ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ(англ. Central Depositary [ˈsɛntrəl dɪˈpɒzɪtəri])- юридична особа, що функціонує у формі акціонерного товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, установлених цим За-коном. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію.Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитар-ного обліку цінних паперів.Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної цим Законом.В Україні може існувати лише один Центральний депозитарій (джерело: Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 No 5178-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – No 39. – Ст. 517).

» Термінологічний словник