МІКРОПІДПРИЄМСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІКРОПІДПРИЄМСТВА (англ. microenterprises [ˈmaɪkrəʊ ˈentəpraɪzɪz]) - підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів - до 350 тисяч євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 тисяч євро; середня кількість працівників - до 10 осіб (джерело: Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV

» Термінологічний словник