ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА РАДА ООН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА РАДА ООН - (Economic and Social Council), ЕКОСОР (ECOSOC) — один з гол. органів Організації Об'єднаних Націй, який координує екон. і соціальну діяльність її спеціаліз. установ та інститутів. Згідно із Статутом ООН (ст. 61—72) ЕКОСОР уповноважена: виступати центр, органом для обговорення міжнар. екон. і соціальних проблем глобального та міжга-луз. характеру і вироблення рекомендацій стосовно політики з цих проблем для дер-жав-членів; здійснювати дослідження, складати доповіді й давати рекомендації з міжнар. питань в екон. і соціальній сфері, у сфері культури, освіти, охорони здоров'я; заохочувати поважання і дотримання прав людини та осн. свобод для всіх; скликати міжнар. конференції і складати для подання Генеральній Асамблеї ООН проекти конвенцій з питань, які входять до її компетенції; вести переговори із спеціаліз. установами стосовно угод, які визначають їх взаємовідносини з ООН; надавати послуги, схвалені Ген. Асамблеєю, членам ООН, а також спеціаліз. установам ООН; консультуватися з відповідними неуряд. організаціями з питань, які входять до компетенції Ради. До складу ЕКОСОР входять 54 держави — члени ООН: 14 — від Африки, 11 — Азії та Океанії, 10 — Лат. Америки, 13 — Зх. Європи і 6 — Сх. Європи. Вони 121 обираються ГА ООН на 3 роки із щоріч. переобранням третини членів Ради, 3-річний строк яких закінчився. Рішення в ЕКОСОР ухвалюються простою більшістю голосів; кожен член Ради має один голос. ЕКОСОР на поч. першого засідання першої сесії обирає (з-поміж представників державчленів) строком на один рік голову Ради і 4 заступників голови. Вони становлять президію ЕКОСОР. Щорічно ЕКОСОР проводить, як правило, одну організаційну і дві регулярні сесії. Починаючи з 1992, Рада скликається на одну 4- або 5;тижневу регулярну сесію почергово в Нью-Йорку і Женеві. У структурі ЕКОСОР діють функціональні і регіональні комісії та спеціальні комітети, зокрема: 6 функц. комісій — Статистична комісія, Комісія з народонаселення, Комісія соціального розвитку, Комісія з прав людини, Комісія про становище жінок, Комісія з наркотичних засобів; 5 регіональних комісій — Економічна комісія для Африки, Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану, Європейська економічна комісія, Економічна і соціальна комісія для Лат. Америки і Карибського басейну, Економічна комісія для Зх. Азії; 4 пост, комітети і 2 комісії на правах комітетів — Комітет по програмі і координації, Комітет по природних ресурсах, Комітет по неурядових організаціях, Комітет по переговорах з міжурядовими установами, Комісія по транснаціональних корпораціях, Комісія по населених пунктах. Функціонує також ряд експертних органів з таких питань, як запобігання злочинності та боротьба з нею, планування розвитку, міжнар. співробітництво з питань податків і перевезення небезпечних вантажів. Згідно зі Статутом ЕКОСОР може робити запит стосовно думки неуряд. організацій, які займаються питаннями, що входять до компетенції Ради. Консультат. статус при Раді мають понад 600 неуряд. організацій. Неурядові організації, яким надано консультат. статус, можуть направляти спостерігачів на відкриті засідання Ради та її комітетів і комісій, а також подавати письм. заяви, які стосуються діяльності Ради. Україна обиралася членом ЕКОСОР 1946 та 1977-79.

» Термінологічний словник