. – Ст. 2048)


ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ(англ. financial stability [faɪˈnænʃəl stəˈbɪlɪti])- стан фінансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливість ефективно виконувати свої ключові функції, такі як фінансове посередництво та забезпе-чення здійснення платежів, і таким чином сприяти стійкому економічному зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економіку (джерело: Про На-ціональний банк України: Закон України від 20.05.1999 No 679-XIV


ФІНАНСОВА ПОСЛУГА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА ПОСЛУГА(англ. financial service [faɪˈnænʃəl ˈsɜːvɪs])- операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Фінансовими вважаються такі послуги:1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;2) довірче управління фінансовими активами;3) діяльність з обміну валют;4) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;5) фінансовий лізинг;6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;7) надання гарантій та поручительств;8) переказ коштів;9) послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;11) факторинг;11-1) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;12) управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;13) операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;14) банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 No 2664-ІІІ


ФІНАНСОВА ГРУПА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА ГРУПА(англ. financial group [faɪˈnænʃəl gruːp])- група, що складається з материнської компанії або іншої юридичної особи будь-якого типу, що здійснює функції контролю та координації відносно усіх членів групи з питань здійснення групового нагляду, згідно з Основними Принцпами. Філії та/або дочірні компанії є об’єк-том політики та процедур з ПВК/ФТ на рівні групи


ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ(англ. financial security of the state [faɪˈnænʃl sɪˈkjʊərəti əv ðə steɪt])- захищеність інтересів держави у фінансовій сфері, або такий стан бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем, що гарантує спроможність держави ефективно формувати, зберегти від надмірного знецінення та раціонально використовувати фінансові ресурси країни для забезпечення її соціально-економічного розвитку і обслуговування фінансових зобов’язань


ФІЛІЯ СТРАХОВИКА-НЕРЕЗИДЕНТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІЛІЯ СТРАХОВИКА-НЕРЕЗИДЕНТА(англ. branch of the non-resident insurer [brɑːnʧ ɒv ðə ˈnɒnˈrɛzɪdənt ɪnˈʃʊərə])- постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії (джерело: Порядок ре-єстрації філій страховиків-нерезидентів: затверджено рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів» від 19.07.2006 No 6021, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2006 р. за No 1050/12924 // Офіційний вісник України. – 2006. – No 38. – Ст. 2600);- зареєстроване в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері рин-ків фінансових послуг, постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії, яке одержало в установленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності на території України (джерело: Порядок ліквідації філій страховиків-нерезидентів: затвер-джено рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку ліквідації філій страховиків-нерезидентів» від 07.12.2006 No 6504, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 січня 2007 р. за No 1/13268


ФІЛІЯ ІНОЗЕМНОГО БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІЛІЯ ІНОЗЕМНОГО БАНКУ(англ. branch of a foreign bank [brɑːnʧ ɒv ə ˈfɒrɪn bæŋk])- відокремлений структурний підрозділ іноземного банку, що не має статусу юридичної особи і провадить свою діяльність на території України відповідно до вимог, встановлених законами України для банків (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відми-ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 No 1702-VII


ФІКТИВНІ КОМПАНІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНІ КОМПАНІЇ(англ. shell companies [ʃɛl ˈkʌmpənɪz])- компанія або корпорація є об’єктом з обмеженою відповідальністю, яка не має фізичної присутності у своїй юрисдикції, не має працівників та не здійснює комерційної діяльності. Вона зазвичай формується в юрисдикції податкового притулку або секретності, і його основ-ною або єдиною метою є ізолювати реального фактичного власника від податків, розкриття інформації або того й іншого. Фіктивні компанії також називаються міжнародними комерційними компаніями, особистими інвестиційними компаніями, підставними компаніями або компаніями «поштової скриньки»


ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО(англ. fake entrepreneurship [feɪk ˌɒntrəprəˈnɜːʃɪp])- створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 No 2341-III


ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО(англ. fictitious bankruptcy [fɪkˈtɪʃəs ˈbæŋkrəptsi])- завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника (учасника) або службової особи суб’єкта господарської діяльності, а так само громадянина - суб’єкта підприємницької діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов’я-зань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі (джерело: Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 No 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – No 51. – Ст. 1122)


ФІКТИВНА КОМПАНІЯ (КОМПАНІЯ-ОБОЛОНКА)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНА КОМПАНІЯ (КОМПАНІЯ-ОБОЛОНКА)(англ. shell company [ʃɛl ˈkʌmpəni])- компанія, яка є зареєстрованою, але не має значних активів та не здійснює жодної діяльності ;- компанія, що не має значних активів та операцій, або юридична особа, що не здійснює жодної діяльності і не проводить операції в юрисдикції, де вона зареєстрована. Фіктивні компанії можуть створюватись у багатьох юрисдикціях, включаючи офшорні фінансові центри чи території з пільговим режимом оподаткування (податкові гавані). До того ж вони можуть мати різну структуру власності. Акціями (номінальними чи на пред’явника) можуть володіти фізичні чи юридичні особи. Деякі компанії можуть створюватись для однієї єдиної мети чи мати тільки один актив. Інші створюються для багатьох цілей чи управляють багатьма активами, що сприяє змішуванню законних та незаконних активів. Можливість анонімності є важливим фактором у використанні фіктивних компаній. Вони можуть використовуватись для приховування особистості фізичних осіб, які є справжніми власниками чи осіб, які контролюють компанію (бенефіціарні власники)


ФІЗИЧНЕ ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІЗИЧНЕ ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ(англ. physical cross-border transportation [ˈfɪzɪkəl krɒs-ˈbɔːdə ˌtrænspɔːˈteɪʃən ])- будь-яке фізичне ввезення чи вивезення готівки або ОІП з однієї країни до іншої. У цей термін включаються наступні способи переміщення: (1) фізичне переміщення фізичною особою, у багажі або у транспортному засобі такої особи; (2) транспортування валюти або ОІП через контейнерні вантажі; (3) поштова розсилка валюти або ОІП фізичною чи юридичною особою


ФІАТНІ ГРОШІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІАТНІ ГРОШІ(англ. fiat money [ˈfaɪæt ˈmʌni])- гроші, законні платіжні засоби, номінальна вартість яких встановлюється, забезпечується та гарантується державою на основі свого авторитету та влади. Ф. г. не мають самостійної внутрішньої вартості, співставної зі встановленим державою і зазначеним на банкноті чи монеті номіналом. Ф. г. не мають гарантій обміну у фіксованій пропорції на золото або інші дорогоцінні метали. Їх обіг здійснюється на основі розпорядження, яке спирається на заде-кларований авторитет державної влади


ФІАТНІ ВАЛЮТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІАТНІ ВАЛЮТИ(англ. fiat currencies [ˈfaɪæt ˈkʌrənsiz])- більшість сучасних паперових грошей, які не мають власної внутрішньої цінності та використовуються виключно як засіб платежу


ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ ПРАВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ ПРАВА(англ. legal professional [ˈliːɡ(ə)l prəˈfɛʃ(ə)n(ə)l])- юристи, адвокати, нотаріуси у галузях цивільного та загального права та інші незалежні фахівці у галузі права


ФАЛЬШИВИЙ БАНКОМАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЛЬШИВИЙ БАНКОМАТ(англ. fake ATM [feɪk ˌeɪ.tiːˈem])- об’єкт, ззовні схожий на справжній банкомат, який не під’єднаний до комунікацій банків чи процесингових центрів і функціонує з єдиною метою - отримання даних магнітної смуги платіжних карток та ПІН-кодів


ФАКТОРИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАКТОРИНГ(англ. factoring [ˈfæktərɪŋ])- взяття на себе зобов’язань однієї компанії іншою;- процес перепоступки факторинговій компанії неоплачених боргових вимог (рахунків-фак-тур) у поєднанні з елементами фінансового, бухгалтерського, інформаційного, страхового, юридичного та іншого обслуговування постачальника


ФАКТОРИ РИЗИКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАКТОРИ РИЗИКУ(англ. risk factors [rɪsk ˈfæktəz])- обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затвердже-но рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 No 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 No 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за No 52/13319


ФАЙЛ-РІШЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-РІШЕННЯ(англ. file-solution [faɪl-səˈluːʃən])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмо-ніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про рішення (доручення) Дер-жфінмоніторингу або запит на відстеження (моніторинг) фінансових операцій


ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ(англ. file-report on financial transactions [faɪl-rɪˈpɔːt ɒn faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про фінансові операції (ФО). Один файл-повідомлення може містити інформацію про декілька фінансових операцій (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Дер-жавної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ(англ. file-report on reporting entities [faɪl-rɪˈpɔːt ɒn rɪˈpɔːtɪŋ ˈɛntɪtiz ])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та над-силається Держфінмоніторингу і містить відомості про СПФМ (відокремлені підрозділи), відповідальних осіб СПФМ, необхідні для взяття СПФМ на облік, зняття СПФМ з обліку, а також внесення змін до інформації про СПФМ в Єдиній інформаційній системі (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Дер-жавної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУБ’ЄКТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУБ’ЄКТА(англ. file-report on the results of processing of information about the entity [faɪl-rɪˈpɔːt ɒn ðə rɪˈzʌlts ɒv ˈprəʊsɛsɪŋ ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃən əˈbaʊt ði ˈɛntɪti])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфін-моніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про обробку відомостей про СПФМ, їх відокремлені підрозділи та відповідальних осіб (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвер-дження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВЗЯТТЯ (ВІДМОВУ У ВЗЯТТІ) ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ОБЛІК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВЗЯТТЯ (ВІДМОВУ У ВЗЯТТІ) ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ОБЛІК(англ. file-report on registration (refuse to registrate) information about financial transactions [faɪl rɪˈpɔːt ɒn ˌrɛʤɪsˈtreɪʃən (ˌriːˈfjuːz tuː registrate) ˌɪnfəˈmeɪʃən əˈbaʊt faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz)])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмо-ніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про обробку інформації про фі-нансові операції та про взяття (відмову у взятті) її на облік (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвер-дження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ЛИСТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ЛИСТ(англ. file-list [faɪl-lɪst])- електронний документ (набір даних), що використовується при інформаційному обміні Держфінмоніторингом та СПФМ з інших питань (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніто-рингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Дер-жавної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-КВИТАНЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-КВИТАНЦІЯ(англ. file-receipt [faɪl-rɪˈsiːt])- електронний документ (набір даних визначеної структури), який містить інформацію про результати оброблення відповідного файла та/або інформації в ньому (джерело: Поря-док електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансо-вого моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ЗАПИТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ЗАПИТ(англ. file-request [faɪl-rɪˈkwɛst])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфін-моніторингом та надсилається СПФМ і містить запит щодо отримання інформації (копій документів), необхідної (необхідних) для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань. Один файл-запит може містити декілька запитів


ФАЙЛ-ДОДАТОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

.ФАЙЛ-ДОДАТОК(англ. file-annex [faɪl-ˈænɛks])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу як додаток до повідомлення про фінансові операції або до відповіді на запит і містить додаткові дані та/або копії документів (джерело: Поря-док електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансо-вого моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ВІДПОВІДЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ВІДПОВІДЬ(англ. file-response [faɪl-rɪsˈpɒns])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить відповідь на запит Держфінмоніторингу. Файл-відповідь може містити декілька відповідей на запити (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвер-дження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ (англ. National Prosecution Academy of Ukraine [ˈnæʃənl ˌprɒsɪˈkjuːʃən əˈkædəmɪ əv juːˈkreɪn]) - державна установа із спеціальним статусом, що здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів (джерело: Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII


НАСКРІЗНІ РАХУНКИ (ТРАНЗИТНІ РАХУНКИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАСКРІЗНІ РАХУНКИ (ТРАНЗИТНІ РАХУНКИ) (англ. payable-through-accounts (pass-by accounts) [ˈpeɪəbl θruː əˈkaʊnts, pɑːs baɪ əˈkaʊnts]) - кореспондентські рахунки, які безпосередньо використовуються третіми сторонами для здійснення комерційної діяльності від свого імені (пояснювальна записка до 13 Рекомендації ФАТФ). Вони використовуються іноземними фінансовими установами для надання своїм клієнтам доступу до національної банківської системи. Це надає можливість клієнтам іноземних банків виписувати чеки та робити вклади у банки даної юрисдикції, як будьяким іншим держателям рахунків (що фактично забезпечує клієнтів банків-респондентів доступом до більшого кола послуг)


НАСЛІДОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАСЛІДОК (англ. consequence [ˈkɒnsɪkwəns]) - вплив чи шкода, яку ВК чи ФТ можуть заподіяти та вплив основної злочинної та терористичної діяльності на фінансову систему та установи, а також у більш загальному плані на економіку та суспільство. Наслідки можуть бути коротко- чи довготерміновими і можуть бути пов’язаними із населенням, конкретними громадами, діловим середовищем, національними або міжнародними інтересами, а також репутацією та привабливістю фінансового сектора країни


НАСИЛЬНИЦЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАСИЛЬНИЦЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ (англ. violent extremism [ˈvaɪələnt ɪksˈtriːmɪz(ə)m]) - жорстке дотримання ідеологічних релігійних чи політичних засад, що пропагують насильництво


НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ (англ. drugs [drʌgz]) - речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (джерело: Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15.02.1995 № 60/95-ВР


НАПЕРЕД ОПЛАЧЕНА КАРТКА БАГАТОЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАПЕРЕД ОПЛАЧЕНА КАРТКА БАГАТОЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ (англ. prepaid multipurpose use card [ˈpriːˈpeɪd ˈmʌltɪˈpɜːpəs juːs kɑːd]) - матеріальний або віртуальний засіб, що містить електронний пристрій з електронними грошима або забезпечує доступ до електронних грошей, що зберігаються на електронному пристрої (джерело: Положення про електронні гроші в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» від 04.11.2010 № 481, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 р. за № 1336/18631


НАМІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАМІР (англ. intent [ɪnˈtɛnt]) - бажання певної організації заподіяти шкоду. Тобто, використати один чи декілька секторів для підтримки тероризму чи терористичних органіхацій


НАЛЕЖНІ ДОКАЗИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАЛЕЖНІ ДОКАЗИ (англ. proper evidence [ˈprɒpə ˈevɪdəns]) - докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів


НАЛЕЖНА ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАЛЕЖНА ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТА (англ. customer due diligence [kʌstəmə djuː ˈdɪlɪʤəns]) - заходи, які містять: а) ідентифікацію клієнта та перевірку особи клієнта на основі документів, даних чи інформації, одержаних з надійного і незалежного джерела; б) визначення бенефіціарного власника та вжиття слушних заходів для перевірки такої особи таким чином, щоб підзвітні організації у достатній мірі знав, ким є бенефіціарний власник, у тому числі, що стосується юридичних осіб, трастів, компаній, фондів та подібних юридичних форм, вжиття слушних заходів для розуміння структури власності та контролю клієнта; в) оцінку і, якщо прийнятно, одержання інформації щодо мети чи планованого характеру ділових відносин; г) проведення постійного моніторингу ділових відносин, у тому числі ретельний аналіз операцій, що здійснюються в ході таких відносин, з тим, щоб забезпечити відповідність таких операцій знанням підзвітної організації про клієнта, профіль бізнесу та ризиків, у тому числі, де прийнятно, джерело коштів, а також забезпечити підтримання документів, даних або інформації в актуальному стані


НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (англ. properly draw up report [ˈprɒpəlɪ drɔː ʌp rɪˈpɔːt]) - оформлене та подане до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до вимог законодавства повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або повідомлення, яке містить додаткову інформацію про фінансові операції та їх учасників, що стали об’єктом фінансового моніторингу з боку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VI


НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД (англ. pension savings fund [ˈpɛnʃən ˈseɪvɪŋz fʌnd]) - цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до законодавства України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (джерело: Положення про провадження депозитарної діяльності: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності» від 23.04.2013 № 735, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1084/23616 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 52. – Ст. 1910).


НАКЛАДНА (КОНОСАМЕНТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАКЛАДНА (КОНОСАМЕНТ) (англ. bill of lading [bɪl əv ˈleɪdɪŋ]) - документ, що підписаний перевізником та підтверджує отримання товару у вказаному пункті з вказаного пункту


НАКАЗОДАВЕЦЬ АКРЕДИТИВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАКАЗОДАВЕЦЬ АКРЕДИТИВА (англ. applicant [ˈæplɪkənt]) - особа, за дорученням якої в банку-емітенті відкривається акредитив (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами» від 03.12.2003 № 514 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11.04.2018 № 38), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 р. за № 1213/8534


НАЙМАНСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАЙМАНСТВО (англ. mercenary activities [ˈmɜːsɪnərɪ ækˈtɪvɪtɪz]) - вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях


НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ (англ. budget revenues [ˈbʌʤɪt ˈrevɪnjuːz]) - доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


НАДНАЦІОНАЛЬНИЙ РИЗИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАДНАЦІОНАЛЬНИЙ РИЗИК (англ. supranational risk [ˌsuːprəˈnæʃ(ə)n(ə)l rɪsk]) - ризик ВК та ФТ, що впливає на внутрішній ринок і представляє загальні риси, які можуть  виникнути у декількох або одній країні-члені та/або який може мати й зовнішні причини


НАДІЙНІ ДЖЕРЕЛА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАДІЙНІ ДЖЕРЕЛА (англ. credible sources [ˈkred.ɪ.bl̩ ˈsɔːsɪz], reliable sources [rɪˈlaɪəbl ˈsɔːsɪz]) - добре відомі органи, які мають надійну репутацію, надають інформацію у відкритому режимі та дозволяють її широке розповсюдження. Крім Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (ФАТФ) та регіональних організацій, створених за типом ФАТФ, такі джерела можуть включати (але не обмежуючись) супранаціональні чи міжнародні організації, такі як: Міжнародний Валютний Фонд, Світовий Банк, Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки, а також відповідні національні органи та неурядові організації. Інформація, що надається такими надійними джерелами, не є законом чи нормою та не повинна бути обґрунтуванням для автоматичного визначення високого ступеня ризику; - офіційні засоби розкриття інформації (включаючи інтернет-сторінки) Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Національного банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів виконавчої влади України, інших країн, а також міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (джерело: Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 08.07.2016 № 584, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2016 р. за № 1047/29177


НАДАННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ МАТЕРІАЛІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАДАННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ МАТЕРІАЛІВ (англ. case referrals provision [keɪs rɪˈfɜrəlz prəˈvɪʒən]) - дії посадових осіб Держфінмоніторингу України, спрямовані на виконання рішення експертної комісії щодо передачі в установленому порядку правоохоронним органам, їх територіальним підрозділам узагальнених матеріалів у письмовій та/або електронній формі  (джерело: Порядок надання та розгляду узагальнених матеріалів: затверджено наказом Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів» від 02.12.2013 № 1026/1184/739/484, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2013 р. за № 2170/24702 /


НАДАВАЧІ ПОСЛУГ ТРАСТІВ ЧИ КОМПАНІЙ (НПТК)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАДАВАЧІ ПОСЛУГ ТРАСТІВ ЧИ КОМПАНІЙ (НПТК) (англ. trust and company service providers (TCSP) [trʌst ænd ˈkʌmpəni ˈsɜːvɪs prəˈvaɪdəz]) - особи чи діяльність, які пов’язані з наданням наступних послуг третім особам: виконють роль агентів зі створення юридичних осіб, виконують роль (чи організовують для інших осіб, щоб вони виконували роль) директора чи секретаря компанії, партнера у товаристві чи аналогічної посади в юридичних особах, надають зареєстрований офіс, юридичну адресу чи приміщення, кореспондентську чи адміністративну адресу компанії, товариства чи будь-якої іншої юридичної особи чи правового утворення, виконують роль (чи організовують для інших осіб, щоб вони виконували роль) довірчого власника трасту, створеним за згодою сторін, виконують роль (чи організовують для інших осіб, щоб вони виконували роль) номінального акціонера для іншої особи. Крім того, варто відмітити, що більшість країн та юрисдикцій не визнають НПТК. Однак, такі послуги можуть надавати юристи та інші фахівці юридичного спрямування. Для прикладу: створення компаній за кордоном для осіб, які не хочуть реєструвати майно у своїй країні проживання. Або юристи можуть бути довірчими власниками трастів, які створені в інших країнах, де дозволяється існування трастів, хоча у країні проживання таких фахівців існування трастів може бути заборонене


НАГЛЯДОВІ ОРГАНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАГЛЯДОВІ ОРГАНИ (англ. supervisors [ˈsjuːpəvaɪzəz]) - визначені компетентні органи влади або недержавні органи із зобов’язаннями, що націлені  на забезпечення відповідності фінансових установ та ВНУП вимогам з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму. Недержавні органи (до яких можуть відноситись певні типи ОСР) повинні мати повноваження для здійснення нагляду та накладання санкцій на фінансові установи та ВНУП у сфері з ПВК/ФТ. Такі недержавні органи також мають бути уповноважені законом на здійснення функцій, що ними виконуються, і бути під наглядом компетентного органу стосовно таких функцій


НАГЛЯД (ОВЕРСАЙТ) ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАГЛЯД (ОВЕРСАЙТ) ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ (англ. payment systems supervision (oversight) [ˈpeɪmənt ˈsɪstɪmz ˌsjuːpəˈvɪʒən (ˈəʊvəsaɪt)]) - діяльність Національного банку України з метою забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжних систем, яка включає: моніторинг платіжних систем; оцінювання їх на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам нагляду (оверсайту) платіжних систем; у разі необхідності надання вказівок та рекомендацій щодо удосконалення діяльності відповідних систем та застосування заходів впливу (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137)


НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ (англ. risk-based supervision [rɪsk beɪst ˌsuːpəˈvɪʒn]) - внутрішній процес Національного банку, призначений для забезпечення більшої послідовності та ефективності інспектувань та інших видів наглядової діяльності. Для організації процесу управління ризиками в банках Національний банк України розробив Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України. Н. н. о. о. р. є підходом, який використовується для запровадження безперервного нагляду з метою спрямування уваги інспекторів на найбільш значні ризики, що дозволяє органам нагляду більше уваги приділяти тим установам, видам діяльності, операціям чи продуктам, з якими пов’язані найбільші ризики. На сьогоднішній день Н. н. о. о. р. став світовим стандартом. Підґрунтям для запровадження Н. н. о. о. р. є безперервний нагляд, який ще називають циклом нагляду, тобто послідовним процесом, що ніколи не припиняється. Історичний розвиток процесу нагляду за ризиками ґрунтується на удосконаленні оцінки ризиків за системою CAMELS, організації безперервного нагляду, впровадженні банками власних систем управління ризиками і, як найвища форма, – розвиток Н. н. о. о. р. Н. н. о. о. р. передбачає спрямування більших ресурсів у сфери підвищеного ризику. Національний банк України досягає цього за допомогою: виявлення ризиків з використанням уніфікованих визначень, що забезпечує підґрунтя для висновків і дій нагляду; вимірювання ризику на основі уніфікованих факторів оцінки, оскільки кількість ризику не завжди вимірюється у грошовому вираженні, а може бути відносною оцінкою суми можливих втрат; оцінки адекватності управління ризиками; спрямування більших ресурсів у сфери підвищеного або зростаючого ризику як у межах одного банку, так і в банківській системі взагалі; використання відповідних інструментів нагляду, залежно від виявлених ризиків, формулювання висновків щодо параметрів і рівня ризиків, а також визначення заходів щодо подальшого контролю виявлених проблем


НАГЛЯД НА КОНСОЛІДОВАНІЙ ОСНОВІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАГЛЯД НА КОНСОЛІДОВАНІЙ ОСНОВІ (англ. consolidated basis supervision [kənˈsɒlɪdeɪtɪd ˈbeɪsɪs ˌsjuːpəˈvɪʒən]) - нагляд за фінансовими групами з метою забезпечення стабільності фінансової системи та обмеження ризиків, на які наражається фінансова установа внаслідок участі у фінансовій групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків фінансової групи (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1).


НАБУТТЯ УЧАСТІ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАБУТТЯ УЧАСТІ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ (англ. acquiring participation in a legal entity [əˈkwaɪəɪŋ pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃən ɪn ə ˈliːgəl ˈentɪtɪ]) - пряме та/або опосередковане набуття однією особою самостійно чи спільно з іншими особами в будь-який спосіб права володіння акціями (паями) юридичної особи або правами голосу акцій (паїв) юридичної особи. Збільшенням такої участі вважається набуття додаткової участі особою, що вже має участь у юридичній особі (джерело: Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 08.09.2011 № 306, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 р. за № 1203/1994


НАБУТТЯ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

НАБУТТЯ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ (англ. qualifying shareholding acquiring [ˈkwɒlɪfaɪɪŋ ˈʃɛəhəʊldɪŋ əˈkwaɪəɪŋ]) - пряме та/або опосередковане набуття однією особою самостійно чи спільно з іншими особами в будь-який спосіб 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або отримання незалежно від формального володіння можливості значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи (джерело: Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі: затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі» від 04.12.2012 № 2531 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.09.2016 № 2290), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 р. за № 2190/22502


МУЛЬТИВАЛЮТНІ КРЕДИТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МУЛЬТИВАЛЮТНІ КРЕДИТИ (англ. multi-currency loans [ˈmʌltiˈkʌr(ə)nsi ləʊn]) - будь-які форми кредитів, які надаються, номінуються та погашаються в різних валютах. За умов надання (одержання) М. к. сума кредиту повинна постійно перераховуватися залежно від змін курсових співвідношень окремих валют, які обрано для розрахунків. На практиці М. к. використовуються рідко, зазвичай, у нестабільних економічних умовах


МОТОРИЗОВАНИЙ КАРТРІДЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОТОРИЗОВАНИЙ КАРТРІДЕР (англ. motorized card reader [ˈməʊ.tər.aɪzd kɑːd ˈriːdə(r)]) - тип картрідера, в якому процес введення та виведення картки із зони обробки магнітної смуги та/або чипа – автоматизований. Вся платіжна картка автоматично затягується в середину пристрою, де залишається невидимою для держателя


МОНІТОРИН ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ (англ. financial transaction monitoring [faɪˈnænʃəl trænˈzækʃən ˈmɒnɪtəɪŋ]) - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктом первинного фінансового моніторингу та спрямовані на подання інформації про фінансову операцію відповідної особи до Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) у вигляді повідомлення про фінансову операцію з відповідною ознакою фінансової операції, визначеною Законом (джерело: Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій» від 28.12.2015 № 1200, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 р. за № 123/28253 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 10. – Ст. 454).


МОНІТОРИНГ РИЗИКІВ КЛІЄНТІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОНІТОРИНГ РИЗИКІВ КЛІЄНТІВ (англ. customer risk monitoring [ˈkʌstəmə rɪsk ˈmɒnɪtəɪŋ]) - процес відстеження критеріїв ризиків клієнтів за результатами вивчення клієнтів, що проводиться з метою своєчасного виявлення змін ризику за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передавання (отримання) активів, ризику за видом товарів, послуг, ризику за типом клієнта, у тому числі з урахуванням здійснення ними ризикових фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та їх регулярності, для здійснення переоцінки попередньо встановлених рівнів ризиків клієнтів (джерело: Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 26.06.2015 № 417 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 62. – Ст. 2035); - процес відстеження критеріїв ризиків клієнтів за результатами вивчення клієнтів, що проводиться з метою своєчасного виявлення змін ризику клієнта, у тому числі з урахуванням здійснення ними ризикових фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх регулярності, дроблення сум, на які здійснюються фінансові операції, тощо, для здійснення переоцінки попередньо встановлених рівнів ризиків клієнтів (джерело: Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів» від 15.09.2016 № 338


МОНІТОРИНГ ЗАКУПІВЛІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОНІТОРИНГ ЗАКУПІВЛІ (англ. purchases monitoring [ˈpɜːʧəsɪz ˈmɒnɪtəɪŋ]) - аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель (джерело: Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII


МОНІТОРИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОНІТОРИНГ (англ. monitoring [ˈmɒnɪtəɪŋ]) - діяльність емітента/еквайра щодо контролю за операціями, які здійснюються із застосуванням електронних платіжних засобів, з метою виявлення та запобігання помилковим та неналежним переказам. За дорученням емітента/еквайра моніторинг за умови дотримання вимог щодо збереження конфіденційності інформації може проводити юридична особа, що надає емітенту/еквайру послуги з оброблення даних (послуги процесингу) (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137).


МОМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОГО (ІМПОРТНОГО) КОНТРАКТУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОГО (ІМПОРТНОГО) КОНТРАКТУ (англ. execution moment of export (import) contract [ˌeksɪˈkjuːʃən ˈməʊmənt əv ˈekspɔːt (ˈɪmpɔːt) ˈkɒntrækt]) - момент, на який здійснено всі обов’язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселів (тратт) або укладення кредитних угод (джерело: Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII


МОЖЛИВІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОЖЛИВІСТЬ (англ. capability [ˌkeɪpəˈbɪlɪti]) - ступінь чиїхось повноважень або здатності використовувати механізми/процеси для ВК/ФТ


МОДУЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОДУЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (англ. module of automated analysis and risk management system [ˈmɒdjuːl əv ˈɔːtəmətɪd əˈnæləsɪs ənd rɪsk ˈmænɪʤmənt ˈsɪstɪm]) - одна з підсистем АСАУР, що входить до складу модуля автоматизованої системи митного оформлення товарів та транспортних засобів (АСМО) або іншого програмно-інформаційного комплексу ДФС (ПІК ДФС) і забезпечує роботу АСАУР під час митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів (джерело: Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю» від 31.07.2015 № 684, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 р. за № 1021/27466 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 60. – Ст. 2323).


МОДЕЛЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО КОРЕСПОНДЕНТСЬКОГО РАХУНКУ В СЕП

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОДЕЛЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО КОРЕСПОНДЕНТСЬКОГО РАХУНКУ В СЕП (англ. service model of the consolidated correspondent account in EPS [ˈsɜːvɪs ˈmɒdl əv ðə kənˈsɒlɪdeɪtɪd ˌkɒrɪsˈpɒndənt əˈkaʊnt ɪn iː-piː-ɛs]) - сукупність механізмів і правил роботи СЕП, банку та його філій, згідно з якими виконується міжбанківський переказ через консолідований кореспондентський рахунок (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 36. – Ст. 2507). Зв’язок з іншими термінами: див. терміни «система електронних платежів Національного банку (СЕП)», «банк», «міжбанківський переказ коштів», «консолідований кореспондентський рахунок».


МОБІЛЬНІ ПЛАТЕЖІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОБІЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (англ. mobile payments [ˈməʊbaɪl ˈpeɪmənts]) - платіжні операції, що здійснюються користувачами з використанням мобільних платіжних інструментів (джерело: Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 05.11.2014 № 705


МОБІЛЬНИЙ ПЛАТІЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОБІЛЬНИЙ ПЛАТІЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ (англ. mobile payment tool [ˈməʊbaɪl ˈpeɪmənt tuːl]) - електронний платіжний засіб, реалізований в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристрою користувача (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137); - спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку смарткартки, що є носієм персоніфікованого платіжного мобільного додатка НСМЕП та відповідного додатка оператора мобільного зв’язку. М. п. і. може використовуватись тільки в мобільних телефонах, які обслуговує цей оператор мобільного зв’язку (джерело: Банківська енциклопедія / колектив авторів. – ISBN 978-966-346-923-2. – К.: ЦНД НБУ «Знання», 2011. – С. 503).


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (англ. legal entity location [ˈliːgəl ˈentɪtɪ ləʊˈkeɪʃən]) - фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356); - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (виконавчий орган) (джерело: Порядок та умови видачі  ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» від 14.05.2013 № 817, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 854/23386 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 48. – Ст. 1736).


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (англ. location [ləʊˈkeɪʃən]) - фактичне місце ведення діяльності чи розташування офіса, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (де переважно знаходиться керівництво юридичної особи) та здійснюється управління і облік (джерело: Положення про Державний реєстр фінансових установ: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28.08.2003 № 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 № 4368), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 р. за № 797/8118 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 38. – Ст. 2048).


МІСЦЕВИЙ ФІНАНСОВИЙ ОРГАН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІСЦЕВИЙ ФІНАНСОВИЙ ОРГАН (англ. local financial body [ˈləʊkəl faɪˈnænʃəl ˈbɒdɪ]) - установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції з складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Для цілей цього Кодексу орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів віднесено до місцевих фінансових органів. Сільський, селищний, міський (міста районного значення) голова забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу, якщо такий орган не створено згідно із законом (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50, / № 50-51 /. – Ст. 572).


МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (англ. individuals place of residence [ˌɪndɪˈvɪdjʊəlz pleɪs əv ˈrezɪdəns]) - житло, в якому фізична особа проживає постійно або тимчасово. Місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров’я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна. Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров’я, в якому вона проживає. Місцем проживання недієздатної особи є місце проживання її опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна. Фізична особа може мати кілька місць проживання (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (МІН’ЮСТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (МІН’ЮСТ) (англ. Ministry of Justice of Ukraine (MoJ) [ˈmɪnɪstrɪ əv ˈʤʌstɪs əv juːˈkreɪn]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації. Мін’юст є державним органом з питань банкрутства. Мін’юст є органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (джерело: Положення про Міністерство юстиції України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» від 02.07.2014 № 228


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (МІНФІН)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (МІНФІН) (англ. Ministry of Finance of Ukraine (MoF) [ˈmɪnɪstrɪ əv faɪˈnæns əv juːˈkreɪn]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку та аудиту, випуску і проведення лотерей, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, забезпечує формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності та забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку (джерело: Положення про Міністерство фінансів України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» від 20.08.2014 № 375


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (МІНІНФРАСТРУКТУРИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (МІНІНФРАСТРУКТУРИ) (англ. Ministry of Infrastructure of Ukraine (Mininfrastructure) [ˈmɪnɪstri ɒv ˈɪnfrəˌstrʌkʧər ɒv juːˈkreɪn]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) (джерело: Положення про Міністерство інфраструктури України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України» від 30.06.2015 № 460


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (МЕРТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (МЕРТ) (англ. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (MEDT) [ˈmɪnɪstrɪ əv ˌiːkəˈnɒmɪk dɪˈveləpmənt ənd treɪd əv juːˈkreɪn]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує: формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, державну промислову політику, державну інвестиційну політику, державну зовнішньоекономічну політику, державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації,  метрології та метрологічної діяльності, управління об’єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, інтелектуальної власності, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), державних та публічних закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики, державного матеріального резерву, експортного контролю; формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, державної політики з контролю за цінами, державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. реалізацію державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності. Мінекономрозвитку є уповноваженим органом з питань координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення (джерело: Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі» від 20.08.2014 № 459


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (МВС)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (МВС) (англ. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (MIA) [ˈmɪnɪstrɪ əv ɪnˈtɜːnl əˈfeəz əv juːˈkreɪn]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах: забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів (джерело: Положення про Міністерство внутрішніх справ України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» від 28.10.2015 № 878 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 89. – Ст. 2972).


МІНІСТЕРСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІСТЕРСТВО (англ. ministry [ˈmɪnɪstrɪ]) - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Кабінетом Міністрів України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України (джерело: Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI


МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА (англ. minimum wage [ˈmɪnɪməm weɪʤ]) - встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (джерело: Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50).


МІКСЕР (СЕРВІС ПО ВІДМИВАННЮ, «ЗМІШУВАЧ»)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІКСЕР (СЕРВІС ПО ВІДМИВАННЮ, «ЗМІШУВАЧ») (англ. mixer [ˈmɪk.sər]) - один із видів анонімайзера, який забезпечує приховування ланцюжка операцій в ланцюжку блоків шляхом прив’язування всіх операцій до однієї і тієїж ж біткоін-адреси, і посилаючи їх усіх разом таким чином, що створюється враження, ніби вони спрямовані з іншої адреси. «Міксер» або «змішувач» направляє операції за допомогою складної серії квазі-довільних фіктивних операцій, що надзвичайно ускладнює прив’язку конкретних віртуальних грошей (адрес) до конкретної операції. Сервіси «міксерів» працюють, отримуючи розпорядження від користувача на відправлення грошових коштів на конкретну біткоін-адресу. Після цього «міксер» «змішує» цю операцію з операціями інших користувачів таким чином, що стає незрозуміло, кому користувач має намір направити кошти. Прикладами сервісів «міксерів» є: Bitmixer.io; SharedCoin; Blockchain.info; Bitcoin Laundery; Bitlaunder; Easycoin


МІКРОПІДПРИЄМСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІКРОПІДПРИЄМСТВА (англ. microenterprises [ˈmaɪkrəʊ ˈentəpraɪzɪz]) - підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів - до 350 тисяч євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 тисяч євро; середня кількість працівників - до 10 осіб (джерело: Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV


МІЖНАРОДНІ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНІ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРІВ (англ. international transfer of goods [ˌɪntəˈnæʃənl ˈtrænsfɜː əv gʊdz]) - експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове 404 М ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України (джерело: Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV


МІЖНАРОДНИЙ ІМПОРТНИЙ СЕРТИФІКАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНИЙ ІМПОРТНИЙ СЕРТИФІКАТ (англ. international import certificate [ˌɪntəˈnæʃənl ˈɪmpɔːt səˈtɪfɪkɪt]) - документ, виданий уповноваженим на це державним органом держави-імпортера, який підтверджує зобов’язання імпортера імпортувати товари до своєї держави, а якщо товари не будуть до неї імпортовані, то не відправляти їх в інше місце без дозволу зазначеного державного органу (джерело: Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV


МІЖНАРОДНИЙ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ЦІННИХ ПАПЕРІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНИЙ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ЦІННИХ ПАПЕРІВ (англ. international identification securities number [ˌɪntəˈnæʃənl aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən sɪˈkjʊərɪtɪz ˈnʌmbə]) - номер (код), що дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV


МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК (англ. international exchange market [ˌɪntəˈnæʃənl ɪksˈʧeɪnʤ ˈmɑːkɪt]) - сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою за межами України між суб’єктами ринку та іноземними контрагентами, які за дорученням і за рахунок суб’єктів ринку здійснюють торгівлю іноземною валютою за межами України (джерело: Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України» від 10.08.2005 № 281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. за № 950/11230


МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА УСТАНОВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА УСТАНОВА (англ. international financial institution [ˌɪntəˈnæʃənl faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən]) - установа, з якою Уряд України уклав угоду про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлено привілеї та імунітети (джерело: Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 08.09.2011 № 306, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 р. за № 1203/1994


МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (англ. international financial organization [ˌɪntəˈnæʃənl faɪˈnænʃəl ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən]) - міжнародна організація, яка на умовах, визначених своїм установчим актом, та/або відповідно до міжнародного договору України здійснює емісію облігацій на території України. Міжнародні фінансові організації можуть здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, емісію відсоткових або дисконтних облігацій, у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції. Емісії облігацій міжнародних фінансових організацій обслуговуються у депозитарній системі України (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV


МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА (англ. international legal assistance [ˌɪntəˈnæʃənl ˈliːgəl əˈsɪstəns]) - проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – Ст. 88).


МІЖНАРОДНА ПЛАТІЖНА 2СИСТЕМА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА (англ. international payment system [ˌɪntəˈnæʃənl ˈpeɪmənt ˈsɪstɪm]) - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III


МІЖНАРОДНА КООПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНА КООПЕРАЦІЯ (англ. international co-operation [ˌɪntəˈnæʃənl kəʊˌɒpəˈreɪʃən]) - взаємодія двох або більше суб’єктів господарської діяльності, серед яких хоча б один є іноземним, при якій здійснюється спільна розробка або спільне виробництво, спільна реалізація кінцевої продукції та інших товарів на основі спеціалізації у виробництві проміжної продукції (деталей, вузлів, матеріалів, а також устаткування, що використовується у комплексних поставках) або спеціалізації на окремих технологічних стадіях (функціях) 402 М науково-дослідних робіт, виробництва та реалізації з координацією відповідних програм господарської діяльності (джерело: Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377).


МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА ГРУПА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА ГРУПА (англ. international banking group [ˌɪntəˈnæʃənl ˈbæŋkɪŋ gruːp]) - група фінансових установ, пов’язаних відносинами контролю, діяльність якої представлена більше ніж в одній країні та яка підлягає нагляду на консолідованій основі з боку іноземного органу нагляду (джерело: Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп» від 09.04.2012 № 134, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 708/21021 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 36. – Ст. 1344)


МІЖБАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖБАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ (англ. interbank payment transfer [ˈɪntəˌbæŋk ˈpeɪm(ə)nt trænsˈfɜː(r)]) - система регулювання та здійснення грошових вимог та зобов’язань, що виникають між банками, їх філіями та клієнтами банків. М. р. призначені для здійснення платіжних трансакцій між банками, обумовлених виконанням платежів їх клієнтів, або власних зобов’язань одного банку перед іншим. На основі М. р.: 1) відбувається завершення розрахунків між суб’єктами господарської діяльності з купівлі-продажу товарів (послуг), цінних паперів тощо; 2) здійснюються розрахунки з фінансовими органами щодо сплати податків та інших обов’язкових платежів; 3) реалізуються фінансово-економічні зв’язки між самими банками щодо виконання взаємних зобов’язань


МІЖБАНКІВСЬКИЙ РОЗРАХУНКОВИЙ ДОКУМЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖБАНКІВСЬКИЙ РОЗРАХУНКОВИЙ ДОКУМЕНТ (англ. interbank clearing document [ɪntəˈbæŋk ˈklɪərɪŋ ˈdɒkjʊmənt]) - документ на переказ, сформований банком на підставі розрахункових документів банку, клієнтів та документів на переказ готівки або виконавчого документа (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137).


МІЖБАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ У СЕП У ФАЙЛОВОМУ РЕЖИМІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖБАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ У СЕП У ФАЙЛОВОМУ РЕЖИМІ (англ. file mode interbank transfer to EPS [faɪl məʊd ɪntəˈbæŋk ˈtrænsfɜː tʊ iː-piː-ɛs]) - міжбанківський переказ, що здійснюється з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким між списанням коштів з технічного рахунку учасника СЕП (платника) та зарахуванням коштів на технічний рахунок учасника СЕП (отримувача) є певний проміжок часу (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів  в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 36. – Ст. 2507). Зв’язок з іншими термінами: див. терміни «міжбанківський переказ коштів», «міжбанківський електронний розрахунковий документ», «система електронних платежів Національного банку (СЕП)», «технічний рахунок у ЦОСЕП».


МІЖБАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ У СЕП У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖБАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ У СЕП У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ (англ. real-time interbank transfer to the EPS [rɪəl taɪm ɪntəˈbæŋk ˈtrænsfɜː tə ðiː iː-piː-ɛs]) - міжбанківський переказ, що здійснюється з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким списання коштів з технічного рахунку учасника СЕП (платника) та зарахування коштів на технічний рахунок учасника СЕП (отримувача) виконується одночасно (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 36. – Ст. 2507). Зв’язок з іншими термінами: див. терміни «міжбанківський переказ коштів», «міжбанківський електронний розрахунковий документ», «система електронних платежів Національного банку (СЕП)», «технічний рахунок у ЦОСЕП».


МІЖБАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖБАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ (англ. interbank money transfer [ɪntəˈbæŋk ˈmʌnɪ ˈtrænsfɜː]) - переказ коштів між банками в безготівковій формі, що обумовлений потребою виконання платежів клієнтів або власних зобов’язань банків (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909


МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ (англ. interbank credit [ˈɪntəˌbæŋk ˈkrɛdɪt]) - кредит, наданий на міжбанківському ринку одним банком іншому. Кредитні відносини між банками визначаються на договірних засадах шляхом укладання кредитних угод, які передбачають умови розміщення тимчасово вільних коштів, права та зобов’язання сторін з належним оформленням справ за М. к. Зазвичай, М. к. – це короткостроковий кредит, одержаний (наданий) з метою оперативного забезпечення банківської системи ресурсами, 400 М дотримання вимог економічних нормативів, підтримки ліквідності, платоспроможності та стабільності функціонування банків. Джерелом М. к. є тимчасово вільні кошти банків і міжбанківські депозити, які банки зберігають на кореспондентських рахунках один у одного та в центральному банку. На практиці використовують такі основні види М. к.: 1) овердрафт за кореспондентським рахунком, при якому на відповідному рахунку обліковуються суми дебетових (кредитових) залишків на кореспондентських рахунках банків на кінець операційного дня; 2) кредити овернайт, надані іншим банкам на строк не більше одного операційного дня та використовувані банками-позичальниками для завершення розрахунків поточного дня; 3) кошти, надані іншим банкам за операціями РЕПО


МІЖБАНКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗРАХУНКОВИЙ ДОКУМЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖБАНКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗРАХУНКОВИЙ ДОКУМЕНТ (англ. interbank electronic payment document [ɪntəˈbæŋk ɪlekˈtrɒnɪk ˈpeɪmənt ˈdɒkjʊmənt]) - електронний документ на переказ коштів, сформований банком (філією) на підставі власних розрахункових документів, розрахункових документів клієнтів і стягувачів, документів на переказ готівки для виконання міжбанківського переказу коштів (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 36. – Ст. 2507).


МІЖБАНКІВСЬКИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖБАНКІВСЬКИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ (англ. interbank currency market of Ukraine [ɪntəˈbæŋk ˈkʌrənsɪ ˈmɑːkɪt əv juːˈkreɪn]) - сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні між суб’єктами ринку, між суб’єктами ринку та їх клієнтами (у тому числі банками-нерезидентами), між суб’єктами ринку і Національним банком, а також Національним банком і його клієнтами (джерело: Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України» від 10.08.2005 № 281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. за № 950/11230 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 35. – Ст. 2133).


МИТТЄВА ЛОТЕРЕЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МИТТЄВА ЛОТЕРЕЯ (англ. instant lottery [ˈɪnstənt ˈlɒtərɪ]) - лотерея, в якій інформація, яка дозволяє визначити виграшні лотерейні білети (інші засоби, які передбачені умовами лотерей, які дозволяють засвідчити участь у лотереї), закладається випадковим характером на стадії їх виготовлення, тобто до розповсюдження серед гравців лотереї. При проведенні миттєвої лотереї гравець може безпосередньо після внесення ставки визначити, чи єйого лотерейний білет або інший засіб, який дозволяє засвідчити участь у грі, виграшним чи ні (джерело: Про державні лотереї в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 31. – Ст. 369). Зв’язок з іншими термінами: див. термін «лотерея».


МИТНІ РЕЖИМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МИТНІ РЕЖИМИ (англ. customs regimes [ˈkʌstəmz reɪˈʒiːmz]) - 1) імпорт (випуск для вільного обігу); 2) реімпорт; 3) експорт (остаточне вивезення); 4) реекспорт; 5) транзит; 6) тимчасове ввезення; 7) тимчасове вивезення; 8) митний склад; 9) вільна митна зона; 10) безмитна торгівля; 11) переробка на митній території; 12) переробка за межами митної території; 13) знищення або руйнування; 14) відмова на користь держави (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45; № 46-47; № 48. – Ст. 552).


МИТНІ ПЛАТЕЖІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МИТНІ ПЛАТЕЖІ (англ. customs payments [ˈkʌstəmz ˈpeɪmənts]) - податки, що відповідно до цього Кодексу або митного законодавства справляються під час переміщення або у зв’язку з переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /. – Ст. 112).


МИТНИЙ СКЛАД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МИТНИЙ СКЛАД (англ. customs warehouse [ˈkʌstəmz ˈweəhaʊs]) - митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45; № 46-47; № 48. – Ст. 552).


МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ (англ. customs control [ˈkʌstəmz kənˈtrəʊl]) - сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45; № 46-47; № 48 /. – Ст. 552).


МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (англ. customs regulation [ˈkʌstəmz ˌregjʊˈleɪʃən]) - регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та інших податків, що справляються при переміщенні товарів через митний кордон України, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України (джерело: Про зовнішньоекономічну діяльність: Закону України від 16.04.1991 № 959-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377).


МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ (англ. customs clearance [ˈkʌstəmz ˈklɪərəns]) - виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI /


МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ (англ. customs declaration [ˈkʌstəmz ˌdekləˈreɪʃən]) - заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45; № 46-47; № 48 /. – Ст. 552); - митна декларація, оформлена на паперовому носії або як електронний документ у встановленому законодавством України порядку (джерело: Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями» від 24.03.1999 № 136, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 р. за № 338/3631


МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ (англ. customs goods value that transferred through the customs border of Ukraine [ˈkʌstəmz gʊdz ˈvæljuː ðæt ˈtrænsfɜːd θruː ðə ˈkʌstəmz ˈbɔːdə əv juːˈkreɪn]) - вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45; № 46-47; № 48. – Ст. 552).


МЕХАНІЗМ ВК/ФТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МЕХАНІЗМ ВК/ФТ (англ. ML/FT mechanism [ml/ft ˈmɛkənɪzm]) - система чи елемент за допомогою якого здійснюється частина процесу ВК/ФТ. Прикладами механізму ВК/ФТ можуть бути фінансові установи, відправники грошей, юридичні особи, правові утворення


МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ (англ. financial analysis methods [faɪˈnænʃəl əˈnæləsɪs ˈmeθədz]) - прийоми та способи обробки фінансової звітності (джерело: Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: затверджено наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації» від 26.01.2001 № 49/121, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2001 р. за № 121/5312 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7. – Ст. 290).


МЕТОД ВК/ФТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МЕТОД ВК/ФТ (англ. ML/FT method [ml/ft meθəd]) - (в контексті ВК/ФТ) окрема процедура чи процес, що використовується в діяльності ВК/ФТ. Він може включати різні методики, механізми, інструменти ВК/ФТ та бути частиною типології ВК/ФТ


МЕТАЛИ ДОРОГОЦІННІ ЦИФРОВІ (ЗНЕОСОБЛЕНІ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МЕТАЛИ ДОРОГОЦІННІ ЦИФРОВІ (ЗНЕОСОБЛЕНІ) (англ. digital precious metals [dɪʤɪtl ˈprɛʃəs ˈmɛtlz]) - відносно нова онлайн система переказу коштів чи цінностей, яка здійснює обмін опціонами чи правами на покупку деякої кількості дорогоцінних металів за певною ціною. Такі фінансові інструменти можуть обмінюватись як традиційні товарні похідні інструменти чи похідні цінні папери (деривативи) між власниками рахунків у системі цифрових дорогоцінних металів. Ця система працює таким чином: спочатку клієнт здійснює купівлю деякої кількості фондів віртуальних дорогоцінних металів за поточною ціною металу на світовій товарній біржі. Як тільки покупець придбав деяку кількість цифрових дорогоцінних металів, ці вклади чи частина їх можуть переказуватись іншій фізичній особі чи продавцю для обміну на товари чи послуги


МЕТАЛЕВІ РАХУНКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МЕТАЛЕВІ РАХУНКИ (англ. metal accounts [ˈmetl əˈkaʊnts]) - рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами (джерело: Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238); - поточні, вкладні (депозитні), кореспондентські рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами (джерело: Положення про здійснення операцій з банківськими металами: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 06.08.2003 № 325, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 р. за № 749/8070


МЕРЕЖА TOR

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МЕРЕЖА TOR (СПОЧАТКУ НАЗИВАЛАСЯ «THE ONION ROUTER») (англ. tor [ tɔː ]) - Анонімна розподілена мережа комп’ютерів в інтернеті, яка приховує справжні ip-адреси (адреси мережевих протоколів) і, отже, особистості користувачів мережі шляхом маршрутизації зв’язку / операцій через велику кількість комп’ютерів, розташованих по всьому світу, і неодноразово кодуючи їх. Мережа tor надзвичайно ускладнює завдання встановлення фізичного місцезнаходження комп’ютерів, на яких розміщені або через які здійснюється доступ до веб-сайтів в мережі. Це завдання може бути додатково ускладнене за рахунок використання додаткових «змішувачів» або анонімайзерів в мережі tor. Мережа tor є однією з декількох підпільних розподілених комп’ютерних мереж, які називають «темними мережами», кіберпростом, «глибинним інтернетом» (deep web) або анонімними мережами, якими користуються фізичні особи для отримання доступу до контенту таким чином, щоб завуалювати свої особистості і відповідну діяльність в інтернеті


МЕНЕДЖЕР ПРОГРАМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МЕНЕДЖЕР ПРОГРАМИ (англ. programme manager [‘prəʊgræm ‘mænidʒə]) - установа, яка несе відповідальність за встановлення і функціонування програми для передплачених карток разом з банківською установою або провайдером з обміну електронних грошей. Менеджер програми просуває передплачені картки на ринку і встановлює відносини з банками та дистриб’юторами або клієнтами, а також у багатьох випадках надає можливість для обробки даних. Деякі емітенти передплачених карт самостійно управляють своїми програмами, тобто без менеджерів програми


МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР (англ. memorial slip [mɪˈmɔːrɪəl slɪp]) - розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137); - розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та нормативно-правових актів Національного банку (джерело: Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 908).


МАТЕРИНСЬКИЙ БАНК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАТЕРИНСЬКИЙ БАНК (англ. parent bank [ˈpeərənt bæŋk]) - український банк, серед дочірніх та/або асоційованих компаній якого є банк та/або інша фінансова установа та який не є дочірньою компанією іншого українського банку або банківської холдингової компанії (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30).


МАТЕРИНСЬКА КОМПАНІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАТЕРИНСЬКА КОМПАНІЯ (англ. parent company [ˈpeərənt ˈkʌmpənɪ]) - юридична особа, яка є власником іншої юридичної особи або здійснює контроль над такою юридичною особою, як пов’язана особа (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /. – Ст. 112); - юридична особа, яка контролює іншу юридичну особу (дочірню компанію) (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1).


МАРШРУТИЗАЦІЯ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАРШРУТИЗАЦІЯ (англ. routing [ˈruːtɪŋ]) - обмін даними при виконанні операцій, у тому числі щодо переказу коштів, між учасниками платіжної системи (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137).


МАРЖИНАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАРЖИНАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ (англ. margin operation [ˈmɑːʤɪn ˌɒpəˈreɪʃən]) - купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем на підставі разового замовлення клієнта у разі, якщо в момент укладання договору купівлі-продажу суми грошових коштів, що обліковуються на рахунку внутрішнього обліку клієнта, або кількості цінних паперів, що обліковуються на рахунку внутрішнього обліку клієнта з урахуванням прав вимог та зобов’язань щодо сплати грошових коштів та поставки цінних паперів за раніше укладеними договорами, недостатньо для виконання зобов’язань за таким договором, та виконання (розрахунок) за цим договором перед контрагентом здійснюється торговцем (комісіонером) з подальшим урегулюванням (виконанням) клієнтом (комітентом) зобов’язань перед торговцем згідно з умовами договору на брокерське обслуговування (джерело: Порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку та умов провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта» від 06.11.2012 № 1584, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 р. за № 2000/22312


МАРЖА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАРЖА (англ. margin [ˈmɑː.dʒɪn]) - термін, який використовується у банківській, біржовій, страховій, торговельній діяльності і означає різницю між відсотковими ставками, курсами цінних паперів, ставками страхових внесків і відшкодувань, цінами товарів. У банківській діяльності М. може означати різницю між ставками за залученими та виданими кредитами; ставками за кредитами різних категорій позикоодержувачів; сумою забезпечення, під яку надано кредит, і сумою виданого кредиту. В термінових фондових операціях М. називається різниця між курсом цінних паперів на день укладення і на день виконання угоди, а також між ціною покупця і ціною продавця. У торговельній діяльності М. – це різниця між купівельною ціною і ціною продажу товару


МАНІПУЛЮВАННЯ ЦІНАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАНІПУЛЮВАННЯ ЦІНАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ (англ. prices manipulation on the stock market [ˈpraɪsɪz məˌnɪpjʊˈleɪʃən ɒn ðə stɒk ˈmɑːkɪt]) - 1) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни фінансового інструменту, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок; 2) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації; 3) поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-якими іншими способами, яке призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансових інструментів на фондовій біржі, що не відповідають дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця інформація була недостовірною; 4) купівля або продаж фінансових інструментів перед закриттям торговельної сесії фондової біржі з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії; 5) неодноразове протягом торговельного дня укладення двома або більше учасниками торгів угод купівлі чи продажу фінансових інструментів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж фінансового інструменту за однаковою ціною в однаковій кількості або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів (або їх клієнтів), а також надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим фінансовим інструментом, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта; 6) неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється; 7) неодноразове невиконання учасником біржових торгів зобов’язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни фінансового інструменту, за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого інструменту; 8) укладення на фондовій біржі угод з фінансовим інструментом за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж фінансового інструменту за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни (джерело: Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292)


МАНІПУЛЮВАННЯ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАНІПУЛЮВАННЯ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ (англ. stock market manipulation [stɒk ˈmɑːkɪt məˌnɪpjʊˈleɪʃən]) - умисні дії службової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, що призвели до отримання професійним учасником фондового ринку або фізичною особою чи третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III


МАЛОЛІТНЯ ОСОБА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЛОЛІТНЯ ОСОБА (англ. young person[jʌŋ ˈpɜːsn]) - дитина до досягнення нею чотирнадцяти років (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI


МАЛОЛІТНЯ ДИТИНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЛОЛІТНЯ ДИТИНА (англ. minor child [ˈmaɪnə ʧaɪld]) - дитина до досягнення нею чотирнадцяти років (джерело: Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947-III // Відомості Верховної Ради України


МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА (англ. small enterprises [smɔːl ˈentəpraɪzɪz]) - підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро; середня кількість працівників - до 50 осіб (джерело: Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365).


МАЛИЙ ПРОДАВЕЦЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЛИЙ ПРОДАВЕЦЬ (англ. small salesman [smɔːl ˈseɪlzmən]) - особа, що залучена до роздрібного продажу наркотиків (партії до 5 грамів), і яка витрачає свій прибуток на власне споживання, оренду житла та інші послуги. Вони можуть проводити обмін валют та перекази коштів через різні системи з переказу коштів (Western Union). Деякі з них мають легальне джерело доходів, окрім доходу від наркоторгівлі


МАЙНОВІ ПРАВА НА ГРОШОВІ КОШТИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА БАНКІВСЬКОМУ РАХУНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЙНОВІ ПРАВА НА ГРОШОВІ КОШТИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА БАНКІВСЬКОМУ РАХУНКУ (англ. property rights for cash held on a bank account [ˈprɒpətɪ raɪts fə kæʃ held ɒn ə bæŋk əˈkaʊnt]) - право клієнта (володільця рахунка) надавати розпорядження про перерахування і видачу сум з банківського рахунка відповідно до договору банківського рахунка; право вкладника або особи, на користь якої розміщено банківський вклад, вимагати виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї або доходу в іншій формі відповідно до договору банківського вкладу; право бенефіціара або володільця рахунка умовного зберігання (ескроу) вимагати перерахування грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), що випливає з договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (джерело: Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 № 1255-IV


МАЙНОВІ ПРАВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЙНОВІ ПРАВА (англ. property rights [ˈprɒpətɪ raɪts]) - неспоживна річ. Майнові права визнаються речовими правами (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


МАЙНОВИЙ СТАН СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЙНОВИЙ СТАН СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (англ. business entity property status [ˈbɪznɪs ˈentɪtɪ ˈprɒpətɪ ˈstaeɪtəs]) - сукупність належних суб’єкту господарювання майнових прав та майнових зобов’язань, що відображається у бухгалтерському обліку його господарської діяльності відповідно до вимог закону (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144).


МАЙНО, ЩО ПІДЛЯГАЄ КОНФІСКАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЙНО, ЩО ПІДЛЯГАЄ КОНФІСКАЦІЇ (англ. property that subject to confiscation [ˈprɒpətɪ ðæt ˈsʌbʤɪkt tə ˌkɒnfɪsˈkeɪʃən]) - майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності, статутному фонді суб’єктів господарської діяльності, гроші, цінні папери та інші цінності, включаючи ті, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні у фінансових установах, а також майно, передане засудженим у довірче управління (джерело: Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV /


МАЙНО, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ КОНФІСКАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЙНО, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ КОНФІСКАЦІЇ (англ. property that not subject to confiscation [ˈprɒpətɪ ðæt nɒt ˈsʌbʤɪkt tə ˌkɒnfɪsˈkeɪʃən]) - майно, що належить засудженому на правах приватної власності чи є його часткою у спільній власності, необхідне для засудженого та осіб, які перебувають на його утриманні. Перелік такого майна визначається законом України (джерело: Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV


МАЙНО ТОВАРНОЇ БІРЖІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЙНО ТОВАРНОЇ БІРЖІ (англ. commodity exchange property [kəˈmɒdɪtɪ ɪksˈʧeɪnʤ ˈprɒpətɪ]) - фонди, що утворюються біржею, вартість яких відбивається на балансі біржі. Біржі також належить інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом (джерело: Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII


МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА (англ. enterprise property [ˈentəpraɪz ˈprɒpətɪ]) - виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144).


МАЙНО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЙНО (англ. property [ˈprɒpətɪ]) - активи будь-якого типу, матеріальні чи нематеріальні, рухомі чи нерухомі, а також правові документи чи інструменти, що надають права на такі активи або їх частку (джерело: The FATF Recommendations General Glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html); - будь-які активи, матеріальні чи нематеріальні, рухомі чи нерухомі, виражені в речах чи у правах, а також юридичні документи або акти, які підтверджують право на такі активи або інтерес у них (джерело: United Nations Convention against Transnational Organized Crime (15.11.2000), a. 2 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/55/25); - окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356); - сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів. Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності належать до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436- IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144).


МАЙНЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЙНЕР (англ. miner [ˈmaɪ.nər]) - фізична або юридична особа, яка бере участь в функціонуванні мережі децентралізованої віртуальної валюти за допомогою використання спеціального програмного забезпечення для вирішення складних алгоритмів в розподіленій системі «proof-of-work» («докази виконання роботи») або іншій розподіленій підтверджуючій системі, яка використовується для перевірки і підтвердження правильності операцій в системі віртуальної валюти. «Майнери» можуть бути користувачами, якщо вони самостійно генерують конвертовану віртуальну валюту виключно для своїх особистих потреб, наприклад, як інвестицій або для оплати за поточними зобов’язаннями, або для придбання товарів і послуг. «Майнери» також можуть брати участь у роботі системи віртуальної валюти як провайдери послуг з обміну шляхом створення віртуальної валюти в рамках комерційної діяльності для її продажу в обмін на фіатну валюту або інші віртуальні валюти


ЛОТЕРЕЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОТЕРЕЯ (англ. lottery [ˈlɒtərɪ]) - масова гра незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями, приз (виграш) в якій має випадковий характер і територія проведення якої не обмежується одним приміщенням (будівлею). Діяльність з проведення лотерей регулюється спеціальним законом. Не вважаються лотереєю ігри, що проводяться на безоплатних засадах юридичними особами та фізичними особами - підприємцями і мають на меті рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню) за умови, що організатори цих ігор витрачають на їх проведення свій прибуток (дохід) (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /. – Ст. 112); - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі (джерело: Про державні лотереї в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 31. – Ст. 369).


ЛОТЕРЕЙНИЙ БІЛЕТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОТЕРЕЙНИЙ БІЛЕТ (англ. lottery ticket [ˈlɒtərɪ ˈtɪkɪt]) - документ встановленої умовами проведення лотереї форми, виготовлений відповідно до вимог законодавства, наявність якого засвідчує внесення гравцем лотереї ставки і надає право одержати приз відповідно до умов проведення лотереї. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і з застосуванням інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї або розмір виграшу, якщо вони передбачені умовами лотереї, в тому числі через термінали електронної системи прийняття ставок (джерело: Про державні лотереї в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 31. – Ст. 369).


ЛОТЕРЕЙНА СФЕРА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОТЕРЕЙНА СФЕРА (англ. lottery sphere [ˈlɒtərɪ sfɪə]) - сукупність суспільних відносин, що складаються у процесі проведення лотерей (джерело: Про державні лотереї в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 31. – Ст. 369).


ЛОМБАРДНА ОПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОМБАРДНА ОПЕРАЦІЯ (англ. pawnshop operation [ˈpɔːnʃɒp ˌɒpəˈreɪʃən]) - операція, що здійснюється фізичною чи юридичною особою, з отримання коштів від юридичної особи, що є фінансовою установою, згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


ЛОМБАРД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОМБАРД (англ. pawnshop [ˈpɔːnʃɒp]) - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду (джерело: Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» від 26.04.2005 № 3981, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2005 р. за № 565/10845 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 21. – Ст. 1146); - небанківська кредитно-фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент, зберігання речей та надання супутніх послуг, пов’язаних з діяльністю Л. Діяльність Л. із надання фінансових кредитів є одним із найстаріших видів кредитування населення. Батьківщиною Л. вважають Ломбардію – область Північної Італії, де в XIII ст. виникли банківські контори, що видавали позички під заставу майнових цінностей. У XV ст. Л. з’являються практично у всіх містах Італії та надають позички під заставу особистих речей. У Франції перші Л. було створено у XV ст. лихварями, вихідцями з Ломбардії. У Німеччині перший Л. виник у Нюрнбергзі в 1498 р. В Англії на початку XVIII ст. було внесено білль про необхідність відкриття Л. з метою створення конкуренції лихварям, які брали за надані кредити до 80% річних. Віденський Л. існує з 1713 р. На території України перший Л. створено в 1800 р. в Одесі. Основним видом діяльності Л. є надання фізичним особам миттєвих короткострокових споживчих кредитів за рахунок власних і залучених коштів на власний ризик і під заставу майна споживачів цих послуг


ЛОКАЛЬНЕ ТЕРОРИСТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОКАЛЬНЕ ТЕРОРИСТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ (англ. localised terrorist actor [ˈləʊkəlaɪzd ˈtɛrərɪst ˈæktə]) - цей термін означає: і) громадяни або резиденти країни, яких залучено до терористичної діяльності в межах або поза межами території їх країни, іноді піддаються впливу іноземних бойовиків. Важливо зазначити, що такий вплив може різнитись від формального до натхненного; іі) особи або маленька група, яких активно не вербували до терористичних організацій і які долучились до терористичної діяльності за власним бажанням з метою сприяння терористичній справі


ЛОДІНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОДІНГ (англ. loading [ˈləʊdɪŋ]) - додаткова до процентних і акцептних платежів премія за ризик, яку стягує банк в розрахунку від номінальної вартості перевідного векселя, представленого для обліку. Ставка лодінгу коливається залежно від репутації та кредитоспроможності позичальника


ЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ (англ. logical control [ˈlɒdʒɪkl kənˈtrəʊl]) - встановлення логічної відповідності, повноти та співвідношення відомостей, зазначених у декларації чи повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування (джерело: Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 за № 959/29089 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 55. – Ст. 1931).


ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (англ. bank licensing [bæŋk ˈlaɪsnsɪŋ]) - один із методів державного управління у сфері банківської діяльності, яке здійснює Національний банк України. Законодавче та нормативне врегулювання процесу ліцензування банківської діяльності здійснюється з метою підвищення надійності та стабільності банківської системи України, а також забезпечення захисту інтересів вкладників і кредиторів банків


ЛІЦЕНЗІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗІЯ (англ. license [ˈlaɪsəns]) - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (джерело: Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 23. – Ст. 158); - документ Національного банку, який засвідчує право небанківської фінансової установи надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - переказ коштів) (джерело: Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17.08.2017 № 80 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 80. – Ст. 2465).


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ (англ. license terms [ˈlaɪsəns tɜːmz]) - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (джерело: Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII


ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР (англ. license register [ˈlaɪsəns ˈreʤɪstə]) - перелік суб’єктів господарювання - ліцензіатів, який формується і ведеться органом ліцензування як автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про цих суб’єктів у порядку, установленому законодавством з цього питання (джерело: Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» від 14.05.2013 № 817, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 854/23386


ЛІЦЕНЗІАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗІАТ (англ. licensee [ˌlaɪsənˈsiː]) - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності (джерело: Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 23. – Ст. 158); - юридична особа (компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (джерело: Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» від 23.07.2013 № 1281, зареєстровано в Міністерстві 385 Л юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1576/24108 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 76. – Ст. 2835); - професійний учасник фондового ринку, який має відповідну ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (джерело: Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» від 14.05.2013 № 817, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 854/23386 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 48. – Ст. 1736).


ЛІМІТ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ (ЛІМІТ КАСИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІМІТ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ (ЛІМІТ КАСИ) (англ. rest limit of money in the cash desk (cash desk limit) [rest ˈlɪmɪt əv ˈmʌnɪ ɪn ðə kæʃ desk (kæʃ desk ˈlɪmɪt)]) - граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня (джерело: Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 № 148


ЛІСТИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІСТИНГ (англ. listing [ˈlɪstɪŋ]) - сукупність процедур із включення цінних паперів до реєстру фондової біржі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової біржі (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV


ЛІМІТ ЗАПАСІВ ГОТІВКИ НА ЗБЕРІГАННІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІМІТ ЗАПАСІВ ГОТІВКИ НА ЗБЕРІГАННІ (англ. cash reserves limit on storage [kæʃ rɪˈzɜːvz ˈlɪmɪt ɒn ˈstɔːrɪʤ]) - максимальний обсяг запасів готівки, що може бути на зберіганні в уповноваженому банку з урахуванням наданого забезпечення та технічного стану сховища (джерело: Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків» від 07.12.2016 № 408 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 5. – Ст. 172)


ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ (англ. bank liquidation [bæŋk ˌlɪkwɪˈdeɪʃən]) - процедура припинення функціонування банку як юридичної особи відповідно до положень цього Закону та Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30); - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства (джерело: Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50. – Ст. 564).


ЛІКВІДАЦІЙНИЙ НЕТТІНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІКВІДАЦІЙНИЙ НЕТТІНГ (англ. closeout netting [ˈkləʊzaʊt ˈnɛtɪŋ ]) - форма неттінгу, яка використовується в разі невиконання зобов’язань. Метою Л. н. є зменшення суми, що підпадає під ризик за відкритими угодами, у випадку, коли для однієї із сторін настають певні події, передбачені угодою (наприклад, вона підпадає під процедуру банкрутства), до розрахункової дати. Інколи Л. н. називають неттінгом невиконання зобов’язань, неттінгом відкритої угоди або неттінгом заміщення угоди


ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ (англ. lessee [leˈsiː]) - фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця (джерело: Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68).


ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ (англ. lessor [leˈsɔː]) - юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу (джерело: Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68).


ЛІЗИНГОВА (ОРЕНДНА) ОПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЗИНГОВА (ОРЕНДНА) ОПЕРАЦІЯ (англ. leasing operation [ˈliːsɪŋ ˌɒpəˈreɪʃən]) - господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


ЛІЗИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЗИНГ (англ. leasing [ˈliːsɪŋ]) - договір, згідно з яким надається у користування нерухомість, що придбана для цієї мети відповідно до вимог майбутнього користувача в обмін на винагороду у формі періодичних платежів, що компенсують вартість активу, крім вартості права покупки об’єкта та фінансових витрат. Майнові об’єкти, що надані у кредит, можуть використовуватись тільки у господарській діяльності особи. Договір фінансового лізингу повинен містити право купівлі об’єкта користувачем після закінчення дії договору


ЛІД-МЕНЕДЖЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІД-МЕНЕДЖЕР (англ. lead manager [liːd ˈmanɪdʒə]) - головний організатор позики – синдикованого кредиту або випуску цінних паперів. Функції Л.-м., зазвичай, бере на себе крупний інвестиційний банк (інвестиційна компанія), який формує склад, виражає інтереси учасників синдикату кредиторів і є гарантом позики. Конкретний банк, який буде Л.-м., як правило, обирає сам позичальник (емітент). Л.-м. здійснює управління синдикатом банків-дилерів, підбирає менеджерів позики та розміщує цінні папери. Зазвичай, Л.-м. одержує найбільшу частку випуску цінних паперів або синдикованої позики. Л.-м. бере на себе роль головного консультанта позичальника, а при проведенні сек’юритизації – і продавця активів


ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (англ. legalization (laundering) of proceeds from crime [ˈliː.ɡəl.alĭ-zā′shən (ˈlɔːndəɪŋ) əv ˈprəʊsiːdz frɒm kraɪm]) - вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III


ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (англ. legalization [ˈliː.ɡəl.aɪz]) - узаконення, надання законної сили, перехід на легальні відносини; в міжнародному праві – підтвердження достовірності та юридичної сили документа, виданого в іноземній державі


ЛАНЦЮГ ПОСТАВОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛАНЦЮГ ПОСТАВОК (англ. supply chain [səˈplʌɪ tʃeɪn]) - перетворення сировини і її компонентів в кінцевий продукт, включаючи подальше транспортування і зберігання перед поставкою до кінцевого споживача


ЛАНЦЮГ ВОЛОДІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛАНЦЮГ ВОЛОДІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (англ. ownership chain of legal entity corporate rights [ˈəʊnəʃɪp ʧeɪn əv ˈliːgəl ˈentɪtɪ ˈkɔːpərɪt raɪts]) - інформація про склад ключовиx учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключовиx учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30; Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17.08.2017 № 80


ЛАНЦЮГ ВОЛОДІННЯ ІСТОТНОЮ УЧАСТЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛАНЦЮГ ВОЛОДІННЯ ІСТОТНОЮ УЧАСТЮ (англ. qualifying shareholding ownership chain [ˈkwɒlɪfaɪɪŋ ˈʃɛəhəʊldɪŋ ˈəʊnəʃɪp ʧeɪn]) - послідовність юридичних осіб, через яких заявник набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі (джерело: Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі: затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі» від 04.12.2012 № 2531 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.09.2016 № 2290), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 р. за № 2190/22502


КЕРІВНИК ФОНДОВОЇ БІРЖІ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЕРІВНИК ФОНДОВОЇ БІРЖІ (англ. head of the stock market [hed əv ðə stɒk ˈmɑːkɪt]) - фізична особа (у тому числі фізична особа - іноземець), яка відповідно до установчих документів фондової біржі здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу, яка обрана відповідним органом управління фондової біржі та отримала погодження Комісії (джерело: Порядок погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді» від 22.01.2013 № 64, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 р. за № 269/22801


КЕРІВНИКИ БАНКУ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЕРІВНИКИ БАНКУ (англ. bank leadership [bæŋk ˈliːdəʃɪp]) - голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку та його заступники. Керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності. Керівники банку повинні мати бездоганну ділову репутацію (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ


КЕРІВНИКИ НЕБАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЕРІВНИКИ НЕБАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ (англ. leadership of a non-bank financial institution [ˈliːdəʃɪp əv ə nɒn-bæŋk faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən]) - одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної ради - за наявності) небанківської фінансової установи (джерело: Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17.08.2017 № 80


КЕРІВНИКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ БАНКУ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЕРІВНИКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ БАНКУ) (англ. legal entity leadership (except bank) [ˈliːgəl ˈentɪtɪ ˈliːdəʃɪp (ɪkˈsept bæŋk)]) - керівник підприємства, установи, одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи та члени ради (наглядової ради, спостережної ради) юридичної особи (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30).


КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (англ. securities account manager [sɪˈkjʊərɪtɪz əˈkaʊnt ˈmænɪʤə]) - статус, якого в депозитарній установі набуває особа, якій депонентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у випадках та порядку, встановлених законодавством, або в Центральному депозитарії - юридична особа, якій емітентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або суб’єкт управління об’єктами державної власності/комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління цінними паперами, що є об›єктами державної власності/комунальної власності, обсяг повноважень керуючого рахунком встановлюється відповідним правочином або відповідно до актів цивільного законодавства (джерело: Положення про провадження депозитарної діяльності: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності» від 23.04.2013 № 735, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1084/23616


КЕШ-КУР’ЄРИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЕШ-КУР’ЄРИ (англ. cash-couriers [kæʃ ˈkʊrɪəz]) - фізичні особи, які фізично транспортують грошові знаки (валютні цінності) та фінансові інструменти на пред’явника від однієї юрисдикції до іншої на собі або за допомогою власного багажу


КИТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КИТ (англ. whale [weɪl]) - гравець, що здійснює гру із високими ставками


КІБЕРАТАКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КІБЕРАТАКА (англ. cyberattack [ˈsaɪbərəˌtæk]) - спрямовані (навмисні) дії в кіберпросторі, які здійснюються за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) та спрямовані на досягнення однієї або сукупності таких цілей: порушення конфіденційності, цілісності, доступності електронних інформаційних ресурсів, що обробляються (передаються, зберігаються) в комунікаційних та/або технологічних системах, отримання несанкціонованого доступу до таких ресурсів; порушення безпеки, сталого, надійного та штатного режиму функціонування комунікаційних та/або технологічних систем; використання комунікаційної системи, її ресурсів та засобів електронних комунікацій для здійснення кібератак на інші об’єкти кіберзахисту (джерело: Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII


КІБЕРЗЛОЧИН (КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗЛОЧИН)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КІБЕРЗЛОЧИН (КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗЛОЧИН) (англ. cybercrime (computer crime) [ˈsaɪ.bə.kraɪm (kəmˈpjuːtə kraɪm)]) - суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або з його використанням, відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну відповідальність та/або яке визнано злочином міжнародними договорами України (джерело: Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII


КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ (англ. cybercrime [ˈsaɪ.bə.kraɪm]) - сукупність кіберзлочинів (джерело: Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII


КІБЕРПРОСТІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КІБЕРПРОСТІР (англ. cyber space [ˈsaɪbə speɪs]) - середовище (віртуальний простір), яке надає можливості для здійснення комунікацій та/або реалізації суспільних відносин, утворене в результаті функціонування сумісних (з’єднаних) комунікаційних систем та забезпечення електронних комунікацій з використанням мережі Інтернет та/або інших глобальних мереж передачі даних (джерело: Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII


КІБЕРРОЗВІДКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КІБЕРРОЗВІДКА (англ. cyber intelligence [ˈsaɪbər ɪnˈtɛlɪʤəns]) - діяльність, що здійснюється розвідувальними органами у кіберпросторі або з його використанням (джерело: Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII


КІБЕРТЕРОРИЗМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КІБЕРТЕРОРИЗМ (англ. cyberterrorism [ˈsaɪ.bəˌter.ə.rɪ.zəm]) - терористична діяльність, що здійснюється у кіберпросторі або з його використанням (джерело: Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII


КІМБЕРЛІТИЧНИЙ ВИДОБУТОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КІМБЕРЛІТИЧНИЙ ВИДОБУТОК (англ. kimberlitic mine [kĭm′bər-līt ĭk maɪn]) - назва на честь провінції Кімберлі (Південна Африканська Республіка), де містяться найстаріші у світі копальні з видобутку алмазів. Видобуток алмазів здійснюється у копальнях з важкою гірською породою. Алмази доставляються з поверхні магматичного потоку глибоко під землею


КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) (англ. ultimate benefìcial owner (controller) [ˈʌltɪmɪt bĕn′ə-fĭsh′əl ˈəʊnə (kənˈtrəʊlə)]) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутногокапіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50-51. – Ст. 2057; Визначення термінів, що вживаються у Законі України «Про політичні партії в Україні» та законодавстві України про вибори: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про визначення термінів, що вживаються у Законі України «Про політичні партії в Україні» та законодавстві України про вибори» від 11.08.2016 № 11, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за № 1226/29356


КІНЦЕВИЙ ВЛАСНИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КІНЦЕВИЙ ВЛАСНИК (англ. ultimate owner [ˈʌltɪmɪt ˈəʊnə]) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) або юридична особа, щодо якої відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) (джерело: Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» від 23.07.2013 № 1281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1576/24108 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 76. – Ст. 2835; Порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління» від 13.03.2012 № 394 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2013 № 1101), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 р. за № 635/20948 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 36. – Ст. 365); - фізична особа (контролер) або юридична особа, щодо якої не існує контролерів та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність заявника (ліцензіата) шляхом опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою у заявнику (ліцензіаті), що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів заявника (ліцензіата), або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином (джерело: Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» від 14.05.2013 № 817, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 854/23386


КІНЦЕВИЙ ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КІНЦЕВИЙ ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ (англ. ultimate owner of qualifying shareholding [ˈʌltɪmɪt ˈəʊnə əv ˈkwɒlɪfaɪɪŋ ˈʃɛəhəʊldɪŋ]) - фізична особа, юридична особа, серед власників якої немає (не буде) інших власників істотної участі у фінансовій установі, щодо якої отримується погодження набуття або збільшення істотної участі, публічна компанія. Компанія з управління активами є кінцевим власником істотної участі, якщо така компанія діє в інтересах інституту спільного інвестування та набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі за рахунок коштів інституту спільного інвестування (джерело: Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі: затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі» від 04.12.2012 № 2531 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.09.2016 № 2290), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 р. за № 2190/22502


КІНЦЕВИЙ ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ В БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КІНЦЕВИЙ ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ В БАНКУ (англ. ultimate owner of bank qualifying shareholding [ˈʌltɪmɪt ˈəʊnə əv bæŋk ˈkwɒlɪfaɪɪŋ ˈʃɛəhəʊldɪŋ]) - фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої немає інших власників істотної участі в банку, визначених відповідно до норм цього Положення, міжнародна фінансова установа, публічна компанія, держава або територіальна громада в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування (джерело: Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 08.09.2011 № 306, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 р. за № 1203/1994


КІНЦЕВИЙ ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ В НЕБАНКІВСЬКІЙ ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КІНЦЕВИЙ ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ В НЕБАНКІВСЬКІЙ ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВІ (англ. ultimate owner of qualifying shareholding in non-banking financial institution [ˈʌltɪmɪt ˈəʊnə əv ˈkwɒlɪfaɪɪŋ ˈʃɛəhəʊldɪŋ ɪn nɒn ˈbæŋkɪŋ faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən]) - фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої немає інших власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, визначених відповідно до вимог цього Положення (джерело: Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17.08.2017 № 80


КІНЦЕВІ СПОЖИВАЧІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КІНЦЕВІ СПОЖИВАЧІ (англ. ultimate customers [ˈʌltɪmɪt ˈkʌstəməz]) - суб’єкти господарювання України, державні органи України, Збройні Сили України та інші військові формування, правоохоронні органи, іноземні суб’єкти господарської та іншої діяльності, які безпосередньо є споживачами товарів, відповідно імпортованих в Україну або експортованих з України (джерело: Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV


КЛІЄНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЛІЄНТ (англ. client [ˈklaɪənt]) - будь-яка особа, яка: звертається за наданням послуг до суб’єкта первинного фінансового моніторингу; користується послугами суб’єкта первинного фінансового моніторингу; є стороною договору (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 14 цього Закону 336 К виконує функції державного регулювання і нагляду, а також у випадках, передбачених статтею 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність»); є гравцем у лотерею або азартну гру, в тому числі казино, електронне (віртуальне) казино (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у підпункті «в» пункту 7 частини другої статті 5 цього Закону) (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50-51. – Ст. 2057); - фізична або юридична особа, держава, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється адвокатська діяльність (джерело: Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 282); - будь-яка юридична або фізична особа, яка користується послугами банку (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 10. – Ст. 444); - особа, яка має рахунок у банку або користується його послугами (джерело: Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 908); - особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 № 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 52/13319 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 6. – Ст. 235); - людина, з якою ведеться справа, людина, котра платить за послуги


КЛІЄНТ БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЛІЄНТ БАНКУ (англ. bank customer [bæŋk ˈkʌstəmə]) - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ


КЛІЄНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЛІЄНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ (англ. client deals [ˈklʌɪənt diːlz] / transactions [trænˈzækʃənz]) - операції у контексті торговельної книги, які банк здійснює від власного імені, але за дорученнями та за кошти клієнтів – купівля цінних паперів, іноземної валюти та банківських металів. Унаслідок особливостей бухгалтерського обліку ці операції включаються до торговельного портфеля (торговельної книги) банку, оскільки не можуть бути віднесені до банківської книги


КЛІЄНТСЬКІ РАХУНКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЛІЄНТСЬКІ РАХУНКИ (англ. client accounts [ˈklaɪənt əˈkaʊnts]) - особові рахунки, за якими обліковуються кошти клієнтів банку. До клієнтських рахунків належать кореспондентські, поточні, вкладні (депозитні) рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу) (джерело: Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» від 04.07.2018 № 75


КЛІРИНГ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЛІРИНГ (англ. clearing [ˈklɪərɪŋ]) - механізм, що включає збирання, сортування, реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов’язань (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137); - визначення взаємних зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу (джерело: Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 39. – Ст. 517); - система безготівкових розрахунків між країнами, підприємствами, банками за товари, послуги, цінні папери, валютні цінності, що базується на зарахуванні взаємних вимог і зобов’язань. Розрізняють міжбанківський К. і міжнародний К. К. може бути двостороннім і багатостороннім. Найбільш поширеним використання К. є у біржовій торгівлі товарами, цінними паперами, валютою, деривативами. У цьому випадку всі платіжні вимоги передаються до клірингової (розрахункової) палати біржі, яка є третьою стороною в біржових угодах, внаслідок чого всі учасники торгів беруть на себе розрахункові зобов’язання не один перед одним, а перед розрахунковою палатою біржі (джерело: Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т./ Ін-т світ. екон. і міжнар. Відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління»; за ред. Т.І. Єфименко. – Т. 2. – К., 2010. – С.238).


КЛІРИНГОВА ВИМОГА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЛІРИНГОВА ВИМОГА (англ. clearing requirements [ˈklɪərɪŋ rɪˈkwaɪəmənts]) - документ на переказ, сформований кліринговою установою за результатами клірингу, на підставі якого, шляхом списання/зарахування коштів на рахунки учасників платіжної системи, відкритих у розрахунковому банку цієї платіжної системи, проводяться взаєморозрахунки між ними (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137)


КЛІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЛІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. clearing activities [ˈklɪərɪŋ ækˈtɪvɪtɪz]) - діяльність з визначення зобов’язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, а також створення системи гарантій з виконання зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів (джерело: Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96- ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292). Особами, які провадять клірингову діяльність, є клірингові установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з урахуванням вимог, встановлених законодавством. Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, а також інші обмеження її діяльності визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV


КЛІРИНГОВА УСТАНОВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЛІРИНГОВА УСТАНОВА (англ. clearing institution [ˈklɪərɪŋ ˌɪnstɪˈtjuːʃən]) - юридична особа, що за результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформаційні послуги (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III


КЛЮЧОВИЙ УЧАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЛЮЧОВИЙ УЧАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (англ. key participant of legal entity [kiː pɑːˈtɪsɪpənt əv ˈliːgəl ˈentɪtɪ]) - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, і при цьому: 1) якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, ключовими учасниками вважаються 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими; 2) якщо однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками вважаються всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи; 3) вважається, що публічна компанія не має ключовиx учасників (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради 339 К України. – 2001. – № 5. – Ст. 30; Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17.08.2017 № 80


КЛЮЧОВІ РЕКВІЗИТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КЛЮЧОВІ РЕКВІЗИТИ (англ. key bank details [kiː bæŋk ˈdiːteɪlz]) - відомості про суб’єкта, вказані у формі обліку, зміна яких потребує присвоєння нового облікового ідентифікатора, зокрема: 1) для суб’єктів, які не є банками, - юридичних осіб (відокремлених підрозділів): код за ЄДРПОУ; тип суб’єкта; 2) для суб’єктів, які є банками (їх відокремленими підрозділами) або філій іноземних банків: код за ЄДРПОУ; тип суб’єкта; код банківської установи; внутрішньобанківський реєстраційний код; 3) для суб’єктів, які є фізичними особами: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий органі мають відмітку у паспорті); тип суб’єкта (джерело: Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 № 542, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 р. за № 749/27194 /


КНИГА ОБЛІКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КНИГА ОБЛІКУ (англ. record book [ˈrekɔːd bʊk]) - касова книга, книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки, книга обліку розрахункових операцій, книга обліку доходів і витрат/книга обліку доходів (джерело: Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 № 148


КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ/КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ/КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ (англ. ledger of income and expenditure / ledger of income [ˈleʤə əv ˈɪnkʌm ənd ɪksˈpendɪʧə / ˈleʤə əv ˈɪnkʌm]) - документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України  для відображення руху готівки. Форми відповідних книг обліку доходів і витрат/книг обліку доходів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, відповідно до вимог Податкового кодексу України (джерело: Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 № 148


КНИГА ОБЛІКУ ВИДАНОЇ ТА ПРИЙНЯТОЇ СТАРШИМ КАСИРОМ ГОТІВКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КНИГА ОБЛІКУ ВИДАНОЇ ТА ПРИЙНЯТОЇ СТАРШИМ КАСИРОМ ГОТІВКИ (англ. accounting book of issued and received cash by senior cashier [əˈkaʊntɪŋ bʊk əv ˈɪʃuːd ənd rɪˈsiːvd kæʃ baɪ ˈsiːnjə kæˈʃɪə]) - книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених документів (джерело: Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 № 148


КОВЕНАНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОВЕНАНТ (англ. covenant [ˈkʌv(ə)nənt]) - юридично підтверджене зобов’язання однієї сторони перед іншою на здійснення (або нездійснення) певних дій (виконання певних умов) у разі настання обумовлених договором подій. Прикладом К. може бути кредитна угода між банком і позичальником


КОД АВТОРИЗАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОД АВТОРИЗАЦІЇ (англ. authorization code [ˌɔːθəraɪˈzeɪʃən kəʊd]) - набір цифр або букв і цифр, який формується і надається емітентом або юридичною особою - учасником платіжної системи, яка діє за його дорученням, за результатами авторизації (джерело: Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 05.11.2014 № 705


КОД БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОД БАНКУ (англ. bank code [bæŋk kəʊd]) - умовна шестизначна числова ознака, що ідентифікує банк, філію, іншу установу, розраховується Національним банком і є обов’язковим реквізитом Електронного технологічного довідника банків України та інших установ і Довідника учасників СЕП (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 36. – Ст. 2507); - реквізит банку, визначений і включений до довідника банківських установ України згідно з нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють питання міжбанківських розрахунків в Україні (джерело: Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 908)


КОД ПЛАТНИКА/ОТРИМУВАЧА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОД ПЛАТНИКА/ОТРИМУВАЧА (англ. payer/recipient code [ˈpeɪə/rɪˈsɪpɪənt kəʊd]) - ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/ запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова» (джерело: Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976


КОЕФІЦІЄНТ ОБСЛУГОВУВАННЯ (ПОКРИТТЯ) БОРГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОЕФІЦІЄНТ ОБСЛУГОВУВАННЯ (ПОКРИТТЯ) БОРГУ (англ. debt service coverage ratio [det ˈsəːvɪs ˈkʌv(ə)rɪdʒ ˈreɪʃɪəʊ], DSCR) - відношення чистого доходу від об’єктів комерційної нерухомості за певний проміжок часу до суми вартості обслуговування кредиту за цей же період. Чим вище значення К. о. п. б., тим вища якість забезпечення


КОЛЕКТОР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОЛЕКТОР (англ. collector [kə’lektə]) - особа, яка приймає гроші від злочинців за дорученням контролера та розміщує їх згідно його вказівок


КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО (англ. limited partnership [ˈlɪmɪtɪd ˈpɑːtnəʃɪp]) - товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, у межах сум 342 К зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356); - господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники) (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144).


КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ (англ. trade secret [treɪd ˈsiːkrɪt]) є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (АГЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (АГЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ) (англ. commercial mediation (agency activity) [kəˈmɜːʃəl ˌmiːdɪˈeɪʃən (ˈeɪʤənsɪ ækˈtɪvɪtɪ)]) - підприємницька діяльність, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV


КОМЕРЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМЕРЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК (англ. commercial representative [kəˈmɜːʃəl ˌreprɪˈzentətɪv]) - особа, яка постійно та самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


КОМІТЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМІТЕНТ (англ. consignor [kənˈsaɪnə]) - юридична або фізична особа, яка доручає банку здійснити операцію з векселем на підставі укладеної угоди з банком (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення 343 К банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495


КОМПАНІЯ З НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМПАНІЯ З НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ (англ. ancillary services company [ænˈsɪlərɪ ˈsɜːvɪsɪz ˈkʌmpənɪ]) - юридична особа, яка не є фінансовою установою, діяльність якої полягає в наданні послуг з інформаційних технологій, володіння або управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для здійснення фінансовою установою діяльності з надання фінансових послуг (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ


КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ (англ. asset management company [ˈæset ˈmænɪʤmənt ˈkʌmpənɪ]) - юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності (джерело: Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV


КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ЯКА НАДАЄ ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОМУ ФОНДУ - СУБ’ЄКТУ ДРУГОГО РІВНЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ЯКА НАДАЄ ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОМУ ФОНДУ - СУБ’ЄКТУ ДРУГОГО РІВНЯ (англ. asset management company, which provides services to a pension fund - a second-tier entity [ˈæset ˈmænɪʤmənt ˈkʌmpənɪ wɪʧ prəˈvaɪdz ˈsɜːvɪsɪz tʊ ə pɑːnˈsjəʊn fʌnd ə ˈsekənd ˈtaɪə ˈentɪtɪ]) - компанія з управління активами, яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та уклала договір про управління активами із радою відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення (джерело: Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» від 23.07.2013 № 1281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1576/24108


КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН (англ. competent authority [ˈkɒmpɪtənt ɔːˈθɒrɪtɪ]) - усі державні органи влади з визначеними обов’язками у сфері протидії відмиванню коштів та/або фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Зокрема, у цей термін включено ПФР; орга- 344 К ни влади, які мають функції з розслідування та/або судового переслідування відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму, а також арешту/заморожування та конфіскації злочинних активів; органи влади, що отримують звіти щодо транскордонного переміщення валюти та оборотних інструментів на пред’явника; а також органи влади, які мають обов’язки з нагляду чи моніторингу у сфері ПВК/ФТ, що націлені на забезпечення комплаєнсу фінансовими установами та ВНУП вимогам з ПВК/ФТ. Органи саморегулювання не повинні розглядатись як компетентні органи; - усі адміністративні та правоохоронні органи, діяльність яких пов’язана з протидією відмиванню грошей чи боротьбою з фінансуванням тероризму, включаючи ПФР та наглядові органи ; - орган, що здійснює кримінальне провадження, який звертається із запитом згідно з цим розділом або який забезпечує виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI


КОМПЛАЄНС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМПЛАЄНС (англ. compliance [kəmˈplaɪəns]) - дотримання банком законодавчих актів, ринкових стандартів, а також стандартів та внутрішніх документів банку, у тому числі процедур (джерело: Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України» від 29.12.2014 № 867


КОМПЛАЄНС-РИЗИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМПЛАЄНС-РИЗИК (англ. risk compliance [rɪsk kəmˈplaɪəns]) - імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів або втрати репутації внаслідок невиконання банком вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також внутрішньобанківських документів банку (джерело: Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 № 64 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 55. – Ст. 1936);

- ризик юридичних санкцій, фінансових збитків або втрати репутації внаслідок невиконання банком законодавчих актів, ринкових стандартів, а також стандартів та внутрішніх документів банку, у тому числі процедур (джерело: Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України» від 29.12.2014 № 867 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 39. – Ст. 201);

- ризик юридичних санкцій, фінансових збитків або втрати репутації внаслідок невиконання банком вимог законодавства України, нормативно-правових актів, внутрішніх положень і правил, а також стандартів саморегулівних організацій, що застосовуються до його діяльності. Нездатність передбачати вплив неналежних дій працівників банку може призвести до негативного суспільного резонансу та завдати шкоди репутації банку, навіть якщо не було порушено вимог законодавства України (джерело: Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України» від 28.03.2007 № 98


КОМПЛАЄНС-РИЗИК ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМПЛАЄНС-РИЗИК ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (англ. risk compliance of financial monitoring [rɪsk kəmˈplaɪəns əv faɪˈnænʃəl ˈmɒnɪtəɪŋ]) - ризик юридичної відповідальності або ризик застосування заходів впливу Національним банком України, виникнення фінансових збитків та репутаційних втрат, що може зазнати банк у зв’язку з незабезпеченням належного рівня відповідності всім вимогам законів України, нормативно-правових актів, правил, внутрішніх документів банку, правил поведінки, що можуть застосовуватись під час виконання банком обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу (джерело: Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 26.06.2015 № 417


КОМПРОМЕТАЦІЯ КОМП’ЮТЕРА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМПРОМЕТАЦІЯ КОМП’ЮТЕРА (англ. compromise your computer [ˈkɒm.prə.maɪz jɔː(r) kəmˈpjuːtə(r)]) - заволодіння сторонніми особами ідентифікаційними даними користувача комп’ютера, необхідними та достатніми для ініціювання та здійснення платіжних операцій в системах дистанційного банківського обслуговування


КОМПРОМЕТАЦІЯ ОСОБИСТОГО КЛЮЧА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМПРОМЕТАЦІЯ ОСОБИСТОГО КЛЮЧА (англ. discredit of personal key [dɪsˈkredɪt əv ˈpɜːsnl kiː]) - будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа (джерело: Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 852-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276).


КОМПРОМЕТАЦІЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМПРОМЕТАЦІЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК (англ. compromising payment cards [ˈkɒm.prə.maɪ.zɪŋ ˈpeɪmənt kɑːd]) - заволодіння сторонніми особами реквізитами платіжних карток або інформацією з магнітної смуги та ПІН-коду картки, необхідною та достатньою для здійснення шахрайських операцій з отримання готівки та оплати товарів (послуг) (джерело: Основи платіжного картознавства: посібник-довідник для прокурорів та суддів / Під заг. редакцією Карпова О.О. – К.: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЕМА», 2018. – 86 с.).


КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО (англ. communal enterprise [ˈkɒmjʊnl ˈentəpraɪz]) - підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади, або підприємство, у статутному капіталі якого частка комунальної власності територіальної громади становить 50 і більше відсотків (джерело: Про фінансову реструктуризацію: Закон України від 14.06.2016 № 1414-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 32. – Ст. 555).


КОМУНАЛЬНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОМУНАЛЬНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО (англ. communal unitary enterprise [ˈkɒmjʊnl ˈjuːnɪt(ə)ri ˈentəpraɪz]) - підприємство, що утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV


КОНВЕРТАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНВЕРТАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (англ. securities conversion [sɪˈkjʊərɪtɪz kənˈvɜːʃən]) - обмін цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску цього ж емітента (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268); - організаційно-правові та фінансово-економічні процеси, пов’язані із облігаціями або акціями, коли здійснюється обмін облігацій на акції (чи навпаки), акцій чи облігацій одного виду (серії) на акції чи облігації інших видів (серій, емітентів, випусків) у разі додаткових випусків, реструктуризації компаній, злиттів, зміни фінансової політики компанії, з метою надання певних пільг власникам окремих цінних паперів чи реалізації певних стратегій компанії. К. ц. п. може бути передбачена в проспекті їх емісії. Тоді такі цінні папери називають конвертованими. К. ц. п. може бути здійснена у випадках: 1) консолідації розміщення акцій, в результаті чого кілька акцій попередньої емісії обмінюються на одну акцію нової емісії; 2) подрібнення розміщення акцій, коли одна акція попередньої емісії обмінюється на кілька акцій нової емісії; 3) збільшення (зменшення) статутного капіталу шляхом збільшення (зменшення) номінальної вартості однієї акції відбувається конвертація в акції з вищою (нижчою) номінальною вартістю; 4) реорганізації акціонерного товариства його акції конвертуються у акції нового акціонерного товариства; 5) заміни облігацій одних серій (випусків, номіналів тощо) на інші; 6)заміни конверсійних облігацій на акції. Основною метою К. ц. п. є нарощування капіталу компанії, оптимізація його структури, зміна термінів платежів, вибір більш ефективних методів фінансування, впорядкування звітності тощо. К. ц. п. може бути: 1) однотипною (обмін акцій на акції, облігації на облігації) та змішаною (обмін облігацій на акції); 2) добровільною і примусовою; 3) пропорційною та непропорційною


КОНВЕРТАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНВЕРТАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ (англ. joint investment institute securities conversion [ʤɔɪnt ɪnˈvestmənt ˈɪnstɪtjuːt sɪˈkjʊərɪtɪz kənˈvɜːʃən]) - вилучення з обігу цінних паперів одного інституту спільного інвестування та обмін таких цінних паперів за ініціативою їх власника на цінні папери іншого інституту спільного інвестування за умови, що такі інститути спільного інвестування перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами (джерело: Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 29. – Ст. 337).


КОНВЕРТОВАНА (АБО ВІДКРИТА) ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНВЕРТОВАНА (АБО ВІДКРИТА) ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА (англ. convertible virtual currency [kənˈvɜːtəbl ˈvɜːtjʊəl ˈkʌrənsi]) - має еквівалентну вартість у реальній валюті і може бути обміняна на реальну валюту. Серед них такі валюти як: Bitcoin, Second Life Linden Dollars та WebMoney


КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА (англ. convertible currency [kənˈvɜːtəbl ˈkʌrənsɪ]) - іноземна валюта, що віднесена до цієї категорії Національним банком України (джерело: Про систему валютного регулювання і валютного контролю: декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184).


КОНВЕРТОВАНІ ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНВЕРТОВАНІ ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ (англ. convertible enterprises bonds [kənˈvɜːtəbl ˈentəpraɪzɪz bɒndz]) - облігації, емісія яких здійснюється акціонерним товариством та передбачає зобов’язання емітента з виплати доходів, погашення облігацій шляхом конвертації таких облігацій на відповідну кількість акцій цього емітента або шляхом виплати номінальної вартості такої облігації за вибором власника такої облігації у порядку, передбаченому проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268).


КОНВЕРТОВАНІСТЬ ГРИВНІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНВЕРТОВАНІСТЬ ГРИВНІ (англ. convertibility of hryvnia [kənˌvɜːtəˈbɪləti əv ]) - обіговість національної валюти, що означає гарантовану можливість обмінювати її на іноземні валюти та використовувати в міжнародних розрахунках. При повній або частковій конвертованості поширюється практично на усіх власників валюти – національних та зарубіжних, а також на будь-які операції, пов’язані з валютою


КОНДУЇТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНДУЇТ (англ. conduit [ˈkɒndjʊɪt]) - юридична особа, яка придбає активи у кількох продавців і фінансує ці покупки шляхом термінової сек’юритизації або випуску комерційних паперів, забезпечених активами. К., який фінансує активи кількох продавців, називають багатонаправленим К. (MultiSeller Conduit). Його головна перевага полягає в тому, що продавці можуть опосередковано вийти на ринок комерційних паперів у випадку, якщо вони не хочуть афішувати використання своїх активів як забезпечення комерційних паперів. Крім того, продавці можуть одержати доступ до більш дешевих позичкових коштів з використанням механізму сек’юритизації, навіть якщо обсяг їх активів недостатній для того, щоб покрити витрати, пов’язані зі здійсненням угоди. Особу, відповідальну за управління К. або спеціальною компанією, називають адміністратором. До обов’язків адміністратора належать: підтримка банківських рахунків, на які надходять грошові кошти від сек’юритизованих активів, здійснення виплат інвесторам із цих коштів, а також нагляд за станом сек’юритизованих активів


КОНКУРС НА ПОСАДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЗДІБНОСТЯХ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНКУРС НА ПОСАДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЗДІБНОСТЯХ (англ. merit-based competitions [ˈmɛrɪt-beɪst ˌkɒmpɪˈtɪʃənz]) - набір на державну службу, що здійснюється за принципами відкритості, прозорості, є вільним від політичного втручання та заснований на заслугах, що дозволяє набирати найкращих кандидатів на посади державної служби


КОНСОЛІДАЦІЯ АКТИВІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНСОЛІДАЦІЯ АКТИВІВ (англ. assets consolidation [ˈæsets kənˌsɒlɪˈdeɪʃən]) - заходи, спрямовані на збір, групування, аналіз, облік, підготовку та продаж активів різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом (джерело: Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50. – Ст. 564).


КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ (англ. consolidated financial reporting [kənˈsɒlɪdeɪtɪd faɪˈnænʃəl rɪˈpɔːtɪŋ]) - фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці (джерело: Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365; Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» від 07.02.2013 № 73, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868


КОНСОЛІДОВАНИЙ КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНСОЛІДОВАНИЙ КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК (англ. consolidated correspondent account [kənˈsɒlɪdeɪtɪd ˌkɒrɪsˈpɒndənt əˈkaʊnt]) - кореспондентський рахунок, що відкритий у Національному банку і на якому об’єднані кошти банку та його філій для роботи банку у СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 36. – Ст. 2507)


КОНСОЛІДОВАНИЙ НАГЛЯД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНСОЛІДОВАНИЙ НАГЛЯД (англ. consolidated supervision [kənˈsɒlɪdeɪtɪd ˌsuːpəˈvɪʒn]) - нагляд за діяльністю банківської групи. К. н. здійснюється з метою визначення впливу на фінансовий стан банків їх інвестицій в дочірні банки (компанії), операцій та угод з дочірніми банками (компаніями), можливостей управляти їх діяльністю, а також з метою оцінки платоспроможності групи та виявлення неконтрольованих групових ризиків. Консолідований нагляд не означає проведення банківського нагляду лише на основі консолідованої фінансової звітності банківської групи. Основним принципом консолідованого нагляду є відновлення пріоритету економічної сутності перед юридичною формою операцій між учасниками банківської групи. Консолідований нагляд не замінює, а доповнює банківський нагляд на індивідуальній основі


КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОДАЖ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОДАЖ (англ. consolidated sale [kənˈsɒlɪdeɪtɪd seɪlz]) - відчуження майна (активів) різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом, шляхом централізації (об’єднання) Фондом окремих процедур продажу (джерело: Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50. – Ст. 564).


КОНСОРЦІУМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНСОРЦІУМ (англ. consortium [kənˈsɔːtjəm]) - тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144).


КОНТРАБАНДА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРАБАНДА (англ. smuggling [ˈsmʌglɪŋ]) - переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131); - (1) Незаконне перевезення через державний кордон, а також купівля, продаж і зберігання товарів або інших цінностей, ввезення і вивезення яких пов’язані з порушенням вимог митного законодавства. (2) Товари, ввезені до країни незаконно, без сплати мита


КОНТРАБАНДА НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ЧИ ПРЕКУРСОРІВ АБО ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРАБАНДА НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ЧИ ПРЕКУРСОРІВ АБО ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (англ. smuggling of drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors or counterfeit drugs [ˈsmʌglɪŋ əv drʌgz (psychotropic) ˈsʌbstənsɪz ðeə ˈænəlɒgz ə priːˈkɜːsəz ə ˈkaʊntəfɪt drʌgz]) - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131).


КОНТРАГЕНТ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРАГЕНТ (англ. counterparty [ˈkaʊntəˌpɑːti]) - фізична чи юридична особа або сторона, яка бере участь у купівлі та/або продажу дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння з іншими торгівцями дорогоцінного металу чи дорогоцінного каміння включаючи як постачальників, так і роздрібних покупців ; - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може бути банк), за якою між клієнтом та контрагентом відбувається передавання активів (джерело: Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 26.06.2015 № 417 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 62. – Ст. 2035); - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може бути небанківська фінансова установа), за якою між клієнтом та контрагентом відбувається передавання активів (джерело: Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів» від 15.09.2016 № 338 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 80. – Ст. 2671); - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може виступати суб’єкт первинного фінансового моніторингу), при якій між клієнтом та контрагентом відбувається передача активів (джерело: Інструкція щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» від 29.01.2016 № 24, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 р. за № 241/28371 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 22. – Ст. 865).


КОНТРАГЕНТ БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРАГЕНТ БАНКУ (англ. bank counterparty [bæŋk ˈkaʊntəˌpɑːti]) - будь-яка юридична чи фізична особа, яка має з банком відносини фінансового характеру. Контрагент може одночасно мати з банком відносини іншого характеру, зокрема трудові (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 № 351


КОНТРАГЕНТ ТОРГОВЦЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРАГЕНТ ТОРГОВЦЯ (англ. trader counterparty [ˈtreɪdə ˈkaʊntəˌpɑːti]) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших 352 К фінансових інструментів, у тому числі іноземна інвестиційна фірма у разі здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які знаходяться в обігу за межами України (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 № 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 52/13319


КОНТРАКТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРАКТ (англ. contract [ˈkɒntrækt]) - правочин, укладений між наказодавцем акредитива та бенефіціаром, розрахунки за яким здійснюються у формі документарного акредитива або виконання зобов’язань за яким забезпечується резервним акредитивом (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами» від 03.12.2003 № 514 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11.04.2018 № 38), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 р. за № 1213/8534


КОНТРАФАКТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРАФАКТ (англ. counterfeit [ˈkaʊntəfɪt]) - продукт, який є точною копією бренду; упаковка виробляється особами, які не мають відповідних авторських прав на виробництво продукції під торговим знаком


КОНТРГАРАНТІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРГАРАНТІЯ (англ. counter-guarantee [ˈkaʊntə ˌgærənˈtiː]) - гарантія, яку надає банк-контргарант на користь банку-гаранта або іншого банку-контргаранта (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» від 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 № 5), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 41/10321


КОНТРОЛЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРОЛЕР (англ. controller [kənˈtrəʊlə]) - довірена фізична особа, яка організовує збір грошей здобутих від протиправної діяльності (наприклад, прибуток від продажу наркотиків) та доставку еквівалентних сум в пункт кінцевого призначення (наприклад, організаціям, які контролюються наркокартелем); - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30; Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1; Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17.08.2017 № 80


КОНТРОЛЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРОЛЬ (англ. control [kənˈtrəʊl]) - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30; Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1; Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17.08.2017 № 80 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 80. – Ст. 2465; Порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління» від 13.03.2012 № 394 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2013 № 1101), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 р. за № 635/20948 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 36. – Ст. 365); - володіння безпосередньо чи через пов’язаних фізичних та/або юридичних осіб часткою статутного капіталу юридичної особи в розмірі не менш як 20 відсотків або здійснення безпосередньо чи через пов’язаних фізичних та/або юридичних осіб впливу на господарську діяльність юридичної особи в результаті: надання права, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління юридичної особи; обіймання посад керівника, заступника керівника, членів органів управління чи виконавчих органів юридичних осіб особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншій юридичній особі; надання права на укладення договорів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або здійснювати делеговані повноваження і функції органу управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів в органі управління) визначається як загальна сума корпоративних прав (голосів), що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї (джерело: Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 29. – Ст. 337); - вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб’єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб’єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання. Пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб’єкта господарювання. Зокрема, пов’язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами (джерело: Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № № 2210-III


КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ (англ. access control [ˈaksɛs kənˈtrəʊl]) - процес дозволу на санкціонований доступ або відмови у несанкціонованому доступі до інформації, ресурсів, на установки або певні режимні ділянки шляхом вживання фізичних, адміністративних або технічних заходів


КОНТРОЛЬ ЯДЕРНОГО МАТЕРІАЛУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРОЛЬ ЯДЕРНОГО МАТЕРІАЛУ (англ. regulation of nuclear material [rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n ɒv ˈnjuːklɪə məˈtɪərɪəl]) - адміністративний контроль за наявністю і переміщенням ядерного матеріалу з метою запобігання його несанкціонованого використання


КОНТРОЛЬОВАНА ПОСТАВКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРОЛЬОВАНА ПОСТАВКА (англ. controlled delivery [kənˈtrəʊld dɪˈlɪvəri]) - метод, при якому допускається вивезення, провезення або ввезення на територію однієї або декількох держав незаконних або таких, що викликають підозри, партій вантажу з відома та під наглядом їх компетентних органів з метою розслідування будь-якого злочину і виявлення осіб, які беруть участь у вчиненні цього злочину


КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. counter-intelligence activities [ˈkaʊntə ɪnˈtelɪʤəns ækˈtɪvɪtɪz]) - спеціальний вид діяльності у сфері забезпечення державної безпеки, яка здійснюється з використанням системи контррозвідувальних, пошукових, режимних, адміністративно-правових заходів, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, розвідувальним, терористичним та іншим протиправним посяганням спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на інтереси України (джерело: Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26.12.2002 № 374-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 12. – Ст. 89).


КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ (англ. confidential information [ˌkɒnfɪˈdenʃəl ˌɪnfəˈmeɪʃən]) - інформація Реєстру, доступ до якої обмежено відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 47 Закону України «Про запобігання корупції» (джерело: Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 за № 959/29089 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 55. – Ст. 1931); - інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов’язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом (джерело: Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650); - статистична інформація, яка належить до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов (джерело: Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 № 2614-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 43. – Ст. 608); - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону (джерело: Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314).


КОНФІСКАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНФІСКАЦІЯ (англ. confiscation [ˌkɒnfɪsˈkeɪʃən], seizure [ˈsiːʒə]) - термін конфіскація, що включає, де це доречно, відчуження, означає остаточне позбавлення коштів чи інших активів через наказ компетентного органу влади чи рішення суду. Конфіскація чи відчуження відбувається через судову чи адміністративну процедуру, що переносить власність над визначеними коштами чи іншими активами до держави. У такому випадку, особа(и) чи підприємство(а), які мали частку у визначених коштах чи активах на момент конфіскації чи відчуження втрачають усі права над конфіскованими чи відчуженими коштами або активами. Рішення з конфіскації чи відчуження зазвичай пов’язані із кримінальним засудженням чи рішенням суду, за яким конфісковане чи відчужене майно визначено як таке, що отримане в результаті протиправної діяльності або призначене для використання у протиправній діяльності ; - остаточне позбавлення майна за постановою суду або іншого компетентного органа ; - конфіскація означає, що гроші вже більше не належать особі, в якої вони були конфісковані ; - покарання або захід, призначені судом після розгляду справи стосовно кримінального злочину чи кримінальних злочинів, результатом якого є остаточне позбавлення власності


КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА (англ. property confiscation [ˈprɒpətɪ ˌkɒnfɪsˈkeɪʃən]) - примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131). - примусове безоплатне вилучення у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у разі ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131); - позбавлення особи права власності на майно за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення у випадках, встановлених законом. Конфісковане майно переходить у власність держави безоплатно. Обсяг та порядок конфіскації майна встановлюються законом (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


КОНФІСКАЦІЯ ПРЕДМЕТА, ЯКИЙ СТАВ ЗНАРЯДДЯМ ВЧИНЕННЯ АБО БЕЗПОСЕРЕДНІМ ОБ’ЄКТОМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНФІСКАЦІЯ ПРЕДМЕТА, ЯКИЙ СТАВ ЗНАРЯДДЯМ ВЧИНЕННЯ АБО БЕЗПОСЕРЕДНІМ ОБ’ЄКТОМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ (англ. object confiscation that became an instrument of carrying out or a direct object of an administrative offense [ˈɒbʤɪkt ˌkɒnfɪsˈkeɪʃən ðæt bɪˈkeɪm ən ˈɪnstrʊmənt əv ˈkærɪɪŋ aʊt ə ə dɪˈrekt ˈɒbʤɪkt əv ən ədˈmɪnɪstrətɪv əˈfɛns]) - примусова безоплатна передача предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України. Порядок застосування конфіскації, перелік предметів, які не підлягають конфіскації, встановлюються цим Кодексом та іншими законами України (джерело: Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X


КОНФІСКАЦІЯ ЯК АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНФІСКАЦІЯ ЯК АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ (англ. confiscation as an administrative penalty for customs rules violation [ˌkɒnfɪsˈkeɪʃən æz ən ədˈmɪnɪstrətɪv ˈpenltɪ fə ˈkʌstəmz ruːlz ˌvaɪəˈleɪʃən]) - примусове вилучення товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 461 цього Кодексу, і безоплатна передача їх у власність держави. При цьому моторні транспортні засоби та несамохідні транспортні засоби, що буксируються ними, розглядаються як самостійні об’єкти конфіскації (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI


КОНФІСКАЦІЯ, ЯКА НЕ БАЗУЄТЬСЯ НА ЗАСУДЖЕННІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНФІСКАЦІЯ, ЯКА НЕ БАЗУЄТЬСЯ НА ЗАСУДЖЕННІ (англ. non-conviction based confiscation [nɒn-kənˈvɪkʃən beɪst ˌkɒnfɪsˈkeɪʃən]) - конфіскація через судові процедури, що відносяться до кримінального злочину, який не вимагає наявності обвинувального вироку


КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ (англ. conflict of interest [ˈkɒnflɪkt əv ˈɪntrɪst]) - наявність у державного службовця приватного інтересу, який впливає або може вплинути на неупереджене та об’єктивне виконання його службових обов’язків

; - наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов’язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об’єктивність та неупередженість прийняття рішень (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30); - суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності (джерело: Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 282);

- суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами аудитора (посадових осіб аудиторської фірми) та його (їх) професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання ним (ними) своїх професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним (ними) дій (джерело: Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 9. – Ст. 5); - наявний або потенційний конфлікт між особистими (приватними) інтересами та посадовими чи професійними обов’язками особи або конфлікт, що виникає під час виконання такою особою несумісних обов’язків (джерело: Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України» від 28.03.2007 № 98 ;

 - будь-який вид стосунків, який не відповідає інтересам банку або може перешкоджати об’єктивному виконанню обов’язків відповідальної особи. Публічний конфлікт у керівництві банку – відсутність згоди та наявність протиріч між органами управління банку, які негативно впливають на ефективне управління банком і загрожують інтересам кредиторів (вкладників) банку та про які стало відомо необмеженому колу осіб


КОНФЛІКТНІ ДІАМАНТИ («КРИВАВІ» ДІАМАНТИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНФЛІКТНІ ДІАМАНТИ («КРИВАВІ» ДІАМАНТИ) (англ. conflict diamonds («blood» diamonds) [ˈkɒnflɪkt ˈdaɪəməndz, blʌd ˈdaɪəməndz]) - необроблені алмази, що були використані повстанськими рухами або їх союзниками для фінансування збройних конфліктів, що мали на меті повалення легітимних урядів (відповідно до веб-сайту Процесу Кімберлі)


КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ РАХУНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ РАХУНОК (англ. concentration accounts [ˌkɔnsənˈtreɪʃən [əˈkaunt]) - рахунок, створений самим банком для тимчасового розміщення грошей до їх зарахування на відповідний рахунок


КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ (англ. aggregation of capital [aɡrɪˈɡeɪʃ(ə)n ɒv ˈkapɪt(ə)l]) - збільшення розмірів капіталу банку у процесі його нагромадження. К. к. може здійснюватися шляхом збільшення капіталу банку за рахунок власних коштів (капіталізація частини прибутку), залучення додаткових коштів акціонерів, власників і кредиторів, а також на основі консолідації капіталу шляхом приєднання, злиття банків або створення банківських об’єднань. К. к. є об’єктивним економічним процесом. Необхідність К. к. обумовлена потребою в розширенні масштабів і підвищенні ефективності банківської діяльності; забезпеченні стійкості банківської системи; дотриманні вимог законодавства та нормативів Національного банку; забезпеченні платоспроможності, ліквідності та безпеки діяльності банків; підвищенні рівня їх конкурентоспроможності та гнучкості у реагуванні на циклічні зміни розвитку економіки; необхідністю покриття капіталом банківських ризиків тощо


КОНЦЕРН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОНЦЕРН (англ. concern [kənˈsɜːn]) - статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV


КООПЕРАТИВНИЙ БАНК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КООПЕРАТИВНИЙ БАНК (англ. cooperative bank [kəʊˈɒpərətɪv bæŋk]) - банк, створений суб’єктами господарювання, а також іншими особами за принципом територіальності на засадах добровільного членства та об’єднання пайових внесків для спільної грошово-кредитної діяльності. Відповідно до закону можуть створюватися місцеві та центральний кооперативні банки (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144); - банк, що створюється в порядку, передбаченому цим Законом. Законодавство про кооперацію поширюється на кооперативні банки в частині, що не суперечить цьому Закону. Кооперативні банки створюються за принципом територіальності і поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки. Мінімальна кількість учасників місцевого (у межах області) кооперативного банку має бути не менше 50 осіб. У разі зменшення кількості учасників і неспроможності кооперативного банку протягом одного року збільшити їх кількість до мінімальної необхідної кількості діяльність такого банку припиняється шляхом зміни організаційно-правової форми або ліквідації. Учасниками центрального кооперативного банку є місцеві кооперативні банки (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30)


КООРДИНАТОР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КООРДИНАТОР (англ. coordinator [kəu’ɔːdɪnətə]) - посередник, який управляє частиною процесу відмивання грошей для одного або кількох контролерів


КОПІЯ ВЕКСЕЛЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОПІЯ ВЕКСЕЛЯ (англ. bill copy [bɪl ˈkɒpɪ]) - письмове відтворення векселя з усіма його частинами і подробицями як з лицьового, так і зі зворотного боків. Копія виготовляється і засвідчується векселедержателем (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495


КОРЕСПОНДЕНТСЬКА БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРЕСПОНДЕНТСЬКА БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. correspondent banking [ˌkɒrɪsˈpɒndənt ˈbæŋkɪŋ]) - надання банківських послуг одним банком (банк-кореспондент) іншому банку (банк-респондент). Великі міжнародні банки, як правило, діють як корреспонденти для тисяч інших банків з усього світу. Банкам-респондентам може надаватись широкий перелік послуг, в тому числі управління готівкою (напр., відсоткові рахунки у різних валютах), міжнародні перекази, кліринг чеків, надання транзитних рахунків та послуг з обміну валют (джерело: The FATF Recommendations General Glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html); - надання банківських послуг одним банком («банком-кореспондентом») іншому банку («банку-респонденту»). Крупні міжнародні банки зазвичай є кореспондентами для тисячі інших банків всього світу. Банкам-респондентами можуть надаватись різні послуги, включаючи управління готівкою (наприклад, накопичувальні рахунки у різних валютах), міжнародні електронні грошові перекази, кліринг чеків, наскрізні рахунки та послуги обміну валют. До кореспондентського банківського обслуговування не належать одиничні операції та простий обмін кодами у рамках Додатку з управління взаємовідносинами з кореспондентами (RMA) SWIFT, у контексті відносин з особами, що не є клієнтами, але мають постійний характер чи повторюються


КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК (англ. correspondent account [ˌkɒrɪsˈpɒndənt əˈkaʊnt]) - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів. Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин у порядку, що визначається Національним банком України, та на підставі відповідного договору (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137); - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку філії іноземного банку для здійснення міжбанківського переказу коштів (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 36. – Ст. 2507); - рахунок, відкритий конкретному банку в центральному банку або в іншому банку. К. р. призначений для відображення розрахунків, які здійснює один банк за дорученням і за рахунок іншого банку на підставі укладеної між ними кореспондентської угоди (договору). Основними видами К. р. є: 1. «Ностро» (від іт. nostro conto – «наш рахунок у Вас») – рахунок, відкритий банком у банку-кореспонденті для відображення взаємних розрахунків банків та їх клієнтів. Для банку, який має рахунок «ностро», він є активним, оскільки відображує розміщення коштів у формі банківського депозиту. Для іншого банку даний рахунок є пасивним, оскільки відображає залучені ресурси та називається рахунок «лоро». 2. «Лоро» (від іт. loro conto – «Ваш рахунок у нас») – рахунок, відкритий банком своєму банку-кореспонденту, на який зараховуються всі одержані або видані за його дорученням суми коштів. У банківському листуванні термін «лоро» також вживається по відношенню до кореспондентського рахунку третього банку, відкритого у банку-кореспонденті даної кредитної установи, а рахунок банку-кореспондента в даній кредитній установі називається «ностро». 3. «Востро» (від іт. vostro conto) – рахунок, який банк веде за кордоном у місцевій валюті. Банк, який розмістив кошти на такому рахунку, буде посилатися на нього як на рахунок «ностро». У вітчизняній практиці банки відкривають кореспондентські рахунки у Національному банку, а також один у одного. У зв’язку з запровадженням СЕП НБУ потреба банків у взаємному відкритті один у одного кореспондентських рахунків зменшилась. Кореспондентський рахунок, що відкритий банком у територіальному управлінні Національного банку, і на якому об’єднані кошти банку та його філій (або певної кількості філій) у разі роботи банку (філії) у системі СЕП НБУ за відповідною моделлю обслуговування називається консолідованим К. р. Списання коштів з К. р. банку (філії) здійснюється за міжбанківськими електронними розрахунковими документами, сформованими власником рахунка або Національним банком. Учасник СЕП забезпечує формування, передавання, приймання міжбанківських електронних розрахункових документів, службових повідомлень СЕП та електронних розрахункових повідомлень з використанням апаратно- програмних засобів захисту інформації. Міжбанківський електронний розрахунковий документ вважається виконаним у СЕП з часу відображення його суми за технічним рахунком учасника СЕП-отримувача


КОРИСЛИВИЙ ЗЛОЧИН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРИСЛИВИЙ ЗЛОЧИН (англ. acquisitive crime [ə’kwɪzɪtɪv kraɪm]) - будь-який злочин, скоєний з метою отримання злочинних доходів


КОРИСТУВАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРИСТУВАЧ (англ. user [ˈjuːzə]) - фізична особа або суб’єкт господарювання, який є власником електронних грошей і має право використовувати їх для придбання товарів і здійснення переказів з урахуванням обмежень, установлених цим Положенням (джерело: Положення про електронні гроші в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» від 04.11.2010 № 481, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 р. за № 1336/18631


КОРИСТУВАЧ (ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРИСТУВАЧ (ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ) (англ. user [ˈjuːzə(r)]) - фізична або юридична особа, яка придбаває віртуальну валюту і використовує її для купівлі реальних або віртуальних товарів/послуг або відправляє перекази у приватному порядку іншій особі (для особистого використання), або яка тримає віртуальну валюту у якості (особистих) інвестицій. Користувачі можуть отримувати віртуальну валюту декількома шляхами. Наприклад, вони можуть придбавати віртуальну валюту за реальні гроші (у провайдера послуг з обміну, або в обмін на певну централізовану віртуальну валюту безпосередньо у адміністратора /емітента); брати участь у певній діяльності, оплата за яку здійснюється у віртуальній валюті (наприклад, беручи участь в промо-акціях, опитуваннях / анкетуванні, надаючи реальні або віртуальні товари або послуги); в разі деяких децентралізованих віртуальних валют (наприклад, біткоін) самостійно генерувати одиниці валюти шляхом «майнінгу» і отримувати її у якості подарунку, винагороди або в рамках безкоштовного розподілу


КОРИСТУВАЧ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРИСТУВАЧ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ (англ. information user in the system [ˌɪnfəˈmeɪʃən ˈjuːzə ɪn ðə ˈsɪstɪm]) - фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку отримала право доступу до інформації в системі (джерело: Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР


КОРИСТУВАЧ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРИСТУВАЧ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ (англ. payment system user [ˈpeɪmənt ˈsɪstɪm ˈjuːzə]) - юридична або фізична особа, якій надається послуга платіжної системи щодо виконання переказу коштів учасником платіжної системи (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III


КОРИСТУВАЧ СИСТЕМИ BANKID

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРИСТУВАЧ СИСТЕМИ BANKID (англ. BankID system user [bæŋkid ˈsɪstɪm ˈjuːzə]) - суб’єкт звернення (фізична або юридична особа), який у конкретний час ініціював електронний запит на ідентифікацію через систему BankID (джерело: Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України» від 30.08.2016 № 378


КОРИСТУВАЧ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРИСТУВАЧ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (англ. National Bank of Ukraine e-mail system user [ˈnæʃənl bæŋk əv juːˈkreɪn iː-meɪl ˈsɪstɪm ˈjuːzə]) - особа чи програмно-технічний комплекс, які в конкретний час мають доступ до відповідної електронної поштової скриньки системи електронної пошти Національного банку України з правами та обов’язками щодо відправлення та одержання електронних повідомлень у системі електронної пошти Національного банку України (джерело: Положення про систему електронної пошти Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України» від 17.04.2018 № 42


КОРИСТУВАЧІ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРИСТУВАЧІ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ (англ. postal communication services users [ˈpəʊstəl kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ˈsɜːvɪsɪz ˈjuːzəz]) - фізичні та юридичні особи, які користуються послугами поштового зв’язку (джерело: Про поштовий зв’язок: Закон України від 04.10.2001 № 2759-III


КОРИСТУВАЧІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРИСТУВАЧІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (англ. financial reporting users [faɪˈnænʃəl rɪˈpɔːtɪŋ ˈjuːzəz]) - фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень (джерело: Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365; Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» від 07.02.2013 № 73, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 /


КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (англ. corporate liability [ˈkɔːpərɪt ˌlaɪəˈbɪlɪti]) - юридична відповідальність корпорації за злочинні дії або бездіяльність працівників компанії у певних випадках. Якщо певні дії були проведені на користь компанії, були результатом недбалості або відбулись через відсутність відповідального управління компанією, корпорація може судово переслідуватись та отримати покарання


КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО (англ. corporate enterprise [ˈkɔːpərɪt ˈentəpraɪz]) - утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV


КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ (англ. corporative management [ˈkɔːpərətɪv ˈmænɪʤmənt]) - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов’язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством


КОРПОРАТИВНИЙ АКЦІОНЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРПОРАТИВНИЙ АКЦІОНЕР (англ. corporate shareholder [ˈkɔː.pər.ət ˈʃeəˌhəʊl.dər]) - юридична особа, яка володіє акціями


КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР (англ. corporate director [ˈkɔː.pər.ət dɪˈrɛktə]) - юридична особа (чи корпорація), яку призначили виконувати функції директора, які у свою чергу виконує представник цієї обраної юридичної особи


КОРПОРАТИВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРПОРАТИВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД (англ. corporate pension fund [ˈkɔːpərɪt ˈpɛnʃən fʌnd]) - недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці-платники (джерело: Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 47. – Ст. 372)


КОРПОРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ ЕМІТЕНТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРПОРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ ЕМІТЕНТА (англ. issuer corporate operations [ˈɪʃuːə ˈkɔːpərɪt ˌɒpəˈreɪʃənz]) - операції емітента щодо емісії, викупу, дроблення, консолідації, конвертації, погашення, анулювання, виплати доходу за цінними паперами, а також пов’язані з припиненням емітента, зміною розміру статутного капіталу емітента, а також інші операції за переліком, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (джерело: Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI


КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРПОРАТИВНІ ПРАВА (англ. corporate rights [ˈkɔːpərɪt raɪts]) - права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /. – Ст. 112). Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436- IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144); - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами (джерело: Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50, /№ 50-51/. – Ст. 384).


КОРПОРАТИВНІ СТРУКТУРИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРПОРАТИВНІ СТРУКТУРИ (англ. corporate vehicles [ˈkɔː.pər.ət ˈviːɪklz]) - термін «копоративні структури» використовується у такому ж значенні як у звіті ОЕСР «За корпоративною завісою – використання корпоративних утворень для протизаконних цілей» (OECD report «Behind the Corporate Veil – Using Corporate Entities for Illicit Purposes»). Він охоплює корпорації, трасти, партнерства з обмеженою відповідальністю, фундації тощо. У Рекомендаціях ФАТФ використовується два окремих терміни «юридичні особи» та «правові утворення», які у сукупності мають таке ж саме значення, що термін «корпоративні  структури» у вищевказаному звіті ОЕСР


КОРПОРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРПОРАЦІЯ (англ. corporation [ˌkɔːpəˈreɪʃən]) - юридична особа, якою володіють акціонери. Контроль над корпорацією здійснює рада директорів, яку обирають акціонери. Оскільки корпорація є юридичною особою, то акціонери несуть відповідальність у межах суми їх інвестицій. Корпорація створюється на необмежений термін. Корпорації поділяються на приватні акціонерні товариства та на публічні акціонерні товариства. 1. Приватні акціонерні товариства (приватні компанії, англ. private companies [ˈpraɪvɪt ˈkʌmpəniz]) – компанії, що мають обмеження на кількість акціонерів та на передавання прав власності на акції. Приватні акціонерні товариства не мають права розміщувати акції публічно. Приватні акціонерні товариства мають менш жорсткі умови до звітності, ніж публічні акціонерні товариства. 2. Публічні акціонерні товариства (публі компанії, англ. public companies [ˈpʌblɪk ˈkʌmpəniz]) – це компанії, що вільно можуть торгувати власними акціями та мати необмежену кількість акціонерів. Такі товариства мають право розміщати свої акції публічно. Публічніакціонерні товариства, як правило, мають більш жорсткі умови до звітності та підлягають жорсткому державному нагляду ; - договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144).


КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (англ. corruption offense [kəˈrʌpʃən əˈfɛns]) - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність (джерело: Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056)


КОРУПЦІЙНИЙ РИЗИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРУПЦІЙНИЙ РИЗИК (англ. corruption risk [kəˈrʌpʃən rɪsk]) - ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань (джерело: Методологія оцінювання корупційних ризиків удіяльності органів влади: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» від 02.12.2016 № 126, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за № 1718/29848 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 4. – Ст. 168)


КОРУПЦІОГЕННИЙ ФАКТОР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРУПЦІОГЕННИЙ ФАКТОР (англ. corruptogenic factor [kəˈrʌptʊʤenɪk ˈfæktə]) - здатність нормативно-правової конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) самостійно чи у взаємодії з іншими нормами сприяти вчиненню чи збільшенню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (джерело: Методологія проведення антикорупційної експертизи: затверджено наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи» від 24.04.2017 № 1395/5


КОРУПЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРУПЦІЯ (англ. corruption [kəˈrʌpʃən]) - використання державної посади для отримання особистої вигоди. Вважається, що таке визначення, в цілому, відображає різні незаконні вчинки і дії, в тому числі привласнення чужої власності (при якій кошти або майно, що належать державі, використовуються державними посадовими особами для отримання особистої вигоди) і зловживання службовим становищем (при якому корумпований чиновник має особистий інтерес в рішеннях, прийнятих ним як державною посадовою особою). Це визначення також включає хабарництво як зі «сторони, що вимагає хабар», коли посадова особа бере хабар (іноді називається «пасивним» хабарництвом), так і зі «сторони, що дає хабар», коли фізична або юридична особа пропонує хабар (іноді називається «активним» хабарництвом) . Аналіз не обмежується операціями за участю політичних діячів, у межах визначення, що застосовується у Рекомендаціях ФАТФ, але також поширюється на чиновників (включаючи членів сімей і близьких осіб), ділові відносини і компанії, чиї корупційні операції можуть опинитись в сфері компетенції підзвітних організацій ; - дія або бездіяльність при виконанні обов’язків або у зв’язку з цими обов’язками в результаті вимагання чи прийняття подарунків, обіцянок або стимулів чи їх незаконне отримання кожного разу, коли має місце така дія чи бездіяльність (джерело: Кодекс поведінки посадової особи щодо підтримання правопорядку, прийнятий Резолюцією 34/169 Генеральної асамблеї ООН 17.12.1979 р.,; - порушення етичного (морального), дисциплінарного, адміністративного, кримінального характеру, що виявилися в протизаконному використанні свого службового становища суб’єктом корупційної діяльності (джерело: Панченко М.В. Особливості суміщення та сумісництва професій (посад) в органах СБ України / М.В. Панченко // Європейські перспективи. – 2012. – № 3(3). – С. 133); - прямі чи опосередковані вимагання, пропонування, давання чи отримання хабара чи будь-якої іншої неправомірної вигоди або можливості її отримання, які порушують належне виконання 369 К будь-якого обов’язку особою, що отримує хабара, неправомірну вигоду й можливість мати таку вигоду, або поведінку такої особи (джерело: Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією: прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 4 листопада 1999 року. ; - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей (джерело: Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Стор. 3186, ст. 2056).


КОРУПЦІЯ ВИСОКОГО РІВНЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОРУПЦІЯ ВИСОКОГО РІВНЯ (англ. grand corruption [grænd kəˈrʌpʃən]) - зловживання повноваженнями високого рівня, що надає користь малій кількості осіб за рахунок витрат багатьох осіб, а також спричиняє серйозну та велику шкоду окремим особам та суспільству


КОТИРУВАННЯ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОТИРУВАННЯ (англ. quotation [kwəʊˈteɪʃən]) - механізм визначення та/або фіксації на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій біржі


КОТИРУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОТИРУВАННЯ (англ. quotation [kwəʊˈteɪʃən]) - механізм визначення та/або фіксації на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій біржі


КОШТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОШТИ (англ. funds [fʌndz]) - активи будь-якого типу, матеріальні чи нематеріальні, рухомі чи нерухомі, що були придбані, а також юридичні документи чи інструменти у будь-якій формі, включаючи електронну чи цифрову, що підтверджують право власності або частку власності у такому актив

- гривня або іноземна валюта (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15- 16, № 17 /. – Ст. 112); - (у складі майна суб’єктів господарювання) гроші у національній та іноземній валюті, призначені для здійснення товарних відносин цих суб’єктів з іншими суб’єктами, а також фінансових відносин відповідно до законодавства (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144); - гроші у національній або іноземній валюті чи їх еквівалент (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України ві


КОШТИ АБО ІНШІ АКТИВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОШТИ АБО ІНШІ АКТИВИ (англ. funds or other assets [fʌnd ɔː(r) ˈʌðə(r) ˈæs.et]) - будь-які активи, включно з, але не обмежуючись, фінансовими активами; економічними ресурсами (в тому числі нафта та інші природні ресурси); майном будь-якого типу, матеріальним чи нематеріальним, рухомим чи нерухомим, але придбаним; а також юридичними документами чи інструметами у будь-якій формі, в тому числі в електронній чи цифровій, що підтверджують право власності на таке майно чи активи, що включають, але не обмежуться цим, банківськи кредити, дорожні чеки, банківськи чеки, платіжні доручення, акції, цінні папери, векселя, а також будь-які відсотки, дивіденди чи інший прибуток на грошові цінності накопичені або отримані з таких фондів чи інших активів, та будь-які інші активи, які потенційно можуть бути використані для отримання коштів, товарів чи послуг


КОШТИ В ДОРОЗІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОШТИ В ДОРОЗІ (англ. cash in transit [kæʃ ɪn ˈtrænsɪt]) - кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні, спеціальні реєстраційні, поточні рахунки установи, але будуть зараховані на ці рахунки в наступному місяці (джерело: Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 02.04.2014 № 372, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 р. за № 426/25203


КОШТИ ГРОШОВІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОШТИ ГРОШОВІ (англ. cash [kæʃ]) - грошова одиниця України, яка виконує функцію засобу платежу та обліковується на рахунках у банках (джерело: Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976


КОШТИ КЛІЄНТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОШТИ КЛІЄНТА (англ. customer funds [ˈkʌstəmə fʌndz]) - гроші в національній або іноземній валюті чи їх еквіваленти, що обліковуються на поточних (у тому числі рахунках за спеціальним режимом їх використання) та вкладних (депозитних) рахунках (джерело: Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України» від 10.08.2005 № 281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. за № 950/11230


КОШТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОШТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ (англ. joint investment funds [ʤɔɪnt ɪnˈvestmənt fʌndz]) - кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та у випадках, передбачених цим Законом, інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо). Кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого фонду до Реєстру (джерело: Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI


КОШТОРИС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КОШТОРИС (англ. estimate [ˈestɪmɪt]) - основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50, / № 50-51 /. – Ст. 572).


КРАДІЖКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КРАДІЖКА (англ. theft [θeft]) - таємне викрадення чужого майна (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131).


КРАЇНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КРАЇНА (англ. country [ˈkʌntri]) - усі посилання у Рекомендаціях ФАТФ на країну чи країни застосовуються у рівній мірі до територій та юрисдикцій


КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ (англ. country of origin [ˈkʌntrɪ əv ˈɒrɪʤɪn]) - країна, громадянином якої є фізична особа, або країна місця проживання або перебування для особи без громадянства (джерело: Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 № 3739-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19-20. – Ст. 173); - країна реєстрації кредитної установи - учасника міжнародної банківської групи, наглядовий орган якої здійснює нагляд на консолідованій основі за такою групою (джерело: Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп» від 09.04.2012 № 134, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 708/21021


КРАУДФАНДИНГОВА ПЛАТФОРМА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КРАУДФАНДИНГОВА ПЛАТФОРМА (англ. crowdfunding platform [kraʊdfʌndɪŋ ˈplætfɔːm]) - веб-сайти, які дозволяють взаємодію між збирачами коштів та особами, зацікавленими у вкладенні коштів в проекти


КРЕДИТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КРЕДИТ (англ. credit [ˈkrɛdɪt]; loan [ləʊn]) - економічна категорія, що відображає систему відносин між суб’єктами господарювання щодо надання та отримання позики в грошовій чи товарній формі на умовах повернення, строковості та платності. У науковій літературі існують різні визначення суті К., які відображають окремі його риси, склад учасників кредитного процесу, стадій руху позичкового капіталу тощо. На практиці К. визначають як: взаємини між кредитором і позичальником; зворотний рух вартості; рух платіжних засобів за умови повернення; рух позичкової вартості; рух позичкового капіталу. Виникнення К. обумовлене розвитком грошово-кредитних відносин. Його передумовою є наявність поточних або майбутніх доходів у позичальника, а конкретними причинами, що обумовлюють необхідність К., є коливання потреби у коштах та джерелах їх формування у юридичних і фізичних осіб. Коли в одних кошти вивільняються, іншим їх не вистачає. Ця суперечність розв’язується за допомогою К., який необхідний позичальнику для розширення виробництва, повного забезпечення власних потреб. Довіра є невід’ємною, проте не вирішальною властивістю, що розкриває суть К. як виду економічних відносин. Вона є передумовою формування і руху вільних грошових ресурсів. Основою розвитку К. як економічного явища є достатня платоспроможність суб’єктів економічних відносин. Таким чином К. – це система економічних відносин, що виникають між кредитором і позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів та використання їх на умовах повернення і платності


КРЕДИТНА ЛІНІЯ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КРЕДИТНА ЛІНІЯ (англ. credit line [ˈkrɛdɪt laɪn]; bank line [bæŋk laɪn]) - кредитна угода, відповідно до якої протягом передбаченого договором терміну банк виділяє позичальнику кредит у межах узгодженої суми (ліміту кредитування) на умовах, що відрізняються від умов одноразового надання кредиту. Виділяють два різновиди К. л.: 373 К рекомендована лінія (Advised Line) або підтверджена лінія (Confirmed Line). У період дії К. л. в межах встановленого ліміту позичальник може одержувати додаткові кошти відповідно до своєї потреби в них. У договорі на відкриття та обслуговування К. л. передбачають усі умови кредитування, в т. ч. ступінь безумовності підтримки та обслуговування К. л. Кредитування на умовах К. л. використовують у тому випадку, коли позичальник періодично потребує значних коштів або наперед не може точно визначити необхідну суму кредиту. Надання К. л. пов’язано з додатковими ризиками, оскільки позичальник може у будь-який час зажадати значну суму (в межах виділеного ліміту) або взагалі відмовитися від використання позичкових коштів. За користування К. л. банки, як правило, стягують додаткову платню чи ж відкривають такі лінії тільки надійним клієнтам. Розрізняють поновлювану та непоновлювану К. л. Рух коштів при виділенні та обслуговуванні К. л. обліковується на позабалансових рахунках


КРЕДИТНА СПІЛКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КРЕДИТНА СПІЛКА (англ. credit union [ˈkredɪt ˈjuːnjən]) - неприбуткова організація, заснована громадянами у встановленому законом порядку на засадах добровільного об’єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг. Кредитна спілка є юридичною особою. Статусу юридичної особи вона набуває з дня її державної реєстрації (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144); - неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки (джерело: Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 № 2908-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – Ст. 101).


КРЕДИТНА ОПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КРЕДИТНА ОПЕРАЦІЯ (англ. credit operation [ˈkredɪt ˌɒpəˈreɪʃən]) - вид активних банківських операцій, пов’язаних із розміщенням залучених банком коштів таким шляхом: надання їх у тимчасове користування або прийняття зобов’язань про надання певної суми коштів; надання гарантій, порук, акредитивів, акцептів, авалів; розміщення депозитів; проведення факторингових операцій та операцій фінансового лізингу; видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій зворотного репо; будь-якого продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання щодо сплати процентів та інших зборів за такою сумою (відстрочення платежу); розстрочення платежу за продані банком активи (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 № 351


КРЕДИТНА УСТАНОВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КРЕДИТНА УСТАНОВА (англ. credit institution [ˈkredɪt ˌɪnstɪˈtjuːʃən]) - суб’єкти підприємницької діяльності, які залучають депозити та кошти на поворотній основі від населення та надають кредити за рахунок власних коштів, а також їхні філії, які є юридично незалежними від їх головної установи та здійснюють безпосередньо всі або деякі операції, які властиві цій головній установі;

- фінансова установа, яка відповідно до закону про діяльність відповідної фінансової установи має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ


КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ (англ. credit portfolio [ˈkrɛdɪt pɔːtˈfəʊlɪəʊ]) - сукупність усіх банківських позик, що структуровані за певними параметрами відповідно до завдань визначеної кредитної політики банку. Обсяг К. п. оцінюється за балансовою вартістю всіх кредитів банку, у т. ч. прострочених, пролонгованих і сумнівних. У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, котра має свій рівень дохідності та відповідний рівень ризику. Обсяг і структура К. п. банку визначаються такими чинниками: розмір банку (капіталу); правила регулювання банківської діяльності; офіційна кредитна політика банку; досвід і кваліфікація менеджерів; рівень дохідності різних напрямів розміщення коштів. Якість К. п. суттєво впливає на рівень ризиковості та надійності банку, саме тому кредитна діяльність підлягає регулюванню з боку органів нагляду в багатьох країнах. Установлені обмеження та нормативи, а також правила регулювання банківської діяльності відіграють значну роль у процесі формування кредитного портфеля


КРЕДИТНИЙ РИЗИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КРЕДИТНИЙ РИЗИК (англ. credit risk [ˈkredɪt rɪsk]) - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок невиконання боржником/контрагентом узятих на себе зобов’язань відповідно до умов договору (джерело: Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 № 64 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 55. – Ст. 1936); - наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. 375 К К. р. є в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він виникає кожного разу, коли банк надає кошти, бере зобов’язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними відповідно до умов реальних чи умовних угод незалежно від того, де відображається операція – на балансі чи поза балансом


КРЕДИТНІ ДЕРИВАТИВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КРЕДИТНІ ДЕРИВАТИВИ (англ. credit derivatives [ˈkrɛdɪt dɪˈrɪvətɪvz]) - фінансові інструменти, призначені для передачі кредитного ризику від однієї особи до іншої. До К. д. належать: дефолтні свопи, свопи на сукупний дохід і кредитні ноти. Дефолтний своп (Credit Default Swap) – контракт, відповідно до якого продавець кредитного захисту погоджується виплатити покупцю у випадку настання певної кредитної події визначену суму. В обмін на це покупець виплачує продавцю премію. Кредитна нота (Credit-Linked Note) – цінний папір, платежі за яким залежать від настання певної кредитної події або зміни кредитного показника (рейтингу, якості тощо) якоїсь особи чи пулу активів. Наприклад, виплати за кредитною нотою можуть бути поставлені у залежність від рівня втрат (дефолту) у визначеному пулі іпотечних кредитів, який повинен бути нижчим за встановлену величину. Оскільки активи, що включаються в такий пул, знаходяться на балансі оригінатора або власника активів, то останні можуть розглядати кредитну ноту як гарантію від втрат за цими активами


КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ (англ. credit operations [ˈkrɛdɪt ˌɒpəˈreɪʃənz]) - вид активних операцій, пов’язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій репо, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення платежу). К. о. класифікують залежно від рівня ризику та поділяють на: «стандартні», «під контролем», «субстандартні», «сумнівні» та «безнадійні». Класифікація К. о. здійснюється на основі оцінки рівня ризику за кожною кредит