Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  45  (Далі)
  Все

Д

ДІЇ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЇ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (англ. actions related to legalization (laundering) of the proceeds from crime [ˈækʃ(ə)nz rɪˈleɪtɪd tuː ˌliːgəlaɪˈzeɪʃən (ˈlɔːndəɪŋ) əv ðə ˈprəʊsiːdz frɒm kraɪm]) - будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII


Діагностика

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Діагностика (грец. diagnostikos – здатний розпізнавати) інноваційної діяльності педагога – сукупність способів вивчення й оцінювання професійної готовності педагога до реалізації інноваційної діяльності.Діаграма

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Діаграма –  графічне відображення числових даних.


Діапазон (диапазон)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
межі, в яких знаходиться або може знаходитись, зміцнюватись економічна величина, показник.

ДІАСПОРА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДІАСПОРА - (грец. — розкидання, розсіяння) — етн. групи населення певного народу, що проживають поза межами країни свого походження. Термін спочатку застосовувався щодо євреїв, які жили за межами Палестини ще задовго до ліквідації Римом у 73 н. е. Іудейського царства. Згодом поширився на ін. народи. Д. може бути розселена компактно чи розсіяно. Вона буває автохтонною (коли частина населення того чи ін. етносу внаслідок поділу території опиняється у складі ін. д-ви) чи імміграц. походження. Сучасна Д. виникає за різних обставин: внаслідок насильн. виселення; у результаті війни; геноциду; із соціальних, екон., реліг. та ін. причин. Укр. Д. умовно поділяється на західну (Зх., Центр, і Пд. Європа, Пд. і Пн. Америка, Австралія) та східну (Казахстан, Росія тощо). Найбільша укр. Д. — в Росії (понад 4 млн. чол.), США (2 млн.), Канаді (1 млн.), Казахстані (900 тис). Відповідно до ст. 12 Конституції України «Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави».


ДІЗНАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЗНАННЯ (англ. preliminary investigation [prɪˈlɪmɪnərɪ ɪnˌvestɪˈgeɪʃən]) - форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI 


Ділові активи (деловые активы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність матеріального й нематеріального рухомого майна, яке використовує суб’єкти підприємницької діяльності

ДІЛОВІ ВІДНОСИНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЛОВІ ВІДНОСИНИ (англ. business relationship [ˈbɪznɪs rɪˈleɪʃənʃɪp]) - ділові, професійні чи комерційні відносини, пов’язані з професійною діяльністю підзвітних організацій, які передбачають, в момент встановлення контакту, певний елемент тривалості (джерело: Директива (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму ([Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN); - відносини між клієнтом та суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі договору (у тому числі публічного) про надання фінансових або інших послуг (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII


Ділові операції (деловые операции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
комерційні біржово-підприємницькі операції, спрямовані на розвиток підприємництва, активізацію ділового партнерства, збільшення виробництва товарів та послуг, товарообороту, а також різного роду операцій з підписання і виконання угод, проведення фінансово-банківських та інших операцій.

Ділова гра

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ділова гра (навчальне заняття) – вид колективного тренінгу за типом рольової гри, але з супроводом кожного рішення розрахунком економічних і (або) організаційних параметрів.Ділова послуга (деловая услуга)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зручності, що надаються споживачеві. Розрізняють послуги технічного обслуговування і послуги консалтингового характеру.

ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ (англ. business reputation [ˈbɪznɪs ˌrepjuːˈteɪʃən]) - відомості, зібрані Національним банком України, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30); - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи - також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку


Діловий ринок (деловой рынок)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
утворюють підприємства, компанії, організації, окремі фізичні особи

Діловодство1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Діловодство1    –  система  автоматизації  документообігу,  що  дозволяє автоматизувати практично  всі  аспекти роботи  суду, починаючи з первинної реєстрації документів і ведення журналів і закінчуючи автоматизованою підготовкою рішень, автоматичною відправкою їх в ЄДРСР, обміном справами і  документами  між  вказаними  судами  і  автоматичною  побудовою статистичного звіту.


Діловодство2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Діловодство2 – комплекс заходів щодо документаційного забезпечення керування організацією, систематизацією архівного зберігання документів, забезпеченню руху, пошуку, зберігання й використання документів.


Діяльність (деятельность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
будь-яка діяльність, що здійснюється підприємством згідно його статуту. Наприклад: виробництво і реалізація продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг. Вона включає в себе операційну та іншу діяльність.

ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ (англ. joint investment institutions assets storage activities [ʤɔɪnt ɪnˈvestmənt ˌɪnstɪˈtjuːʃənz ˈæsets ˈstɔːrɪʤ ækˈtɪvɪtɪz]) - діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування (документів, що підтверджують право власності на активи інститутів спільного інвестування), обслуговування операцій інститутів спільного інвестування та здійснення контролю за їх діяльністю у випадках та порядку, що визначені законом (джерело: Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР


ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ (англ. pension funds assets storage activities [pɑːnˈsjəʊn fʌndz ˈæsets ˈstɔːrɪʤ ækˈtɪvɪtɪz]) - діяльність з обслуговування пенсійного фонду відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»


ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ (англ. joint investment activities [ʤɔɪnt ɪnˈvestmənt ækˈtɪvɪtɪz]) - діяльність, яка провадиться в інтересах учасників (учасника) інституту спільного інвестування та за рахунок інституту спільного інвестування шляхом вкладення коштів спільного інвестування в активи інституту спільного інвестування (джерело: Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI


ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (англ. bank performance at capital markets [bæŋk pəˈfɔːm(ə)ns æt ˈkapɪt(ə)l ˈmɑː.kɪt]) - емісійна, посередницька та інвестиційна діяльність банків з цінними паперами. Залежно від характеру операції банки можуть бути емітентами цінних паперів, інвесторами або посередниками з надання послуг. Діяльність банків з надання послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за ними та управління активами інституційних інвесторів називають професійною діяльністю. До професійної діяльності на ринку цінних паперів відносять діяльність: з торгівлі цінними паперами (дилерська та брокерська діяльність, андеррайтинг і діяльність з управління цінними паперами); з управління активами інституційних інвесторів; депозитарну діяльність; з організації торгівлі на фондовому ринку. Банки, здійснюючи професійну діяльність, стають фондовими посередниками з купівлі-продажу цінних паперів. Діяльність банків на ринку цінних паперів здійснюється на підставі: 1) банківської ліцензії (емісія власних цінних паперів; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені); 2) письмового дозволу Національного банк України (інвестиції у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів); 3) ліцензії ДКЦПФР (професійна діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська; дилерська; андеррайтинг; діяльність з управління цінними паперами); депозитарна діяльність зберігача цінних паперів; діяльність з управління іпотечним покриттям)


ДІЯЛЬНІСТЬ З НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЯЛЬНІСТЬ З НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (англ. non-government pension provision activities [nɒn -ˈgʌvnmənt pɑːnˈsjəʊn prəˈvɪʒən ækˈtɪvɪtɪz]) - сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення фізичних осіб (джерело: Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV


ДІЯЛЬНІСТЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЯЛЬНІСТЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ (англ. activity of trade organization in the stock market [ækˈtɪvɪtɪ əv treɪd ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən ɪn ðə stɒk ˈmɑːkɪt]) - діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку може включати здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери (джерело: Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292). Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не менш як 15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень


ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ ІПОТЕЧНИМ ПОКРИТТЯМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ ІПОТЕЧНИМ ПОКРИТТЯМ (англ. mortgage collateral management activities [ˈmɔːgɪʤ kɒˈlætərəl ˈmænɪʤmənt ækˈtɪvɪtiz]) - діяльність, що провадиться управителем іпотечного покриття від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління іпотечним покриттям та передбачає представництво інтересів власників іпотечних облігацій, здійснення контролю за додержанням умов заміни іпотечних активів чи включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, здійснення контролю за своєчасністю та повнотою здійснення емітентом платежів за звичайними іпотечними облігаціями, забезпечення відповідності іпотечного покриття вимогам законодавства, виконання інших функцій, визначених законодавством (джерело: Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР


ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ (англ. asset management activities [ˈæset ˈmænɪʤmənt ækˈtɪvɪtɪz]) - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору про управління активами інституційних інвесторів (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268; Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292); - професійна діяльність, визначена законодавством про цінні папери та фондовий ринок 


ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ (англ. securities management activities [sɪˈkjʊərɪtiz ˈmænɪʤmənt ækˈtɪvɪtiz]) - діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також отриманими у процесі управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і коштами в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб (джерело: Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292). Договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, може передбачати виникнення у торговця цінними паперами права довірчої власності на передані йому в управління цінні папери, інші фінансові інструменти і кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також виникнення права довірчої власності на кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, отримані торговцем цінними паперами від управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. Торговець цінними паперами, який провадить діяльність з управління цінними паперами, може надавати консультації, пов’язані з обслуговуванням установника управління. Торговець цінними паперами має право укладати договори про управління цінними паперами з фізичними та юридичними особами. Сума договору про управління цінними паперами з одним клієнтом - фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам. Істотні умови договору про управління цінними паперами встановлюються законом та за домовленістю сторін. Договір про управління цінними паперами не може укладатися торговцем цінними паперами з компанією з управління активами. Торговець цінними паперами здійснює управління цінними паперами відповідно до вимог Цивільного кодексу України, цього Закону, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV


Діяльність підприємницька (деятельность предпринимательская)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ініціативна самостійна господарська діяльність громадян, організацій

ДІЯЧІ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ПОЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДІЯЧІ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ПОЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ (англ. politically exposed persons, who perform political functions in international organizations [pəˈlɪtɪkəlɪ eksˈpəʊzeɪd ˈpɜːsnz huː pəˈfɔːm pəˈlɪtɪkəl ˈfʌnŋkʃənz ɪn ˌɪntəˈnæʃənl ˌɔːgənaɪˈzeɪʃənz]) - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII


Давальницька сировина (давальческое сырьё)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сировина особи (юридичної, фізичної), власник якої є замовник на виготовлення товару з цієї сировини іншою особою

Давність (давность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
встановлений законом строк, протягом якого можуть бути заявлені будь-які вимоги або після закінчення якого втрачається чи набувається будь-яке право.

Давність набуття (давность приобретения)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
факт тривалого користування майном (як правило, нерухомим), що за певних умов є підставою для набуття права власності на це майно відповідно до чинного законодавства та на підставі угод на право користування цим майном.

Давність позовна (давность исковая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

строк давності – строк, протягом якого позивач може подавати, а суд приймати позовні вимоги до відповідача з приводу невиконаного ним зобов’язання. По закінченню строку давності позивач втрачає такі можливості, а відповідач не несе жодної відповідальності.


Дайджест повідомлення

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дайджест повідомлення – унікальна послідовність символів, що однозначно відповідає змісту повідомлення; є обов’язковим елементом електронного цифрового підпису і вказує на зміни у змісті повідомлення, якщо такі були.Дайри, diary.ru

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дайри, diary.ru – популярний російський сервіс з сотнями тисяч щоденників. Користувачі ведуть свої щоденники та читають чужі, а також спілкуються один з одним. Це система онлайнових щоденників – персональних розділів, в яких будь-яка людина може вести записи про себе, своє життя та багато іншого. Зміст щоденників не модерується адміністрацією сервісу.ДАНІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДАНІ (англ. data [ˈdeɪtə]) - інформація, яка подана у формі, придатній для її оброблення електронними засобами (джерело: Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275; Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України» від 30.08.2016 № 378 


ДАНІ, ЩО ДАЮТЬ ЗМОГУ ВСТАНОВИТИ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДАНІ, ЩО ДАЮТЬ ЗМОГУ ВСТАНОВИТИ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) (англ. data which enable to determine the ultimate beneficial owner (controller) [ˈdeɪtə wɪʧ ɪˈneɪbl tə dɪˈtɜːmɪn ðiː ˈʌltɪmɪt ˌbenɪˈfɪʃəl ˈəʊnə (kənˈtrəʊlə)]) - відомості про фізичну особу, які включають прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб), країну її (їх) постійного місця проживання та дату народження (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII


Дані1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дані1      -    величини    та    їх    відношення,    словосполучення,    факти, перетворення й обробка яких дозволяє одержати інформацію, а потім і знання про той чи інший предмет, процес або явище; слугують матеріалом, з якого внаслідок оброблення даних створюється інформація.


Дані2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дані2 – інформація, подана у вигляді, придатному для її автоматичного опрацювання засобами інформаційних технологій та може передаватися мережею передачі даних незалежно від способу її фізичного та логічного представлення.


Дарча (дарственная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
юридичний документ, оформлений у нотаріальній конторі, про передачу (дарування) матеріальних цінностей особою, якій вони належать, у власність іншої особи.

ДАТА ВАЛЮТУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДАТА ВАЛЮТУВАННЯ (англ. settlement date [ˈsetlmənt deɪt]) - зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. До настання дати валютування сума переказу обліковується в обслуговуючих отримувача банку або в установі - учасників платіжної системи (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137; Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976


ДАТА ВИЇЗНОЇ ПЕРЕВІРКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДАТА ВИЇЗНОЇ ПЕРЕВІРКИ (англ. on-site inspection date [ɒn-saɪt ɪnˈspekʃən deɪt]) - календарна дата, станом на яку здійснюється виїзна перевірка та відображається стан справ банку/установи в довідці про виїзну перевірку (джерело: Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 20.06.2011 № 197


ДАТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДАТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ (англ. date of contract execution [deɪt əv ˈkɒntrækt ˌeksɪˈkjuːʃən]) - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов’язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з таких подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об’єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затверджено рішенням Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 № 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 52/13319


ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗВИЇЗНОГО НАГЛЯДУ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗВИЇЗНОГО НАГЛЯДУ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (англ. date of the end of the off-site supervision on financial monitoring issues [deɪt əv ðiː end əv ðiː ɒf-saɪt ˌsjuːpəˈvɪʒən ɒn faɪˈnænʃəl ˈmɒnɪtəɪŋ ˈɪʃuːz]) - дата отримання банком/установою від Національного банку повідомлення про закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу або акта (джерело: Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 20.06.2011 № 197


ДАТА НАБУТТЯ КОНТРОЛЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДАТА НАБУТТЯ КОНТРОЛЮ (англ. date of control entry into force [deɪt əv kənˈtrəʊl ˈentrɪ ˈɪntuː fɔːs]) - дата отримання можливості здійснювати вирішальний вплив (контроль) на управління та/або діяльність юридичної особи - учасника банківської групи або особи, яка контролює учасника банківської групи (джерело: Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп» від 09.04.2012 № 134, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 708/21021


ДАТА ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗВИЇЗНОГО НАГЛЯДУ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДАТА ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗВИЇЗНОГО НАГЛЯДУ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (англ. date of off-site supervision commencement on financial monitoring issues [deɪt əv ɒf-saɪt ˌsjuːpəˈvɪʒən kəˈmensmənt ɒn faɪˈnænʃəlˈmɒnɪtəɪŋ ˈɪʃuːz]) - дата отримання банком/установою запиту Національного банку про надання інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, необхідних для проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу (джерело: Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 20.06.2011 № 197


ДАТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДАТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ (англ. date of contract conclude [deɪt əv ˈkɒntrækt kənˈkluːd]) - дата досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору та підписання відповідного договору щодо операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (крім договору позики) (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затверджено рішенням Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 № 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 52/13319


ДЕБІТОРИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕБІТОРИ (англ. debtors [ˈdetəz]) - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували установі певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів (джерело: Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 02.04.2014 № 372, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 р. за № 426/25203


Дебітори (дебиторы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
юридичні і фізичні особи, які мають грошову або майнову заборгованість підприємству, організації, установі. Д. можуть бути, юридичні особи, які не оплатили вартість товарів, матеріалів, робіт, послуг або по виданих авансах, отриманих векселях; фізичні особи

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (англ. receivables [rɪˈsiːvəbl]) - сума вимог банку до юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг (джерело: Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку» від 11.09.2017 № 89 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 80. – Ст. 2471); - сума заборгованості дебіторів установі на певну дату (джерело: Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 02.04.2014 № 372, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 р. за № 426/25203


Дебіторська заборгованість (дебиторская задолженность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сума боргів, що належать підприємству, організації, установі від юридичних осіб. Виникає в процесі господарської діяльності, свідчить про вилучення коштів з їх обігу і використання дебіторами. Розрізняють нормальну і прострочену Д.з. Своєчасне стягнення Д.з. позитивно впливає на фінансовий стан підприємств, організацій, установ.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, СТРОК ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ЯКОЇ МИНУВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, СТРОК ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ЯКОЇ МИНУВ (англ. receivable, the expiry date of which has expired [rɪˈsiːvəbl ðiː ɪksˈpaɪərɪ deɪt əv wɪʧ həz ɪksˈpaɪəd]) - дебіторська заборгованість, що обліковується після закінчення терміну позовної давності (джерело: Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 02.04.2014 № 372, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 р. за № 426/25203


ДЕБЕТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕБЕТ (англ. debit [ˈdɛbɪt]) - ліва сторона рахунка бухгалтерського обліку, яку використовують для відображення економічних показників господарських операцій. Запис кожної суми на Д. певного рахунка повторюється у кредиті іншого рахунка, що зумовлено методом подвійного запису. Д. активів показує збільшення сум, які обліковують, а Д. пасивів – зменшення їх. В активно- пасивних рахунках Д. може вказувати як на збільшення, так і на зменшення коштів. Зв’язок між двома рахунками внаслідок подвійного запису називають кореспонденцією рахунків. Залишок у Д. рахунків на кінець звітного періоду показують в активі бухгалтерського балансу. Протилежним Д. є кредит (Credit) – права сторона рахунка бухгалтерського обліку. На активних рахунках по кредиту фіксується зменшення об’єкта обліку, а на пасивних – збільшення


Дебет (дебет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ліва сторона рахунка бухгалтерського обліку, яку використовують для відображення господарських операцій, запис кожної суми на Д. певного рахунка повторюють у кредиті інших рахунків, що зумовлено методом подвійного запису. Д. активних рахунків показує збільшення сум, які обліковують, а Д. пасивних рахунків

Дебетна картка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дебетна картка – різновид платіжної картки, за допомогою якої можна сплатити за товари та послуги або отримати готівку в межах залишку на картковому рахунку.


Девізи (девизы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
боргові вимоги і зобов'язання, виражені в іноземній валюті (векселі, чеки, перекази), засіб міжнародних розрахунків. В економічній літературі Д. називають усі розрахункові засоби в іноземній валюті та саму іноземну валюту.

Девальвація (девальвация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зниження курсу національної або міжнародної грошової одиниці щодо валют інших країн. Д.

Деградація (деградация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
погіршення стану економічної системи, її розвал, втрата організації, управління.

Дегресія (дегрессия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
пропорційне оподаткування з пониженням відсотку для зменшуваних за величиною доходів.

Дезінтеграція (дезинтеграция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розлад, розподіл на частини цілісної структури, послаблення, порушення зв’язків у єдиній системі.

Дезінфляція (дезинфляция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зниження темпів зростання цін у період рецесії, погіршення кон’юнктури ринку.

Дезінформація (дезинформация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
свідоме поширення неправильної інформації, аби ввести в оману громадянську думку, викликати певну реакцію в адресата; один з найпоширеніших засобів політичної і економічної пропаганди з певною метою.

Дезавуювання (дезавуирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
заява довірителя про його незгоду з дією довіреної особи чи про те, що дана особа не уповноважена діяти від імені довірителя.

ДЕКЛАРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕКЛАРАЦІЯ (англ. declaration [ˌdek.ləˈreɪ.ʃən]) - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена Законом України «Про запобігання корупції» (джерело: Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 за № 959/29089


Декларація (декларация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передбачені внутрішньодержавними і міжнародними правовими чи етичними нормами дії оповіщення, повідомлення або надання за вимогою відповідним органам інформації про доходи, кількість виготовлених чи перевезених товарів, яка необхідна для визначення розмірів податків, мита та інших зборів.

Декларація митна (декларация таможенная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційна заява власника (розпорядника) вантажу, що представляється митниці для виконання митних процедур під час міжнародних поставок товарів, перевезення вантажів. Містить дані про обсяги і структуру вантажів, специфіку товарів, сертифікат про якість, перелік вантажних документів.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ (англ. declaration of goods origin [ˌdekləˈreɪʃən əv gʊdz ˈɒrɪʤɪn]) - це письмова заява про країну походження товару, зроблена у зв’язку з вивезенням товару виробником, продавцем, експортером (постачальником) або іншою компетентною особою на комерційному рахунку чи будь-якому іншому документі, який стосується товару (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45; № 46-47; № 48. – Ст. 552


Декомпозиція (decomposition)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Декомпозиція  (decomposition) –  операція  поділу  цілого  на  частини  зі збереженням ознаки підпорядкування, приналежності. Декомпозиція системи є поділом її на частини, що мотивується не намаганням виділити незмінні великі частини, а зручністю певних операцій з системою. Як правило, декомпозиція здійснюється на основі аналізу функцій. Тому вона спрямована на спрощення роботи з системою і не обов’язково є об’єктивним поділом.Делівері (деливери)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ордер, письмове розпорядження власника про видачу товару; виданий власником товару ордеру на повну або часткову видачу товару зі складу, де він зберігається.

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (англ. authority delegating [ɔːˈθɒrəti ˈdel.ɪ.ɡət]) - передача частини прав однієї юридичної особи іншій, як правило, від вищої інстанції до нижчої. На практиці вища посадова особа делегує своїм підлеглим переважно відповідальність за поточні питання діяльності підприємства чи організації, вивільняючи для себе час на розв’язання найважливіших питань. Делегування повноважень повинно здійснюватися в індивідуальному порядку, з урахуванням того, кому передаються. У кожному окремому випадку керівник повинен бути впевнений, що підлеглий в змозі виконати ті завдання, які йому доручаються


Делегування повноважень (делегирование полномочий)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передання повноважень іншій особі. Проводиться з метою децентралізації управління шляхом залучення до управління більшої кількості з управлінського складу організації, здійснення (делегування) повноважень підлеглими з боку керівника.

Демаркетинг (демаркетинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ситуація і лінія поведінки в маркетингу, зумовлена різкою зміною кон’юнктури

Демографія (демография)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наука про населення як сукупність людей, що проживають у межах певної території. Вивчає склад, рух та закономірності розвитку населення і питання політики народонаселення: чисельність, розміщення і склад населення (за статтю, віком, сімейним станом, національністю, освітою, заняттям, соціальним станом тощо).

Демографія (демография)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наука про населення як сукупність людей, що проживають у межах певної території. Вивчає склад, рух та закономірності розвитку населення і питання політики народонаселення: чисельність, розміщення і склад населення (за статтю, віком, сімейним станом, національністю, освітою, заняттям, соціальним станом тощо).

Демократизація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Демократизація   (rpeц.   demokratia   –   народовладдя)   педагогічного процесу – впровадження в педагогічну систему принципів демократії, надання свободи творчості педагогу і більших можливостей вихованцям.ДЕМПІНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕМПІНГ (англ. dumping [ˈdʌmpɪŋ]) - ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару


Демпінгова ціна (демпинговая цена)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
штучно занижена ціна, іноді нижча за собівартість, за якою продається товар на внутрішньому і зовнішньому ринках. Використовується з метою проникнення на ринок, витіснення конкурентів. Однак часто фірми й держава використовують демпінг як разовий захід швидкого одержання необхідних коштів, валюти.

Денний ліміт по картці

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Денний ліміт по картці – максимальна сума витрат протягом однієї доби, що встановлюється на кожну картку.


Деномінація (деноминация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зміна номінальної вартості грошових знаків з метою впорядкування обігу і спрощення розрахунків. При Д. грошові знаки попередніх випусків обмінюють на нові у співвідношенні, що забезпечує заміну великої кількості старих грошей меншою кількістю нових. Д. може здійснюватися самостійно, або у процесі грошової реформи, коли за мету береться стабілізація валюти.

Депозит

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Депозит – зобов'язання банку за тимчасово залученими коштами фізичних і юридичних осіб або цінними паперами за відповідну плату.


ДЕПОЗИТ (ВКЛАД)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТ (ВКЛАД) (англ. deposit [dɪˈpɒzɪt]) - кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку. Залучення депозитів може здійснюватися у формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів. Правила здійснення депозитних операцій встановлюються: для банківських депозитів - Національним банком України відповідно до законодавства; для депозитів (внесків) до інших фінансових установ - державним органом, визначеним законом (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /. – Ст. 112).


Депозитарій (депозитарий)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Фізична або юридична особа, якій довірені депозити. 2. Держава або міжнародна організація, що зберігає оригінал тексту міжнародного договору, документи про його ратифікацію, про приєднання до цього договору інших держав тощо.

ДЕПОЗИТАРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОГО (ВЗАЄМНОГО) ФОНДУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТАРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОГО (ВЗАЄМНОГО) ФОНДУ (англ. depositary of an investment (mutual) fund [dɪˈpɒzɪtərɪ əv ən ɪnˈvestmənt (ˈmjuːtjʊəl) fʌnd]) - депозитарна установа, яка здійснює відповідальне зберігання активів інвестиційного фонду, створеного відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», здійснює обслуговування операцій з активами такого інвестиційного фонду та облік руху цих активів (джерело: Положення про провадження депозитарної діяльності: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності» від 23.04.2013 № 735, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1084/23616


ДЕПОЗИТАРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТАРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (англ. investment fund depositary [ɪnˈvestmənt fʌnd dɪˈpɒzɪtərɪ]) - юридична особа, яка здійснює відповідальне зберігання активів, обслуговування операцій з активами інвестиційного фонду та облік руху активів на підставі депозитного договору 


ДЕПОЗИТАРІЙ-КОРЕСПОНДЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТАРІЙ-КОРЕСПОНДЕНТ (англ. correspondent depositary [ˌkɒrɪsˈpɒndənt dɪˈpɒzɪtərɪ]) - депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа, що є клієнтом Центрального депозитарію та/або Національного банку України на підставі встановлених кореспондентських відносин щодо цінних паперів (джерело: Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI


ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. depositary activity [dɪˈpɒzɪtərɪ ækˈtɪvɪtɪ]) - діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, депонентів, а також надання інших послуг, які відповідно до цього Закону мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України


ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ (англ. depositary activity of the depositary institution [dɪˈpɒzɪtərɪ ækˈtɪvɪtɪ əv ðə dɪˈpɒzɪtərɪ ˌɪnstɪˈtjuːʃən]) - діяльність з депозитарного обліку та обслуговування розміщення, обігу цінних паперів та операцій емітента щодо розміщених ним цінних паперів на рахунках у цінних паперах її депонентів


ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ (англ. depositary operation [dɪˈpɒzɪtərɪ ˌɒpəˈreɪʃən]) - сукупність дій Центрального депозитарію, депозитарної установи, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) або клірингової установи у разі провадження ними депозитарної діяльності депозитарної установи щодо здійснення ними депозитарної діяльності відповідно до законодавства України (джерело: Положення про провадження депозитарної діяльності: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності» від 23.04.2013 № 735, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1084/23616


ДЕПОЗИТАРНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТАРНА СИСТЕМА УКРАЇНИ (англ. depositary system of Ukraine [dɪˈpɒzɪtərɪ ˈsɪstɪm əv juːˈkreɪn]) - сукупність учасників депозитарної системи та правовідносин між ними щодо ведення обліку цінних паперів, прав на цінні папери і прав за цінними паперами та їх обмежень, що встановлюються в системі депозитарного обліку цінних паперів, у тому числі внаслідок проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів


ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА (англ. depositary institution [dɪˈpɒzɪtərɪ ˌɪnstɪˈtjuːʃən]) - юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, Розрахунковий центр або клірингова установа - при провадженні ними депозитарної діяльності депозитарної установи (джерело: Положення про провадження депозитарної діяльності: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності» від 23.04.2013 № 735, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1084/23616


ДЕПОЗИТАРНИЙ ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТАРНИЙ ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (англ. depositary securities accounting [dɪˈpɒzɪtərɪ sɪˈkjʊərɪtɪz əˈkaʊntɪŋ]) - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах


Депозити (депозити)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Грошові суми, внесені на зберігання у кредитні установи, за якими вкладникам виплачується певний процент. 2. Цінні папери, внесені на зберігання у кредитні установи. 3. Грошові суми, внесені у судові та адміністративні установи, для подання лозову.

ДЕПОЗИТНІ ГРОШІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТНІ ГРОШІ (англ. deposit money [dɪˈpɒzɪt ˈmʌni]) - безготівкові гроші, які знаходяться у вигляді записів на рахунках клієнтів банків. Д. г. виникли у процесі обліку банком векселів, внаслідок чого замість виплати суми боргу банкнотами банк відкривав власнику векселя рахунок, на якому відображувалася належна йому сума коштів. Потім з цього рахунка за дорученням клієнта банк здійснював відповідні платежі шляхом списання грошей з рахунка. Зараз Д. г. частіше за все створюються (виникають) шляхом внесення готівкових грошей у касу банку при відкритті поточних або депозитних банківських рахунків. Управління Д. г. здійснюється з використанням чека, платіжного доручення, пластикової картки або систем дистанційного доступу до банківських рахунків. Д. г. – форма кредитних грошей


ДЕПОЗИТНІ РАХУНКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТНІ РАХУНКИ (англ. deposit accounts [dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnts]) - рахунки, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України та/або установах банків для обліку депозитних сум, які з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням


Депозитний рахунок (депозитный счет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розрахунковий рахунок фізичної або юридичної особи в кредитній установі, на якому зберігається депозит і здійснюються відповідні обігові операції.

Депозитний рахунок (депозитный счет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розрахунковий рахунок фізичної або юридичної особи в кредитній установі, на якому зберігається депозит і здійснюються відповідні обігові операції.

Депозитний сертифікат

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Депозитний сертифікат – борговий цінний папір, який засвідчує право клієнта банку на отримання внесеної ним суми та процентів після закінчення встановленого строку дії депозитного сертифіката.


ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ (англ. certificate of deposit [səˈtɪfɪkət ɒv dɪˈpɒzɪt]) - один із монетарних інструментів Національного банку. Д. с. є борговим цінним папером Національного банку в бездокументарній формі з іменною ідентифікацією власників на підставі реєстру власників системи кількісного обліку СЕРТИФ, який свідчить про розміщення в Національному банку коштів банків і їх право на отримання внесеної суми та процентів після закінчення встановленого строку. Д. с. овернайт – борговий цінний папір Національного банку, який свідчить про розміщення банком коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів на термін до наступного робочого дня


ДЕПОНЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОНЕНТ (англ. bailor [ˈbeɪlə]) - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, а також депозитарна установа, яка відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи. Національний банк України може бути депонентом у випадках, передбачених цим Законом


Депонент (депонент)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
фізична чи юридична особа, що внесла цінності в депозит державної чи комерційної установи. Д. також є працівники, що несвоєчасно отримали заробітну платню на підприємстві, в організації чи установі.

ДЕПОНОВАНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОНОВАНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА (англ. deposited wages [dɪˈpɒzɪtɪd ˈweɪʤɪz]) - готівка, одержана суб’єктами господарювання для виплат, пов’язаних з оплатою праці, та не виплачена в установлений строк окремим фізичним особам (джерело: Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 № 148


Депонування (депонирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передання грошей та цінних паперів на зберігання в кредитні та інші заклади.

Депонування коштів (депонирование средств)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передача на збереження банківським установам грошових сум або цінних паперів.

Депорт (депорт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
біржова угода на певний строк, що укладається на фондовій біржі спекулянтами в розрахунку на зниження курсу цінних паперів з метою отримання різниці між купівельним і продажним курсами.

Дерево цілей

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дерево  цілей –   модель  у  вигляді   зв’язного   графа,  вершини  якого інтерпретуються як елементи (цілі, підцілі, ресурси) дерева, а ребра графа – як зв’язки між ними. Особливістю його є те, що одна й та сама вершина нижчого рівня ієрархії може бути одночасно підпорядкована двом або кільком вершинам вищого рівня.


Деревоподібна (ієрархічна) структура

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Деревоподібна (ієрархічна) структура – структура даних, які є частково впорядкованою множиною, що передбачає лише один елемент цієї множини, який не має попереднього елемента, а решта елементів мають лише один попередній елемент.Держава (государство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
основний інститут управління системою всього суспільства, що володіє загальнонаціональною владою, виступає його офіційним представником і в разі необхідності спирається на примусові засоби.

ДЕРЖАВА ТРАНЗИТУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВА ТРАНЗИТУ (англ. transit state [ˈtrænsɪt steɪt]) - держава, через територію якої переміщаються незаконні наркотичні засоби, психотропні речовини і речовини, внесені до Таблиці I і Таблиці II Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин і яка не є ні місцем походження, ні місцем кінцевого призначення таких засобів і речовин


Державні віртуальні школи

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Державні віртуальні школи – віртуальні школи, що створені законодавством або агентствами на державному рівні, і  / або  управляються державним агентством з освіти, і / або фінансуються за рахунок державних асигнувань або грантів, з метою надання можливостей для онлайн-навчання.ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ (англ. government bonds [ˈɡʌv(ə)nˌm(ə)nt bɒndz ]) - цінні папери, що посвідчують внесення їх власниками грошей, визначають відносини позики між власниками облігацій та їх емітентом в особі держави, підтверджують зобов’язання держави повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією. Д. о. України можуть бути: довгострокові – понад п’ять років; середньострокові – від одного до п’яти років; короткострокові – до одного року.
Д. о. України поділяють на облігації внутрішніх державних позик, облігації зовнішніх державних позик та цільові облігації внутрішніх державних позик України. Облігації внутрішніх державних позик України – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку та підтверджують зобов’язання держави щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Цільові облігації внутрішніх державних позик – облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу


ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, СПЕЦІАЛЬНО СТВОРЕНІ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, СПЕЦІАЛЬНО СТВОРЕНІ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ (англ. state authorities specially created to fight organized crime [steɪt ɔːˈθɒrɪtɪz ˈspeʃəlɪ kriːˈeɪtɪd tə faɪt ˈɔːgənaɪzd kraɪm]) До державних органів, спеціально створених для боротьби з організованою злочинністю, належать: а) Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президенті України; в) спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України. В разі необхідності Верховною Радою України на постійній або тимчасовій основі можуть бути створені й інші спеціальні органи для боротьби з організованою злочинністю 


ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ (англ. state authorities involved in the fight against organized crime [steɪt ɔːˈθɒrɪtɪz ɪnˈvɒlvd ɪn ðə faɪt əˈgenst ˈɔːgənaɪzd kraɪm]) До державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, належать: а) органи Національної поліції і Служби безпеки України, крім зазначених у пункті 2 цієї статті; б) органи прокуратури України; в) органи доходів і зборів, органи Державної прикордонної служби України та органи державного фінансового контролю; д) органи і установи виконання покарань та слідчі ізолятори; е) розвідувальний орган Міністерства оборони України; є) Служба зовнішньої розвідки України; ж) Національне антикорупційне бюро України (джерело: Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII


Державні позики (государственные займы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кредитні відносини, за яких кредитором виступає держава або її місцеві органи. Як правило, Д.п. мають грошову форму, хоча за умов знецінення паперових грошей іноді застосовуються і натуральні погашення зерном, цукром тощо. Д.п. поділяються на: внутрішні і зовнішні; короткострокові (до 1 року), середньострокові (1-5 років), довгострокові (понад 5 років); рентні, процентні і виграшні.

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ (англ. government special earmarked funds [ˈɡʌv(ə)nˌm(ə)nt ˈspɛʃ(ə)l ˈɪə.mɑːk fʌndz]) - фонди грошових коштів, які формуються у процесі розподілу та перерозподілу ВВП за рахунок сплати фізичними та юридичними особами обов’язкових внесків та інших надходжень. Кошти Д. ц. ф. використовуються на фінансування державних економічних та соціальних програм і перебувають у розпорядженні центральних та місцевих органів влади. На сучасному етапі роль Д. ц. ф. є значною – їх бюджети становлять близько однієї чверті обсягу фінансових ресурсів, якими розпоряджається держава. Існування Д. ц. ф. пов’язане з необхідністю задоволення певних економічних та соціальних потреб, які мають особливо важливе значення. Відокремлення коштів Д. ц. ф. від коштів державного бюджету (повне відокремлення від бюджету або виокремлення Д. ц. ф. у складі бюджету) та чітке визначення джерел їх формування і напрямів використання акумульованих ними фінансових ресурсів сприяв підвищенню рівня задоволення суспільних потреб та ефективності контролю за цільовим використанням коштів. В Україні найбільші Д. ц. ф. мають соціальну спрямованість: Пенсійний фонд України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності


ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ (англ. government securities [ˈgʌvnmənt sɪˈkjʊərɪtɪz]) - облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик та казначейські зобов’язання України, розміщені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику


Державні цінні папери (государственные ценные бумаги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
документи, що засвідчують право на власність або відношення до державної позики. До головних Д.ц.п. належать акції державних підприємств, а також облігації державної позики.

Державна акредитація вищого навчального закладу

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Державна акредитація вищого навчального закладу – встановлення (підтвердження) на певний термін державного статусу вищого навчального закладу з даного переліку освітніх програм вищої професійної освіти з правом видавати   випускникам   документи   про   вищу   освіту   державного   зразка. Державна акредитація вищого навчального закладу здійснюється на основі атестації.Державна власність (государственная собственность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна з основних форм власності, господарями і розпорядниками якої є держава. До неї належать землі, надра, природні ресурси, основні засоби, будівлі, транспортна і комунальна інфраструктура, культурні і духовні надбання, інформація тощо.

Державна казна (государственная казна)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
загальна сума грошових коштів (власних грошей та іноземної валюти), що є у бюджеті держави.

Державна контрольно-ревізійна служба (государственная контрольно-ревизионная служба)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
контрольна служба в системі Міністерства фінансів, яка здійснює державний контроль за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх зберіганням, за штатом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, бюджетних установах, підприємствах, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів і державних валютних фондів, розробляє пропозиції щодо усунення виявлених порушень. За дорученням прокуратури або слідчого контролює суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності.

ДЕРЖАВНА ЛОТЕРЕЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА ЛОТЕРЕЯ (англ. state lottery [steɪt ˈlɒtərɪ]) - лотерея, що проводиться оператором лотерей відповідно до цього Закону (джерело: Про державні лотереї в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 31. – Ст. 369).


Державна митна служба (государственная таможенная служба)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
центральний орган виконавчої влади. Митну справу здійснюють регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, які утворюються у встановленому порядку. Держмитслужба є правонаступником ліквідованого Державного митного комітету України стосовно його зобов'язань, прав та обов'язків. Державна митна служба України була утворена на базі Державного митного комітету України з моменту прийняття Указу Президента України “Про Державну митну службу України” № 216/98 від 23.03.98 з метою вдосконалення організаційної структури митної системи, посилення митного контролю, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, зміцнення виконавської дисципліни співробітників митної системи, відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України (254к/96-ВР).

Державна податкова адміністрація (государственная налоговая администрация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
державна установа, що здійснює контроль за дотриманням виконання державного податкового законодавства, правильністю нарахування і своєчасністю сплати до бюджету і в позабюджетні фонди податків, зборів та інших платежів.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, ЩО НЕ МАЮТЬ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, ЩО НЕ МАЮТЬ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ (англ. state registration of legal entities, public formations, that do not have the status of a legal entity, and individuals – entrepreneurs [steɪt ˌreʤɪsˈtreɪʃən əv ˈliːgəl ˈentɪtɪz ˈpʌblɪk fɔːˈmeɪʃənz ðæt duː nɒt həv ðə ˈstaeɪtəs əv ə ˈliːgəl ˈentɪtɪ ənd ˌɪndɪˈvɪdjʊəlz ˌɒntrəprəˈnɜːz]) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом (джерело: Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: ЗаконУкраїни від 15.05.2003 № 755-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31. – Ст. 263)


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА (англ. state service [steɪt ˈsɜːvɪs]) - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: 1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів; 2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів; 3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; 4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства; 5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням; 6) управління персоналом державних органів; 7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством (джерело: Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43).


Державна служба зайнятості (государственная служба занятости)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
державна установа, створена для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, Діяльність д.с.з. здійснюється під керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Державна служба зайнятості складається з Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості, центрів організації професійного навчання незайнятого населення і центрів професійної орієнтації населення, інспекцій по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення. До складу державної служби зайнятості входять також навчальні заклади професійної підготовки незайнятого населення, інформаційно-обчислювальні центри, територіальні та спеціалізовані бюро зайнятості, центри реабілітації населення, підприємства, установи і організації, підпорядковані службі зайнятості.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ (ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ (ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ) (англ. State Financial Monitoring Service of Ukraine (SCFM) [steɪt faɪˈnænʃəl ˈmɒnɪtəɪŋ ˈsɜːvɪs əv juːˈkreɪn (ɛs-siː-ɛf-ɛm)]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (джерело: Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» від 29.07.2015 № 537 // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 150). Зв’язок з іншими термінами: див. термін «спеціально уповноважений орган»


ДЕРЖАВНА СТАТИСТИКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИКА (англ. state statistics [steɪt stəˈtɪstɪks]) - централізована система збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації (джерело: Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 № 2614-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 43. – Ст. 608). Зв’язок з іншими термінами: див. термін «статистична інформація».


ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. state statistical activity [steɪt stəˈtɪstɪkəl ækˈtɪvɪtɪ]) - сукупність дій, пов’язаних з проведенням державних статистичних спостережень та наданням інформаційних послуг, спрямована на збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації, забезпечення її достовірності, а також удосконалення статистичної методології (джерело: Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 № 2614-XII


ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (англ. State Judicial Administration of Ukraine [steɪt ʤuːˈdɪʃəl ədˌmɪnɪsˈtreɪʃən əv juːˈkreɪn]) - державний орган у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом 


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (ДФС)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (ДФС) (англ. State Fiscal Service of Ukraine (SFS) [steɪt ˈfɪskəl ˈsɜːvɪs əv juːˈkreɪn(ɛs-ɛf-ɛs)]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску


ДЕРЖАВНЕ (КОМУНАЛЬНЕ) ГОСПОДАРСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ (КОМУНАЛЬНЕ) ГОСПОДАРСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ (англ. state (communal) economic association [steɪt (ˈkɒmjʊnl)ˌiːkəˈnɒmɪk əˌsəʊsɪˈeɪʃən)] - об’єднання підприємств, утворене державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, у визначених законом випадках, рішенням міністерств (інших органів, до сфери управління яких входять підприємства, що утворюють об’єднання), або рішенням компетентних органів місцевого самоврядування


Державне банкрутство (государственное банкротство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
фінансова неспроможність держави, що зумовлена повною або частковою відмовою від оплати зовнішніх державних зобов'язань та внутрішніх боргів, найгостріший прояв кризи державних фінансів. Основні причини виникнення Д.б.

ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (англ. State Bureau of Investigations [steɪt bjʊəˈrəʊ əv ɪnˌvestɪˈgeɪʃənz]) центральний орган виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції


Державне замовлення (государственный заказ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
замовлення урядовими структурами компаніям, концернам, об’єднанням, підприємствам різних форм власності на випуск необхідної продукції чи стратегічних товарів, військової техніки, обладнання, виконання великих будівельних робіт, будівництва стратегічних об’єктів, об’єктів соціальної сфери за рахунок фінансування з державного бюджету.

ДЕРЖАВНЕ ЗАПОЗИЧЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ ЗАПОЗИЧЕННЯ (англ. public borrowing [ˈpʌblɪk ˈbɒrəʊɪŋ]) - операції, пов’язані з отриманням державою кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування державного бюджету


Державне казначейство (государственное казначейство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
підрозділ Міністерства фінансів України, який має забезпечувати ефективне управління коштами Державного бюджету, підвищувати оперативність щодо фінансування виплат (видатків) у межах наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України.

ДЕРЖАВНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО (англ. state commercial enterprise [steɪt kəˈmɜːʃəl ˈentəpraɪz]) - суб’єкт підприємницької діяльності, що діє на основі статуту або модельного статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном згідно з цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу


ДЕРЖАВНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ (англ. state prosecution [steɪt ˌprɒsɪˈkjuːʃən]) - процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення


ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО (англ. state enterprise [steɪt ˈentəpraɪz]) - підприємство, що діє на основі державної власності, або підприємство, у статутному капіталі якого частка державної власності становить 50 і більше відсотків


Державне регулювання (государственное регулирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма цілеспрямованої політики та реальних дій держави, визначення політичних, правових та фінансово-економічних важелів щодо забезпечення розвитку підприємництва, підтримки суб’єктів і об’єктів підприємницької діяльності, забезпечення чи підтримки функціонування їх в заданому режимі.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (англ. banking activity state regulation [ˈbaŋkɪŋ akˈtɪvɪti steɪt rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n]) - одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства. Державне регулювання банківської діяльності в Україні здійснює Національний банк на основі використання методів адміністративного та індикативного регулювання. Шляхом регулювання банківської діяльності відбувається реалізація правового статусу Національного банку як особливого центрального органу державного управління, визначеного Законом України «Про Національний банк України»


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (англ. financial services markets state regulation [faɪˈnænʃəl ˈsɜːvɪsɪz ˈmɑːkɪts steɪt ˌregjʊˈleɪʃən]) - здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (англ. state regulation of the [ði:] financial services market [steɪt rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n ɒv ði: fʌɪˈnanʃ(ə)l ˈmɑːkɪt]) - здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам. Основною метою державного регулювання ринку фінансових послуг є забезпечення стабільного та динамічного розвитку вітчизняного фінансового сектору та його ефективного впливу на розвиток усієї економічної системи. Головними напрямами реалізації цієї мети є: проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері фінансових послуг; захист інтересів споживачів фінансових послуг; створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків фінансових послуг; створення умов для ефективної мобілізації та розміщення фінансових ресурсів учасниками ринків фінансових послуг з урахуванням інтересів суспільства; забезпечення рівних можливостей для доступу до ринків фінансових послуг та захисту прав їх учасників; додержання учасниками ринків фінансових послуг вимог законодавства; запобігання  монополізації та створення умов для розвитку добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг; сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (англ. securities market state regulation [sɪˈkjʊərɪtɪz ˈmɑːkɪt steɪt ˌregjʊˈleɪʃən]) - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері


ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО (англ. state unitary enterprise [steɪt ˈjuːnɪt(ə)ri ˈentəpraɪz]) - утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління. Орган державної влади, до сфери управління якого входить підприємство, є представником власника і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами


ДЕРЖАВНИЙ АБО УРЯДОВИЙ ОБ’ЄКТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНИЙ АБО УРЯДОВИЙ ОБ’ЄКТ (англ. state or government facility [steɪt ɔː ˈgʌvnmənt fəˈsɪlɪti]) - будь-який постійний чи тимчасовий об’єкт чи транспортний засіб, який використовують або займають представники держави, члени уряду, представники законодавчого або судового органу чи посадові особи або державні службовці або службовці будь-якого іншого державного органу або установи, чи службовці або посадові особи міжурядової організації у зв’язку з виконанням ними своїх службових обов’язків


ДЕРЖАВНИЙ БАНК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНИЙ БАНК (англ. state bank [steɪt bæŋk]) - банк, створений за рішенням Кабінету Міністрів України на основі державної власності (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144); - банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі (джерело: Про фінансову реструктуризацію: Закон України від 14.06.2016 № 1414-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 32. – Ст. 555). Державний банк створюється за рішенням Кабінету Міністрів України. При цьому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік передбачаються витрати на формування статутного капіталу державного банку. Кабінет Міністрів України зобов›язаний отримати позитивний висновок Національного банку України з приводу наміру заснування державного банку. Отримання висновку Національного банку України є обов›язковим також у разі ліквідації (реорганізації) державного банку, за винятком його ліквідації внаслідок неплатоспроможності. Статут та діяльність державного банку мають відповідати вимогам цього Закону, інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України. Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України. Державна реєстрація державних банків здійснюється відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Держава здійснює і реалізує повноваження власника щодо акцій (паїв), які їй належать у статутному капіталі державного банку, через органи управління державного банку. Кабінет Міністрів України здійснює управління державним банком у випадках, встановлених цим Законом, іншими законами і статутом державного банку. Органами управління державного банку є наглядова рада і правління банку.Органом контролю державного банку є ревізійна комісія, персональний та кількісний склад якої визначаються наглядовою радою державного банку. Наглядова рада є вищим органом управління державного банку, що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам і захисту інтересів держави як акціонера державного банку, а також здійснює інші функції, визначені цим Законом


ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ (англ. state debt [steɪt det]) - загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення


Державний борг (государственный долг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Тимчасова мобілізація державою додаткових коштів для покриття неплатоспроможності державного бюджету чи для інших витратних цілей за рахунок випуску облігацій державних позик, а також шляхом одержання позик, кредитів від внутрішніх або зарубіжних банків. 2. Загальна сума заборгованості держави внутрішнім і зовнішнім кредиторам, включаючи заборгованість держави з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, допомоги населенню, а також несвоєчасне погашення позик, кредитів, процентів тощо.

ДЕРЖАВНИЙ ДЕРИВАТИВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНИЙ ДЕРИВАТИВ (англ. state derivative [steɪt dɪˈrɪvətɪv]) - цінний папір, що розміщується державою на міжнародних фондових ринках і підтверджує зобов’язання України відповідно до умов розміщення цього цінного папера здійснити виплати власнику цього цінного папера в разі досягнення певних показників валового внутрішнього продукту України, а також здійснити інші виплати. Емісія державних деривативів є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про розміщення державних деривативів та умови їх розміщення приймається згідно з Бюджетним кодексом України та законами України


Державний документ про вищу професійну освіту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Державний документ про вищу професійну освіту – документ державного зразка (диплом), що видається акредитованим вищим навчальним закладом на підтвердження того, що його власник успішно завершив основну акредитовану професійну освітню програму і має право продовжити освіту на наступному рівні і (або) здійснювати професійну діяльність відповідно до отриманої кваліфікації за напрямом (спеціальністю) навчання.ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ (англ. state export control [steɪt ˈekspɔːt kənˈtrəʊl]) - комплекс заходів з контролю за міжнародними передачами товарів, їх використанням юридичною чи фізичною особою, що здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, та іншими державними органами з метою забезпечення захисту інтересів національної безпеки та відповідно до міжнародних зобов’язань України 


Державний кредит (государственный кредит)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кредитні відносини, в яких однією із сторін виступає держава. Здійснюється у формі позик, шляхом випуску зобов'язань державної скарбниці, залучення вкладів населення до ощадних банків.

ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН (англ. state authority [steɪt ɔːˈθɒrɪtɪ]) - орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права, незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю (джерело: Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056).


Державний освітній стандарт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Державний освітній стандарт – базовий нормативний документ державного   значення,   що   визначає   зміст   і   рівень   підготовки   учнів   за визначеною освітньою програмою.Державний пенсійний фонд (государственный пенсионный фонд)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спеціальний державний фонд, який формується за рахунок визначених державою позабюджетних відрахувань і використовується за цільовим призначенням

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР БАНКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР БАНКІВ (англ. state register of banks [steɪt ˈreʤɪstə əv bæŋks]) - реєстр, що ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків 


ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ (англ. state register of financial institutions [steɪt ˈreʤɪstə əv faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃənz]) - система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про фінансову установу


ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ (англ. state registrar of legal entities, individuals - entrepreneurs and public formations [steɪt ˌreʤɪsˈtrɑː əv ˈliːgəl ˈentɪtɪz ˌɪndɪˈvɪdjʊəlz -ˌɒntrəprəˈnɜːz ənd ˈpʌblɪk fɔːˈmeɪʃənz]) - особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус 


Державний сектор економіки (государственный сектор экономики)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність організацій, підприємств

ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ (англ. civil servant [ˈsɪvl ˈsɜːvənt]) - громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби (джерело: Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII


ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ (англ. public financial audit [ˈpʌblɪk faɪˈnænʃəl ˈɔːdɪt]) - різновид державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю


ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ (англ. state financial monitoring [steɪt faɪˈnænʃəl ˈmɒnɪtəɪŋ]) - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: державний фінансовий моніторинг, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, - сукупність заходів із збору, обробки та аналізу зазначеним органом інформації про фінансові операції, що подається суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу та іншими державними органами, відповідними органами іноземних держав, іншої інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими операціями, а також заходів з перевірки такої інформації згідно із законодавством України; державний фінансовий моніторинг інших суб’єктів державного фінансового моніторингу - сукупність заходів, які здійснюються іншими суб’єктами, визначеними частиною третьою статті 5 цього Закону, і спрямовані на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення


ДЕРЖАТЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАТЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ (англ. electronic payment instrument holder [ɪlekˈtrɒnɪk ˈpeɪmənt ˈɪnstrʊmənt ˈhəʊldə]) - фізична особа, яка на законних підставах використовує електронний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного електронного платіжного засобу


ДЕРИВАТИВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРИВАТИВ (англ. derivative [dɪˈrɪvətɪv]) - стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Порядок випуску та обігу деривативів установлюється законодавством. Стандартна (типова) форма деривативів затверджується Кабінетом Міністрів України


Дестабілізація (дестабилизация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
втрата стабільності, порушення встановленого ритму, динаміки економічних процесів, виникнення різких стрибків, крутих спадів у виробничій і фінансовій сферах.

Дефінітив (дефинитив)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спосіб ведення бухгалтерського обліку, що полягає у копіюванні записів у бухгалтерських ордерах та облікових реєстрах.

Дефіцит (дефицит)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Перевищення видатків над доходами порівняно з запланованими обсягами, пасиву балансу над активом. 2. Недостатність чого-небудь. 3. Щось, чого немає у достатній кількості.

ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ (англ. budget deficit [ˈbʌʤɪt ˈdefɪsɪt]) - перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету)


Дефіцит бюджету (дефицит бюджета)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різниця між прибутковою та витратними частинами бюджету держави. Пов’язаний з недостатнім розвитком матеріального виробництва як основи економічного розвитку держави, розвитку внутрішньої торгівлі, слабким рівнем міжнародних економічних відносин, недоліками економічної політики держави. При цьому порушуються норми фінансово-грошового обігу, загострюється розв’язання соціальних проблем тощо.

Дефіцит платіжного балансу (дефицит платежного баланса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
макроекономічний показник за ситуації, коли сумарні чисті надходження іноземної валюти на поточний рахунок і руху капіталів у країну є від’ємним. Це можуть бути результати продажу центральним банком іноземної валюти зі своїх резервів для покриття чистих потреб вітчизняних резидентів в іноземній валюті.

Дефляційна політика (дефляционная политика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність регулюючих заходів уряду щодо державних фінансів і грошово-кредитної сфери з метою стримання інфляції та оздоровлення платіжного балансу шляхом обмеження деяких видів ділової активності, що може призвести до уповільнення економічного піднесення.

Дефляція (дефляция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вилучення державою з обігу частини грошей, що випущені в період інфляції. Здійснюється шляхом збільшення продажу державних цінних паперів, податків, підвищення облікових банківських ставок.

Дефолт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дефолт – відмова від зобов’язань.


Дефолт (дефолт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
припинення виплати відсотків на цінні папери, коли компанія перебуває у процесі ліквідації.

Дефрагментація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дефрагментація  – це оптимізація дискового  простору,  упорядкування інформації кластерів, які належать одному файлу.Децентралізація (децентрализация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передання функцій управління від центральних органів влади місцевим органам, розширення кола повноважень нижчестоящих органів управління за рахунок вищестоящих.

Децентралізовані джерела (децентрализованные источники)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
нецентралізовані матеріальні і фінансові ресурси, насамперед капіталовкладення, які надходять окремо з-за меж централізованих державних коштів. Це засоби виробничих і підприємницько-комерційних структур, домашніх і фермерських господарств, деяких фондів.

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА (англ. decentralised virtual currency [diːˈsɛntrəlaɪzd ˈvɜːtjʊəl ˈkʌrənsi]) - віртуальна валюта, що також відома як криптовалюта, що є розподіленою заснованою на математичних принципах з відкритим початковим кодом, у якої немає централізованого адміністратора та відсутній централізований контроль чи нагляд


Джіпег, Jpg (Joint Photographic Expert Group)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Джіпег, Jpg (Joint Photographic Expert Group) – популярний в Інтернет графічний формат. Для зберігання зображення формат JEPG використовує алгоритм сильного стиснення з втратою інформації, завдяки чому дозволяє досягати величезних рівнів стиснення. Застосовується в основному для зберігання високоякісних фотографій. Формат не дозволяє використовувати анімацію і прозорість. Зазвичай формат JPEG застосовується для зберігання високоякісних   фотографій.   Дозволяє   використовувати   до   16   мільйонів відтінків.Джанк-облігації (джанк-облигации)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
незабезпечені облігації, що випускаються компаніями, фінансовий стан котрих є ненадійним. Високий ступінь ризику при купівлі таких облігацій забезпечує виплату на них підвищених відсотків.

ДЖАНКЕТ АГЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЖАНКЕТ АГЕНТ (англ. junket agent [ ʤʌŋkɪt ˈeɪʤənt]) - особа або компанія, яка підписує договори із клієнтами казино, щодо участі у джанкет-турі


ДЖАНКЕТ-ТУР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЖАНКЕТ-ТУР (англ. junket [ ʤʌŋkɪt ]) - група людей, які подорожують до казино, перш за все, щоб грати в азартні ігри. Джанкет-тур зазвичай включає трансфер, проживання, стимули щоб грати в казино і перевезення коштів з та до казино


ДЖЕК-ПОТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЖЕК-ПОТ (англ. jackpot [ˈʤækpɒt]) - максимальний приз, що формується відповідно до умов проведення державної тиражної лотереї в кожному тиражі, в декількох тиражах або іншим способом, визначеним в умовах проведення лотереї


Джентльменська угода (джентльменское соглашение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
неофіційна, не закріплена документально угода, що укладається, як правило, в усній формі, на взаємній довірі.

ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ КОШТІВ (АКТИВІВ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ КОШТІВ (АКТИВІВ) (англ. origin of funds (assets) [ˈɒrɪʤɪn əv fʌndz (ˈæsets)]) - документально підтверджені [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)] відомості, що дають можливість зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей клієнта, адекватних його фінансовому стану та/або соціальному статусу (джерело: Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» від 15.08.2016 № 369


Джерела фінансування (источники финансирования)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
організації і підприємства

Джерело інформації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Джерело інформації – об’єкт, що ідентифікує походження інформації; одиничний елемент підмножини того чи іншого класу інформаційних ресурсів, доступного   користувачу,   що   володіє,   як   правило,   деякою   проблемною визначеністю.


ДЖЕРЕЛО КОШТІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЖЕРЕЛО КОШТІВ (англ. source of funds [sɔ:s ɔv fʌnd]) - походження конкретних коштів або активів, які є предметом ділових відносин між публічною особою (ПО) і фінансовою установою / визначеною нефінансовою установою та професією (ВНУП) (наприклад, кошти, що інвестуються; кошти, що вносяться на депозит, або які переводяться в процесі ділових відносин) 


Джерело податку (источник налога)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
дохід суб’єкта (заробітна плата, прибуток, відсоток, рента), з якого сплачується податок.

ДЖЕРЕЛО СТАТКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЖЕРЕЛО СТАТКІВ (англ. source of wealth [sɔ:s ɔv welθ]) - походження всіх статків публічної особи (ПО) (тобто всіх активів). Ця інформація зазвичай відображає дані про те, які статки має клієнт і як публічна особа (ПО) їх отримала


Джобер (джобер)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ділер Лондонської фондової біржі. На відміну від ділерів більшості бірж, Д. не має права виконувати функції брокера і не здійснює операції безпосередньо з клієнтами, котрі не є членами біржі.

ДИВІДЕНД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИВІДЕНД (англ. dividend [ˈdɪvɪdend]) - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /. – Ст. 112); - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів


Дивіденд (дивиденд)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
частина чистого прибутку акціонерних товариств, що розподіляються між акціонерами залежно від акцій, що належать їм. Розмір Д. залежить як від прибутку, так і від різновиду акції.

Диверсифікація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Диверсифікація (лат. diversificatio – зміна, різноманітність) системи освіти  – процес розширення системи освіти за рахунок зростання кількості типів і видів навчальних закладів.Диверсифікація (диверсификация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розмаїття, різносторонній розвиток. Д. виробництва

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ (англ. diversification [daɪˌvɜːsɪfɪˈkeɪʃən]) - обмеження впливу фактора ризику за рахунок уникнення надмірної концентрації за одним портфелем шляхом пошуку та поєднання портфелів, які за однакових умов приводять до різних не обов’язково прямо протилежних результатів. Диверсифікація є методом пом’якшення ризику, який застосовується як щодо активних, так і пасивних операцій


Диверсифікація багатогалузева

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
(диверсификация многоотраслевая)

Диверсифікація вертикальна

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
(диверсификация вертикальная)

Диверсифікація виробнича

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
(диверсификация производственная)

Диверсифікація експортна

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
(диверсификация экспортная)

Диверсифікація кредитів (диверсификация кредитов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розподіл вкладених в економіку кредитів чи кредитованих грошових капіталів між різними об’єктами з метою зниження ризику витрат і збільшення прибутку.

Дидактика

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дидактика (від грец. Didaktikos – навчальний, той що відноситься до навчання)  –  частина  (розділ)  педагогіки,  яка  розробляє  теорію  освіти  і навчання, виховання в процесі навчання.Дидактичні засоби

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дидактичні засоби – педагогічні прийоми, що підвищують ефективність засвоєння навчальної дисципліни.Дидактична матриця

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дидактична   матриця   –   таблиця,   яка   об’єднує   дані   за   складом навчальних занять (в годинах) і навчальне обладнання, що застосовується. Є основою для підготовки навчальних матеріалів, замовлення устаткування, визначення трудомісткості роботи викладачів і допоміжного персоналу.Дидактична система в дистанційній освіті

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дидактична   система   в   дистанційній   освіті –   містить   в   собі   12 елементів: мета; зміст; викладачі; студенти (слухачі); методи навчання; засоби навчання; форми навчання; підсистеми – навчально-наукова, матеріальна; фінансово-економічна; нормативно-правова; ідентифікаційно-контрольна; маркетингова.Дидактична система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дидактична  система  –  сукупність  елементів  (мета,  дидактичні принципи, зміст, форми організації і методи навчання), що утворюють єдину цілісну функціональну структуру, орієнтовану на досягнення цілей навчання.Дидактична одиниця

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дидактична одиниця – невелика тематична частина навчальної дисципліни, яка містить логічно об’єднані поняття, кількість яких (обсяг знань) визначається автором дидактичної одиниці – дидактом.Дидактичне забезпечення системи дистанційного навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дидактичне забезпечення  системи дистанційного навчання – виконує функції: організаційну, навчальну, коректувальну, комунікативну, рефлексивну, контролювання і прогнозування. Комплекс  дидактичного забезпечення може бути представлений у вигляді трьох блоків: інформаційно-змістовного; контрольно-комунікативного; корекційно-узагальнюючого.Дидактичне програмування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дидактичне програмування – один із підходів до конструювання освітніх процесів і систем, пов’язаний  з поетапним визначенням необхідної інформації, елементарних процедур її засвоєння і контролю. Особливого поширення набуває у зв’язку із впровадженням комп’ютерів і навчальних пристроїв.Дидактичний енциклопедизм

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дидактичний   енциклопедизм   –   педагогічний   принцип   і   стратегія відбору змісту освіти, що реалізуються через вибір основних фактів і подій, які підлягають засвоєнню.Дидактичний (тематичний) план

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дидактичний (тематичний) план – перелік основних дидактичних одиниць (тем, підтем), що визначає обсяг і послідовність вивчення навчальної дисципліни і складових її модулів (юніт).Дидактичний утилітаризм

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дидактичний утилітаризм (франц. utilitarisme, від лат. utilitas – користь, вигода) – педагогічний принцип і стратегія визначення змісту освіти, що реалізуються через вибір практично необхідних для життя елементів знання, досвіду й умінь.Дизажіо (дизажио)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
відхилення ринкового (біржового) курсу (ціни) іноземної валюти чи цінних паперів вниз від їх номінальної вартості. Виражається в процентах до номіналу.

Дилер (дилер)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
загальна назва особи (фірми), яка перепродає товар частіше від свого імені та за свої кошти. Прибуток Д. одержує за рахунок різниці, що існує між ціною, за яку купується і продається товар. Д. також називають біржових посередників, які перепродають цінні папери на фондових біржах.

ДИЛЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИЛЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. dealer activity [ˈdiːlə ækˈtɪvɪtɪ]) - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом


ДИЛЕРСЬКИЙ ДОГОВІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИЛЕРСЬКИЙ ДОГОВІР (англ. dealership contract [ˈdiːləʃɪp ˈkɒntrækt]) - договір купівлі-продажу (міни, позики) цінних паперів або інших фінансових інструментів, що укладається торговцем від свого імені та за свій рахунок (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затверджено рішенням Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 № 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 52/13319 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 6. – Ст. 235).


ДИНАМІКА ВИТРАЧАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИНАМІКА ВИТРАЧАННЯ (англ. burn rate [bɜːn reɪt]) - сума грошей, яку ІДІЛ витрачає відносно своїх доходів, що має важливе значення для розпізнавання її загального фінансового стану та сили


Диплом державного зразка про неповну вищу професійну освіту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Диплом державного зразка про неповну вищу професійну освіту  – документ  про  освіту,  що  видається  особам,  які  успішно  освоїли  частину основної освітньої програми в обсязі не менше перших двох років відповідно до навчальних планів вищого навчального закладу за очною формою навчання.Директ мейл (директ мейл)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
пряма грошова реклама товарів і послуг, продаж яких здійснюється шляхом поштової пересилки чи рекламних повідомлень про товари і послуги конкретним потенційним покупцям. Один з мало витратних і швидких способів формування попиту населення, збільшення реалізації товарів і входження на товарні і регіональні ринки.

Директива (директива)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розпорядження, керівна вказівка, настанова.

Директивні методи управління (директивные методы управления)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
методи, засновані на тому, що суб’єкт управління, управляючий орган виробляє директиви, команди, розпорядження, які належить неухильно, незалежно від їх логічності, ефективності виконувати об’єктам управління, підпорядкованим суб’єкту особам.

Дирекція (дирекция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
керівний орган підприємства, компанії, фірми.

Дискаунт (дискаунт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма прямої скидки, що застосовується у міжнародних розрахунках. В банківській справі Д. означає також операцію купівлі банком цінних паперів за ціною, нижчою від номінальної, вказаної на її лицьовій стороні. Різниця між номіналом і реальною ціною купівлі називається сумою Д.

Дискаунт (дискаунт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма прямої скидки, що застосовується у міжнародних розрахунках. В банківській справі Д. означає також операцію купівлі банком цінних паперів за ціною, нижчою від номінальної, вказаної на її лицьовій стороні. Різниця між номіналом і реальною ціною купівлі називається сумою Д.

Дискваліфікація (дисквалификация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
оголошення когось непридатним обіймати певну посаду або виконувати певну роботу.

ДИСКОНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИСКОНТ (англ. discount [ˈdɪskaʊnt]) - винагорода, що беруть банки під час врахування векселів та купівлі векселів у векселедержателів до закінчення терміну їх сплати (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 10. – Ст. 444).


Дисконт (дисконт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
процент, який одержує банк під час обліку векселів.

ДИСКОНТНІ ОБЛІГАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИСКОНТНІ ОБЛІГАЦІЇ (англ. discount bonds [ˈdɪskaʊnt bɒndz]) - облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації, яка виплачується власнику облігації під час її погашення становить доход (дисконт) за облігацією (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV


Дисконтна політика (дисконтная политика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
облікова грошово-кредитна політика підвищення або зниження облікових ставок відсотку за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позичковий капітал.

Дискредитація (дискредитация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
навмисні дії, спрямовані на позбавлення економічного суб’єкта довіри до нього, на підрив його авторитету, іміджу.

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ (англ. discretionary powers [dɪsˈkreʃnərɪ ˈpaʊəz]) - сукупність прав та обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом, проектом нормативно-правового акта (джерело: Методологія проведення антикорупційної експертизи: затверджено наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи» від 24.04.2017 № 1395/5 


ДИСКРИМІНАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДИСКРИМІНАЦІЯ - (лат. discriminatio - відокремлення, розділення, розрізнення) — умисне обмеження або позбавлення прав певних юрид. та фіз. осіб. Відбувається шляхом прийняття відповідного зак-ва, фактично чи приховано. Стосовно фіз. осіб Д. здійснюється за різними ознаками — раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політ, та ін. переконань, нац. та соціального походження, майн. стану тощо. Найпотворніших форм Д. набуває за режимів апартеїду та фашизму, котрі «узаконюють» расову Д. Д. у всіх формах, як правило, забороняється внутр. правом дем. держав, а також міжнар. правом. Протиправність Д. випливає із загальновизнаних принципів і норм Статуту ООН та міжнародних актів про права людини, зокрема Декларації про ліквідацію дискримінації щодо жінок 1967, Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості і дискримінації на основі релігії або переконань 1981. На ліквідацію Д. в окр. сферах сусп. життя спрямовані Конвенція МОП про дискримінацію в галузі праці і занять 1958, Конвенція ЮНЕСКО по боротьбі з дискримінацією у галузі освіти 1960 та Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок 1979. Загальна декларація прав людини 1948, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 і Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 закріпили положення про те, що передбачені в цих доктах права і свободи повинні належати кожній людині незалежно від кольору шкіри, статі, мови, релігії, політ, або ін. переконань, нац. та соціального походження, майнового, станового та будь-якого ін. становища. Відповідні статті містяться у нац. конституціях, зокрема в Конституції України (ст. 24).


Дискурсивний катехізис

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дискурсивний катехізис (управління вищим навчальним закладом) – основні істини, встановлені науково і експериментально підтверджені, в короткому   і   логічному   викладі.   Дискурсивний   катехізис   складається   з постулатів  (тверджень),  стилю  (необхідних  процедур)  і  функцій  (розподілу

відповідальності).Дискусія (навчальне заняття)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дискусія (навчальне заняття) – вид колективного тренінгу для таких навчальних дисциплін (або окремих модулів дисциплін), в яких можна сформулювати спірні твердження, з кожного з яких можливі дві діаметрально протилежні точки зору.ДИСМИСЛ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДИСМИСЛ - (англ. dismissal — звільнення, відставка, відсторонення) у міжнародному праві — оголошення дип. агента приват. особою. Д-ва перебування застосовує процедуру Д., передбачену п. 2 ст. 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961, якщо акредитуюча д-ва відмовляється виконати чи не виконала протягом певного строку свої обов'язки щодо відкликання чи припинення функцій у представництві дип. агента, якого д-вою перебування оголошено персоною нон грата, чи будьякого ін. члена персоналу — особою неприйнятною. Д. не слід ототожнювати з оголошенням дипломата персоною нон грата, після чого він ще 105 користується дип. імунітетом до моменту його фактич. від'їзду з країни перебування (якщо він здійснюється без зайвої затримки). Після Д. надання дипломатичних привілеїв та імунітетів припиняється.


ДИСПЕНСЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИСПЕНСЕР (англ. dispenser [dɪˈspen.sər]) - пристрій для видачі готівки в банкоматі


Дисплей

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дисплей – пристрій візуалізації текстової і графічної інформації, що вводиться користувачем чи виведеної комп’ютером.Диспропорція (диспропорция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
несумісність, невідповідність частин, відсутність пропорційності в цілому об’єкті, окремих підрозділах економіки.

Дистанційні навчальні заклади

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційні  навчальні  заклади –   це  комерційні  структури  надання освітніх послуг, які працюють на принципах самооплачуємсті.Дистанційні освітні технології

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційні освітні технології – освітні технології, що реалізовані в основному  із  застосуванням  інформаційних  та інформаційно-комунікаційних технологій  при  опосередкованому  (на  відстані)  або  не  повністю опосередкованій взаємодії того, хто навчається і педагогічного працівника.ДИСТАНЦІЙНІ ПОСЛУГИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИСТАНЦІЙНІ ПОСЛУГИ (англ. remote services [rɪˈməʊt ˈsɜːvɪsɪz]) - послуги, які передбачають проведення фінансових операцій без попереднього прямого (особистого) контакту з клієнтом (джерело: Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 08.07.2016 № 584, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2016 р. за № 1047/29177


Дистанційна освіта1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційна   освіта1      –   освіта,   яка   здійснюється   за   допомогою комп’ютерів і телекомунікаційних технологій і засобів. Учасники процесу знаходяться на відстані один від одного.


Дистанційна освіта4

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційна   освіта4     –   цілеспрямоване   і   методично   організоване керівництво навчально-пізнавальною діяльністю осіб, які перебувають на відстані від освітнього центру, що здійснюється за допомогою електронних і традиційних засобів зв’язку.


Дистанційна освіта5

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційна   освіта5 –   навчання   (teaching)   і   самостійне   вивчення (learning), в якому самостійне вивчення звичайно відбувається окремо від навчання. Часто вживається в значенні синоніму "дистанційного навчання". Однак, дистанційна освіта звичайно має на увазі розподіл навчальних ресурсів серед студентів в освітніх закладах.


Дистанційна комунікація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційна  комунікація  –  застосування  телекомунікаційних технологій  для  реалізації  таких  адміністративних  функцій,  як  організація ділових зустрічей, дискусійних груп njoj, в умовах, коли учасники перебувають у різних місцях.Дистанційна освіта2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційна  освіта2    –  система  освіти,  в  якій  реалізується  процес дистанційного  навчання  (на  відстані)  і  здійснюється  досягнення  і підтвердження індивідумом освітнього цензу.


Дистанційна освіта3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційна  освіта3   –  процес  одержання  знань,  умінь  і  навичок  за допомогою спеціалізованого освітнього середовища, заснованого на використанні ІКТ, що забезпечує обмін навчальною інформацією на відстані і реалізує систему супроводу і адміністрування навчального процесу.


Дистанційна освіта7

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційна  освіта7    –  це  освіта,  яка  може  використовувати  окремі елементи денної (очної), заочної, вечірньої форм навчання та екстернату на основі нових інформаційних технологій та систем мультимедіа. Сучасні засоби телекомунікацій та електронних видань дають змогу подолати недоліки традиційних форм навчання, зберігаючи, при цьому, всі їх переваги.


ДИСТАНЦІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИСТАНЦІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ (англ. remote identification [rɪˈməʊt aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən]) - процес розпізнавання фізичної або юридичної особи абонентами - надавачами послуг шляхом підтвердження успішної автентифікації користувача системи BankID абонентом-ідентифікатором (джерело: Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України» від 30.08.2016 № 378


Дистанційна освіта6

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційна освіта6  – освітні послуги учням, фізично віддаленими від освітніх центрів, за допомогою засобів масової інформації та зв’язку. Найбільш відомими у світі центрами дистанційної освіти є „Університет без стін” (США), „Університет по повітрю” (Японія), „Національний центр дистанційного навчання” (Франція), „Інститут навчання на відстані” (Німеччина), „Сучасний гуманітарний університет” (Росія).


Дистанційна технологія навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційна технологія навчання (освітнього процесу) – сукупність методів і засобів навчання та адміністрування навчальних процедур, що забезпечують проведення навчального процесу на відстані на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.Дистанційне вивчення

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційне    вивчення    (Distance    learning) –    термін,    що    часто використовується як синонім "дистанційна освіта", однак не тотожний йому, оскільки дистанційна освіта включає як самостійне вивчення, так і навчання (teaching). Дистанційна освіта – це система та процес, що надає студентам навчальні ресурси. Дистанційне вивчення може приймати безліч різних форм, і звичайно характеризується наступним: 1) відділення в просторі і/або в часі студента   від   викладача,   інших   студентів,   і   навчальних   матеріалів   й   2) взаємодією між студентом і викладачем, іншими студентами та навчальними матеріалами з використанням однієї або декількох технологій; не обов’язкове використання саме електронних технологій.Дистанційне навчання5

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційне    навчання5      –    спосіб    реалізації    процесу    навчання, заснований на використанні сучасних інформаційних та інформаційно- комунікаційних технологій, що дозволяють здійснювати навчання на відстані без безпосереднього, особистого контакту між викладачем і учнями.


Дистанційне навчання6

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційне  навчання6   –  навчання,  в  якому  всі  або  більша  частина навчальних процедур здійснюється з використанням сучасних інформаційно- комунікаційних технологій при територіальній роз’єднаності викладача і студентів.


Дистанційне навчання7

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційне  навчання7   –  цей  термін  був  відомий  задовго  до  появи інформаційних технологій та можливості обміну інформацією в Інтернеті. Взагалі, дистанційне навчання передбачає взаємодію учня і вчителя на відстані. Раніше це було можливо зробити за допомогою пошти – ще у XVIII столітті в Європі студенти могли одержувати поштою навчальні матеріали та листуватися з педагогом. Поява радіо, телебачення, а потім і веб-технологій викликала популярність дистанційної форми навчання. Зараз навчальні теле- і радіопередачі замінені на онлайн-курси і підкасти.ДИСТАНЦІЙНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИСТАНЦІЙНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (англ. remote banking [rɪˈməʊt ˈbaŋkɪŋ]) - сукупність техніко-технологічних і організаційно-правових методів і прийомів надання банками послуг своїм клієнтам на основі розпоряджень, які клієнт передає на відстані (віддаленим способом), тобто без відвідання банку. Для характеристики такої технології використовують різні терміни: Інтернет-банкінг, Інтернет-банк, система Д. б. о., електронний банк, on-line banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, SMS-banking та ін. Види Д. б. о.: 1) системи «клієнт-банк» (PC-banking, remote banking, direct banking, home banking), доступ до яких здійснюється через персональний комп’ютер; 2) системи «телефон-банк» (телефонний банкінг (phonebanking), телебанкінг, телефон-клієнт, SMSbanking); 3) обслуговування з використанням банкоматів (АТМ-banking) і пристроїв банківського самообслуговування. Технології Д. б. о. з використанням пристроїв банківського самообслуговування сьогодні найбільш популярні у світі. Існує кілька видів Д. б. о. за типом використовуваних пристроїв: з використанням банкоматів (ATM-banking), платіжних терміналів та інформаційних кіосків (джерело: Електронний бізнес на ринку фінансових послуг / В.І. Міщенко, А.В. Шаповалов, Г.В. Юрчук. – К.: Знання, 2003. – 278 с.); - технологія надання банківських послуг на підставі розпоряджень отриманих від клієнта віддалено через комп’ютерні або телефоні мережі, тобто без його візиту в банк (джерело: Основи платіжного картознавства: посібник-довідник для прокурорів та суддів


Дистанційне навчання1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційне навчання1   –  навчання, засноване на сукупності  освітніх технологій, при яких цілеспрямована опосередкована або не повністю опосередкована взаємодія учня і викладача здійснюється незалежно від місця їх знаходження і розподілу в часі на основі педагогічно організованих інформаційних    технологій,    перш    за    все    з    використанням    засобів  телекомунікацій.Дистанційне навчання2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційне навчання2 – одержання освіти на основі сучасних педагогічних та інформаційних методів через застосування телекомунікаційних технологій.Дистанційне навчання3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційне навчання3  – сучасна освітня технологія з використанням засобів передачі навчально-методичної інформації на відстань (телефони, телебачення, радіо, модемний та супутниковий зв’язок, комп’ютери, аудіовізуальні засоби навчання та ін). Технологія ДН сприяє зростанню ефективності навчального процесу, активізації учнів, підвищенню інтересу до навчання, можливості використання унікального досвіду видатних педагогів різних країн, збагаченню вітчизняних освітніх технологій, формуванню більш гнучкої системи освітніх курсів та дисциплін, більш якісному контролю знань учнів та ін.


Дистанційне навчання4

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистанційне навчання4 – це форма здобуття освіти, поряд з денною та заочною, при якій в освітньому процесі використовуються кращі традиційні та інноваційні засоби, а також форми навчання, що ґрунтуються на комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологіях.


ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (англ. remote service [rɪˈməʊt ˈsɜːvɪs]) - комплекс інформаційних послуг за рахунком клієнта та здійснення операцій за рахунком на підставі дистанційних розпоряджень клієнта (джерело: Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976


ДИСТАНЦІЙНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИСТАНЦІЙНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (англ. remote arrangements [rɪˈməʊt əˈreɪnʤmənts]) - розпорядження банку виконати певну операцію, яке передається клієнтом за погодженим каналом доступу, без відвідання клієнтом банку (джерело: Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976


Дистрактори

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дистрактори – неправильні альтернативи у тестових питаннях.ДИСТРИБ’ЮТОР (ВКЛЮЧАЮЧИ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЦІВ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИСТРИБ’ЮТОР (ВКЛЮЧАЮЧИ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЦІВ) (англ. distributor (including retailer) [dɪs’trɪbju(усміхаюсьtə]) - установа з продажу та поширення передплачених карток серед клієнтів від імені емітента. Дистриб’ютори можуть також надавати інші послуги клієнтам


Дистриб’ютор (дистрибьютор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Розподільча організація; 2. Оптова фірма; оптовий торговець; 3. Брокер, що розміщує цінні папери серед клієнтури. Д. купує та реалізує товари від свого імені і за свій рахунок.

Дисципліна (дисциплина)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
своєчасне і належне виконання правил і зобов’язань, додержання прийнятих норм і законів економічної діяльності. Д. розрізняють договірну, платіжну, кредитну, трудову, технологічну.

Дисципліна договірна (дисциплина договорная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
точне і своєчасне виконання зобов’язань за господарськими договорами відповідно до вимог закону та умов договору.

Дисципліна касова (дисциплина кассовая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
безумовне виконання юридичними особами встановленого фінансовим правом порядку одержання, зберігання та витрачання готівки.

Дисципліна платіжна (дисциплина платёжная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
додержання юридичними та фізичними особами строків і порядку погашення розрахункових грошових зобов’язань за матеріальні цінності та послуги з фінансовими органами, банками, населенням.

Дисципліна трудова (дисциплина трудова)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма суспільного зв'язку людей в процесі виконання ними трудових функцій з обов'язковим підкоренням учасників визначеному розпорядку. Трудова дисципліна вводить особу у визначений стереотип поведінки, прийнятий та підтримуваний даним колективом.

Дисциплінарна комісія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дисциплінарна комісія – комісія, на вирішення якої виносяться питання дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку, поведінки.ДИСЦИПЛІНАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИСЦИПЛІНАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ (англ. disciplinary proceedings [ˈdɪsɪplɪnərɪ prəˈsiːdɪŋz]) - процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку (джерело: Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII


ДИТИНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДИТИНА (англ. child [ʧaɪld]) - будь-яка фізична особа віком до вісімнадцяти років (джерело: Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 № 3739-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19-20. – Ст. 173); - особа віком до 18 років (джерело: Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65); - особа до досягнення нею повноліття (джерело: Сімейний кодекс України: Закон України
від 10.01.2002 № 2947-III


Дифамація (диффамация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
публікація в пресі даних (дійсних чи вигаданих), які компрометують особу, установу, організацію тощо.

Диферент (диферент)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різниця у ціні товару при його замовленні і одержанні.

Диференціація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Диференціація (лат. differentia – відмінність) освіти – процес у сучасній освіті, що забезпечує різноманітність форм навчання, які дають змогу максимально враховувати індивідуальні можливості, інтереси, нахили, ціннісні та професійні орієнтації тих, хто навчається. Базується на прийнятті психологічних відмінностей між індивідами і групами людей (за статтю, віком, соціальною належністю тощо).Диференціація продуктів (дифференциация продуктов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ситуація, коли покупці оцінюють ідентичну продукцію конкуруючих виробників як схожу, але не як цілковито взаємозамінну.

Диференційоване навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Диференційоване навчання – навчання, яке враховує індивідуальні відмінності між учнями в класі або в навчальному плані школи; 1) профільне навчання,  організоване  для  досягнення  глибшої  підготовки  у  визначеній ділянці. 2) стосовно загальноосвітньої школи – розподіл навчальних планів і програм у старших класах середньої школи. Виокремлення та посилання профілюючих навчальних предметів здійснюється із збереженням державних стандартів загальноосвітніх знань з усіх предметів. ДН може будуватися як за науково-теоретичними профілями (гуманітарний, фізико- математичний, хімічний, біолого-агрономічний), так і за науково-технічними. Комплектування профільних класів здійснюється згідно з нахилами та інтересами учнів. Після закінчення будь-якого відділення молодь одержує достатню підготовку та однакові права до вступу у вищі навчальні заклади освіти. ДН також може здійснюватися у формі додаткових занять за вибором (за рахунок часу, який відведеного для цього навчальним планом).


Диференційований підхід

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Диференційований підхід – це не стільки цілісна стратегія викладання, а й методологія процесу. Диференційований підхід передбачає розроблення спеціального освітнього контенту, практик і продуктів (підручників, програм, сервісів), які враховують рівень підготовки і досягнення груп учнів. Цей підхід не передбачає, що для кожної категорії учнів будуть складатися різні завдання – але завдання різного виду і складності будуть надаватися їм тоді, коли вони будуть  до цього  готові.  Цей  підхід  дуже близький  до  персоналізованого  та індивідуального підходів.


Диференційований тариф (дифференцированный тариф)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
митний тариф, що дає змогу віддавати перевагу певним товарам або не пропускати їх залежно від того, в якій країні вони вироблені.

Диференціювання цін (дифференцирование цен)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
встановлення різних ринкових цін на один і той самий товар залежно від рівня затрат, місця продажу, якості товару.

Диференція доходів (диференция доходов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різниця між рівнями грошових доходів різних груп населення. Звичайно розподіл доходів населення характеризується різницею між середніми річними доходами 10% групи громадян з найнижчими доходами і 10% групи громадян з найвищими доходами.

ДОБРІ ПОСЛУГИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОБРІ ПОСЛУГИ - один з видів мирного вирішення спорів, зміст якого полягає у наданні державам — учасникам спору третьою д-вою чи міжнар. організацією матеріальних можливостей для встановлення контакту і ведення переговорів між ними. Д. п. можуть бути надані за проханням сторін спору або за ініціативою третьої д-ви чи міжнар. організації. З початком переговорів повноваження третьої д-ви чи міжнар. організації припиняються. Якщо держави — учасниці спору запрошують третю д-ву чи міжнар. організацію взяти участь у переговорах, то Д. п. переходять у посередництво. Нормат. закріплення Д. п. отримали в Конвенції про мирне вирішення міжнародних зіткнень (1907), а в Манільській декларації про вирішення міжнар. спорів (1982) і Принципах урегулювання спорів та Положеннях процедури НБСЄ по мирному врегулюванню спорів (1991) Д. п. включені в перелік мирних засобів вирішення міжнар. спорів. Д. п. надаються відповідно до осн. принципів міжнар. права і спец, принципів права мирного вирішення спорів (вільного вибору засобів вирішення спору, невизнання пропозиції про Д. п. недружнім актом тощо). Практика держав і міжнар. організацій свідчить про велике значення Д. п. у мирному вирішенні міжнар. спорів. Так, після невдалого завершення Мадридської конференції 1991 Норвегія запропонувала Д. п. Ізраїлю та Організації визволення Палестини у справі продовження мирного процесу на Близькому Сході. Вона забезпечила можливість закритих зустрічей ізраїльської і палестинської делегацій, що 106 дало їм можливість виробити Палестино-ізраїльську декларацію принципів про проміжну автономну владу, яка була підписана 13.IX 1993 у Вашингтоні і стала поворотним пунктом у мирному вирішенні спору про Палестину. Міжнар. організації, особливо ООН, також часто пропонують Д. п. для мирного вирішення спорів. У 1998 Ген. секретар ООН запропонував Д. п. Індонезії та Португалії для вирішення міжнар. спору шодо Східного Тимору і з цією метою організував зустріч міністрів закорд. справ двох країн у НьюЙорку. Під час зустрічі в серпні 1998 вперше з 1975 було визначено шляхи вирішення конфлікту. Таким чином, Д. п. не вирішують безпосередньо міжнар. спір, а створюють для цього відповідні передумови.


Добробут (благосостояние)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ступень (повнота) забезпеченості населення країни, окремої соціальної групи, сім’ї, особи життєво необхідними засобами, матеріальними, соціальними, культурними й духовними благами.

ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА (англ. voluntary refusal [ˈvɒləntərɪ rɪˈfjuːzəl]) - остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III


ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ (англ. voluntary insurance [ˈvɒləntərɪ ɪnˈʃʊərəns]) - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства (джерело: Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 86/96-ВР


ДОБРОСОВІСНИЙ НАБУВАЧ МАЙНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОБРОСОВІСНИЙ НАБУВАЧ МАЙНА (англ. bona fide acquirer of property [ˈfaɪdɪ -rɚ əv ˈprɒpəti]) - набувач, який не знав і не повинен був знати про незаконність свого володіння


ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДОВОЇ СИСТЕМИ (англ. integrity of judiciary [ɪnˈtɛgrɪti ɒv ʤu(ː)ˈdɪʃɪəri]) - цілісна концепція, яка стосується спроможності судової системи або окремого члена судової влади протистояти корупції, при цьому повністю поважаючи основні цінності незалежності, неупередженості, особистої недоторканності, пристойності, рівності, компетенції та старанності


ДОВІДКА ПРО ВИЇЗНУ ПЕРЕВІРКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОВІДКА ПРО ВИЇЗНУ ПЕРЕВІРКУ (англ. on-site inspection certificate [ɒn-saɪt ɪnˈspekʃən səˈtɪfɪkɪt]) - офіційний документ, що містить результати виїзної перевірки та складається інспекційною групою (джерело: Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 20.06.2011 № 197 


ДОВІДКА ПРО ОБЛІКОВИЙ ІДЕНТИФІКАТОР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОВІДКА ПРО ОБЛІКОВИЙ ІДЕНТИФІКАТОР (англ. account id certificate [əˈkaʊnt ɪd səˈtɪfɪkɪt]) - документ установленого зразка, що надається на вимогу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який став на облік у Держфінмоніторингу, та використовується ним при направленні запитів до державних органів та державних реєстраторів стосовно ідентифікації клієнтів та в інших визначених законодавством випадках (джерело: Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 № 542, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 р. за № 749/27194


Довідкова правова система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Довідкова правова система – програмний комплекс, що включає масив правової інформації і програмні інструменти, що дозволяють фахівцеві працювати   з   цим   масивом   інформації   (проводити   пошук   конкретних документів або їх фрагментів, формувати добірки необхідних документів, виводити інформацію на друк тощо).ДОВІДНИК УЧАСНИКІВ СЕП

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОВІДНИК УЧАСНИКІВ СЕП (англ. directory of EPS participants [dɪˈrektərɪ əv iː-piː-ɛs pɑːˈtɪsɪpənts]) - систематизований перелік усіх учасників СЕП, що є складовою частиною СЕП і використовується під час роботи всіх її програмно-технічних комплексів (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909


Довіреність

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Довіреність – документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.


Довіреність (доверенность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
документ, яким довіряючи особа (довіритель) засвідчує, що вона уповноважила свого представника (довірену особу) здійснювати від його імені певні, зазначені в документі, дії, підприємницькі операції.

ДОВІРИТЕЛЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОВІРИТЕЛЬ (англ. settlor [ˈsɛtlə]) - особа чи компанія, яка передає право власності на належне їй майно довірчому власнику на основі трастової угоди. Якщо довіритель бажає надати вказівки щодо інвестування чи розподілу трастового майна, то угоду може супроводжувати лист, який не несе юридичної сили та в якому зазначені побажання довірителя щодо дій з майном (джерело: The FATF study «The misuse of corporate vehicles, including trust and company service providers» (October 13, 2006), Anex I. Glossary. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/ publications/methodsandtrends/documents/themisuseofcorporatevehiclesincludingtrustandcomp anyserviceproviders.html); - юридична або фізична особа, яка передає банку повноваження власника щодо належних їй векселів відповідно до умов договору, укладеного між ними (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495


ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ (англ. trust managing [trʌst ˈmanɪdʒɪŋ]) - надання довірителями трастовим установам свого майна без передачі права власності на нього для подальшого інвестування цих коштів від імені власників і за їх дорученням на різних фінансових ринках з метою отримання прибутку або одержання інших доходів чи переваг. У зарубіжній практиці під довірчими (трастовими) операціями переважно розуміють операції банків і небанківських фінансових установ з управління майном і виконання інших послуг за дорученням і на користь клієнтів на правах його довіреної особи. Д. у. активами в США та Великий Британії характеризують поняттям «trust». У континентальній Європі переважно використовують термін «довірче управління». У світовій практиці зустрічаються такі види трастів: 1) забезпечувальний – використовується при опосередкуванні реалізації кредитором заставленого майна або позбавленні боржника права його викупу за рішенням суду; 2) охоронний – застосовується у разі тривалого збереження майна з метою одержання довірителем доходу від його управління; 3) дискреційний – якщо довірена особа самостійно визначає час і розмір виплат довірителю доходу, одержаного від управління переданим майном; 4) благодійний – який характеризується необмеженим терміном передачі майна в довірче управління та невизначеним колом вигодонабувачів і може мати різне призначення – допомога інвалідам, сиротам, підтримка соціальних програм тощо; 5) голосуючий – використовується для концентрації пакетів акцій або інших майнових прав з метою забезпечення контрольного пакета та права вирішального голосу в управлінні компанією. У вітчизняній літературі «траст» характеризується як особлива форма розпорядження власністю, що визначає права на майно, яке передається в трастове управління, на розподіл прибутку, отриманого в результаті цього управління, і є відносинами між засновником трасту, довірчим власником (розпорядником) і бенефіціаром. Д. у. майном та фінансовими активами може здійснюватися в трьох формах: повне довірче управління, довірче управління за узгодженням, довірче управління за наказом. Повне довірче управління передбачає вчинення довіреною особою дій щодо предмета довірчого управління самостійно в межах, визначених довірчим договором, з обов’язковим повідомленням довірителя про кожну вчинену дію. Довірче управління за узгодженням передбачає вчинення дій щодо предмета довірчого управління за умови обов’язкового попереднього узгодження з довірителем кожної вчиненої довіреною особою дії. Довірче управління за наказом передбачає вчинення довіреною особою дій щодо предмета довірчого управління лише за умови видання довірителем наказу у формі та порядку, передбачених довірчим договором. Залежно від характеру розпорядження майном послуги з Д. у. поділяють на: 1) активні, коли майно, що перебуває у розпорядженні довіреної особи, може видозмінюватися, наприклад, шляхом його продажу, надання в позику або заставу без додаткової згоди довірителя; 2) пасивні, коли майно не може бути видозмінене або використане довіреною особою без згоди довірителя. Фінансові установи, що здійснюють Д. у., за свою діяльність отримують комісійні у вигляді фіксованої суми або як відсоток від вартості операції чи як відсоток від одержаного прибутку. Послуги з Д. у. для фізичних осіб, які надаються довіреними особами, класифікують за чотирма групами: 1) заповідальний траст – розпорядження майном клієнтів за заповітом чи спадщиною (одержання рішення суду; збір та інвентаризація майна; сплата адміністративних витрат і податків; здійснення розрахунків з кредиторами; розподіл майна між спадкоємцями тощо); 2) прижиттєвий траст – управління майном, грошовими коштами та іншими фінансовими активами відповідно до угоди (зберігання та інвестування активів, розпорядження одержаним доходом, оформлення страхування і внесення страхових платежів, депозитні операції з готівкою, облікові операції, виплата доходів, аналіз ефективності
використання майна тощо); 3) опікунство та забезпечення зберігання майна та фінансових активів; 4) агентські послуги – встановлення договірних зобов’язань між принципалом і третьою особою (збереження активів, купівля-продаж цінних паперів, погашення облігацій, сплата податків, оформлення страхових полісів, оплата рахунків, укладання від імені клієнта договорів, отримання кредитів, купівля-продаж іноземної валюти тощо). На сьогоднішній день для фізичних осіб найбільшу частку в трастових операціях складають агентські послуги – різноманітні операції з цінними паперами, отримання грошей під заставу, оренда сейфів, оплата рахунків довірителів, сплата податків та оформлення всіх видів доходів за дорученням клієнтів. До послуг з Д. у. для юридичних осіб належать: тимчасове управління справами компанії у випадку зміни власників, реорганізації, ліквідації тощо; агентські послуги; депозитарні послуги; розпорядження активами, включаючи управління нерухомістю; інвестиційні послуги, у т.ч. інвестування коштів, формування інвестиційних портфелів, придбання пакетів акцій тощо; створення різноманітних фондів компанії та управління ними (страхових і резервних фондів, для погашення боргів, сплати відсотків, податків, викупу облігацій; виплати дивідендів акціонерам, пенсій, винагород працівникам, забезпечення функціонування благодійних фондів тощо). Надання послуг з Д. у. здійснюється шляхом виконання наступних фінансових операцій: 1) формування інвестиційного портфеля та управління активами інвестора, розміщеними в довірче управління, на його замовлення; 2) отримання платежів за дорученням клієнта, наприклад, процентів, дивідендів, орендних платежів тощо; 3) укладання договорів на брокерське обслуговування, купівля-продаж цінних паперів від імені та за дорученням клієнта, проведення розрахунків з покупцями та продавцями; 4) зберігання цінних паперів; 5) виконання заявок клієнта на пошук контрагента по угодах або цінних паперах, податкове планування, пошук та придбання нерухомості, антикваріату, постійне інформування клієнта про стан ринку цінних паперів; 6) формування інвестиційної стратегії з урахуванням побажань клієнта, диверсифікація структури активів на основі використання різних інвестиційних інструментів; 7) створення окремих фондів компанії та управління ними тощо. У вітчизняній практиці найбільшого поширення набули довірчі операції банків і небанківських установ щодо інвестування коштів на грошовому ринку та ринку капіталів. Відмінність між управлінням активами інститутів спільного інвестування та Д. у. полягає в тому, що при спільному інвестуванні кошти клієнтів акумулюються в один загальний фонд для подальшого управління ними за однією стратегією, а в індивідуальному Д. у. управління портфелем інвестора відбувається за стратегією, розробленою особисто для конкретного довірителя з урахуванням його запитів. При цьому винагорода управляючого залежить безпосередньо від кінцевого результату інвестування. Д. у. здійснюється на підставі довірчого договору, укладеного в письмовій формі між довірителем і довіреною особою


ДОВІРЧИЙ ВЛАСНИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОВІРЧИЙ ВЛАСНИК (англ. trustee [trʌsˈtiː]) - фахівець (напр., в залежності від юрисдикції, юрист чи трастова компанія), якому платять за те, щоб він діяв як довірена особа у рамках своєї професійної діяльності. Довірчим власником може бути і не фахівець (напр., особа, що діє без винагороди від імені сім’ї) (джерело: The FATF Recommendations General Glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html); - фахівець, що працює професійно у трастовій сфері за певну плату чи компанія або приватна особа, що виконує свої обов’язки безкоштовно. Довірчий власник утримує довіренне йому майно окремо від інших активів. Довірчий власник інвестує та розпоряджається майном, яке йому довірили, відповідно до трастового договору, укладеного з довірителем, звертаючи увагу на листи-побажання останнього. Також є можливим призначення протектора трасту, який може накласти вето на пропозиції довірчого власника чи відхилити їх. Також може бути назначений опікун, який розпоряджається майном (неповнолітньої чи неповносправної особи) відповідно до вказівок довірчих власників-управителів


ДОВІРЧИЙ ФОНД, ЩО СТВОРЕНИЙ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН (ВИРАЖЕНИЙ (ВИСЛОВЛЕНИЙ) ТРАСТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОВІРЧИЙ ФОНД, ЩО СТВОРЕНИЙ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН (ВИРАЖЕНИЙ (ВИСЛОВЛЕНИЙ) ТРАСТ) (англ. express trust [ɪkˈspres trʌst]) - фонд, який безпосередньо створений засновником, що зазвичай зафіксовано у вигляді якогось документа, для прикладу, письмового трастового договору. Такі фонди відрізняються від фондів, які створені у силу дій законів та не є результатом чіткого наміру чи рішення засновника щодо створення трасту чи іншого аналогічного правового утворення (так званий конструктивний траст)


Довгострокові програми (долгосрочные программы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
глобальні виробничо-підприємницькі програмні накреслення, розраховані на тривалу перспективу

Довгострокові проекти (долгосрочные проекты)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
великомасштабні програми дій щодо реалізації планів соціального, економічного розвитку (побудови особливо важливих виробничих, комунікативних об’єктів, транспортних магістралей і споруд, освоєння корисних копалин тощо) на довгостроковий період

Довгострокові проекти (долгосрочные проекты)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
великомасштабні програми дій щодо реалізації планів соціального, економічного розвитку (побудови особливо важливих виробничих, комунікативних об’єктів, транспортних магістралей і споруд, освоєння корисних копалин тощо) на довгостроковий період

Довгострокова позика (долгосрочный заём)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
позика, надана на тривалий період, на строк понад 5 років для реалізації (фінансового забезпечення) підприємницьких програм.

ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА (англ. bringing to bankruptcy [ˈbrɪŋɪŋ tə ˈbæŋkrəptsɪ]) - умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III


ДОГОВІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОГОВІР - угода двох або більше сторін про встановлення, зміну чи припинення відповідних прав і обов'язків. Д. поділяються на цивільні, трудові, з адм. відносин, письмові та усні. Найпоширенішими є договори у цивільному праві (дарування, доручення, комісії, купівлі-продажу, підряду тощо). Окр. групу становлять договори міжнародні — декларація, конвенція, пакт, угода тощо, які є джерелами міжнародного права. Видом усного Д. є джентльменська угода. В Україні порядок укладання і виконання Д., а також питання юрид. відповідальності за їх порушення регулюються чинним заквом, зокрема Цивільним кодексом України. Міжнародні Д. регулюються правом міжнар. договорів (Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969, Віденська конвенція про правонас-тупництво держав стосовно договорів 1978).


ДОГОВІР 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР (англ. contract [ˈkɒntrækt]) - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356).


Договір (договор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
угода двох або кількох юридичних чи фізичних осіб щодо встановлення, зміни або припинення правових відносин. Є підставою виникнення зобов’язань. Основні положення, що регулюють зміст (умови), форму, і порядок укладання договору, визначені законодавчими та соціальними нормативними актами держави.

ДОГОВІР АНДЕРРАЙТИНГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР АНДЕРРАЙТИНГУ (англ. underwriting contract [ˈʌndəraɪtɪŋ ˈkɒntrækt]) - договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та емітентом щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов’язаних з таким відчуженням, від імені та за рахунок емітента за винагороду (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затверджено рішенням Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 № 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 52/13319


ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) (англ. bank deposit contract [bæŋk dɪˈpɒzɪt ˈkɒntrækt]) - договір за яким одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКА (англ. bank account contract [bæŋk əˈkaʊnt ˈkɒntrækt]) - договір за яким банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


Договір генеральний (договор генеральный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вид господарського договору між організаціями, який має загальний, універсальний характер.

Договір господарський (договор хозяйственный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
угода, укладена між фірмами, компаніями, підприємствами, організаціями з метою забезпечення і обслуговування їхньої господарської діяльності та виконання взаємних зобов’язань у процесі здійснення економічної, господарської діяльності.

ДОГОВІР ДОВГОСТРОКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ДОВГОСТРОКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (англ. long-term life insurance contract [lɒŋ-tɜːm laɪf ɪnˈʃʊərəns ˈkɒntrækt]) - договір страхування життя строком на п’ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п’яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов’язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку - роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ (англ. contract of agency [ˈkɒntrækt əv ˈeɪʤənsɪ]) - договір за яким одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356); - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити певні юридичні дії щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору 


Договір засновницький (договор учредительский)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
дво- або багатосторонній договір, який укладається між особами-ініціаторами (засновниками) створення підприємства, фірми. Визначає порядок та основи фінансової, майнової участі у створенні й діяльності підприємства.

Договір колективний (договор коллективный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
договір між власником чи адміністрацією підприємства, з одного боку, і трудовим колективом, представленим профспілковим комітетом, - з другого. Предмет Д.к.: режим роботи, оплата праці, тривалість відпустки, умови роботи, забезпечення безпеки праці, страхування, пільги, соціальний захист.

ДОГОВІР КОМІСІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР КОМІСІЇ (англ. commission contract [kəˈmɪʃən ˈkɒntrækt]) - договір за яким одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356); - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента


ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (англ. contract of sale [ˈkɒntrækt əv seɪl]) - договір за яким одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


Договір купівлі-продажу (договор купли-продажи)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
договір, у якому встановлюються умови, обсяг купівлі, продажу товарів, ціни, умови й способи оплати, строки поставки, спосіб транспортування і відповідні розрахунки, відповідальність сторін за порушення умов договору тощо.

ДОГОВІР ЛІЗИНГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ЛІЗИНГУ (англ. lease contract [liːs ˈkɒntrækt]) - договір за яким одна сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі) (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


ДОГОВІР МІЖНАРОДНИЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОГОВІР МІЖНАРОДНИЙ - угода між д-вами та/або ін. суб'єктами міжнародного права, що регулює їх взаємні або багатосторонні міжнар. відносини, встановлюючи для її учасників відповідні права та обов'язки згідно з осн. принципами міжнар. права. Д. м. є гол. джерелом сучасного міжнар. права і регулюється правом міжнар. договорів. У практиці міжнар. життя для позначення Д. м., крім терміна договір, застосовуються і такі терміни, як конвенція, угода, пакт, протокол, трактат, статут, спільна заява, декларація, комюніке, хартія, меморандум, регламент, акт, обмін нотами тощо. Назва Д. м. не впливає на його юрид. силу. Осн. елементами структури Д. м. є: назва договору, преамбула (вступна частина), центр, частина, в якій містяться нормат. положення щодо сутності відносин, що регулюються, і заключні положення (про порядок набуття договором чинності, способи тлумачення, зміни, доповнення або припинення договору тощо). Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 і Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями 1986 визначають три стадії укладення Д. м. (ст. 9—11). Перша стадія — ухвалення тексту. Це відбувається за згодою усіх, 107 хто брав участь у його складанні, а для бага-тостор. договору — більшістю у дві третини учасників конференції. Друга стадія — встановлення автентичності тексту, яке здійснюється шляхом підписання, підписання ад референдум або парафування тексту договору чи заключного акта конференції, в якому міститься цей текст. Третя стадія — згода на обов'язковість договору, яку може бути виражено підписанням, ратифікацією, прийняттям, затвердженням або приєднанням залежно від порядку, передбаченого у самому договорі. Більшість Д. м. укладається у письм. формі, але й усні договори (джентльменські угоди) є також обов'язковими. Залежно від органів, що представляють д-ву під час укладання договору, однією із сторін якого є д-ва, часто розрізняють міждерж. договори (укладаються на найвищому рівні від імені д-ви), міжурядові (від імені уряду), міжвідомчі (від імені міністерств і відомств). У сучасних міжнар. відносинах зростає кількість договорів за участю міжнар. міждерж. організацій, договірна правоздатність яких обмежена функціями цих організацій і залежить від їхніх правил, насамперед статуту. Залежно від кількості учасників договори поділяються на двосторонні та багатосторонні. Осн. масив договорів становлять двосторонні договори, які враховують специфіку конкр. держав та їхніх відносин. Водночас дедалі зростає значення багатостор. договорів, з допомогою яких вирішуються найважливіші, найперше глобальні, проблеми людства. Д. м., які кодифікують міжнар.- правові норми або об'єкт і цілі яких становлять інтерес для всіх держав та/або ін. учасників угоди, називаються заг. або універсальними договорами. Договори держав певного геогр. регіону називаються регіональними. Залежно від об'єктів міжнар. договорів вони поділяються на три групи: політичні договори, економічні договори і договори з питань культури, науки та ін. Важлива роль у регулюванні укладення та здійснення договорів належить також внутр. праву. Заг. положення містяться у конст. праві, а більш докладні норми формуються практикою держ. органів, включаючи судові. В деяких країнах існують спеціальні закони про договори. В Україні 1991 ухвалено Закон «Про дію міжнародних договорів на території України», а 1993 - Закон «Про міжнародні договори України», який було складено з урахуванням норм Віден. конвенції про право міжнар. договорів 1969 і Віден. конвенції про право договорів між д-вами та міжнар. організаціями або між міжнар. організаціями 1986.


ДОГОВІР НА БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР НА БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (англ. brokerage service contract [ˈbrəʊkərɪʤ ˈsɜːvɪs ˈkɒntrækt]) - договір, укладений між торговцем та клієнтом, який передбачає надання торговцем послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень клієнта (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затверджено рішенням Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 № 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 52/13319


ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ (англ. contract for execution [ˈkɒntrækt fər ˌeksɪˈkjuːʃən]) - договір купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (комісіонером, повіреним, управителем) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, договору про управління, укладеного між торговцем та його клієнтом, або разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затверджено рішенням Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 № 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638


ДОГОВІР НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ (англ. contract in favor of a third party [ˈkɒntrækt ɪn ˈfeɪvə əv ə θɜːd ˈpɑːtɪ]) - договір, в якому боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356).


ДОГОВІР НА ПРИДБАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРИ АНДЕРРАЙТИНГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР НА ПРИДБАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРИ АНДЕРРАЙТИНГУ (англ. securities purchase contract at underwriting [sɪˈkjʊərɪtɪz ˈpɜːʧəs ˈkɒntrækt ət ˈʌndəraɪtɪŋ]) - договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається торговцем (андеррайтером) з першим власником (контрагентом) на виконання договору андеррайтингу та на підставі заявки на придбання, а також договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається торговцем (андеррайтером) з емітентом щодо купівлі торговцем (андеррайтером) усіх або частини нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затверджено рішенням Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 № 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 52/13319


Договір оренди (договор аренды)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
договір між власником майна, яке він здає в оренду (орендодавцем), і особою, яка бере це майно в оренду (орендатором). Містить опис (оцінку) вартості орендованого об’єкта, його структури, розмір орендної плати, розподіл зобов’язань договірних сторін щодо утримання, експлуатації та відновлення орендованого майна, зобов’язання орендатора щодо забезпечення і повернення майна та умови можливого відкупу його орендатором.

ДОГОВІР ПОЗИКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ПОЗИКИ (англ. loan contract [ləʊn ˈkɒntrækt]) - договір за яким одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками


ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (англ. adhesion contract [ədˈhiːʒən ˈkɒntrækt]) - договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ (англ. purchase contract [ˈpɜːʧəs ˈkɒntrækt]) - договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари (джерело: Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 9. – Ст. 89


ДОГОВІР ПРО ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ ГОТІВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ПРО ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ ГОТІВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (англ. cash reserves storage contract of the National Bank of Ukraine [kæʃ rɪˈzɜːvz ˈstɔːrɪʤ ˈkɒntrækt əv ðə ˈnæʃənl bæŋk əv juːˈkreɪn]) - домовленість у письмовій формі між Національним банком та уповноваженим банком про передавання на зберігання до уповноваженого банку запасів готівки Національного банку, зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні, підкріплення запасів готівки на зберіганні, вивезення із запасів готівки на зберіганні не придатної до обігу готівки та надлишків придатної до обігу готівки відповідно до вимог цього Положення (джерело: Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків» від 07.12.2016 № 408


ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (англ. services supply agreement [ˈsɜːvɪsɪz səˈplaɪ əˈgriːmənt]) - договір за яким одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ (англ. contract on the provision of legal assistance [ˈkɒntrækt ɒn ðə prəˈvɪʒən əv ˈliːgəl əˈsɪstəns]) - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору (джерело: Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI


ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ СТРАХОВИХ АГЕНТСЬКИХ ПОСЛУГ (АГЕНТСЬКА УГОДА)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ СТРАХОВИХ АГЕНТСЬКИХ ПОСЛУГ (АГЕНТСЬКА УГОДА) (англ. contract on the provision of insurance agent services (agency agreement) [ˈkɒntrækt ɒn ðə prəˈvɪʒən əv ɪnˈʃʊərəns ˈeɪʤənt ˈsɜːvɪsɪz (ˈeɪʤənsɪ əˈgriːmənt)]) - письмова угода між страховиком та страховим агентом, в якій визначаються права та обов’язки сторін щодо порядку укладення, обслуговування та виконання договорів страхування, порядок внесення страхових платежів, умови здійснення взаєморозрахунків між ними, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов зазначеної угоди, інші умови за згодою сторін (джерело: Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок провадження діяльності страховими посередниками» від 18.12.1996 № 1523


ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ СТРАХОВИХ БРОКЕРСЬКИХ ПОСЛУГ (БРОКЕРСЬКА УГОДА)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ СТРАХОВИХ БРОКЕРСЬКИХ ПОСЛУГ (БРОКЕРСЬКА УГОДА) (англ. contract on the provision of insurance brokerage services (brokerage agreement) [ˈkɒntrækt ɒn ðə prəˈvɪʒən əv ɪnˈʃʊərəns ˈbrəʊkərɪʤ ˈsɜːvɪsɪz (ˈbrəʊkərɪʤ əˈgriːmənt)]) - письмова угода між страхувальником та страховим брокером, в якій визначаються права та обов’язки сторін, порядок і умови набуття чинності договору страхування, що укладається при посередництві страхового брокера, порядок внесення страхових платежів та інформування страхувальника про набуття чинності договору страхування, умови здійснення взаєморозрахунків між ними, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов зазначеної угоди, інші умови за згодою сторін (джерело: Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок провадження діяльності страховими посередниками» від 18.12.1996 № 1523


Договір про наміри (договор о намерениях)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
двосторонній договір про співробітництво, у якому зафіксовані бажання і наміри обох сторін співпрацювати на договірній взаємовигідній основі, а у перспективі

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. joint activity contract [ʤɔɪnt ækˈtɪvɪtɪ ˈkɒntrækt]) - договір за яким сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356); - двосторонній або багатосторонній договір, що укладається між андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затверджено рішенням Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління ціннимипаперами» від 12.12.2006 № 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 52/13319


ДОГОВІР ПРО УПРАВЛІННЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ТА ГРОШОВИМИ КОШТАМИ, ПРИЗНАЧЕНИМИ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ В ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ІНШІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ПРО УПРАВЛІННЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ТА ГРОШОВИМИ КОШТАМИ, ПРИЗНАЧЕНИМИ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ В ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ІНШІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ (англ. contract on securities, other financial instruments, and cash management intended for securities and other financial instruments investment [ˈkɒntrækt ɒn sɪˈkjʊərɪtɪz ˈʌðə faɪˈnænʃəl ˈɪnstrʊmənts ənd kæʃ ˈmænɪʤmənt ɪnˈtendɪd fə sɪˈkjʊərɪtɪz ənd ˈʌðə faɪˈnænʃəl ˈɪnstrʊmənts ɪnˈvestmənt]) - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об’єкт (об’єкти) управління в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб за винагороду (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затверджено рішенням Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 № 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 52/13319


ДОГОВІР РЯТУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОГОВІР РЯТУВАННЯ - у міжнародному морському праві — угода, що укладається між капітаном судна, яке зазнає лиха, та рятувальником, котрий надає допомогу такому судну. Зміст Д. р. визначається Брюссельською конвенцією 1910, яка була розвинена і закріплена Конвенцією про відкрите море 1958, Міжнародною конвенцією про пошук і рятування на морях 1979, а також Конвенцією ООН по морському праву 1982. Згідно зі ст. 12 Брюс. конвенції кожна держава-учасниця зобов'язує капітанів суден: надавати 108 допомогу будь-якій виявленій у морі особі, котрій загрожує загибель; прямувати з максимально можливою швидкістю на допомогу гинучим; у разі зіткнення з ін. судном надавати останньому, його екіпажу та пасажирам необхідну допомогу. В основі Д. р. лежить принцип: «немає порятунку — немає винагороди». У Кодексі торговельного мореплавства України питання винагороди за порятунок на морі регламентується у гл. 6 розд. IX «Надзвичайні морські події» (ст. 326—340). Під час підписання Д. р. у ньому фіксується сума винагороди за порятунок. Після завершення операції рятування ця сума за згодою сторін може бути змінена. Будь-яка угода про рятування, що була укладена в момент і під впливом небезпеки, на вимогу однієї із сторін може бути визнана недійсною або змінена судом чи арбітражем, якщо останні визнають умови угоди несправедливими.


ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ (англ. insurance contract [ɪnˈʃʊərəns ˈkɒntrækt]) - договір за яким одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356); - письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено  договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору (джерело: Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 86/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78)


Договір страхування (договор страхования)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
договір, за яким одна сторона (страховик) зобов’язується за обумовлену винагороду відшкодувати збитки іншій стороні (страхувальнику), за умови настання передбачених договором небезпек і випадків (настання страхових ризиків), яким піддається страхувальник.

Договір трудовий (договор трудовой)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
договір між працівником і його винаймачем (роботодавцем) про характер, зміст, умови, організаційні й технологічні засади та оплату праці. Може укладатися як тимчасовий, з випробувальним строком, на час виконання робіт; на визначений або невизначений строк.

ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ (англ. estate administration contract [ɪsˈteɪt ədˌmɪnɪsˈtreɪʃən ˈkɒntrækt]) - договір за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача) (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ (англ. financial lease contract [faɪˈnænʃəl liːs ˈkɒntrækt]) - договір за яким лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі) (джерело: Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68)


ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ (ФІНАНСУВАННЯ ПІД ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ГРОШОВОЇ ВИМОГИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ (ФІНАНСУВАННЯ ПІД ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ГРОШОВОЇ ВИМОГИ) (англ. factoring contract (financing at assignment of money claim) [ˈfæktəɪŋ ˈkɒntrækt (faɪˈnænsɪŋ ət əˈsaɪnmənt əv ˈmʌnɪ kleɪm)]) - договір за яким одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника) (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV


Договірна ціна (договорная цена)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
встановлюється за угодою між виробником (продавцем) та споживачем (покупцем) продукції.

ДОГОВОРИ МІЖНАРОДНИХ (МІЖУРЯДОВИХ) ОРГАНІЗАЦІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОГОВОРИ МІЖНАРОДНИХ (МІЖУРЯДОВИХ) ОРГАНІЗАЦІЙ - міжнар. угоди, які регулюються правом міжнар. договорів і укладаються: 1) між однією чи кількома д-ва-ми та однією чи кількома міжнар. (міжурядовими) організаціями; 2) між міжнар. (міжурядовими) організаціями незалежно від того, міститься така угода в одному док-ті, в двох чи кількох пов'язаних між собою док-тах, а також незалежно від її конкр. назви. На відміну від держав, які, з огляду на свій суверенітет, мають універсальну договірну правоздатність, договірна правоздатність міжнар. організацій має спец., функц. характер і обмежена статусом та правилами цих організацій. Під правилами міжнар. організації розуміють, зокрема, її установчі акти, прийняті відповідно до них рішення та резолюції, а також усталену практику. Найширшу договірну правоздатність серед міжнар. організацій має ООН як політ, організація заг. компетенції та універсального харакДОГОВОРИ МІЖНАРОДНИХ (МІЖУРЯДОВИХ) ОРГАНІЗАЦІЙДОГОВОРИ МІЖНАРОДНИХ (МІЖУРЯДОВИХ) ОРГАНІЗАЦІЙтеру. Є два осн. види Д. м. (м.) о.: 1) міжнародні договори держав з міжнар. організаціями; 2) договори між міжнар. організаціями. Об'єктами договорів з участю міжнар. організацій є гол. чин. економічні та спец, питання, що входять до компетенції міжнар. організацій згідно з їхніми статутами. Залежно від об'єктів розрізняють кілька видів міжнар. договорів, укладених міжнар. організаціями з д-вами. Це, зокрема, угоди про штаб-квартиру, про надання тех. допомоги, про співробітництво та про асоціювання. Особливе місце посідають угоди ООН про правовий режим збройних сил, посередників і військ, спостерігачів, угоди про міжнар. опіку та угоди МАГАТЕ про гарантії. Договори, які укладають міжнар. організації між собою, — це угоди про співробітництво і координацію діяльності, угоди про правонаступництво тощо. Осн. масив договорів за участю міжнар. організацій становлять двостор. договори. Ба-гатостор. договори укладаються переважно з питань надання тех. допомоги країнам, що розвиваються. До багатостор. договорів відносять і угоди про гарантії МАГАТЕ. Міжнар. організації укладають міжнар. договори в трьох осн. формах: міжнар. договір, обмін листами (нотами) і паралельні резолюції. Міжнар. організації укладають 109 договори через свої компет. органи (пленарний орган міжнар. організації, її викон. орган або секретаріат). Стадіями укладення договорів є: складання та прийняття тексту договору, встановлення автентичності тексту, підписання договору, схвалення та ін. способи вияву згоди на обов'язковість договору. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями 1986 стала кодифікац. міжнар.-правовим актом, що регламентує договірну діяльність міжнар. організацій.


ДОГОВОРИ ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОГОВОРИ ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ - вид договорів міжнародних, які регулюють порядок надання установами юстиції договірних держав взаємної допомоги в галузі цивільно- та кримінально-правових відносин, суть якої полягає у виконанні певних процес, дій, пов'язаних із застосуванням права і необхідних для здійснення правосуддя в іноз. д-ві. Метою таких договорів є забезпечення однакового регулювання відносин, що виникають між гр-нами та організаціями договірних держав, встановлення певного порядку розв'язання цив.-правових спорів згідно з правилами, зазначеними в договорі, врегулювання питань, пов'язаних з крим. переслідуванням, та визначення органів, до компетенції яких належать певні питання провадження у цив. та крим. справах. У міжнародному праві під Д. про п. д. розуміють досить широке коло міжнар. угод, предметом яких є різноманітні питання цивільно- та кримінально-правового співробітництва. Це пов'язано з тим, що форми та обсяг правової допомоги зазнають у процесі співробітництва між д-вами певних кількісних і якісних змін. Так, загальновизнаними, класич. формами взаємодопомоги у крим. справах є видача злочинців, допит осіб, одержання доказів, вручення док-тів. Віднедавна співробітництво доповнюється такими формами, як передача провадження у крим. справах, передача засуджених осіб, нагляд за умовно засудженими, обмін правовою інформацією тощо. До цієї категорії договорів належать також угоди з питань цив. процесу, визнання та виконання іноз. арбітражних рішень. Отже, предметом Д. про п. д. є широке коло питань, пов'язаних з проблемами правоздатності та дієздатності гр-н і юрид. осіб на території іноз. д-ви, укладення та розірвання шлюбів між гр-нами різних держав, вирішення спадкових справ та розпорядження спадковим майном на території ін. д-ви, встановлення опіки та піклування щодо іноз. гр-н, регулювання правовідносин подружжя, батьків і дітей у змішаних шлюбах. До обсягу правової допомоги за цими договорами входять і питання виконання суд. доручень у цив. та крим. справах, що розглядаються за кордоном, визнання та виконання суд. рішень іноз. держав, взаємодії суд.- прокур. органів держав при здійсненні крим. переслідування, екстрадиція, видача засуджених осіб, питання співробітництва у боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, обмін правовою інформацією тощо. В 1990 ГА ООН, беручи до уваги висновки 7-го Конгресу по запобіганню 110 злочинності, на підставі узагальнення та аналізу існуючої світ, практики ухвалила кілька типових договорів у цій сфері співробітництва, зокрема Типовий договір про екстрадицію, Типовий договір про взаємну допомогу у кримінальних справах, Типовий договір про передачу засуджених осіб. У відповідних резолюціях щодо ухвалення цих типових договорів ГА ООН запропонувала державам-членам, якщо вони ще не встановили договірних відносин з ін. д-вами в галузі прав, допомоги або якщо вони бажають переглянути існуючі договірні відносини, брати у цих випадках до уваги типові договори. Першим міжнар. договором суверенної України у цій сфері став Договір між Україною та Китайською Народною Республікою про правову допомогу у цив. та крим. справах, який укладено в жовтні 1992. Дальший процес розвитку договірної бази України пов'язаний з укладенням в 1992—95 двосторонніх Д. про п. д. у цив. та крим. справах з Польщею (24.V 1993), Литвою (7.УІІ 1993), Молдовою (13. XII 1993), Грузією (9.1 1995), Естонією (15.1 1995), Латвією (23.У 1995), Монголією (27.VI 1995) та ін. двами. Починаючи з 1996 в договірній практиці України з'являються якісно нові форми угод з питань правової допомоги, до яких належать договори про взаємну правову допомогу у крим. справах з Канадою та США. Обсяг допомоги за цими договорами включає отримання показань, забезпечення док-тами, здійснення розшуку та конфіскації, вручення документів та будьяку ін. форму допомоги, що не заборонена зак-вом запитуваної сторони. Ці договори не застосовуються до випадків екстрадиції, виконання вироків у крим. справах, передачі засуджених осіб та передачі провадження у крим. справах. Протягом 1995—97 Україна стала учасницею 6 європ. конвенцій у сфері співробітництва у крим. справах, зокрема Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957, Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах 1959, Європейської конвенції про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками 1964, Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 1972, Європейської конвенції про передачу засуджених осіб 1983 та прийнятої ГА ООН Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990. Поряд з участю у цих європ. док-тах важливе значення має участь України в Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993, учасниками якої є держави — члени СНД. На відміну від згаданих угод у рамках Ради Європи, ця Конвенція за своєю формою не відрізняється від двосторонніх договорів кол. СРСР про правову допомогу і покликана регулювати цив., сімейні і крим.-правові відносини.


ДОДАТКИ ДО УЗАГАЛЬНЕНИХ МАТЕРІАЛІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОДАТКИ ДО УЗАГАЛЬНЕНИХ МАТЕРІАЛІВ (англ. case referrals annexes [keɪs rɪˈfɜrəlz ˈæneksɪz]) - копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов’язана з узагальненими матеріалами, у письмовій та/або електронній формі (за наявності) (джерело: Порядок надання та розгляду узагальнених матеріалів: затверджено наказом Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів» від 02.12.2013 № 1026/1184/739/484, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2013 р. за № 2170/24702


ДОДАТКОВІ БЛАГА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОДАТКОВІ БЛАГА (англ. additional benefits [əˈdɪʃənl ˈbenɪfɪts]) - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу) (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


Додаткові витрати (прибавочные издержки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
додаткові виробничі непередбачені планом видатки, зумовлені зміною кон’юнктури ринку, ростом цін, транспортних витрат тощо.

ДОДАТКОВІ ПОКАРАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОДАТКОВІ ПОКАРАННЯ (англ. additional punishments [əˈdɪʃənl ˈpʌnɪʃmənts]) - позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна. Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III


ДОДАТКОВІ УЗАГАЛЬНЕНІ МАТЕРІАЛИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОДАТКОВІ УЗАГАЛЬНЕНІ МАТЕРІАЛИ (англ. additional case referrals [əˈdɪʃənl keɪs rɪˈfɜrəlz]) - відомості, зібрані на основі аналізу додатково одержаної інформації на додачу до раніше поданих узагальнених матеріалів (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII


Додаткова професійна освіта

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Додаткова  професійна  освіта  –  цілеспрямоване  підвищення професійних знань і вдосконалення майстерності шляхом поєднання самоосвіти і навчання в освітніх установах, що включає підвищення кваліфікації, професійну перепідготовку, стажування на підприємствах і організаціях.ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (англ. additional information [əˈdɪʃənl ˌɪnfəˈmeɪʃən]) - відомості про фінансові операції, які стали об’єктом фінансового моніторингу, та пов’язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також інша наявна у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформація або інформація, яка повинна зберігатися в нього відповідно до вимог законодавства, зокрема інформація з обмеженим доступом, копії документів, або інформація з них, необхідні для виконання завдань, покладених на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII


Додаткова вартість (прибавочная стоимость)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
частина чистого продукту, створена у процесі виробництва понад суму необхідного продукту з урахуванням і відшкодуванням затрат праці.

Додаток клієнт/серверний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Додаток клієнт/серверний – (client/server application) Розподілений додаток, заснований на моделі обчислень, в якій клієнт запрошує послуги у іншої сутності – сервера. У типовому для бізнес-систем клієнт/серверному додатку клієнт виконується на персональному комп’ютері, а розташований на віддаленій продуктивнішій машині сервер надає йому послуги з доступу до тих даних, що зберігаються на сервері. Клієнтська частина додатку звичайно оптимізується для взаємодії з користувачем, тоді як серверна частина надає функціональність, що спільно використовується багатьма користувачами.Додаток1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Додаток1     –   додаток   до   основного   сайту,   прикладна   комп’ютерна програма, спрямована на певну аудиторію користувачів. Клієнт-серверний додаток, що дозволяє додавати на сайт інтерактивні flash-програми. Програми поділяються на види: спілкування, ігри, тести та опитування, анімація та інше.Додаток2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Додаток2  – сукупність програм, що реалізують обробку даних у певній  галузі застосування.


ДОЗВІЛ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОЗВІЛ (англ. permission [pəˈmɪʃən]) - документ, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, який надає право на експорт чи імпорт товарів. Дозвіл може бути разовим, генеральним або відкритим (джерело: Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV


ДОКАЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКАЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ (англ. evidence in criminal proceedings [ˈevɪdəns ɪn ˈkrɪmɪnl prəˈsiːdɪŋz]) - фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI


ДОКАЗИ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКАЗИ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (англ. evidence in an administrative offense case [ˈevɪdəns ɪn ən ədˈmɪnɪstrətɪv əˈfɛns keɪs]) - будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами. Обов’язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу (джерело: Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X


ДОКТРИНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОКТРИНА - (лат. doctrina — вчення, наука) — вчення, наук, або філос. теорія, система поглядів, керівна політ, програма.


ДОКТРИНА ІНКОРПОРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОКТРИНА ІНКОРПОРАЦІЇ - (пізньолат. іпcorporatio — включення до складу) — один з осн. критеріїв, принципів, який використовується для визначення «національності» — держ. належності юридичної особи у міжнародному приватному праві. Суть її полягає у встановленні місця створення (заснування) юрид. особи та означає застосування до неї права дви, де створено і зареєстровано цю особу. Принцип інкорпорації використовується у д-вах «сім'ї загального права», зокрема у США та Великобританії. Застосовується він і в Україні. Так, відповідно до ч. 2 ст. 567 Цивільного кодексу України цив. правоздатність іноз. підприємств і організацій визначається за законом країни, де вони створені. Ст. 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991) встановлює, що до зовнішньоекон. договору (контракту) про створення спільного підприємства застосовується право країни, на тер. якої спільне підприємство створюється і офіційно реєструється. Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприєм. діяльності, затв. КМ України 25.У 1998, передбачено, що державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється за їх місцезнаходженням або місцем проживання, якщо інше не передбачено законом. Відповідно до цього Положення місцезнаходженням суб'єкта підприєм. діяльності — юрид. особи на дату держ. реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за ін. адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу засновникові у власність або користування приміщення, частини приміщення (договори купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майном, про спільну діяльність, установчий договір тощо). Якщо засновником (одним із засновників) суб'єкта підприєм. діяльності є юрид. особа, держ. реєстрація її підтверджується відповідним свідоцтвом. Іноз. юрид. особа засвідчує свою реєстрацію у країні місцезнаходження також відповідним док-том, напр., витягом із торг., банк, або суд. реєстру тощо. Цей док-т має бути засвідчений згідно із зак-вом країни його видачі, перекладений укр. мовою та легалізований у коне, 112 установі України, якщо міжнар. договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначений док-т може бути також засвідчено у посольстві відповідної д-ви в Україні та легалізовано в МЗС України. Встановлення застосовуваного до юрид. особи права дає можливість визначити її особистий закон (статут), тобто правове становище певної структури: чи є вона юрид. особою, обсяг її правоздатності, порядок створення, діяльності та припинення. Так, в одній д-ві конкр. утворення визнається юрид. особою, в іншій — це просто сукупність фізичних осіб. Зокрема, англ. «партнершип» (повне т-во) за англ. правом не є юрид. особою. Право ж Франції визнає аналогічну структуру юрид. особою. У л-рі висловлені твердження про поширення у реальній діяльності процесів відокремлення особистого статуту юрид. особи від її держ. належності. Вважається, що таке відокремлення відбувається у зв'язку зі створенням транснац. корпорацій (див. Конвенція про транснаціональні корпорації 1998). Юрид. особи створюються на тер. певної д-ви. Однак їх діяльність не обмежується тер. даної д-ви і може здійснюватися в ін. країнах. Це потребує вирішення питань про визнання правосуб'єктності іноз. юрид. особи, про допуск її до здійснення госп. діяльності на тер. даної д-ви і про умови такої діяльності. Правосуб'єктність іноз. юрид. осіб звичайно визнається двостор. договорами, зокрема торговими, якими також встановлюється певний правовий режим для цих юрид. осіб (національний, спеціальний чи найб. сприяння). Питання про допуск іноз. юрид. осіб до здійснення госп. діяльності на тер. певної д-ви вирішується на основі її зак-ва. В Україні — це Закон «Про режим іноземного інвестування» (1996) та ін. нормат.-правові акти.


ДОКТРИНА ЕСТРАДИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОКТРИНА ЕСТРАДИ - (Doctrina de Estrada) — доктрина визнання урядів, яку висунув міністр закорд. справ Мексики X. Естрада в Комюніке з питання про визнання нових урядів від 27.IX 1930. Була спрямована проти використання інституту визнання з метою втручання у внутр. справи латиноамер. держав. Мекс. дипломат засудив зловживання д-вами правом визнання, коли іноз. уряди вирішують питання про законність чи незаконність нового режиму в тій чи тій країні, що фактично є зазіханням на суверенітет ін. націй, формою втручання у внутр. справи останніх. Д. Е., на противагу доктрині Товара, замість втручання у суверенні права інших держав пропонує відмовитися від самої практики визнання урядів і вирішувати лише питання про підтримання або встановлення дип. зносин з новим урядом, який прийшов до влади в тій чи ін. країні.


ДОКТРИНА КАЛЬВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОКТРИНА КАЛЬВО - -доктрина про неприпустимість збройного втручання з боку будь-якої д-ви у внутр. справи ін. д-ви з метою стягнення з останньої боргів. Була висунута 1868 відомим ар-гент. юристом і дипломатом К. Кальво та спрямована проти неодноразових інтервенцій іноз. держав проти латиноамер. країн під приводом одержання боргів з їх урядів. Згідно з доктриною уряд країни не може відповідати за шкоду і збитки, завдані іноземцям у результаті внутр. негараздів або громадян, війни, за винятком випадків, коли вони є прямим наслідком діяльності самого уряду. Принципи Д. К. були включені до деяких договорів, укладених латиноамер. та європ. двами (між Італією та Парагваєм 1893, між Францією, Мексикою і Нікарагуа 1894 та ін.). На поч. 20 ст. Д. К. була розвинена і модифікована міністром закорд. справ Аргентини Л. М. Драго.


ДОКТРИНА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОКТРИНА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА - у широкому значенні система поглядів і концепцій про сутність і призначення міжнар. права у конкр. істор. 113 умовах; у вузькому значенні - наукові праці юристів-міжнарод-ників. Д. м. п. є допоміж. джерелом міжнародного права. У ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН зазначено: «Суд застосовує доктрини найкваліфікованіших спеціалістів з публічного права різних націй як допоміжний засіб для визначення правових норм». Доктрини кваліфікованих юристів сприяють розробленню проектів міжнар. договорів і резолюцій міжнар. організацій, правильному тлумаченню і застосуванню міжнар.-правових норм. У цих доктринах розробляються і формулюються нові правила міжнар. спілкування, які можуть стати нормами міжнар. права, котрі дістануть визнання держав у міжнар. договорах або міжнар. звичаях. Д. м. п. справляє значний вплив на формування правової свідомості людей і міжнар.-правову позицію держав.


ДОКТРИНА МОНРО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОКТРИНА МОНРО - (Monroe Doctrine) -зовнішньополіт. концепція, запропонована 2.XIІ 1823 президентом США Дж. Монро у посланні конгресові, в якому він застерігав агресивні європ. д-ви проти втручання у справи країн амер. континенту. В док-ті, зокрема, зазначалося: «Американські континенти в результаті вільного і незалежного становиша, яке вони в себе встановили і підтримують, віднині не повинні вважатися об'єктами дальшої колонізації будь-якими європейськими державами... Будьяку спробу з їх боку поширити свою політичну систему на будь-яку частину нашої півкулі ми розглядатимемо як загрозу нашому спокою та безпеці...». Д. М. містила три осн. положення, що мали стати принципами зовн. політики США: невтручання амер. держав у внутр. справи Європи, невтручання європ. держав у внутр. справи Америки, готовність перешкоджати будь-яким спробам європ. держав зазіхати на незалежність амер. держав. Латиноамер. країни, які під час проголошення Д. М. відчували реальну загрозу з боку тодішнього «світового жандарма» — Священного Союзу (Росія, Австрія, Пруссія), що знову посадив на ісп. престол короля Фердинанда VII, який прагнув відновити кол. колоніальні позиції в Америці, вітали проголошення Д. М. Спрямована проти «права» на інтервенцію з метою відновлення влади «законних монархів», яких підтримували абсолютист, режими Священного Союзу, Д. М. свого часу відіграла позит. роль. Проте у відносинах США з їхніми сусідами виявилися нездоланні суперечності між миролюбними, прогресивними принципами Д. М. і практикою їх застосування. Уже в 40-х pp. 19 ст. США приєднали до себе більшу частину тер. Мексики (теперішні штати Техас, Каліфорнія, Арізона, Невада, Юта, Нова Мексика, Колорадо, частина Вайомінгу). Починаючи від часів війни з Мексикою (1846—48) і протягом усього наступного періоду своєї історії США не тільки втручалися у справи країн континенту, підтримуючи вигідні для Сполучених Штатів режими, а й вдавалися до збройної інтервенції.


ДОКТРИНА ОСІЛОСТІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОКТРИНА ОСІЛОСТІ - один з осн. критеріїв, принципів, який поряд з доктриною інкорпорації використовується для визначення «національності» — держ. належності юридичної особи у міжнародному приватному праві. Зміст Д. о. полягає у встановленні місцезнаходження юрид. особи, під яким розуміється місце, де перебуває управління певної юрид. особи. Правовим наслідком використання критерію осілості є застосування до юрид. особи права д-ви, на території якої розташований її орган управління. Відповідно до застосовуваного права визначається особистий закон (статут) юрид. особи, що охоплює усі питання її правового становища: наявність прав юрид. особи, обсяг її правоздатності, порядок створення, діяльності й припинення існування цієї особи. Зак-во і практика держав у сучас. період при вирішенні питання про нац. належність юрид. осіб не обмежуються окр. критеріями. У реальному житті відбувається поєднання кількох критеріїв. Вибір певного критерію здійснюється з урахуванням конкр. мети. Так, для визначення підсудності в США застосовується принцип інкорпорації, а для оподаткування — принцип місця осн. діяльності, який поширився у країнах, що розвиваються.


ДОКТРИНА ПРАВОВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОКТРИНА ПРАВОВА - сукупність (система) наук, знань про певне правове явище. За відповід. умов Д. п. може бути розвинута у правову теорію з більшою чи меншою мірою узагальнення. Співвідношення між Д. п. і правовою теорією є до певної міри відносним. За умови, що Д. п. охоплює широке коло принципово важливих методол. питань, вона може започаткувати розвиток відповід. теорії права. Але здебільшого Д. п. входить до теорії права як її складовий елемент.


ДОКТРИНА СТІМСОНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОКТРИНА СТІМСОНА - (Stimson Doctrine) — невизнання дійсності договору, прийнятого під неправомірним примусом на порушення осн. прав, що належать д-ві (незалежність, самоуправління, тер. верховенство тощо), і всупереч поперед, договору. Сформульована у ноті держ. секретаря США Г. Л. Стімсона урядам Китаю та Японії (1932) у зв'язку із вторгненням останньої влітку 1931 в Маньчжурію. США заявили, що вони не мають наміру «визнавати жодних договорів або угод, які були б досягнуті засобами, що суперечать конвенції та зобов'язанням Паризького пакту». Наст, крок у цьому напрямі зроблено 1932 на скликаній Лігою Націй Загальній конференції із роззброєння, де було прийнято резолюцію про приєднання до заяви Г. Л. Стімсона і про зобов'язання членів Ліги Націй не визнавати будьякого договору, укладеного засобами, що суперечать Статуту Ліги Націй або Паризькому пакту. Ці положення було розвинуто у Південноамериканському договорі 1933 (договір Саавед-ри Ламаса), згідно з яким його учасники відмовилися від ведення «агресивної війни» (ст. 1) і заявили, що не 115 визнаватимуть будь-яких насильн. змін території (ст. 2). Як принцип міжнар. права Д. С. дістала підтвердження у вироку Нюрнб. трибуналу 1946, який кваліфікував примушення чес. президента Е. Гахи до укладення нім.-чес. угоди від 15.III 1939 як «злочин проти миру». Визнаний згідно з Д. С. принцип, за яким створене міжнароднонеправомірною війною становище недійсне з погляду міжнар. права, поширюється на підставі п. 4 ст. 2 Статуту ООН на зміни, що сталися внаслідок як збройних, насильн. дій, так і загрози таких дій. Зазначений у Д. С. принцип є конкр. застосуванням заг. принципу права — «З безправ'я не народжується право» (ex injuria jus non oritur).


ДОКТРИНА ТОБАРА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОКТРИНА ТОБАРА - (Doctrina de Tobar; Tobar Doctrine) — зобов'язання 5 держав Центр. Америки (Нікарагуа, Гондурасу, Гватемали, Коста-Рики і Сальвадору) не визнавати в цих країнах уряди, що прийшли до влади шляхом держ. перевороту або революції, доки там не буде відновлено конст. порядок на основі вільних виборів. Цей принцип був висунутий міністром закорд. справ Еквадору К. Р. Тобаром і закріплений 1907 у договорі згаданих країн, підтверджений у договорі 1923. Мета Д. Т. — протидія безперервним держ. переворотам, що тривалий час відбувалися у латиноамер. країнах, відмова у визнанні де-факто будь-якого уряду, котрий прийшов до влади зазначеним шляхом. В той же час у рамках Д. Т. д-ва повинна була відповідати за дії свого уряду де-факто перед будь-якою д-вою, що не визнала цей уряд. Доктрина і практика застосування Д. Т. фактично вийшли за межі країн Центр. Америки і поширилися на деякі ін. країни континенту. Для США, починаючи з 1913, вона стала кер. принципом щодо латиноамер. країн. З часом це викликало протидію держав регіону, зокрема Мексики. Коста-Рика і Сальвадор також заявили про відмову від Д. Т. США змушені були змінити свою позицію. 1931 вони повернулися до поперед, практики, сформульованої ще 1792 держ. секретарем Т. Джефферсоном, яка в основу акту визнання ставила не конст. законність нового уряду, а його спроможність де-факто виконувати свої зобов'язання як члена сім'ї націй. Протилежністю Д. Т. є доктрина Естради.


ДОКУМЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТ (англ. document [ˈdɒkjʊmənt]) - спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – Ст. 88); - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі (джерело: Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650


Документ (документована інформація)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Документ (документована інформація) – зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати.Документ в електронній формі

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Документ в електронній формі – інформація, представлена у формі набору   елементів   обчислювальної   техніки,   інших   засобів   оброблення, зберігання і передавання інформації, що може бути перетвореною в форму, придатну для однозначного сприйняття людиною і має атрибути для ідентифікації.ДОКУМЕНТ ЗА ОПЕРАЦІЄЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТ ЗА ОПЕРАЦІЄЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ (англ. document on operation with the use of electronic payment facilities [ˈdɒkjʊmənt ɒn ˌɒpəˈreɪʃən wɪð ðə juːs əv ɪlekˈtrɒnɪk ˈpeɪmənt fəˈsɪlɪtɪz]) - документ, що підтверджує виконання операції із використанням електронного платіжного засобу, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137


ДОКУМЕНТ НА ПЕРЕКАЗ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТ НА ПЕРЕКАЗ (англ. transfer document [ˈtrænsfɜː ˈdɒkjʊmənt]) - електронний або паперовий документ, що використовується суб’єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III


ДОКУМЕНТ НА ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТ НА ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ (англ. cash transfer document [kæʃ ˈtrænsfɜː ˈdɒkjʊmənt]) - документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом з цим документом у готівковій формі


ДОКУМЕНТ ПРО ГАРАНТІЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТ ПРО ГАРАНТІЮ (англ. warranty document [ˈwɒrəntɪ ˈdɒkjʊmənt]) - документ, який містить письмове зобов’язання (підтвердження) уповноваженого на це державного органу України або іноземної держави щодо використання в заявлених цілях товарів і видається у формі міжнародного імпортного сертифіката, сертифіката підтвердження доставки чи іншого документа, що містить таке зобо’язання (підтвердження), а також документ, який містить письмове зобов’язання кінцевого споживача, що видається у формі сертифіката кінцевого споживача (джерело: Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV


Документальна інформаційна система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Документальна  інформаційна   система –   система,  в  якій  об’єктом зберігання та оброблення є власне документи.ДОКУМЕНТАРНИЙ ЦІННИЙ ПАПІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТАРНИЙ ЦІННИЙ ПАПІР (англ. documentary security [ˌdɒkjʊˈmentərɪ sɪˈkjʊərɪtɪ]) - паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268


Документація (документация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність первинних документів, за допомогою яких одержують потрібні дані для вивчення та оцінки, підтвердження певних явищ, господарських операцій або діяльності окремих осіб.

Документація податкова (документация налоговая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
звітні дані фізичних та юридичних осіб про доходи і податкові знижки, які використовують для обчислення розміру доходів що підлягають оподаткуванню. Складається за спеціальною стандартною формою.

Документація тендерна (документация тендерная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
комплект спеціальних документів, що мають інформацію про ступінь, переваги щодо організаційних, технічних та комерційних питань, участі певної організації, компанії, групи людей у проведенні торгів, з певними економічними розрахунками, зазначенням переваг, експертних висновків щодо товарів, техніки, послуг тендерних проектів.

Документи Google

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Документи Google – онлайн-сервіс для роботи з документами, таблицями та презентаціями (пакети сумісні з Word, Excell, PowerPoint).ДОКУМЕНТИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ (англ. documents of identification [ˈdɒkjʊmənts əv aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən]) - паспорт громадянина України, для громадян інших країн - паспортний документ, посвідка на проживання особи без громадянства та інші, визначені законодавством, документи (джерело: Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 908).


ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КРАЇНУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КРАЇНУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ (англ. documents confirming the country of goods origin [ˈdɒkjʊmənts kənˈfɜːmɪŋ ðə ˈkʌntrɪ əv gʊdz ˈɒrɪʤɪn]) - сертифікат про походження товару, засвідчена декларація про походження товару, декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45; № 46-47; № 48. – Ст. 552).


Документована інформація (документ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Документована інформація (документ) – зафіксована на матеріальному носії інформація з певними ознаками (реквізитами), що дозволяють її ідентифікувати. Документ, записаний на носії з електричною, магнітною чи оптичною природою, називається електронним.Документообіг

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Документообіг –  рух  документів  з  моменту  їхнього  створення  або одержання до завершення виконання, відправлення адресату або передавання до архіву.


ДОЛАР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОЛАР - [англ. dollar, від нім. Taler — талер, скорочення від Joachimstaler — йоахімсталь-ська (монета)] — грош. одиниця США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру та деяких ін. країн. Поділяється на 100 центів. У США Д. увів 1785 Конгрес країни (срібний Д.). Законом 1792 було запроваджено біметалізм з вільним карбуванням Д. із золота й срібла. З 1873 грош. одиницею став золотий Д. Офіційно золотий стандарт Д. США встановлено 1900 — вміст чистого золота в Д. становив 1,50463 г. Після Першої світ, війни амер. Д. почав відігравати провідну роль серед валют кап. країн. Світова екон. криза 1929—33 похитнула позиції Д., його золотий вміст 116 знизився до 0,888671 г чистого золота (або на 40,94 %). Після Другої світ, війни Д. США — осн. валюта доларової зони й гол. резервна валюта індустріально розвинених країн світу, тобто Д. США став поряд із золотом основою валютної системи капіталізму. При цьому центр, банки іноз. держав мали право вільно обмінювати Д. США на золото за твердою ціною (35 Д. за одну унцію золота). З 60-х pp. у зв'язку з посиленням інфляції, дефіцитом платіж, балансу і зменшенням золотого запасу США купівельна спроможність амер. Д. значно знизилася, його міжнар. позиції ослабли. Внаслідок загострення екон. та валют.-фін. становища в країні, пов'язаного, насамперед, з величезними воєн, витратами, США провели (1971, 1973) девальвацію Д., золотий вміст його знижено до 0,736662 г чистого золота. Від серпня 1971 припинено обмін Д. США на золото. Нині половина комерційних і бл. 80 % валютно-фін. операцій у світі здійснюється в амер. Д. У цій валюті тримають понад 57 % своїх резервів центральні банки країн світу, у т. ч. НБУ. Після запровадження (1999) 11 д-вами Європейського Союзу єдиної валюти (евро) спостерігається тенденція часткової заміни (конвертації) багатьма країнами світу своїх валютних резервів з Д. США на нову європ. валюту.


ДОМІНІОН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОМІНІОН - (англ. dominion, від лат. dominium — володіння, влада) — держава в складі Брит, імперії, що визнавала главою англ. короля. Перші Д. — Канада (з 1867), Австралійський Союз (з 1901), Нова Зеландія (з 1907). Спочатку Д. отримали право обмеженого, а потім повного самоврядування. Значної самостійності Д. набули під час Першої світ, війни, коли в Статуті Ліги Націй їх було визнано членами цієї організації. На конференції Брит. Співдружності Націй 1926 було дано таке визначення статусу Д.: «Вони (домініони) є автономними утвореннями всередині Британської імперії, рівними за своїм становищем, жодним чином не підкореними один одному у своїх внутрішніх або зовнішніх справах, але об'єднаними своєю відданістю короні і вільно асоційованими як члени Британської Співдружності Націй». Отже, Д., залишаючись членами Співдружності, стосовно третіх держав виступали як суб'єкти міжнар. права. За Вестмінстерським статутом, ухваленим брит, парламентом 1931, було визнано рівноправність 6 самовряд. Д.: Австралії, Нової Зеландії, Південно-Африканського Союзу, Канади, Ньюфаундленду та Ейре (Ірландії). Ці країни визнавали англ. короля главою Брит. Співдружності Націй і главою кожної з них. Після Другої світ, війни у зв'язку з розпадом Брит, імперії і перетворенням її 1947 на Співдружність, очолювану Великобританією, що є міждерж. союзом без власної міжнар. правосуб'єктності, Д. стали д-вами без жодних обмежень у суверен, правах. Повне самоврядування дістали також Індія, Пакистан, Цейлон та ін. країни, які, залишаючись у складі Співдружності, прийняли респ. форму правління. 1949 зі Співдружності вийшла Ірландія, а 1961 — Південно-Африкан-ський Союз, які стали республіками. Повна самостійність Д. знайшла відображення 117 також у Статуті ООН, який не містить посилання на них як придаток Брит, імперії (порівняно зі Статутом Ліги Націй); у списку держав — членів ООН Д. стоять в алф. порядку як звичайні д-ви. Тому саме поняття Д. у міжнар. праві втратило своє юрид. значення. Однак де-факто в окр. країнах — членах Співдружності (Австралія, Канада, Нова Зеландія) главою д-ви і далі залишається брит, монарх, який за пропозицією даної д-ви призначає її найвищу посад, особу — генерал-губернатора.


ДОМІНІУМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДОМІНІУМ - (лат. dominium — володіння, влада, володарювання) — 1) У римському праві — власність, панування, контроль. Термін виник наприкінці респ. періоду Давнього Риму. Вказує на повну юрид. владу над фіз. річчю (plena potestas in re), право власника використовувати, одержувати від неї прибуток та вільно розпоряджатися ним. Повна влада власника над річчю виявляється у його спроможності робити з нею все, що завгодно, та виключати будь-кого від користування річчю доти, доки той не набував особливого права на неї (сервітуту, узуфрукту), яке він міг одержати тільки за згодою власника. Межі для приватної власності могли встановлюватися тільки з причин публіч. порядку або в інтересах сусп-ва (util-itas publica) і за певних обставин вели до експропріації: позбавлення власності через примус, купівлю (emptio ab invito), згідно з якою власник отримував компенсацію за втрату своєї власності. За часів імперії експропріація практикувалася у різних випадках. Обмеження необмеженого користування нерухомою власністю визнавалися, коли предмет, що знаходився поряд (сусідній), заважав вільному використанню даної власності. Спеціальні обмеження права власника передавати свою власність шляхом продажу або іншим способом могли накладатися на нього договором або заповідальним розпорядженням. У виняткових ситуаціях обмеження встановлювалися законом (напр., законом Юлія де Фундо До-талі, який заборонив чоловіку продавати землю своєї дружини, що була її посагом). Заборонялося відчуження речі, яка була об'єктом позову. І, нарешті, права власника обмежувалися, якщо він мав річ у спільній власності (communio) з ін. власником. Осн. особливістю рим. доктрини власності є відмінність між юрид. владою над річчю та факт, володінням нею (possesio), що не завжди поєднуються в одній особі. Звідси конфліктні ситуації можуть виникати між власником (dominus, proprietarius) та володільцем. 2) У міжнародному праві Д. пов'язується з визначенням того, чи збігаються суверенітет і власність, тобто чи набуває суверен право власності автоматично стосовно території, на якій він здійснює свій імперіум. З цього питання існує фундам. розбіжність між системами заг. права та системами цив. права, яка за певних обставин може впливати на відповідні сфери юрисдикції д-ви щодо її власницьких прав. Теорія заг. права у питанні права власності все ще живиться коріннями, які мають своє походження з феод, права. Тільки англ. короні належить остаточне право на майно, а власність підданого визначається у поняттях васальної залежності. Відповідно для англо-амер. доктрини суверенітет і власність — поняття неподільні, що має великий вплив на розуміння власницьких прав д-ви, 118 насамперед у сфері експлуатації мор. дна. В результаті, якщо певний район стає об'єктом претензії на суверенітет, то право власності може випливати лише з корони або д-ви. Рим. право, однак, будувалося на відмінності між суверенітетом і власністю і, отже, кожна із цих категорій могла існувати одна без іншої. Г. Гроцій також визнавав можливим набуття суверенітету над річчю, якою, зважаючи на її природу, не можна володіти як власністю, і чітко відрізняв імперіум від Д. Значення цієї відмінності полягає у можливості здійснення суверенітету над відкритим морем, зокрема, без права виключної експлуатації його ресурсів. Основоположна розбіжність між заг. правом та цив. правом з цього питання ускладнює вироблення спільного для англоамериканської і конт. доктрин права підходу до делімітації (розмежування) мор. просторів. Вона породжує також спори навколо суверенітету над повітр. простором та в косм. просторі. Конвенція ООН по морському праву 1982 встановлює суверенні права та обов'язки як прибереж, держав, так і ін. держав у відповідних мор. просторах і районі мор. дна, не оперуючи поняттям «домініум». Відповідно до цієї Конвенції Закон «Про виключну (морську) економічну зону України» (1995) встановлює суверенні права щодо: живих і неживих природ, ресурсів і таких видів діяльності, як екон. розвідка і розробка екон. зони, в т. ч. в-во енергії шляхом використання води, течії та вітру; створення і використання штучних островів, установок та споруд; здійснення мор. наук, досліджень; захисту і збереження мор. середовища. Суверенні права і юрисдикція стосовно мор. дна виключної (морської) економічної зони та її надр реалізуються відповідно до зак-ва України про конт. шельф та Кодексу України про надра (ст. 5). Одночасно вказаний закон відповідно до вимог міжнар. права враховує права та обов'язки ін. держав у виключній екон. зоні України (ст. 6).


Домінування (доминирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
головне, пріоритетне положення (становище) одного з економічних суб’єктів (або його майна, товарів на ринку) порівняно з іншими суб’єктами підприємницької діяльності.

ДОМІЦИЛІАНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОМІЦИЛІАНТ (англ. domiciliation agent [ˌdɒmɪsɪlɪˈeɪʃən ˈeɪʤənt]) - платник за векселем, який уповноважує доміциліата здійснити платіж за векселем у місці доміциляції - місцезнаходженні доміциліата. Місцезнаходження платника і доміциліата різні. Право доміцилювати вексель, тобто визначати особливе місце платежу (населений пункт, відмінний від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем), належить 239 Д виключно векселедавцю як у простих, так і в переказних векселях (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 10. – Ст. 444).


ДОМІЦИЛІАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОМІЦИЛІАТ (англ. domiciliate [ˌdɒmɪsɪlɪˈeɪt]) - особа, яка є особливим платником за векселем за дорученням і за рахунок доміциліанта. Місцезнаходження такої особи і доміциліанта різні (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 10. – Ст. 444).


ДОМІЦИЛЯЦІЙНА ФОРМУЛА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОМІЦИЛЯЦІЙНА ФОРМУЛА (англ. domiciliation formula [ˌdɒmɪsɪlɪˈeɪʃən ˈfɔːmjʊlə]) - напис на векселі, що обумовлює особливе місце платежу, яке відрізняється від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем. Учиняється векселедавцем (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495


ДОМІЦИЛЯЦІЯ ВЕКСЕЛЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОМІЦИЛЯЦІЯ ВЕКСЕЛЯ (англ. domiciled bill [ˈdɒmɪsaɪld bɪl]) - призначення за векселем особливого місця платежу, що відрізняється від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем, шляхом проставлення доміциляційної формули. Під час складання векселя векселедавець може зазначити не лише особливе місце платежу, а й особу, яка оплатить вексель у місці доміциляції. Якщо така особа не зазначена, то її може зазначити трасат під час акцепту. Якщо він цього не зробить, то вважається, що акцептант сам виконає платіж у місці доміциляції (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495


Домашнє господарство (домашнее хозяйство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
один із трьох основних суб’єктів економічної діяльності (держава, підприємства, домашні господарства). Охоплює економічні суб’єкти й процеси, що відбуваються там, де постійно проживає людина, сім’я.

ДОМАШНІЙ АРЕШТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОМАШНІЙ АРЕШТ (англ. house arrest [haʊs əˈrest]) - заборона підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – Ст. 88).


Домашня сторінка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Домашня сторінка – ресурс, що представляє собою розповідь про людину, її сім’ю, спосіб життя, хобі та захоплення. Персональна сторінка користувача, зазвичай невеликого розміру. Головна, перша сторінка сайту, яка завантажується на комп’ютер після введення основної адреси сайту, яка несе основне презентаційне і навігаційне навантаження.Домен Windows

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Домен Windows – це група комп’ютерів однієї мережі, що мають єдиний центр (який називається  контролером домена), що  використовує єдину базу користувачів     (тобто     облікові     записи     знаходяться    не     на     кожному окремо комп’ютері, а на контролері домена, т.зв. мережний вхід у систему), єдину групову і локальну політику, єдині параметри безпеки (стосовно до томів з файловою системою NTFS), обмеження часу роботи облікового запису та інші параметри,    що    значно    спрощують    роботу    системного    адміністратора організації, якщо в ній експлуатується велике число комп‘ютерів.


Домен1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Домен1  – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.


Домен2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Домен2      –  структурна  одиниця  Інтернету.  Домени  бувають  декількох рівнів. Домен першого рівня – це кодове позначення будь-якої країни. Довжина домена першого рівня – 2-3 букви. Якщо адреса сайту закінчується на .uа – значить, сайт знаходиться в домені України, .fr – Франції, .jp – Японії. Крім того, є декілька доменів першого рівня, пов’язаних не з країнами, а із спрямованістю сайту. Наприклад, адреси сайтів комерційних організацій закінчуються на .com, некомерційних – на .org, а освітніх – на .edu. Домени першого рівня також називають "зонами".


Домен3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Домен3 –  певна  зона  в  мережі  Інтернет,  виділена  для  забезпечення доступу   до   наданої   на   веб-сайті   інформації,   що   належить   власникові домена. Наприклад: prodecide.com.ua – домен prodecide, зона .com.ua.


Доменна система імен

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Доменна система імен (англ. Domain Name System, DNS) – розподілена система перетворення імені хоста (комп’ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.Доменне ім’я

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Доменне  ім’я –  це  унікальне  алфавітно-цифрове  ім’я,  що  ідентифікує конкретний  вузол  Інтернет.  Доменні  імена  звичайно  складаються  з  двох  і більше частин, розділених крапками. Ліва частина доменного імені відповідає кінцевому вузлу мережі (ідентифікує кінцевий вузол мережі). Права частина є більш загальною (визначає країну, область, регіон тощо).Доплата (доплата)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різниця між нарахованими до сплати податками й зборами (обов'язковими платежами) при митному оформленні товарів і фактично сплаченими коштами, унесена готівковим або безготівковим способом.

Допуск

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Допуск – офіційно оформлений дозвіл на відвідування, використання чого-небудь або участь в чому-небудь.ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ (англ. precious metals [ˈpreʃəs ˈmetlz]) - золото, срібло, платина і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо) (джерело: Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18.11.1997 № 637/97-ВР


ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ (англ. precious stones [ˈpreʃəs stəʊnz]) - природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах): а) першого порядку - алмаз, рубін, сапфір синій, смарагд, олександрит; б) другого порядку - демантоїд, евклаз, жадеїт (імперіал), сапфір рожевий та жовтий, опал благородний чорний, шпінель благородна; в) третього порядку - аквамарин, берил, кордієрит, опал благородний білий та вогняний, танзаніт, топаз рожевий, турмалін, хризоберил, хризоліт, цаворіт, циркон, шпінель; г) четвертого порядку - адуляр, аксиніт, альмандин, аметист, гесоніт, гросуляр, данбурит, діоптаз, кварц димчастий, кварц рожевий, кліногуміт, кришталь гірський, кунцит, моріон, піроп, родоліт, скаполіт, спесартин, сподумен, топаз блакитний, винний та безколірний, фенакіт, фероортоклаз, хризопраз, хромдіопсид, цитрин (джерело: Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18.11.1997 № 637/97-ВР


Дослідження попиту (исследование спроса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна з первинних стадій маркетингу, що полягає у детальному вивченні обсягів і структури реалізованого, незадовільного й формуючого попиту з використанням методів економічної статистики, соціологічних досліджень.

Дослідження рішень

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дослідження рішень – метод, центральним моментом якого є процес прийняття рішень і особа, що приймає рішення.Дослідження ринку (исследование рынка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
глибокі маркетингові дослідження, які базуються на вивченні стану, динаміки макро- або мікро ринків (товарних та регіональних) з використанням комплексу методів економічно-математичного моделювання, фактичного аналізу, соціологічних досліджень з метою визначення основних проблем його розвитку й розробки перспективних програм.

Доступ (до вищої освіти)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Доступ (до вищої освіти) – право осіб, що володіють відповідною кваліфікацією, представляти  свою  кандидатуру і  бути  розглянутим  з  метою прийому в установи вищої освітиДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ (англ. access to information in the system [ˈækses tʊ ˌɪnfəˈmeɪʃən ɪn ðə ˈsɪstɪm]) - отримання користувачем можливості обробляти інформацію в системі


ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ (англ. pre-trial investigation [priː-ˈtraɪəl ɪnˌvestɪˈgeɪʃən]) - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI


ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО (англ. pre-trial examination [priː-ˈtraɪəl ɪgˌzæmɪˈneɪʃən]) - форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів (джерело: 241 Д Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI


ДОСЬЄ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОСЬЄ (англ. profile [ˈprəʊ.faɪl]) - (1) Cукупність документів і матеріалів з якоїсь конкретної справи або питання. (2) Папка з цими матеріалами


Дотація (дотация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
державна виплата, що надається у беззворотньому порядку. Розрізняють бюджетну дотацію та дотацію окремим організаціям.

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРІШНІХ ПРОЦЕДУР (КОМПЛАЄНС)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРІШНІХ ПРОЦЕДУР (КОМПЛАЄНС) (англ. compliance with legislation requirements and internal procedures (compliance) [kəmˈplaɪəns wɪð ˌleʤɪsˈleɪʃən rɪˈkwaɪəmənts ənd ɪnˈtɜːnl prəˈsiːʤəz (kəmˈplaɪəns)]) - необхідність знати, розуміти та дотримуватися всіх вимог законодавства України, нормативів, положень і правил, внутрішніх політик, стандартів та кодексів з питань діяльності банку (джерело: Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України» від 28.03.2007 № 98


ДОХІД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХІД (англ. іncome [ˈɪnkʌm]) - кошти в грошовій або натуральній формі, одержані внаслідок підприємницької чи будьякої іншої діяльності


Дохід (доход)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
будь-яке надходження коштів чи одержання матеріальних цінностей, які мають грошову вартість. Стосовно підприємства, фірми розглядають валовий і чистий Д. У валовий Д. підприємства включають виручку, грошові надходження від реалізації товарів і послуг, виконання робіт, від продажу майна, проценти, одержані за рахунок надання грошей у кредит, а також інші грошові і матеріальні надходження. Чистий Д.

Дохід громадян (доход граждан)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
формується в основному за рахунок грошових надходжень, одержання заробітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів, підприємницької діяльності.

Дохід громадян (доход граждан)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
формується в основному за рахунок грошових надходжень, одержання заробітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів, підприємницької діяльності.

Дохід держави (доход государства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
це національний дохід. Джерелом його утворення є сплачені податки, платежі, відрахування, рента, що надходять у державну скарбницю.

ДОХІД З ДЖЕРЕЛОМ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ З УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХІД З ДЖЕРЕЛОМ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ З УКРАЇНИ (англ. income from the source of their origin from Ukraine [ˈɪnkʌm frɒm ðə sɔːs əv ðeə ˈɒrɪʤɪn frɒm juːˈkreɪn]) - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді: а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України; б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів; в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів; г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України; ґ) доходів страховиків - резидентів від страхування ризиків страхувальників - резидентів 242 Д за межами України; д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов›язаних з повною або частковою переуступкою прав та обов›язків за угодами про розподіл продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем контролюючих органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо); е) спадщини, подарунків, виграшів, призів; є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору; ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


ДОХІД, ОТРИМАНИЙ З ДЖЕРЕЛ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХІД, ОТРИМАНИЙ З ДЖЕРЕЛ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ (англ. received income from sources outside Ukraine [rɪˈsiːvd ˈɪnkʌm frɒm ˈsɔːsɪz ˈaʊtˈsaɪd juːˈkreɪn]) - будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


ДОХОДИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХОДИ (англ. proceeds [ˈprəʊsiːdz]) - будь-яке майно, що прямо або опосередковано походить або отримано в наслідок вчинення злочину (джерело: The FATF Recommendations General Glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations. html); - будь-яка економічна вигода, набута злочинним шляхом. Вона може складатись з будь-якої власності (джерело: Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_029); - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) (джерело: Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365; Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» від 07.02.2013 № 73, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868


ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ (англ. budget incomes [ˈbʌʤɪt ˈɪnkʌmz]) - податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ) (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


ДОХОДИ ВІД ЗЛОЧИНУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХОДИ ВІД ЗЛОЧИНУ (англ. proceeds of crime [ˈprəʊ.siːdz əv kraɪm]) - будь-яке майно, придбане чи отримане, прямо або посередньо, в результаті вчинення будь-якого злочину


ДОХОДИ, ОДЕРЖАНІ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХОДИ, ОДЕРЖАНІ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (англ. proceeds of crime [ˈprəʊsiːdz əv kraɪm]) - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII


Дочірнє підприємство (дочернее предприятие)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
юридично самостійне підприємство, яке відділилося від основного (материнського) підприємства і засноване ним завдяки передання частини свого майна. Часто виступає в ролі філіалу головної фірми, що його заснувала. Засновник Д.п. затверджує його статут і зберігає щодо нього деякі управлінські, у тому числі й контрольні, функції.

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ (англ. subsidiary [səbˈsɪdjərɪ]) - юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською компанією) (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30); - юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською компанією) (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ


Дошка обговорень

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дошка обговорень – послідовність відповідей на повідомлення.ДРІБНИЙ НАРКОДИЛЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДРІБНИЙ НАРКОДИЛЕР (англ. small drug dealer [smɔːl drʌg ˈdiːlə ]) - особа, що поставляє маленькі партії наркотиків (напр., партії героїну до 20 грам) або придбає їх від інших торгівців. Ця категорія, в основному, включає споживачів наркотиків, які, залежно від ситуації, виступають як посередники або самостійно купують невеликі партії наркотиків для їх перепродажу. Вони заробляють кошти на різниці цін купівлі та продажу, часто не маючи іншого джерела доходу, та витрачають свій дохід на придбання нової партії наркотиків, сплачуючи за транспортування та власне споживання


ДРАГО ДОКТРИНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДРАГО ДОКТРИНА - (Doctrina de Drago; Drago Doctrine) — доктрина незастосування д-вами сили для одержання боргів, які завинили їм ін. країни. Сформульована міністром закорд. справ Аргентини Л. М. Драго у ноті, адресованій урядові США 29.XII 1902. Доктрина дістала розвиток і була закріплена в Драго — Портера конвенції, прийнятій 18.Х 1907 2-ю Гаазькою конференцією миру за пропозицією Л. М. Драго і представника США X. Портера. У конвенції передбачалася відмова її учасників від застосування збройної сили для одержання договірних боргів, крім випадків, коли в спірних ситуаціях держава-боржник не бажає вдатися до міжнар. арбітражу (третейського розгляду). Після прийняття Статуту ООН у 1945 всі д-ви «утримуються в їхніх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, не сумісним з цілями Об'єднаних Націй» (п. 4 ст. 2 Статуту).


Драйвер

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Драйвер – програма, призначена для керування пристроями, що входять до складу комп’ютера.ДРОБЛЕННЯ СУМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДРОБЛЕННЯ СУМ (англ. sum split [sʌm splɪt]) - штучна структуризація (ділення) суми фінансової операції, граничний розмір якої визначений відповідними вимогами та обмеженнями, передбаченими банківським, валютним законодавством, законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, на декілька пов’язаних між собою фінансових операцій, що здійснюються на менші суми (джерело: Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів» від 15.09.2016 № 338


ДРОП

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДРОП (англ. drop [drɒp]) - людина-посередник, яка не маючи на те законних підстав здійснює отримання коштів із застосуванням білого пластику в банкоматах чи касах банків або знімає з власного рахунку (або перераховує на інший рахунок) кошти одержані злочинним шляхом, які надійшли на її рахунок для легалізації. Працюють за наймом, комісійну винагороду, або, навіть, зарплату


Друпал

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Друпал –  спільнота,  присвячена  вільному програмному забезпеченню, система управління сайтом Drupal, що використовує в якості сховища даних реляційну базу даних Drupal. Вивчення, обговорення, обмін досвідом. Drupal використовується для розробки веб-додатків сайтами NASA, Warner Bros та FedEx.ДУАЄН ДИПЛОМАТИЧНОГО КОРПУСУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДУАЄН ДИПЛОМАТИЧНОГО КОРПУСУ - (франц. doyen, букв. — старшина, старійшина) — особа, яка очолює дипломатичний корпус у країні перебування. В англомов. країнах його часто іменують деканом. Дуаєном автоматично стає глава дипломатичного представництва, який має найвищий дип. клас серед глав дип. представництв, акредитованих у даній д-ві, або глава дип. представництва, який перебуває на даній посаді у цій д-ві найб. строк порівняно із своїми колегами. У деяких катол. країнах за традицією Д. д. к. є папський нунцій. Дуаєн очолює дип. корпус на різних церемоніях, підтримує пост, контакт з відомством закорд. справ країни перебування, консультує колег з питань місц. протоколу та етикету тощо.


Дублікат (дубликат)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
другий примірник документа, який має однакову з оригіналом юридичну силу. Видача Д. здійснюється у випадках втрати документа.

ДУМБАРТОН-ОКСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 1944

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ДУМБАРТОН-ОКСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 1944 - міжнар. конференція, яка відбулася у Вашингтоні (садиба Думбартон-Окс — «Думбартонські дуби») з 21.VIII по 7.Х 1944. Була скликана на виконання домовленостей, досягнутих на Моск. конференції міністрів закорд, справ СРСР, США і Великобританії (1943), про доцільність утворення у найкоротший строк всесв. міжнар. організації для підтримання миру та безпеки між народами. У роботі Д.-О. к. 1944 взяли участь делегації СРСР, США, Великобританії і Китаю. Конференція пройшла у два етапи: перший — з 21.VIII по 28.IX (за участю представників СРСР, США і Великобританії); другий — з 29.IX по 7.Х (за участю представників США, Великобританії і Китаю). Було не тільки підтверджено наміри держав-учасниць утворити відповідну організацію, а й вироблено пропозиції до проекту її статуту, оприлюднені 9.Х 1944. Учасники не досягли домовленостей лише з деяких питань, зокрема про порядок голосування у Раді Безпеки майбутньої міжнар. організації, про склад країн — засновниць цієї міжнар. організації, що мали підписати її статут. Ці питання вирішила Кримська (Ялтинська) конференція 1945. В цілому ж рекомендації конференції було покладено в основу Статуту ООН, прийнятого на Сан-Франциській конференції 1945.


Духовний зародок

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Духовний зародок – модель психічного розвитку дитини, який, будучи вродженою її психічною сутністю, виявляє себе лише у процесі розвитку. Автором терміна є М. Монтессорі.
Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  45  (Далі)
  Все