Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  39  (Далі)
  Все

А

А-КРЕДИТ (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ КРЕДИТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

А-КРЕДИТ (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ КРЕДИТ) (англ. alternative loan [ɔːlˈtəːnətɪv]; a-loan [æləʊn]) - іпотечний кредит, забезпечений первинною іпотекою, який у цілому відповідає вимогам до «першокласних» іпотечних кредитів, хоча відношення розміру кредиту до вартості предмета застави (LTV), кредитна документація, статус власника, тип нерухомого майна або якийсь інший фактор не повністю відповідають вимогам стандартного андеррайтингу. Основна причина одержання іпотечним кредитом статусу «альтернативний» – неповна документація 


АІПС (автоматизовані інформаційно-пошукові системи)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АІПС (автоматизовані інформаційно-пошукові системи) – сукупність програмно-апаратних засобів, призначених для автоматизації діяльності, пов’язаної зі зберіганням, передаванням і обробленням інформації.Абітурієнт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Абітурієнт – громадянин, який має середню (повну), середню професійну або вищу професійну освіту і надходить для подальшого навчання в освітню установу вищої професійної освіти


АБОЛІЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБОЛІЦІЯ (англ. аbolition [əˈbɒl.ɪʃ]) - (1) Скасування закону або рішення. (2) Ліквідація посади або відмова від неї. (3) Закриття кримінальної справи до винесення вироку. (4) Відстоювання честі – офіційне спростування наклепу


Абонементна плата

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абонементная плата) – внески, сплачувані за обслуговування чи користування чим-небудь.


Абонент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Абонент – пристрій, юридична особа, фізична особа, що має право на взаємодію з інформаційним об’єктом, що надає послуги: системою, мережею, комплексом.

 


Абонент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абонент) – особа чи організація, що користується або має право користуватись абонементом.


АБОНЕНТ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБОНЕНТ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ (англ. subscriber of the National bank e-mail system [səbˈskraɪbə əv ðə ˈnæʃənl bæŋk iː-meɪlˈsɪstɪm]) - банківська та інша установа, організація України, підключена до системи електронної пошти Національного банку (джерело: Положення про систему електронної пошти Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України» від 17.04.2018  № 42 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 41. – Ст. 1466).


АБОНЕНТ-ІДЕНТИФІКАТОР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБОНЕНТ-ІДЕНТИФІКАТОР (англ. subscriber ID [səbˈskraɪbə ˈɪd]) - банк України, який є абонентом системи BankID та безпосередньо виконує функції автентифікації та авторизації для користувачів, які є його клієнтами


АБОНЕНТ-НАДАВАЧ ПОСЛУГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБОНЕНТ-НАДАВАЧ ПОСЛУГ (англ. subscriber-services provider [səbˈskraɪbə ˈsɜːvɪsɪz prəˈvaɪdə]) - портал, суб’єкт надання адміністративних послуг або інший державний орган, який здійснює дистанційну ідентифікацію користувачів з використанням системи BankID


АБОНЕНТИ СИСТЕМИ BANKID

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБОНЕНТИ СИСТЕМИ BANKID (англ. subscribers of BankID system [səbˈskraɪbəz əv bæŋkˈɪd ˈsɪstɪm]) - банки України, портал, суб’єкти надання адміністративних послуг та інші державні органи, підключені до системи BankID


Абонентська заборгованість

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абонентская задолженность) – несвоєчасна сплата сум зобов’язань абонента за надані йому послуги. У такому разі він може бути позбавлений права надалі одержувати ці послуги, а суми несплати можуть бути стягнені з нього в примусовому порядку.


АБОНЕНТСЬКИЙ ВУЗОЛ СИСТЕМИ BANKID

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБОНЕНТСЬКИЙ ВУЗОЛ СИСТЕМИ BANKID (англ. subscriber unit of BankID system [səbˈskraɪbə ˈjuːnɪt əv bæŋkˈɪd ˈsɪstɪm]) - комплекс програмно-технічних засобів, призначений для забезпечення обміну інформацією між абонентами через систему BankID (джерело: Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України» від 30.08.2016 № 378


АБРОГАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБРОГАЦІЯ (англ. abrogation [abrəˈɡeɪʃ(ə)n]) - скасування застарілих законів, рішень державної влад


АБСЕНТЕЇЗМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБСЕНТЕЇЗМ (англ. absenteeism [abs(ə)nˈtiːɪz(ə)m]) - зумисне ухилення від участі у виборах, зборах акціонерів з метою перешкоди прийняттю окремих рішень, вияву протест


АБСОЛЮТНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБСОЛЮТНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - у міжнародному праві — вид матеріальної відповідальності д-ви, що, на відміну від доктрини винності, може виникати навіть за відсутності вини (умислу або недбалості) суб'єкта міжнар. права. А. в. виникла в результаті н.-т. прогресу, об'єктивно пов'язаного з необхідністю відшкодування шкоди, заподіяної у процесі експлуатації джерел підвищеної небезпеки (авіація, атомна енергетика, космос тощо). Іноді ще називається об'єктив, відповідальністю. Особливістю А. в. є те, що вона існує лише як договірне зобов'язання д-ви. Тільки остання несе відповідальність за спе-циф. види своєї діяльності, пов'язані з ризиком заподіяння шкоди в умовах н.-т. прогресу. Важливою ознакою А. в. є те, що вона діє у межах правомірної діяльності д-ви. А. в. настає, коли потерпіла сторона доводить безпосеред. причинний зв'язок між дією (бездіяльністю) і заподіяною шкодою. Існує також договірне обмеження А. в., що підлягає відшкодуванню. У такому разі в договорі встановлюється максимальна сума компенсації, яка підлягає сплаті потерпілій стороні. Максим, межа сплачується не автоматично: якщо сума доведеної шкоди нижча за цей максимум, то потерпіла сторона може претендувати на отримання лише її. Претензія щодо компенсації за таку шкоду може бути пред'явлена д-вою (її фіз. чи юрид. особами), якій вона заподіяна, д-ві, чиї дії призвели до таких наслідків. Коли ж діяльність, що спричинила шкоду, стосується співробітництва держав, то за її наслідки вони несуть відповідальність солідарну. А. в. передбачена також у Конвенції про шкоду, заподіяну іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні (1952) — внаслідок їх падіння; Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об'єктами (1972), та в інших актах.


Абсолютна перевага

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абсолютное преимущество) – досягнення підприємством, фірмою, окремою фізичною особою вищих показників результативності – економічної ефективності діяльності.


АБСОЛЮТНА ПЕРЕВАГА 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБСОЛЮТНА ПЕРЕВАГА (англ. absolute benefit [ˈabsəluːt ˈbɛnɪfɪt]) - досягнення підприємством, фірмою, окремою фізичною особою вищих показників результативності – економічної ефективності діяльності. Ця категорія привнесена Адамом Смітом (1723-1790), який доводив, що окремі країни в економічній діяльності повинні спеціалізуватись на тих виробництвах, де вони набувають абсолютної переваги


Абсолютна рента

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абсолютная рента) – частина додаткової вартості, одержувана землевласником внаслідок монополії приватної власності на землю; надлишок вартості над суспільною ціною виробництва с.-г. продуктів.


Абсолюція

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абсолюция) – постанова суду, за якою підсудний звільняється від покарання.


Авізо

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авизо) – письмове повідомлення клієнта, здебільшого про зміни в розрахункових операціях. До А. вноситься номер, дата та характер виконаної операції, сума і номер рахунка, платник, одержувач та ін. В залежності від способу пересилки А. діляться на поштові і телеграфні.


АВІЗО 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВІЗО (англ. advise [ədˈvʌɪs]) - офіційне письмове повідомлення банку про виконання ним розрахункової операції, відправлення векселя, переказ грошей тощо, яке надсилається іншому банку чи клієнту. Для цього використовують спеціальні бланки або копії грошово-розрахункових документів (платіжні доручення, рахунки, платіжні вимоги, меморіальні ордери тощо). А. застосовують у комерційній та бухгалтерській практиці. В А. вказують: номер, дату запису, характер операції, суму, найменування платника та одержувача тощо. А. використовують у взаєморозрахунках між банками як письмові підтвердження про виплату клієнтам шляхом списання з їх рахунків певних сум або про зарахування певних сум. Банки також використовують А. для повідомлення клієнтів про рух коштів на їх рахунках, відкриття акредитивів, виставлені перевідні векселі або чеки, відвантаження постачальниками товарів, переказ грошей, про залишки коштів на рахунках тощо. Залежно від характеру операції А. поділяють на дебетові та кредитові. Залежно від форми відправлення А. поділяють на поштові та електронні. До поштових А. додають документи, використані як підстава для здійснення розрахунків. При здійсненні міжнародних банківських розрахункових операцій використовують дебет-авізо – доручення зовнішньоторговельній організації за встановленою формою при розрахунках підприємств однієї країни з банками інших країн за товари та послуги в порядку інкасо з наступним акцептом. В Україні А. використовують у взаємних розрахунках між банками за допомогою міжфілійних оборотів 


АВІЗУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВІЗУВАННЯ (англ. advising [ədˈvaɪzɪŋ]) - офіційне повідомлення про відкриття, зміну, анулювання акредитива, або здійснення трансферу акредитива, надіслане банком в електронній або паперовій формі (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за  акредитивами» від 03.12.2003 № 514 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11.04.2018 № 38


АВІЗУЮЧИЙ БАНК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВІЗУЮЧИЙ БАНК (англ. advising bank [ədˈvaɪzɪŋ bæŋk]) - банк, який авізує гарантію та надає письмове повідомлення щодо наданої гарантії бенефіціару або банку-гаранту, або іншому банку (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» від 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 № 5), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 41/10321 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 78. – Ст. 156); - банк, який на прохання банку-емітента або іншого банку здійснює авізування бенефі-
ціару або доручає іншому авізуючому банку здійснити авізування бенефіціару або іншому авізуючому банку (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами» від 03.12.2003 № 514 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11.04.2018 № 38), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 р. за № 1213/8534 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2831).


АВІСТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВІСТА (англ. promissory note [ˈprɔmɪsərɪ nəʊt]) - банківський термін, що має два близьких значення: 1. Вексель на пред’явника, виданий без зазначення строку платежу (сплати). Він може бути оплачений відразу після пред’явлення. 2. Напис на векселі чи на будь-якому іншому цінному папері, що засвідчує можливість одержання грошей у будь-який час після пред’явлення зазначеного документа або після завершення визначеного у векселі строку. Напис А. може бути на чеках та на поштових переказах (джерело: Економічна енциклопедія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/38/39/1/0/); - (1) Вексель або документ грошових розрахунків на пред’явника. (2) Напис на векселі чи іншому документі, який свідчить, що оплата цього документа аболіція авіста повинна здійснюватись за його пред’явленням


АВАЛІСТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВАЛІСТ (англ. abolist [ˌɡær.ənˈtɔːr ]) - юридична або фізична особа, яка гарантує оплату векселя


Аваль

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аваль) – поручництво за векселем, яке робить особа, що бере на себе відповідальність за виконання вексельних зобов'язань якоюсь особою-акцептантом, векселедавцем, індосандом. Оформляється у вигляді гарантійного запису, зробленого авалістом на векселі чи додатковому листі (алонжі) Аваль – вексельна порука, згідно якої аваліст (особа, яка здійснює аваль, у тому числі банк) бере на себе відповідальність за оплату податкового векселя перед векселедержателем і яке оформляється гарантійним написом банку на векселі чи на спеціальному додатковому аркуші (алонж) окремо для кожного окремого примірника кожного векселя. Забороняється оформлення авалю одним документом більше ніж на один вексель.


АВАЛЬ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВАЛЬ (англ. aval [əˈvæl]) - одностороння угода, відповідно до якої третя по відношенню до боржника особа (аваліст) бере на себе зобов’язання нести спільну з боржником відповідальність за векселем або чеком на тих же умовах і в тому ж обсязі, що і боржник. Предмет такої угоди – просте, нічим не обумовлене зобов’язання здійснити платіж за векселем або чеком у разі ексцесу (дисгонорації) обігу векселя. Фактом, що дає право векселедержателю пред’явити вимогу до аваліста, є протест векселя або посвідчення факту несплати чека, що дозволяє говорити про регресний характер відповідальності, що накладається А. У силу А. третя особа або одна із осіб, що підписали вексель, повинна забезпечити платіж за векселем. А. є формою поручительства, зробленого третьою особою у вигляді особливого гарантійного запису або акта, відповідно до якого третя особа, що не є ні платником, ні векселедержателем, ні індосантом, бере на себе відповідальність за виконання зобов’язань якою-небудь із зобов’язаних за векселем осіб (акцептантом, векселедавцем, індосантом) повністю або частково сплатити вексель у встановлений термін. А. оформляється гарантованим написом аваліста на лицьовому боці векселя, або на додатковому листі (алонжі) з підписом поручителя і словами «аваль» або «вважати за аваль». А. може бути також здійснений за допомогою видачі окремого документа. Відмінність між цими формами А. полягає в тому, що у разі напису на самому векселі поручитель (аваліст) несе таку ж відповідальність, як і той, кого він гарантує, перед всіма пред’явниками векселя. Поручитель, що оформив А. у вигляді окремого документа, несе відповідальність лише перед тим, кому цей документ видано. Зазвичай, у А. вказується, за чий рахунок він наданий. Якщо такої позначки немає, то вважають, що А. наданий за векселедавця. Для А. достатньо лише одного підпису, поставленого авалістом на лицьовому боці векселя. Аваліст несе таку ж саму відповідальність, як і той, за кого він дав А., тобто за тих же умов і в тому ж обсязі. Це означає, що аваліст основного боржника відповідає навіть за відсутності протесту в тому ж обсязі та в ті ж терміни, що і особа, за яку він дав А. Його зобов’язання дійсне навіть тоді, коли зобов’язання, яке він гарантував, виявиться недійсним на будь-якій підставі, крім дефекту форми. Аваліст, що сплатив вексель, має право вимагати відшкодування платежу з тієї особи, за яку він видав
., а також з осіб, відповідальних перед останнім. А. накладає відповідальність у розмірі вексельної суми і обумовлених у векселі відсотків за нею. Тому А. слід розглядати не як просте поручительство, що має акцесорний характер, а як форму банківської гарантії. Розрізняють такі види А.: повний, частковий, умовний і безумовний (банківський). А. дозволяє підвищити надійність виданого векселя. Прийнято вважати, що чим більше на комерційному векселі підписів, що гарантують його оплату, тим вища його цінність як ліквідного активу. Векселі з А. першокласних банків використовують у міжнародних розрахунках (джерело: Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі (Женева, 7 червня 1930 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_009); - вексельне поручительство, згідно з яким банк бере на себе відповідальність перед векселедержателем за виконання векселедавцем оплати податкового векселя, яке оформляється шляхом Проставляння гарантійного напису банку на кожному примірнику податкового векселя (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /. – Ст. 112); - вексельне поручительство, за яким особа (аваліст), яка його здійснює, бере на себе відповідальність перед власником векселя за виконання векселедавцем, акцептантом або індосантом зобов’язань щодо оплати цього векселя. Аваль виражається словами «вважати за аваль» або будь-яким іншим рівнозначним формулюванням, оформляється на векселі або на алонжі, підписується авалістом (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 10. – Ст. 444); - вексельне доручення, за яким аваліст, тобто особа, що його здійснила, бере на себе відповідальність перед власником векселя за виконання зобов’язань будь-якою із відповідальних за векселем осіб: акцептантом, векселедавцем, індосантом. Оформляється А. або гарантійним написом аваліста на векселі чи додатковому аркуші (алонж), або видачею окремого документа. Обсяг і характер відповідальності аваліста відповідає обсягу і характеру відповідальності особи, на яку подано А. Аваліст, який оплатив вексель, має право вимагати відшкодування платежу з тієї особи, за яку він надав А., а також з осіб, відповідальних перед останнім. А. збільшує надійність векселя і таким чином сприяє вексельному обігу


Авальний кредит

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авальный кредит) – застосовується комерційними банками в якості гарантійної послуги. Його призначення - покрити зобов'язання, клієнта, якщо він не зможе виконати їх самостійно. Існує у вигляді різноманітних форм гарантій або доручень: доручення по кредиту, гарантія платежу, гарантія постачання, гарантія надання позики, податкові, митні, судові доручення.


АВАЛЬНИЙ КРЕДИТ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВАЛЬНИЙ КРЕДИТ (англ. aval loan [ɑːˈvɑːl ləʊn]) - банківський кредит, що надається клієнтові для забезпечення його гарантійних зобов’язань у формі поручительства за кредитом, платежами, поставками тощо. Призначення А. к. – покриття зобов’язання клієнта, якщо він фінансово неспроможний виконати його самостійно. Фактично при виконанні одержувачем А. к. своїх боргових зобов’язань ліквідні кошти авального кредитора (банку) не використовуються. А. к. може бути короткостроковим, середньостроковим і довгостроковим. У міжнародній практиці інколи використовуються безстрокові А. к. Формою А. к. може бути: кредитне поручительство, поручительство з відстрочки фрахту, поручительство на випадок судового розгляду справи, гарантія суми,
запропонованої на аукціоні, гарантія завдатку, гарантія поставок або гарантія виконання договірних зобов’язань. У міжнародній практиці А. к. можуть використовуватися для гарантії коносаментів. За надання А. к. банки беруть плату у вигляді так званих комісійних – процента від суми поручительства чи гарантії, розмір якого залежить від строку дії договору - за А. к., платоспроможності позичальника, рівня ризику, суми гарантії тощо


АВАЛЮВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВАЛЮВАННЯ (англ. avalizing [ əˈvælaɪzɪŋ]) - оформлення юридичною або фізичною особою авалю за векселем, тобто прийняття зобов’язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов’язаних за векселем осіб у разі неоплати векселя платником у строк або, якщо немає змоги одержати платіж за векселем у строк


Аванс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аванс) – грошова сума або натуральна продукція, що видається наперед у рахунок майбутніх платежів, за виконані роботи та надані послуги. Розмір А. становить приблизно 10...15 відсотків від суми угоди або контракту. У разі їх розірвання чи невиконання взятих зобов'язань, А. підлягає поверненню.


АВАНС 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВАНС (англ. advance [ədˈvɑːns]) - попередньо виплачена грошова сума в рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності, на виконання робіт, надання послуг. А. виплачується підприємствами (організаціями) працівникам у рахунок заробітної плати, на господарські витрати, витрати на відрядження, для придбання малоцінного майна. Між підприємствами та організаціями виплата А. допускається під час укладання господарських чи підрядних контрактів, договорів з метою надання договірним сторонам більшої взаємодовіри. Тим самим гарантується попереднє перерахування грошей виконавцеві для покриття його початкових видатків, пов›язаних з виконанням програм (робіт), передбачених умовами договору. Розмір А., строки виплати та порядок погашення визначаються угодами (контрактами) між сторонами. На практиці у вигляді А. сплачується частина майбутньої суми оплати, що становить 10-15% її загального обсягу. У зовнішній торгівлі під авансовим платежем розуміється будь-який платіж, проведений покупцем-замовником до моменту відвантаження товару чи надання послуг. Повний А. виплачується досить рідко і є найневигіднішою для імпортера формою розрахунків (для експортера – навпаки). А. обов’язковий при поставках на умовах кредиту і становить, як правило, 10-25% вартості контракту. Повернення А. при невиконанні зобов’язань експортером забезпечується банківською гарантією. Як і завдаток, А. є матеріальним підтвердженням реальності умов укладення договору, але, на відміну від завдатку, він не є способом забезпечення виконання зобов’язань. При виконанні договірного зобов’язання А. зараховується у рахунок остаточного платежу за договірними зобов’язаннями. При розторгненні договору А. повертається повністю або частково залежно від умов договору


Авансова закупівля

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авансовая закупка) – форма комерційно-торговельних операцій, договірних зобов’язань. Сторона, зацікавлена у продажу своїх товарів у вигляді авансових поставок, надає визначеному покупцю партію товару на підставі відповідних договорів. Товари можуть подаватись на засадах передоплати, неповної оплати або авансом з оплатою після продажу товару стороною-покупцем.


Авансовані засоби

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авансированные средства) – кошти, заздалегідь виділені для започаткування, реалізації певних підприємницьких програм, досягнення певних цілей.


Авансований капітал

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авансованный капитал) – грошовий капітал, призначений для придбання засобів виробництва організації (фірми), підприємницької справи, здійснення бізнес-проектів, які в майбутньому мають принести прибуток.


Авансовий вексель

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авансовий вексель) – вексель, який застосовувався в нашій країні протягом 1922-1929 років при взаємному кредитуванні господарських організацій шляхом авансування майбутніх поставок товарів або надання послуг.


Авансовий звіт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авансовый отчет) – звіт підзвітної особи на бланку типової форми про витрачання грошей, виданих їй наперед юридичною особою для виконання певного службового доручення.


Авансовий платіж

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авансовый платеж) – попереднє надання (перерахування) грошей за товари, послуги до моменту їх одержання або виконання.


Авансування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авансирование) – економічний процес, в якому витрачені грошові кошти, проходячи різні фази кругообігу вартості, повертаються до свого вихідного пункту з прирощенням у вигляді додаткової вартості продукту. Існують різні напрямки авансування: в поточне виробництво, основні виробничі фонди, наукові розробки. Авансування може здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств, кредитів, асигнувань з бюджету.


Аварійний запас

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аварийный запас) – запас, який створюється на підприємстві (окрім страхового запасу) як технічно необхідний резерв матеріалів, палива чи устаткування для ліквідації можливої аварії, а також запобігання ймовірного зупинення виробництва через перебої у постачанні, пов’язані з аваріями за межами підприємства.


АВАРІЯ МОРСЬКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВАРІЯ МОРСЬКА - пошкодження або вихід з ладу судна чи ін. тех. засобів, що призвело до тілесних ушкоджень або загибелі людей, загибелі чи пошкодження самого судна, пошкодження порт, споруд і вантажів, завдало шкоди ін. майну та навколишньому природ, середовищу. А. м. може трапитися при зіткненні суден між собою чи з порт, спорудами, коли судно сіло на мілину або в разі пожежі на ньому тощо. У міжнародному морському праві і міжнар. практиці розрізняють загальну та окрему А. м. У вітчизн. законодавстві ці види А. м. регулюються ст. 277 Кодексу торговельного мореплавства України. Збитки від заг. А. м. — це шкода, завдана внаслідок зроблених (навмисне і в розумних межах) надзв. витрат або пожертвування майном з метою врятування судна, фрахту і вантажу, що перевозиться на судні, від загальної для них небезпеки. Ці збитки розподіляються між судном, фрахтом і вантажем пропорційно до їхньої вартості (перелік міститься у ст. 279 КТМ України). Розподіл збитків (диспаша) здійснюється диспашерами відповідно до заяви заінтересованих осіб. Останні можуть оскаржити диспашу в суд. порядку протягом 6 місяців з дня її одержання з 6 неодмін. сповіщенням про це диспашера, надіславши йому копію позовної заяви (ст. 288, 291). Міжнар. звичаї про заг. А. м. зафіксовані у ЙоркАнтверпенських правилах, схвалених Міжнар. мор. комітетом. Ці правила застосовуються у міжнар. торг, мореплавстві, вони покладені в основу нац.- правових норм щодо заг. А. м., у т. ч. у КТМ України. Даний Кодекс (ст. 293) передбачає застосування міжнар. звичаїв торг, мореплавства і для внутр. відносин у разі неповноти закону. Збитки, що не підпадають під ознаки заг. А. м., визнаються окремою (незагальною) аварією. Такі збитки не підлягають розподілу між судном, вантажем і фрахтом. Втрати несе той, хто їх зазнав, або той, на кого падає відповідальність за їх спричинення (ст. 294 КТМ).


Аватарка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аватарка – малюнок користувача чи головна картинка групи. Персонаж. Втілення користувача у віртуальному світі. Відображає риси характеру користувача або групи, формує перше враження про користувача, групу.


Автаркія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(автаркия) – економічна політика держави, спрямована на господарське відособлення даної країни, створення закритої економіки, що самозабезпечується.


АВТЕНТИФІКАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТЕНТИФІКАЦІЯ (англ. authentication [ ɔːˌθɛntɪˈkeɪʃ(ə)n]) - електронний процес, що дає змогу підтвердити електронну дистанційну ідентифікацію фізичної або юридичної особи чи походження та цілісність даних в електронній формі (джерело: Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України» від 30.08.2016 № 378 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 78. – Ст. 2545); - електронна процедура, яка дає можливість підтвердити електронну ідентифікацію фізичної особи та/або походження і цілісність електронних даних


Автентичний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аутентичный) – дійсний, рівнозначний, той, що ґрунтується на першоджерелі.


Автентичний текст

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аутентичный текст) – офіційний текст міжнародного акту, договору, підписаного уповноваженими представниками і скріпленого печатками відповідних держав.


АВТЕНТИЧНИЙ ТЕКСТ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТЕНТИЧНИЙ ТЕКСТ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ - текст, зафіксований уповноваженими сторонами після завершення переговорів як остаточно узгоджений, істинний і такий, що не підлягає змінам. Сучасне міжнар. право передбачає особливу стадію укладання міжнар. договорів — установлення А. т. м. д. (ст. 10 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969). Встановлення автентичності здійснюється шляхом підписання, підписання ад референдум або парафування представниками держав тексту міжнар. договору чи заключного акта конференції, який міститься у цьому договорі. Сторони мають право передбачити й ін. процедуру встановлення автентичності. Учасники договору можуть укладати договір з одним автент. текстом, з автент. текстами мовами сторін (здебільшого, двосторонні угоди), автент. тексти мовами, які вони вважають за доцільні. Сучасні універсальні міжнар. договори, що укладаються у межах і під егідою ООН, мають, як правило, автент. тексти шістьма мовами (англ., араб., ісп., кит., рос, французькою). Були випадки, коли автент. текст договору приймався однією мовою, а надалі був автентифікований кількома мовами (Чиказька конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1994). Якщо автентичність тексту договору встановлено двома та більше мовами, це означає, що його текст кожною мовою має однакову юрид. силу. Презумується, що терміни міжнар. договору мають однакове значення у кожному автент. тексті. Сторони можуть домовитися, що в разі розбіжностей між різномовними текстами при тлумаченні переважну силу матиме текст, укладений однією з мов. У заключних статтях договору сторони здебільшого зазначають, які тексти є автентичними, які мають переважну силу в разі розбіжностей, а які мають ін. правовий статус (напр., офіц. переклад). Законом «Про міжнародні договори України» (1993) встановлено: якщо міжнар. договір країни має автент. текст держ. мовою України, то публікується цей текст. У разі, коли договір не має автент. тексту держ. мовою України, публікується один з автент. текстів іноз. мовою, а також офіц. переклад держ. мовою, здійснений МЗС України. У внутр. правопорядку офіц. переклад є обов'язковим для використання.


Автозаповнювання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автозаповнювання – гнучкий і зручний інструмент автоматичного введення числових і текстових даних, що змінюються в межах заданого інтервалу.


АВТОМАТ ДЛЯ РОЗМІНУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОМАТ ДЛЯ РОЗМІНУ (англ. bill changer [bɪl ˈʧeɪnʤə]) - автомат, що приймає монети та банкноти одного номіналу та обмінює їх на банкноти чи монети іншого номіналу 


Автоматизація управління (Computer Aided Controlling)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизація управління (Computer Aided Controlling) – комплекс технічних,   організаційних,   економічних   дій   і   заходів,   реалізація   яких забезпечує зниження або виключення особистої участі людини у здійсненні процесу управління. За змістом – це впровадження нової технології оброблення інформації з застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки, створенням автоматизованої системи управління.


Автоматизм

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизм – здатність людини виконувати інтелектуальні або м’язові дії без постійного контролю свідомості (керовані підсвідомістю).


Автоматизована інформаційна технологія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизована інформаційна технологія – цілісна технологічна система, що забезпечує цілеспрямоване створення, передавання, збереження і відображення інформаційного продукту з найменшими витратами і відповідно до  закономірностей  того  соціального  середовища,  де  ця  технологія впроваджена.


Автоматизована система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизована система – організаційно-технічна система, що здійснює автоматизоване оброблення даних і до складу якої входять технічні засоби їх оброблення (засоби обчислювальної техніки і зв’язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення та персонал, що здійснює цю діяльність.


АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (АСАУР)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (АСАУР) (англ. automated analysis and risk management system (AARMS) [ˈɔːtəmətɪd əˈnæləsɪs ənd rɪsk ˈmænɪʤmənt ˈsɪstɪm]) - сукупність програмно-інформаційних комплексів, які забезпечують функціонування системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів 


АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА БАНКУ (англ. automated bank system [ˈɔːtəmətɪd bæŋk ˈsɪstɪm]) - комплекс програмно-технічних засобів, спрямований на автоматизацію банківської діяльності


АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ БАНКНОТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ БАНКНОТ (англ. automated banknotes processing system [ˈɔːtəmætɪd ˈbæŋknəʊts ˈprəʊsesɪŋ ˈsɪstəm]) - обладнання для роботи з готівкою, яке в автоматичному режимі забезпечує перерахування банкнот, ідентифікацію ознак їх справжності, відокремлення банкнот на придатні, непридатні для обігу та сумнівні


Автоматизоване робоче місце

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизоване робоче місце – програмно-технічний комплекс автоматизованої системи, призначений для автоматизації певного виду діяльності (АРМ технолога, АРМ бухгалтера, АРМ конструктора та ін.).


Автоматизований контроль знань

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
контроль знань учнів за допомогою приладу, відповідно програмного забезпечення тестування і комп’ютера.

АВТОМАТИЧНІ ІНДИКАТОРИ РИЗИКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОМАТИЧНІ ІНДИКАТОРИ РИЗИКІВ (англ. automatic risk indicators [ˌɔːtəˈmætɪk rɪsk ˈɪndɪkeɪtəz]) - критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість автоматично здійснювати вибір процедур закупівель, що містять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель


Автоматичне проектування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
проектування за допомогою технічних і програмних засобів без участі людини.

АВТОМАТИЧНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ (AOI)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОМАТИЧНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ (AOI) (англ. automatic exchange of information [ɔːtəˈmatɪk ɪksˈtʃeɪndʒ ɒv ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n]) - обмін між податковими органами двох або більше держав фінансовою інформацією, пов’язаною з усіма видами багатства (включаючи нерухоме майно, наприклад, будинки або земельні ділянки) і оподатковувану діяльність (наприклад, дивіденди, відсотки, роялті, зарплати, пенсії, повернення ПДВ і т. д.) на автоматичній, періодичній основі. У цій системі інформація регулярно збирається в країні, де відбувається оподаткування або зберігаються
активи, і надаються країні, де сплачуються податки, без відправки офіційного запиту. Ця система може бути оформлена або в двосторонніх, або багатосторонніх угодах між державами-учасниками


АВТОР ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОР ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА (англ. author of the electronic document [ˈɔːθə(r) əv ðə ɪˌlekˈtrɒnɪk ˈdɒkjumənt]) - фізична або юридична особа, яка створила електронний документ


Авторизація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ідентифікація, аутентифікація користувача-процес, під час якого програма може розпізнавати зареєстрованого користувача, процедура перевірки на відповідність поєднання ідентифікаційного імені та пароля, введених користувачем в інтерактивну форму. Пропуск на територію сайту, через ім’я (логін) і пароль, подібно до пред’явлення паспорта або пропуску. Надання права доступу і перевірка повноважень користувача на виконання будь-яких дій на сайті.

АВТОРИЗАЦІЯ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОРИЗАЦІЯ (англ. authorization [ˌɔː.θər.aɪˈzeɪ.ʃən]) - процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням електронного платіжного засобу (джерело: Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 05.11.2014 № 705 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 99. – Ст. 2918; ); - процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки 


Авторитарне (лат. autoritas-влада, вплив) виховання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
педагогічна концепція, яка передбачає підкорення вихованця волі вихователя. Придушуючи ініціативу і самостійність, А. в. перешкоджає розвитку індивідуальності дитячої особистості, призводить до її нівелювання, виникнення конфронтації між педагогом і дітьми.

Авторитет керівника

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авторитет руководителя) – загальновизнане значення, вплив, яким користується керівника і може впливати на навколишніх.


Авторські засоби мультимедіа

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

це прикладне програмне забезпечення (додатки), яке має заздалегідь підготовлені елементи для

розроблення інтерактивних мультимедійних програм.


Авторські навчальні програми

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

складова частина програмно- методичного забезпечення навчального процесу навчально-виховного закладу (школи, дитячого садка тощо). Для них характерні оригінальні концепції та зміст. Запровадженню авторських навчальних програм передує експертиза, апробація, сертифікація тощо.


Авторські освітні технології

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

розроблені педагогами-практиками технології, в яких у різних варіантах поєднано адекватні змісту і цілям різнорівневого і різнопрофільного навчання структурно-логічні, інтеграційні, ігрові, комп’ютерні, діалогові, тренінгові технології.


Авторська школа

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

експериментальний навчально-виховний заклад, діяльність якого базується на розробленій автором чи авторським колективом педагогічній концепції. Термін запроваджено наприкінці 80-х років XX ст., однак у світовій педагогіці авторськими за суттю були навчальні заклади Й.-Г. Песталоцці, Ф. Фребеля, школи М. Монтессорі, Р. Штейнера, А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін.


Авторський заклад освіти

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

у системі інших виступає як форма реалізації соціальних перетворень та суспільних відносин, він покликаний забезпечити сприятливі умови для реалізації і самореалізації об’єктів навчально-виховного процесу; інтелектуального, морального, емоційного та фізичного розвитку учнів; формування їх світогляду, гуманних та демократичних відносин на основі загальнолюдських цінностей.


Авторський курс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

навчальний курс з певної навчальної дисципліни, її частини або окремої проблеми, підготовлений кваліфікованим, визнаним в певній галузі знань фахівцем.


Автофоловінг

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

взаємне приєднання користувачів. За великого обсягу фоловінгу відсортувати важливі новини від основної маси можна за допомогою програми Twitter Lists.


Авуари

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авуары) – 1. У широкому розумінні – різні активи, гроші, чеки, векселі, перекази та акредитиви, за рахунок яких проводять платежі за зобов'язаннями; 2. У вузькому розумінні – ліквідна частина активів, до якої належать кошти банку (рахунки, депозити), цінні папери, що легко реалізуються. Найчастіше термін А. вживають стосовно коштів банку в іноземній валюті, які знаходяться на його рахунках у закордонних банках.


АВУАРИ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВУАРИ (англ. holdings [ˈhəʊl.dɪŋ]) - у широкому розумінні – активи, тобто грошові кошти, чеки, векселі, перекази, акредитиви, за допомогою яких здійснюються платежі та погашаються зобов’язання. У вузькому сенсі – ліквідна частина активів, що включає грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, валюту і швидко реалізовані цінні папери. Термін А. найчастіше використовують для характеристики коштів банків у іноземній валюті, що знаходяться на їх рахунках в іноземних банках і використовуються для виконання фінансових операцій за дорученням даного банку. Сукупність таких коштів, що належать певній країні, називають її іноземними А. Іноземні А. підпорядковані юрисдикції країни, в якій вони розміщені. За рахунок таких А. можна здійснювати платежі за кордоном і погашати зобов’язання. Розрізняють: А. вільні – використовувані без обмежень, з обмеженим режимом використання і А. блоковані – що знаходяться під контролем держави або банку


Агент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агент) – у комерційній діяльності фізична чи юридична особа, яка представляє покупця або продавця на довгостроковій основі, виконує обмежену кількість функцій і не є власником товарів.


АГЕНТ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГЕНТ (англ. аgent, dealer, commissioner [dʒent, ˈdiː.lər, kəˈmɪʃ.ən.ər]) - будь-яка фізична або юридична особа, що надає послуги з переказу грошових цінностей (ППГЦ) від імені провайдера ППГЦ, або за договором з провайдером чи під його керівництвом (джерело: The FATF Recommendations General Glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfrecommendations.html); - особа, яка діє на підставі договірних відносин зі страховою компанією та виконує свої функції з належної перевірки клієнтів (джерело: FATF Report: Risk-Based Approach – Guidance for the Insurance Sector [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/ media/fatf/documents/reports/RBA%20Guidance%20for%20Life%20Insurance%20Sector.pdf ); - особа, яка надає послуги, пов’язані з передплаченими картками, від імені іншої установи, що постачає передплачені картки відповідно до контракту (джерело: FATF Guidance for a Risk-Based Approach to Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf); - (1) Юридична або фізична особа, яка здійснює певні дії за дорученням іншої особи (принципала) за її рахунок і від її імені, а також готує угоди без права їх підпису. Як правило, розмір винагороди А. за виконання доручення визначається спеціальною угодою з особою, інтереси якої він представляє. (2) Юридична чи фізична особа, що є посередником за рахунок і в інтересах іншої особи (принципала), а також здійснює дії в підготовці угод, але без права підпису. Свої дії А. робить звичайно за винагороду, розмір якої визначається за агентською угодою між А. і особою, що дала доручення


АГЕНТ ДИПЛОМАТИЧНИЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГЕНТ ДИПЛОМАТИЧНИЙ - узагальнене найменування глави та членів дип. персоналу посольства (місії) тієї чи тієї держави, які мають однаковий міжнар.-правовий статус, привілеї та імунітети і розрізняються лише за церемоніалом та етикетом. Усі А. д. мають певний дип. ранг. У складі найбільших дип. представництв України (якщо це посольство) А. д. можуть бути (за старшинством): посол (офіційне найменування — Надзвичайний і Повноважний Посол), рад-ник-посланник, торговельний представник, радник, військовий (військово-морський, військово-повітряний) аташе, перший секретар, заступник торговельного представника, помічник військового аташе, другий секретар, третій секретар, аташе. їхні прізвища заносяться до дип. списку, який публікується протокольним відділом (управлінням) МЗС країни перебування. А. д. мають від нього спец. дип. картки, що посвідчують їх право користуватися дип. привілеями та імунітетами. Статус А. д. здавна регулювався звичаєвим міжнар. правом, а в наш час — Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961. Неодмінною ознакою А. д. є наявність у них дип. паспорта. Всі вони входять до складу дипломатичного корпусу в країні перебування.


АГЕНТ З МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГЕНТ З МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ (англ. customs clearance agent [ˈkʌstəmz ˈklɪərəns ˈeɪʤənt]) - фізична особа - резидент, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення 


АГЕНТ З РОЗРАХУНКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГЕНТ З РОЗРАХУНКІВ (англ. paying agent [ˈpeɪɪŋ ˈeɪdʒ(ə)nt]) - банк, член платіжної системи, який на підставі належним чином оформленого права (ліцензії платіжної системи, укладеного договору тощо) може надавати послуги банкам-учасникам цієї системи щодо проведення переказу коштів за їх фінансовими зобов’язаннями, результати розрахунків за якими включені платіжною системою до клірингової позиції агента з розрахунків. Відносини А. р. з банками-учасниками розрахунків регулюються договорами, укладеними відповідно до чинного законодавства. Функції А. р. визначаються внутрішнім положенням банку, що регулює проведення міжбанківського переказу з урахуванням вимог законодавства і, зокрема, має визначати: а) технологію, регламент проведення розрахунків і порядок обміну інформацією з учасниками розрахунків; б) порядок урегулювання неплатоспроможності та інших випадків невиконання учасниками розрахунків своїх зобов’язань; в) методику розрахунку розміру страхового фонду, спосіб його формування, порядок та умови використання. А. р. проводить міжбанківський переказ через кореспондентські рахунки банків-учасників розрахунків. З метою забезпечення здійснення розрахунків А. р. має право формувати страховий фонд за рахунок коштів банків – учасників розрахунків у порядку, що визначений його внутрішнім положенням та укладеними договорами


Агент торговий

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агент торговый) – особа, яка діє від імені фірми і виконує одну чи кілька таких функцій: виявлення потенційних клієнтів, налагодження комунікацій, реклама, збут, організація обслуговування, збирання інформації і розподіл ресурсів.


Агент-делькредере

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агент-делькредере) – біржовий агент, який за спеціальну винагороду здійснює певні комерційні операції, що забезпечують реалізацію товару та оплату за послуги.


АГЕНТИ ВАЛЮТНОГО РИНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГЕНТИ ВАЛЮТНОГО РИНКУ (англ. FX market agents [ɛf ɛks ˈmɑːkɪt ˈeɪdʒənts]) - суб’єкти валютного ринку; сукупність юридичних і фізичних осіб, які провадять діяльність на валютному ринку. Головними А. в. р. є: 1. Валютні біржі. 2. Комерційні банки. 3. Центральні банки. 4. Підприємства, фінансові установи, які здійснюють зовнішньоекономічні операції. 5. Підприємства, міжнародні корпорації, фінансові установи, які здійснюють іноземні вкладення активів. 6. Валютні брокерські фірми. 7. Фізичні особи


Агенти-резиденти

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агенты-резиденты) – іноземні агенти, які перебувають у країні принципала, тобто фірми, що здійснює імпортні операції за його рахунок. Окрім агентських, вони надають широке коло послуг щодо зберігання товарів іноземних постачальників і забезпечення їх реалізації. Для цього здійснюють ряд маркетингових функцій.


Агентство

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агентство) – 1. Організація, що виконує певні доручення юридичних і фізичних осіб. 2. Назва основної, як правило, великої, відомої організації чи установи, що представляє інтереси, веде справи, виконує доручення цієї структури у певному регіоні держави чи за її кордонами.


Агентські операції

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агентские операции) – торговельно-посередницькі дії з наданням певних послуг, пов’язаних із купівлею-продажем товарів, цінних паперів, нерухомості, які здійснюються за дорученням однієї сторони (принципала) іншою стороною (агентом) від імені й коштом принципала.


АГЕНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГЕНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ (англ. agency operations [ˈeɪdʒənsi ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən]) - здійснення фактичних і юридичних дій, пов’язаних з продажем чи придбанням товару на обумовленій території за дорученням однієї особи (принципала) незалежно від другої особи (агента) за рахунок і від імені принципала


АГЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. agency activity [ˈeɪʤənsɪ ækˈtɪvəti]) - діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, уповноважених діяти від імені та на підставі доручення одного або більше страховиків, щодо рекламування, консультування, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов’язаної з укладенням та виконанням договорів страхування (підготовка і укладення договорів страхування, виконання робіт з обслуговування договорів), у тому числі оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхових сум або страхового відшкодування, а також здійснення цих випла


АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР (англ. agency agreement [ˈeɪʤənsɪ əˈɡriːmənt]) - договір, за яким одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги другій стороні (суб’єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунок


Агрегат даних

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність елементів даних у записі.

Агрегатний індекс цін

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агрегатный индекс цен) – узагальнюючий показник динаміки і співвідношення рівня цін. Найчастіше використовується в аналізі та прогнозуванні динаміки цін товарів. Залежно від завдань аналізу обчислюють агрегатний індекс цін усіх видів товарів народного споживання (загальний агрегатний індекс) або окремих груп товарів (груповий агрегатний індекс).


Агрегація ринку

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агрегация рынка) – об’єднання всіх або окремих сегментів товарного чи регіонального ринку з метою розширення сфери впливу на ринки, а також для кращого аналізу його кон’юнктури чи прогнозування розвитку.


АГРЕГУВАННЯ ДАНИХ ЩОДО РИЗИКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГРЕГУВАННЯ ДАНИХ ЩОДО РИЗИКІВ (англ. aggregation of risk data [ˌægrɪˈgeɪʃən əv rɪsk ˈdeɪtə]) - виявлення, збір та оброблення даних про ризики, ураховуючи вимоги щодо складання звітності про ризики, що дає змогу оцінити діяльність банку з урахуванням ризик-апетиту. Агрегування даних щодо ризиків уключає також класифікацію, сегментацію, об’єднання чи розбивку даних про ризики


Агрегування економічних показників

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

показників (агрегирование экономических показателей) – об’єднання, укрупнення економічних показників (інформації) за певними ознаками. Застосовується у плануванні, статистичній звітності \, економічних моделях тощо.


АГРЕМАН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГРЕМАН - (франц. agrement — згода) — згода д-ви прийняти певну особу як главу дип. представництва ін. д-ви. Надання А. передбачено Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 та міжнар. звичаєвим правом. Міжнар. право не містить позитивні норми стосовно персонального характеру або кваліфікації особи, яку д-ва призначає своїм представником за кордоном. Д-ви, однак, не вільні у виборі своїх дип. агентів, оскільки це їхнє право може зустрітися з небажанням іноз. уряду дати свою згоду на підставі «важливої причини». Водночас міжнар. право не розрізняє, що є і що не є «важливою причиною» для відмови в А.: тобто, з цього приводу не існує сформульованої звичаєвої норми. У дип. практиці багато залежить від конкр. особи і характеру конкр. обставин, пов'язаних, як правило, з політ., реліг. та соціальними мотивами. Запит на А. здійснюється через відомство закорд. справ. Після отримання А. дана особа стає персоною грата; в разі відмови вона вважається персоною нон грата. Відмова в наданні А. не потребує мотивування.


АГРЕСІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГРЕСІЯ - (лат. aggressio — напад) — застосування збройної сили однією двою (групою держав) проти суверенітету, тер. цілісності, політ, незалежності ін. д-ви або народу (нації). А. — це звернення до сили всупереч міжнар. зобов'язанням. Поняття «агресія» з'явилося у міжнар. праві в період між двома світ, війнами в процесі розробки принципу заборони агрес. війни. Сама ідея утвердження цього принципу знайшла свій вияв у низці документів Ліги Націй, зокрема в проекті Договору про взаємну допомогу 1923 (не набув 8 чинності) і Декларації про агресивні війни 1927, де агрес. війна кваліфікувалася як «міжнародний злочин». Статут Ліги Націй зобов'язував її членів не вдаватися до війни, доки не використані всі мирні засоби розв'язання спору (ст. 12). Першою багатосторонньою угодою, що містила заборону агресивної війни, став Паризький пакт (Пакт Бріана — Келлога) 1928. У ньому проголошувалася відмова від війни як засобу врегулювання міжнародних спорів та визнавалося необхідним розв'язувати будь-які спори мирними засобами (ст. 1—2). Це і стало у міжнар. праві забороною агрес. війни, що замінила існуюче доти право на війну (jus ad bellum), за яким д-ва сама вирішувала, як їй здійснювати своє право на самооборону (самозахист) і застосування репресалій .у разі спору з ін. д-вою. При підписанні Паризького пакту Франція та Англія зробили застереження щодо розуміння ними права на самооборону. Перша обстоювала думку, що для захисту своєї території у разі нападу або посягання на неї кожна д-ва є єдиним тлумачем обставин звернення до війни. Англія ж заявила, що право на самооборону поширюється і на ті регіони світу, які становлять життєвий інтерес для миру та безпеки д-ви, і такими регіонами є території Брит, імперії. Паризький пакт, однак, не містив ні визначення А., ні спец, процедур мирного розв'язання конфліктів. На той час у рамках Ліги Націй не було узгодженого поняття «агресія», яке охоплювало б не лише прямі та відкриті воєнні дії, а й різні опосередковані засоби А. Цю проблему певною мірою намагався розв'язати СРСР, запропонувавши Лізі Націй визначення А. (1933), проте воно не було прийняте. Після 2-ї світ, війни на принципі Паризького пакту про заборону агрес. війни грунтувалися статути Нюрнб. і Токійського міжнар. трибуналів та їхні вироки щодо воєнних злочинців. А. було визначено як злочин проти миру, що тягне за собою політ, відповідальність д-ви за розв'язання агрес. війни і крим. відповідальність винних у цьому осіб. Поняття «агресія» розвинуто і конкретизовано у Статуті ООН: «Всі члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в їх міжнародних відносинах від погрози силою чи її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, не сумісним з цілями Об'єднаних Націй» (п. 4 ст. 2). У Декларації ГА ООН про принципи міжнар. права, які стосуються дружніх відносин і співробітництва держав (1970), агрес. війна кваліфікується як злочин проти миру, що тягне за собою відповідальність міжнародно-правову. Розвиваючи принцип заборони війни, ГА ООН у резолюції від 14.ХІІ 1974 шляхом консенсусу прийняла таке визначення А.: «Агресією є застосування державою збройної сили проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави або якимось іншим засобом, не сумісним із Статутом ООН». При цьому основною ознакою для визначення агресора є факт першості (або ініціативи) у здійсненні акту А. До актів А. віднесені: вторгнення або напад збройних сил певної д-ви на територію ін. д-ви; будь-яка окупація; будь-яка анексія із застосуванням сили; бомбардування збройними силами певної д-ви території ін. д-ви або застосування будь-якої зброї проти території ін. д-ви; блокада портів або берегів д-ви збройними силами ін. д-ви; напад збройних 9 сил д-ви на сухопутні, мор. або повітр. сили ін. д-ви; застосування збройних сил однієї д-ви, які розміщуються на території ін. д-ви (за угодою з останньою), що означає порушення умов їх перебування; надання д-вою своєї території у розпорядження ін. д-ві для вчинення А. проти третьої д-ви. Актами А. вважається також засилання д-вою або від її імені збройних банд, регулярних сил або найманців, які застосовують збройну силу проти ін. д-ви. У визначенні А. особливо наголошується, що жодні міркування не можуть слугувати її виправданням. Принциповим для розуміння А. є визнання в Статуті ООН, що «цей Статут жодною мірою не зачіпає невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону, якщо станеться збройний напад на члена Організації Об'єднаних Націй» (ст. 51).


Агресивні цінні папери

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агрессивные ценные бумаги) – перспективні цінні папери зі зростаючим курсом відповідно до кон’юнктури ринку. Закуповуються у зв’язку зі зростанням попиту й намірами одержання значних сум прибутків. Проте купівля таких паперів пов’язана з певним ризиком.


АД РЕФЕРЕНДУМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АД РЕФЕРЕНДУМ - (лат. ad referendum - для доповіді, дальшого розгляду) — умовне підписання міжнар. договору або згода з текстом договору до підтвердження його від імені компетентного органу д-ви або відповідної міжнар. організації. Згідно зі ст. 10 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 А. р. є однією з форм встановлення автентичності самого тексту договору або заключного акта конференції, що містить цей текст.


АД ХОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АД ХОК - (лат. ad hoc — для цього, стосовно цього, для певного випадку, конкр. цілі, спеціально) — принцип юрид. практики в міжнар. праві, згідно з яким для виконання спец, завдань утворюються спец, місії, спец, організації, к-ти або роб. групи тимчас. характеру та яким регулюється їхня діяльність. Найбільшого поширення практика А. х. набула в системі ООН. Правова методологія А. х. широко використовується і в міжнар. арбітраж, практиці, 10 коли для вирішення конкр. справи сторони утворюють арбітраж, або суд. орган, який після винесення рішення припиняє своє існування. Нюрнберзький і Токійський міжнар. військ, трибунали, створені 1945 для суду над нім. і япон. воєнними злочинцями та їх покарання, теж діяли як органи А. х. У певних сферах своєї юрисдикції арбітражні органи А. х. мають тенденцію до поступового перетворення їх на постійно діючі, якими стали, напр., Палата міжнародного правосуддя Ліги Націй та її спадкоємець Міжнародний суд ООН. За Статутом останнього у певних випадках сторони, які беруть участь у розв'язанні спорів, що виникли між ними, мають право обирати до складу Міжнар. суду суддів А. х. з числа гр-н своєї країни або ін. осіб на свій вибір (ст. 31).


Адаптація соціальна

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

соціальне пристосування, процес або результат процесу, який передбачає гармонійне з точки зору індивідуальних прагнень людини задоволення її потреб, створення умов для її здорового, щасливого життя в суспільстві.


Адаптація товару

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(адаптация товара) – передбачає внесення відповідних змін до споживчих цінностей товару внаслідок впливу специфічних факторів, умов, традицій, культури народу певної країни, окремого регіону, місцевості, а також шляхом застосування активних, ефективніших методів організації торгівлі.


Адаптований маркетинговий комплекс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(адаптированный маркетинговый комплекс) – маркетингова стратегія, що використовується в міжнародному маркетингу. Її суть полягає у пристосуванні елементів маркетингового комплексу до особливостей цільового зарубіжного ринку, її реалізація пов’язана з додатковими витратами, однак дозволяє охопити більшу частину ринку та отримати більший прибуток.


АДВОКАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТ (англ. advocate [ˈæd.və.keɪt]) - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом (джерело: Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 282).


Адвокат-канали

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(адвокат-каналы) – представники розподільчих товаропровідних каналів, торгові представники підприємств, організацій, фірм, компаній, які мають зв’язки і вихід на представників цільової аудиторії споживачів, покупців.


АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. advocacy [ˈædvəkəsɪ]) - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту


АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ (англ. advocate’s secret [ˈædvəkɪts ˈsiːkrɪt]) - будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності


АДВОКАТСЬКЕ БЮРО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО (англ. advocate bureau [ˈæd.və.keɪt ˈbjʊə.rəʊ]) - юридична особа, створена одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив


АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ (англ. advocate union [ˈæd.və.keɪt ˈjuːniən]) - юридична особа, створена шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту


АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ (англ. advocate’s request [ˈædvəkɪts rɪˈkwest]) - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту


АДВОКАТУРА УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТУРА УКРАЇНИ (англ. advocacy of Ukraine [ˈædvəkəsi əv juːˈkreɪn]) - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом


Адекватність моделі

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

властивість моделі, згідно з якою потреби її повноти, точності та правильності забезпечено не загалом, а лише в межах, необхідних для досягнення мети. Модель, за допомогою якої досягається мета, називається адекватною меті.


Адекватна якість

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(адекватное качество) – обґрунтоване судження, експертне ствердження (припущення), що базується на порівнянні фактичних і бажаних характеристик, якісних оцінок, параметрів виробів.


Аджестер

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аджестер) – службова особа, яка складає документ-диспашу, засвідчуючи цим суму витрат у разі аварії транспортного судна і встановлює пропорції витрат, які нестимуть власники судна, особа, що його застрахувала та власник вантажу.


АДМІНІСТРАТИВНІ ДАНІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДМІНІСТРАТИВНІ ДАНІ (англ. administrative data [ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv ˈdeɪtə]) - дані, отримані на підставі спостережень, проведених державними органами (за винятком органів державної статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов’язків та завдань, віднесених до їх компетенції


Адміністративні методи управління

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(административные методы управления) – методи управління, які ґрунтуються на організаційних засадах впливу. За характером впливу адміністративні методи управління поділяються на дисциплінарні, розпоряджувальні та організаційно-стабілізаційні. Адміністративні методи управління взаємодіють з економічними, соціально-психологічними методами і методами правового регулювання.


Адміністративна система підтримки прийняття рішень

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розробляється для безпосереднього використання керівниками верхнього ешелону управління. Повинна надавати вільний доступ до поточної інформації щодо статусу організації й враховувати основні чинники успіху керівника

Адміністративна система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

система, що забезпечує управління сайтом, порталом, інформаційним комплексом, або їх частиною. Здійснює також контроль доступу і захист об’єкту від несанкціонованого вторгнення.


АДМІНІСТРАТИВНА СПРАВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДМІНІСТРАТИВНА СПРАВА (англ. administrative case [ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv keɪs]) - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ПРОСТУПОК)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ПРОСТУПОК) (англ. administrative offense (misdemeanor) [ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv əˈfens (ˌmɪs.dɪˈmiː.nər)]) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність


АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ (англ. administrative penalty [ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv ˈpen.əl.ti]) - міра відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами (джерело: Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122; Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» від 26.03.2013 № 432, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 р. за № 819/23351 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 42. – Ст. 1513); - міра відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі дотримання банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як правопорушником, так і іншими особами


АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО (англ. administrative justice [ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv ˈdʒʌstɪs]) - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому цим Кодексом (джерело: Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV


АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД (англ. administrative court [ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv kɔːt]) - суд, до компетенції якого цим Кодексом віднесено розгляд і вирішення адміністративних справ


Адміністративно-управлінські витрати

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(административно-управленческие расходы) – витрати на утримання апарату управління та його обслуговування. Складаються з витрат на утримання органів державної влади і державного управління й апарату управління виробництвом безпосередньо на промислових та с.-г. підприємствах, будовах тощо. Включають заробітну плату працівників адміністративно-управлінського персоналу, охорони, нештатних працівників, інші витрати (відрахування у пенсійний фонд, фонд соціального страхування, утримання легкового автотранспорту, вартість службових відряджень, канцелярські, друкарські, поштові, телефонно-телеграфні витрати та на утримання й поточний ремонт будівель тощо).


АДМІНІСТРАТОР (ВІРТУАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДМІНІСТРАТОР (ВІРТУАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ) (англ. administrator [ədˈmɪn.ɪ.streɪ.tər]) - фізична або юридична особа, що займається комерційною діяльністю по емісії (введенню в обіг) централізованої віртуальної валюти, визначенням та запровадженням правил її використання, веденням централізованого реєстру платежів і яка має право викуповувати (виводити з обігу) централізовану віртуальну валют


Адміністратор бази даних

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Адміністратор бази даних – особа, яка володіє інформацією про дані певної організації та наділена особливими повноваженнями в управлінні ними.АДМІНІСТРАТОР ВУЗЛА СИСТЕМИ BANKID

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДМІНІСТРАТОР ВУЗЛА СИСТЕМИ BANKID (англ. administrator of the BankID system unit [ədˈmɪnɪstreɪtə əv ðə bæŋkˈɪd ˈsɪstɪm ˈjuːnɪt]) - особа, яка відповідає за забезпечення функціонування вузла системи BankID згідно з функціями, визначеними в розділі V цього Положення. Залежно від функціонального рівня структури системи BankID, визначеного в розділі V цього Положення, розрізняють головного адміністратора центрального вузла системи BankID та адміністраторів абонентських вузлів системи BankID


Адміністратор групи в соціальній мережі (адмін)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

засновник групи, який несе відповідальність перед адміністрацією сайту за його зміст. Може змінювати опис групи і головну картинку -аватарку, може видаляти групу. Видалення аккаунта адміна тягне за собою видалення і всіх груп, які ним створені. Може призначати і звільняти модераторів групи. Має всі права і функції модераторів.


АДМІНІСТРАТОР НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДМІНІСТРАТОР НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ (англ. administrator of non-governmental pension fund [ədˈmɪnɪstreɪtə əv nɒn-ˌgʌvənˈmɛntl ˈpɛnʃən fʌnd]) - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах цього Закону (джерело: Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 47. – Ст. 372).


Адміністратори

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Адміністратори – люди, які мають найвищий рівень доступу на всьому форумі.  Вони  можуть  змінювати  будь-які  налаштування  форуму,  змінювати рівні користувачів, забороняти певним учасникам відвідувати форум, створювати групи користувачів, призначати модераторів та інше. Також вони мають повні модераторські права в усіх форумах.Адміністрація сайту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Адміністрація сайту – особи, які уповноважені власником сайту на здійснення управління сайтом та інші дії, пов’язані з його використанням. Адміністрація сайту діє від імені власника сайту, крім окремо обумовлених ситуацій.Адміністрація сайту.

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Адміністрація сайту – особи, які уповноважені власником сайту на здійснення управління сайтом та інші дії, пов’язані з його використанням. Адміністрація сайту діє від імені власника сайту, крім окремо обумовлених ситуацій.Адміністрування бази даних

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Адміністрування    бази    даних –    виконання    функцій    визначення, організації, керування і захисту даних у конкретній базі.Адреса (URL)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Адреса (URL) – скорочення від англ. Universal Resource Locator (універсальний покажчик ресурсу) – адреса сторінки в Інтернеті. Вона складається з доменного імені, шляху до сторінки на сайті та імені файлу сторінки.  Доменне ім’я сайту – це адреса його першої сторінки, і коли говорять "адресу сайту"зазвичай мають на увазі його доменне ім’я.Адреса IP

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Адреса IP– унікальна адреса комп’ютера в мережі Інтернет. IP-адреса являє собою цифрову адресу, що складається з чотирьох чисел, розділених крапками. Кожна IP-адреса однозначно визначає комп’ютер у мережі Інтернет. Для простішого доступу до комп’ютера зазвичай використовують його доменне ім’я.АД’ЮДИКАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АД’ЮДИКАЦІЯ - (лат. adjudicatio - присудження) — у міжнар. праві суто юридична за своєю природою підстава тер. змін. Передбачає взаємну згоду держав — сторін спору, згідно з якою вони звертаються до міжнар. судових чи арбітраж, органів, чиї рішення обов'язкові для сторін. Прикладами А. є, зокрема, рішення Міжнародного суду ООН. Так, у спорі між Францією та Великобританією цей суд вирішив, що деякі маленькі острови у протоці ЛаМанш знаходяться під брит. суверенітетом (1953). В ін. спорі Міжнар. суд ООН підтримав домагання Бельгії на анклав, розташований побл. її кордону з Нідерландами (1959).


Ажіо

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ажио) – 1. Надбавка до ціни золота, що за умови золотого обігу стихійно складається на ринку в результаті знецінення паперово-грошових одиниць щодо золота. Обчислюється у процентах. 2. Перевищення ринкової ціни золота над офіційною. 3. Перевищення ринкових курсів грошових знаків, векселів, цінних паперів щодо їхньої номінальної вартості.


АЖІО 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АЖІО (англ. аgio [ˈædʒiˌəʊ]) - (1) Різниця між курсами валют. (2) Комісія, що здійснює обмін паперових грошей на монету чи слабкої валюти на сильну


Ажіо-конто

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ажио-конто) – рахунок в обліку грошових операцій, на якому відображаються прибутки й видатки.


Ажіотаж

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ажиотаж) – неспокій, збудження, що призводить до різних змін кон’юнктури, цін, спекуляції на біржах, ринках.


Ажистувати

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ажюстировать) – правильно складати (порівнювати, звіряти) бухгалтерські рахунки.


Ажур

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ажур) – стан ведення обліку, за якого бухгалтерські записи на рахунках виконуються негайно після здійснення відповідних господарських операцій, що дає можливість у будь-який час знати про господарський і фінансовий стан підприємства.


АЗАРТНА ГРА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АЗАРТНА ГРА (англ. gamble [ˈɡæmbl]) - будь-яка гра, обов’язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. До азартних ігор не відносяться: організація та проведення лотерей; організація та проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те передбачається чи не передбачається їх умовами грошовий або майновий виграш; гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, які проводяться без одержання гравцем призу (виграшу); гра на гральних автоматах типу «кран-машина» (двокоординатні автомати), де як виграш (приз) гравець отримує виключно матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо); розіграші на безоплатній основі з рекламуванням (популяризацією) окремого товару, послуги, торгової марки, знаків для товарів і послуг, найменування або напрямів діяльності суб’єктів господарювання, комерційної програми з видачею виграшів у грошовій або майновій формі; розіграші у вигляді конкурсів (ігор, вікторин), умови яких передбачають безоплатне набуття особою статусу її учасника та отримання учасником, який виявив кращі особисті знання та вміння, виграшів у грошовій або майновій формі за особисту перемогу; розіграші на безоплатній основі для розважальних, благодійних або пізнавальних цілей (джерело: Про заборону грального бізнесу в Україні: Закон України від 15.05.2009 № 1334VI


АЗОВСЬКЕ МОРЕ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АЗОВСЬКЕ МОРЕ - (грец. -Меотійське озеро; давньорус. — Сурозьке море) — море басейну Атлантичного ок. у межах України і Рос. Федерації. Через Керченську прот. з'єднане з Чорним морем. Пл. — 40 тис. км2. А. м. має важливе рибопром., ре-креац. і трансп. значення. А. м. за Конвенцією ООН по морському праву 1982 належить до категорії «замкнутих або напівзамкнутих морів». Це, по-перше, означає, що на нього поширюється дія усіх універсальних принципів і норм міжнар. мор. права. По-друге, прибережні д-ви таких морів зобов'язані співробітничати у вирішенні заг. проблем відповідного мор. регіону. З урахуванням зазначеного, правовий режим А. м. визначається як міжнар. правом, так і нац. законодавством України та Рос. Федерації. На це море поширюється дія Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню моря нафтою 1954, Женевської конвенції по морському праву 1958, Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969, Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню моря скиданням відходів та інших матеріалів 1972, Конвенції ООН по морському перевезенню вантажів 1978, Конвенції ООН по морському праву 1982 тощо. З актів нац. законодавства України у цій галузі виділяються насамперед Кодекс торговельного мореплавства України, Водний кодекс України, Закон України «Про охорону 11 навколишнього природного середовища» (1991) та ін. Кодексом торг, мореплавства України, зокрема, регулюється діяльність, пов'язана з використанням суден, у т. ч. на А. м., для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, для риб. та ін. мор. промислів, розвідки та видобування корисних копалин, виконання буксирних і рят. операцій, прокладання кабелю, а також для ін. госп., наук, і культур, цілей (ст. 1). Водним кодексом України забороняється скидати у внутр. мор. води та тер. моря з суден і плав, засобів, платформ та ін. мор. споруд і повітр. суден хімічні, радіоактивні та ін. шкідливі речовини, а також радіоактивні або ін. відходи, матеріали, предмети та сміття, які можуть спричинити забруднення моря (ст. 102).


Ай-Пі-телефонія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ай-Пі-телефонія  –  технологія,  що  дозволяє  використовувати  Інтернет або  будь-яку іншу IP  -мережу як  засіб організації  і  ведення міжнародних і міжміських телефонних розмов і передачі факсів у режимі реального часу. Для цього необхідно перевести звук у цифрову форму і передати його аналогічно до того, як пересилаються цифрові дані. Технологія активно розвивається в усьому світі.Академічна мобільність

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Академічна  мобільність  –  право  студента  на  свободу  вибору  місця, форм  і  засобів  навчання  з  урахуванням  його  потенційних  можливостей  і здібностей адаптуватися до систем навчання в різних навчальних центрах, у вітчизняних або зарубіжних вищих навчальних закладах з метою продовження освіти, одержання додаткової освіти, захисту кваліфікаційної випускної роботи тощо.Академічна відпустка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Академічна відпустка – узгоджена з адміністрацією перерва в навчанні, що надається студентам освітніх установ вищої і середньої професійної освіти за медичними показниками або в інших виняткових випадках (стихійні лиха, сімейні обставини та ін.) на термін не більше 1 року і не більше 2-х разів за весь період навчання.Академічна година

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Академічна година – одиниця виміру навчального часу, що дорівнює 45 астрономічним хвилинам.Академічна довідка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Академічна довідка – документ про освіту, що засвідчує ступінь засвоєння основної освітньої програми вищої професійної освіти на момент переривання навчання.Академічна заборгованість

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Академічна заборгованість – незадовільний результат атестації учня з будь-якої  навчальної  дисципліни  за  період  навчання  протягом  навчального року.Академічна комісія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Академічна комісія – комісія, яка приймає кваліфіковане рішення про можливість перездачі дисципліни.Аквізитор

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аквизитор) – агент транспортних або страхових організацій, який залучає нових клієнтів до страхування чи перевезення вантажів.


Аквізиція

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аквизиция) – діяльність зі скуповування акціонерами (групою акціонерів) акцій окремих підприємств з метою повного заволодіння ними.


Аккаунт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аккаунт – реєстраційний запис, що містить відомості, які користувач повідомляє про себе у соціальній мережі. Містить відомості, які необхідні для підключення до системи – ім’я користувача (логін) і пароль, ім’я та прізвище користувача. Може містити додаткові анкетні дані користувача: фотографію, по батькові, псевдонім, стать, соціальний статус та інше.АКЛАМАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКЛАМАЦІЯ - (лат. асclamatio - вигук) — метод прийняття або відхилення рішень без голосування, що застосовується у міжнар. організаціях і на міжнар. конференціях. Заг. думка учасників виражається оплесками, репліками тощо. А. використовується здебільшого при схваленні рішень з процедур питань. Бувають, однак, випадки, коли шляхом А. ухвалюються документи, прийнятні для усіх учасників. У даному разі фактично йдеться про прийняття відповідних рішень Консенсусом.


Акмеологія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Акмеологія (гр. akme – вища ступінь будь-чого, вершина, квітуча сила + logos – слово, мова, вчення) – наука про досягнення вершин людської якості в особистості, оволодіння досконалістю у вибраному, в т. ч. у професійній діяльності, як вчення про вершини професійної майстерності; є наукою на перетині  психології  медицини  та  педагогіки,  галузь  психологічної  науки, вивчає закономірності і механізми важливіших виявів самореалізації дорослих людей, психологію дозрівання видатної особистості.Акорд

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акорд) – домовленість сторін про умови виконання певних двосторонніх зобов’язань.


Акордна оплата праці

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккордная оплата труда) – форма відрядної оплати праці, за якої загальну суму заробітної плати робітникові або найчастіше колективові робітників встановлюють за весь обсяг виконаної роботи (акорд) на підставі реальної обгрунтованості норм виробітку, витрат необхідного часу роботи і відрядних розцінок на окремі види робіт або операцій. Нараховану суму виплачують за умови якісного виконання всього комплексу запрограмованих робіт.


Акредитація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Акредитація – державна акредитація освітньої діяльності проводиться за основними освітніми програмами, що реалізуються відповідно до державних освітніх стандартів.Акредитив

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив) - платіжний документ, за яким кредитна установа дає розпорядження іншій кредитній установі за рахунок спеціально заброньованих коштів оплатити товарно-транспортні документи за відвантажений товар чи виплатити пред'явнику А. визначену суму грошей. Розрізняють грошові і товарні А. Товарний А. використовується під час розрахунків між продавцем і покупцем у внутрішньому та зовнішньому торговельних оборотах. Він може бути поштовим або телеграфним. відкличним або невідкличним.Грошовий А. – це доручення про виплату грошей одержувачу протягом передбаченого строку за виконання умов, визначених А.


АКРЕДИТИВ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКРЕДИТИВ (англ. letter of credit [ˈlɛtər əv ˈkrɛdɪt]) - зобов’язання, зазвичай з боку банку, на прохання клієнта, заплатити вказаному бенефіціару певну суму грошей після пред’явлення визначених документів, які встановлені в умовах та положеннях акредитиву (джерело: The FATF study «Trade-based money laundering» (June 23, 2006). Glossary. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/ methodsandtrends/documents/trade-basedmoneylaundering.html); - грошове зобов’язання банку-емітента виконати зобов’язання проти належного представлення (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за  акредитивами» від 03.12.2003 № 514 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11.04.2018 № 38), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 р. за № 1213/8534 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2831); - (1) Розрахунковий або грошовий документ, виписаний (емітований) кредитною установою (емітентом) про те, що останній бере на себе зобов’язання з оплати витрат відповідно до прийнятих умов. Особа, на користь якої виписаний А., називається бенефіціаром або одержувачем. Особа, від імені якої банк виписує і здійснює оплату, називається аплікантом або заявником. (2) Грошовий документ, що засвідчує право юридичної особи, на ім’я якої він виданий, одержати в банку зазначену в ньому суму. Використовується в комерційній практиці як форма безготівкових розрахунків між підприємствами-постачальниками і споживачами, а також у міжнародних розрахунках за комерційними операціями. А. відкривається на певний строк для розрахунків з одним постачальником


Акредитив авізований

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив авизированный) – акредитив, за яким банк-емітент звертається з дорученням до іншого банку, щоб повідомити бенефіціара про відкриття акредитива без зобов’язання з боку авізую чого банку.


Акредитив грошовий

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив денежный) – видається банком своєму клієнтові на право одержання повної зазначеної в ньому суми або окремими частками в інших банках протягом зазначеного часу.


Акредитив компенсаційний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив компенсационный) – форма розрахунків за експортно-імпортні операції, за якою у розрахунках за допомогою акредитиву компенсаційного використовують два акредитиви. Перший (головний) акредитив за дорученням іноземного покупця його банк виставляє бенефіціарові, який є посередником. Другий – за дорученням бенефіціара-посередника його банк виставляє бенефіціарові, який є постачальником товарів.


Акредитив неподільний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив неделимый) – акредитив, яким передбачена оплата суми поставок товарів (здебільшого експортних) лише після завершення поставки у певному обсязі, передбаченому угодою.


Акредитив непокритий

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив непокрытый) – акредитив, оплату за яким у разі тимчасової відсутності у платника коштів гарантує банк-емітент шляхом надання банківського кредиту.


Акредитив переказний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив переводной) – акредитив, який може бути переданий для будь-яких розрахунків іншій особі.


Акредитив покритий

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аккредитив покрытый) – акредитив, за яким банк переводить власні кошти платника, що містяться на його рахунку, або наданий йому кредит у розпорядження бунку-постачальника.


Акредитивна форма розрахунків

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акредитивная форма расчетов) – одна із форм іногородніх безготівкових розрахунків за товари і послуги Застосовується, якщо вона передбачена договором між постачальником і покупцем, що затримує платежі при розрахунках платіжними вимогами.


АКРЕДИТУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКРЕДИТУВАННЯ - (від лат. accredere - довіряти) — у міжнар. праві процес призначення і вступ на посадо глави дипломатичного представництва. Його найважливіші етапи — запит агремана (згоди країни перебування) і вручення вірчих грамот. Дип. представники приступають до офіц. виконання своїх обов'язків і вважаються акредитованими при главі іноз. д-ви або її міністрі закорд. справ з моменту вручення вірчих грамот (для послів та посланників) чи листів від своїх міністрів закорд. справ (для повірених у цих справах). Проте ще до призначення акредитуюча д-ва має, як це передбачено Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 (ст. 4), «переконатися у тому, що держава перебування дала агреман на ту особу, яку вона має намір акредитувати як главу представництва в цій державі». Агреман необхідний лише для глави дип. представництва, решту його членів акредитуюча д-ва призначає на свій розсуд, але за умови необхідної нотифікації країни перебування про прибуття цих осіб у присвоєному їм званні. Щодо призначення військ., військ.-мор. та війск.-повітряних аташе у багатьох країнах існує порядок, який, власне, означає вимогу одержання агремана, оскільки д-ви перебування часто просять, щоб прізвища цих аташе їм повідомлялися завчасно. В Україні постановою Верх. Ради «Про порядок призначення глав представництв України в іноземних державах та при міжнародних організаціях» від 15.VIІ 1994 встановлено такий порядок 12 призначення глав її представництв в іноз. д-вах та при міжнар. організаціях: глави представництв призначаються Указом Президента України за поданням міністра закорд. справ, погодженим з К-том ВР України у закорд. справах і зв'язках із СНД; керівники торг.-екон. місій при дип. представництвах в іноз. д-вах призначаються наказом міністра зовнішньоекон. зв'язків і торгівлі, погодженим з К-том ВР України у закорд. справах і зв'язках із СНД та з міністром закорд. справ; МЗС інформує Комітет ВР у закорд. справах і зв'язках із СНД про кандидатури на посади глав консул, представництв України та глав військ, аташатів при дип. представництвах України в іноз. д-вах. У розширеному розумінні термін «А.» вживається у практиці реєстрації та прикріплення журналістів, які висвітлюють роботу міжнар. або внутрідерж. форумів, установ тощо.


АКРЕЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКРЕЦІЯ - (лат. ассгегіо — приріст, збільшення) — природне збільшення території д-ви шляхом тривалого процесу нагромадження (під впливом течії води) піску у дельті ріки чи внаслідок появи острова вулканіч. походження у межах територіальних вод. Стосовно відкритого моря, то такі острови (вони мають підніматися над рівнем води, тобто не покриватися нею під час припливу) включаються до території д-ви, яка першою нотифікувала про це ін. д-ви, за умови, що останні не висловили істотних заперечень. Надалі щодо таких нових територій діє доктрина т. з. історичних правопідстав. При цьому за Конвенцією ООН по морському праву 1982 острови, які є непридатними для підтримання життя людини чи для самост. госп. діяльності (скелі), не мають своїх ви-ключних (морських) економічних зон і континентального шельфу (ст. 121). Якщо ж явище А. спостерігається у межах тер. вод, воно може впливати на переміщення уперед мор. кордону прибереж, д-ви. Можливе також природне збільшення території однієї д-ви за рахунок іншої внаслідок, напр., зміни русла ріки чи нагромадження грунту новою течією. Проте це потребує врегулювання між суміж. д-вами. З погляду міжнар. права і практики (в т. ч. України) держ. кордон проходить, як правило, на судноплавних річках по середині гол. фарватеру, або тальвегу, а на несудноплавних — по їх середині. У разі зміни тальвегу відбувається відповідна зміна лінії кордону, тоді як при відхиленні в той чи той бік русла несудноплавної річки кордон залишається на середині старого русла, навіть коли воно висохло. Для того щоб кордон ішов по новому руслу, треба заздалегідь передбачити це угодою або укласти таку угоду за фактом природ. змін.


Акселератор

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Акселератор – спеціалізований графічний співпроцесор, орієнтований на виконання графічних операцій.Акт інкорпорування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акт инконпорирования) – дозвіл, засвідчення державного органу на створення корпорації.


Акт комерційний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акт коммерческий) – офіційний дво- чи багатосторонній документ, який складається у разі виникнення суперечностей між договірними сторонами при транспортуванні товарів або при виявленні в пункті призначення нестачі, пошкоджень чи псування вантажу.


АКТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БЕЗВИЇЗНОГО НАГЛЯДУ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БЕЗВИЇЗНОГО НАГЛЯДУ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (англ. act on the results of off-site supervision on financial monitoring issues [ækt ɒn ðə rɪˈzʌlts ɒv ɒf-saɪt ˌsjuːpəˈvɪʒən ɒn faɪˈnænʃəl ˈmɒnɪtərɪŋ ˈɪʃuːz]) - офіційний документ, в якому зафіксовані виявлені працівниками Національного банку порушення банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу вимог, обмежень щодо діяльності банків та факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (щодо використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму), що складається працівниками Національного банку за результатами безвиїзного нагляду (джерело: Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 20.06.2011 № 197АКТ ЯДЕРНОГО ТЕРОРИЗМУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКТ ЯДЕРНОГО ТЕРОРИЗМУ (англ. act of nuclear terrorism [ækt ɒv ˈnjuːklɪə ˈtɛrərɪzəm]) - будь-які навмисні дії особи або групи осіб щодо ядерної установки, ядерного матеріалу, інших джерел іонізуючого випромінювання при їх використанні, зберіганні або транспортуванні та радіоактивних відходів при поводженні з ними, які прямо чи опосередковано можуть створити загрозу для здоров’я та безпеки персоналу, населення та довкілля внаслідок негативного впливу іонізуючого випромінювання або викиду радіоактивних речовин (джерело: Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок


АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ (англ. acts of civil status [ækt əv ˈsɪvl ˈsteɪtəs]) - події та дії, які нерозривно пов’язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб’єктом цивільних прав та обов’язків (народження, походження, громадянство, розірвання шлюбу, усиновлення, зміна імені, інвалідність, смерть тощо)


Актив

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(актив) – частина бухгалтерського балансу (частіше ліва сторона); характеризує склад розміщення та використання коштів.


АКТИВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКТИВИ (англ. assets [ˈæsets]) - кошти, майно, майнові і немайнові права (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50-51. – Ст. 2057); - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні (джерело: Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10.11.2015 № 772-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 1. – Ст. 2); - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому (джерело: Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365); - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому (джерело: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі-
нансової звітності»» від 07.02.2013 № 73, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 19. – Ст. 665); - у фінансовому праві активи розглядаються як сукупність майна, інтелектуальної власності, грошових ресурсів, що належить підприємству, установі, організації, у які вкладено засоби власників та інших осіб. У банківській діяльності активи – це ресурси, контрольовані банком у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Крім того, активи – це будь-який об’єкт, право контролю якого закріплене за банком, який відповідає хоча б одній з таких вимог: 1) дає дохід банківській установі; або 2) може бути обмінений на інший об’єкт, який, у свою чергу, буде давати дохід банківській установі. При веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності до активів відносять: нараховану дебіторську заборгованість за процентним доходом, відстрочену кредиторську заборгованість за витратами і премію за придбаними цінними паперами, але не відносять витрати, збитки та внутрішньобанківські розрахунки. Загальна сума активів – це сума всіх категорій активів, які зазначені вище, мінус сума всіх контрактивних рахунків типу резервів під можливі збитки від кредитної діяльності та дисконт за придбаними цінними паперами. Активи бувають таких видів: грошові та активи банку, депозитарні та дохідні, ліквідні та матеріальні, «мертві» та надлишкові, неліквідні та нематеріальні, оборотні та необоротні, паперові, пенсійні та інші


АКТИВИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКТИВИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ (англ. assets of the joint investment institute [ˈæsets əv ðə ʤɔɪnt ɪnˈvestmənt ˈɪnstɪtjuːt]) - сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


АКТИВИ БАНКІВСЬКІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКТИВИ БАНКІВСЬКІ (англ. banking assets [ˈbaŋkɪŋ ˈæsets]) - ресурси банку та засоби, що класифікуються за напрямками розміщення та використання з метою одержання прибутку. Інколи А. б. визначаються як ресурси, контрольовані банком у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічної вигоди у майбутньому. А. б. відображаються у активі балансу банку та включають: кошти в касі банку, кошти на кореспондентських рахунках, кошти в резервних фондах банку, надані кредити юридичним i фізичним особам, надані міжбанківські кредити, державні облігації, цiннi папери, вкладення у факторингові та лiзинговi операції, дебітори, кошти, вкладені у спільну господарську діяльність та ін. А. б. поділяють на активи, які приносять i не приносять прибуток. До А. б., які не приносять прибутку, належать матеріальні та нематерiальнi активи: кошти в касі, на кореспондентському рахунку, на резервних рахунках, а також основні засоби, матеріали, нематерiальнi активи та вiдверненi кошти прибутку. А. б., що приносять прибуток, поділяють на облiково-позичковi активи та банківські інвестиції. За характером забезпечення розрізняють позички забезпечені та незабезпечені (бланкові). До перших належать облік векселів i позички під заставу товарних запасів, рухомого майна, землі, нерухомості, цінних паперів, гарантії та поручительства тощо. Облік векселів i надання позичок без забезпечення пов’язані з підвищеними ризиками для банку. Банкiвськi iнвестицiї – вкладення коштів банків у нерухоме та рухоме майно, інтелектуальні цiнностi, цінні папери з метою одержання прибутку. Банкiвськi iнвестицiї можуть бути капiтальнi – придбання будинків, споруд, об’єктів нерухомості, основних фондів, нематеріальних активів і фінансові – придбання корпоративних прав, цінних паперів та інших фінансових інструментів. Розрізняють також інвестиції прямі, які передбачають вне-
сення коштів або майна в статутний фонд юридичної особи в обмін на корпоративні права; портфельні інвестиції – придбання цінних паперів та інших фінансових активів


АКТИВИ КЛІЄНТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКТИВИ КЛІЄНТА (англ. client assets [ˈklaɪənt ˈæsets]) - грошові кошти та/або цінні папери, які обліковуються торговцем на рахунку внутрішнього обліку клієнта і повинні бути зараховані на цей рахунок, за мінусом коштів та/або цінних паперів, що повинні бути сплачені та/або списані з цього рахунку (джерело: Порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку та умов провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта» від 06.11.2012 № 1584, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 р. за № 2000/22312


АКТИВИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ ТА СТОСУЮТЬСЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЗУПИНЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО НА ПІДСТАВІ РЕЗОЛЮЦІЙ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКТИВИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ ТА СТОСУЮТЬСЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЗУПИНЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТОГО НА ПІДСТАВІ РЕЗОЛЮЦІЙ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН (англ. assets connected to terrorist financing and related to financial transactions terminated under the decision adopted by United Nations Security Resolutions [ˈæsets kəˈnektɪd tə ˈterərɪst faɪˈnænsɪŋ ənd rɪˈleɪtɪd tə faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz ˈtɜːmɪneɪtɪd ˈʌndə ðə dɪˈsɪʒən əˈdɒptɪd baɪ ˈjʊˈnaɪtɪd ˈneɪʃənz sɪˈkjʊərɪtɪ ˌrezəˈluːʃənz]) - кошти, майно, майнові і немайнові права, що повністю або частково, прямо чи опосередковано належать або перебувають під контролем осіб, що пов›язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та активи, які отримані або походять від таких коштів, майна, майнових і немайнових прав, а також інші активи зазначених осіб (джерело: Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 № 638-IV


АКТИВНІ АНАЛІТИЧНІ РАХУНКИ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКТИВНІ АНАЛІТИЧНІ РАХУНКИ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (англ. active analytical accounts of depositary records [ˈæktɪv ˌænəˈlɪtɪkəl əˈkaʊnts əv dɪˈpɒzɪtərɪ ˈrekɔːdz]) - рахунки депозитарного обліку, які відкриваються Центральним депозитарієм, депозитарною установою згідно з їх внутрішніми документами та відповідно до внутрішніх документів чи стандартів Центрального депозитарію з метою забезпечення депозитарного обліку депозитарних активів, зокрема для відображення їх місцезнаходження (зберігання) та стану випуску цінних паперів


Активні заняття

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Активні заняття – колективні аудиторні заняття зі студентами, засновані на застосуванні елементів ігрового імітаційного моделювання різних життєвих, наукових  і  виробничих  ситуацій  в  області,  що  вивчається,  що  дозволяють учням проектувати способи дій в умовах запропонованих моделей і демонструвати процес систематизації і пред’явлення теоретичних знань за рішенням визначеної практичної проблеми.


Активні знання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Активні знання (тверді знання) – найчастіше вживані професіоналами знання і вміння, обов’язкові для оволодіння даною навчальною дисципліною; в області психології знання і вміння, записані в оперативній пам’яті.АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ (англ. active transactions [ˈaktɪv trænˈzækʃənz]) - операції, спрямовані на розміщення та використання наявних у банку власних та залучених ресурсів з метою одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтриманні необхідного рівня ліквідності. А. о. поділяють на кредитні, облiково-кредитні та інвестиційні. Між ними існує тісний взаємозв’язок. Кредитні операції надзвичайно різноманітні. Їх поділяють на групи за такими категоріями: тип позичальника; засіб забезпечення; строк кредитування; об’єкти кредитування; вид рахунку; вид валюти кредитування; порядок видачі коштів; метод погашення; порядок нарахування i погашення процентів; ступінь ризику та ін. У кредитуванні, крім традиційних кредитів, широкого розвитку набули кредитні лінії, відновлювальні (роловернi) кредити та кредити з плаваючими процентними ставками. Операції, пов’язані з придбанням (обліком) векселів або використанням векселів як застави, відносять до облiково-кредитних А. о. До інвестиційних А. о. належать операції з придбання банками цінних паперів. Розрізняють А. о., які проводяться банком на комісійних засадах i за власний рахунок. Обліковуються А. о. за активом балансу або на активних рахунках позабалансового обліку


Активні операції банку

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(активные операции банка) – операції, за допомогою яких банки розміщують ресурси, що є в їхньому розпорядженні. Поділяються на кредитні операції та банківські інвестиції. Кредитні операції – це видача та погашення різноманітних позичок, які класифікуються за рядом ознак. За характером забезпечення розрізняються позички забезпечені і бланкові (без забезпечення). За строками погашення – позички до запитання, короткострокові (до 1 року), середньострокові (до 5 років) і довгострокові (більше 5 років). Банківські інвестиції це вкладання коштів в цінні папери.


Активні рахунки

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(активные счета) – бухгалтерські рахунки для обліку стану та руху господарських засобів і контролю за їх збереженням.


Активність особистості

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Активність особистості – здатність людини до свідомої трудової і соціальної діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення навколишнього середовища й самої себе на основі засвоєння нею багатств матеріальної і духовної культури. Активність особистості проявляється у творчості, вольових актах, спілкуванні.Активна неприйнятність

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(активное непринятие) – рішення споживача не приймати (відхилити) новий товар.


Активне навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Активне   навчання   –   вид   навчальної   діяльності,   який   допускає практичне застосування навичок, отриманих у процесі навчально-пізнавальної діяльності  у формі ігор і тренінгів, вирішення прикладних завдань реального світу, проведення власних досліджень і створення колективних проектів. Зараз активне навчання здійснюється набагато простіше і ефективніше завдяки поширенню навчальних веб-технологій, сервісів, презентацій і створення відео, блогів і соціальних мереж.АКТИВНИЙ РИНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКТИВНИЙ РИНОК (англ. active market [ˈaktɪv ˈmɑːkɪt]) - (1) Для певних фінансових активів і фінансових зобов’язань – ринок, на якому ціни котирування легко та регулярно доступні (за допомогою біржі, дилера, брокера, міжбанківського ринку, служб інформації про ціни тощо) та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. (2) Для інших активів – ринок, на якому існують такі умови: а) об’єкти, що їх купують і продають у межах ринку, є однорідними; б) як правило, в будь-який час можна зайти зацікавлених продавців і покупців; в) інформація про ціни загальнодоступна


Активний суб’єкт ринку

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(активный субъект рынка) – суб’єкт ринку (фізична чи юридична особа), що веде пошук потенційних покупців товарів разом із забезпеченням сервісного обслуговування споживачів. Усі послуги надаються за певну плату.


Активно-пасивні рахунки

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(активно-пассивные счета) - бухгалтерські рахунки для обліку розрахункових відносин за активними і пасивними операціями, результатом яких можуть бути як дебетові, так і кредитові залишки. Це, зокрема: розрахунки з різними дебіторами й кредиторами; з покупцями й замовниками; внутрівідомчі та внутрігосподарські розрахунки тощо.


АКТУ ДЕРЖАВИ ДОКТРИНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКТУ ДЕРЖАВИ ДОКТРИНА - доктрина заперечення за внутр. судами юрисдикції визначати чинність або законність актів іноз. д-ви та права оспорювати заяви власних урядів з питань діяльності кер. органів ін. держав. 13 Найб. розвитку А. д. д. дістала у США. Класичною там вважається заява про А. д. д. у суд. рішенні у справі Underhill & Hernauder, де підкреслюється, що «кожна суверенна держава зобов'язана поважати незалежність будь-якої іншої держави, а суди однієї країни не можуть виносити рішення стосовно актів уряду іншої, чинних у межах своєї території. Задоволення скарг, викликаних такими актами, необхідно здійснювати доступними засобами, які використовують між собою держави». А. д. д. застосовувалася судами різних держав у випадках експропріації власності їхніх гр-н, що мали місце в іноз. країнах. Відоме рішення у справі Sabbatino, що розглядалася Верх, судом США за позовом амер. гр-нина, який заперечував правомірність націоналізації його власності на Кубі. Питання, пов'язані з А. д. д., найчастіше виникали у зв'язку з актами невизнаного уряду. Сутність доктрини виявляється у таких характеристиках: вона не застосовується до актів д-ви, що порушують міжнар. право; не застосовується доти, доки викон. влада не встановить у конкр. випадку таке порушення; не може бути підставою для участі іноз. уряду в амер. судах як позивача. Однак розгляд под. актів у внутр. судах можливий на підставі ввічливості міжнародної, що асоціюється з друж. відносинами між д-вами. Особливістю А. д. д. у США є також її «конституційний» підтекст, що випливає із суттєвих відносин між гілками управління у системі поділу влади. Компетенція і функції суд. та викон. влади не повинні завдавати шкоди стосункам з ін. членами міжнар. спільноти. Доктрині міжнар. права властива точка зору, що А. д. д. не підкоряється ні суверен, владі, ні будь-якому принципу цього права. Якщо угоду укладено в одній юрисдикції, а форум (суд) перебуває в іншій, то форум діє шляхом припинення чинності або застосування власного закону, який означає позбавлення першої юрисдикції її тер. суверенітету. Він просто відмовляється ухвалити рішення або застосувати свій закон щодо сторін або власності. Відмова однієї країни забезпечити крим. закони іншої є типовим прикладом того, коли суд не зважає на причину дії, що виникає в ін. юрисдикції. Практика держав свідчить, що міжнар. право не вимагає застосування А. д. д. Більшість країн тлумачить рішення з цього питання як недостатні для того, щоб твердо дотримуватися даної норми. Міжнар. арбітражні або суд. рішення не містять положень, які давали б підстави для припущень, що міжнар. право приписує визнання суверен, актів іноз. урядів. Якщо міжнар. право не приписує використання А. д. д., то немає і заборони щодо застосування цієї норми, навіть коли стверджується, що акт д-ви порушує міжнар. право.


Актуалізація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Актуалізація   (реалізація)   –   реалізація   і   практичне   застосування одержаних знань для вирішення конкретних завдань.Актуалізація робочого підручника

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Актуалізація робочого підручника – процес внесення в текст робочого підручника змін, які потребують його принципового перероблення.АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (англ. joint-stock company [ʤɔɪnt-stɒk ˈkʌmpəni]) - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356; Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50, /№ 50-51/. – Ст. 384); - господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій, крім випадків, визначених законом


Акціонерний регістратор

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акционерный регистратор) – список власників акцій, який регіструє компанія або за її дорученням спеціальна організація.


Акціонування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акционирование) – форма приватизації майна державної та приватної форм власності, за якої здійснюється перетворення частини державної чи приватної власності в акціонерну, коли співвласниками даного підприємства можуть бути його окремі працівники, трудовий колектив і держава. Водночас відбувається передача господарських функцій від державних організацій чи установ акціонерним товариствам.


АКЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКЦІЯ (англ. share [ʃɛː]; stock [stɒk]; equity [ˈɛkwɪti]) - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Стор. 1126. – Ст. 268); - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові пра-
ва, передбачені Цивільним кодексом України, Законом «Про акціонерні товариства» та законодавством про інститути спільного інвестування. Емітентом А. є тільки акціонерне товариство. А. існують виключно в бездокументарній формі. А. має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість А. не може бути меншою, ніж одна копійка. Акціонерне товариство розміщує тільки іменні А. У разі існування А. у документарній формі власникові А. видається сертифікат А. У сертифікаті зазначаються вид цінного паперу, найменування акціонерного товариства, серія та номер сертифіката, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і клас А., номінальна вартість, кількість А., що належить власникові сертифіката, ім’я (найменування) власника, підпис керівника емітента, засвідчений печаткою емітента. Акціонерне товариство розміщує А. двох типів – прості та привілейовані. Прості А. надають їх власникам однакові права та право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації тощо. Прості А. не підлягають конвертації у привілейовані А. або інші цінні папери акціонерного товариства. Привілейовані А. надають їх власникам переважні, стосовно власників простих А., права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством. Акціонерне товариство має право розміщувати привілейовані А. різних класів (з різним обсягом прав). Залежно від умов розміщення привілейовані А. певних класів можуть бути конвертовані у прості А. або у привілейовані А. інших класів. Частка привілейованих А. у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25%. Реєстрацію випуску А. здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Обіг А. дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення А. та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску А. А. є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників А. (акцій) визначається Цивільним кодексом України та Законом «Про акціонерні товариства». Акціонер приватного та публічного товариства має переважне право на придбання А. додаткової емісії. Переважним правом акціонера визнається: 1) право акціонера – власника простих А. придбавати у процесі приватного розміщення товариством прості А. пропорційно частці належних йому простих А. у загальній кількості емітованих простих А.; 2) право акціонера – власника привілейованих А. придбавати у процесі приватного розміщення товариством привілейовані А. цього або нового класу, якщо А. такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих А. певного класу в загальній кількості привілейованих А. цього класу


АКЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (англ. corporate investment fund share [ˈkɔːpərɪt ɪnˈvestmənt fʌnd ʃeə]) - цінний папір, емітентом якого є корпоративний інвестиційний фонд та який посвідчує майнові права його власника (учасника корпоративного інвестиційного фонду), включаючи право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного інвестиційного фонду), частини майна корпоративного інвестиційного фонду у разі його ліквідації, право на
управління корпоративним інвестиційним фондом, а також немайнові права, передбачені законодавством про інститути спільного інвестування (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268); - цінний папір, емітентом якого є корпоративний інвестиційний фонд та який посвідчує майнові права його власника (учасника корпоративного фонду), включаючи право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного фонду), частини майна корпоративного фонду у разі його ліквідації, право на управління корпоративним фондом, а також немайнові права, передбачені цим Законом (джерело: Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI


АКЦІЯ НА ПРЕД’ЯВНИКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКЦІЯ НА ПРЕД’ЯВНИКА (англ. bearer shares [ˈbeərə ʃeə]) - відноситься до оборотних інструментів, які надають право власності у юридичній особі тій особі, яка володіє сертифікатом акції на пред’явника (джерело: The FATF Recommendations General Glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/ fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html); - вільнопоширювальні фінансові інструменти, що надають право власності на частку в активах корпорації особі, яка володіє сертифікатом акції на пред’явник


Акцепт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акцепт) – згода на оплату або гарантування оплати грошових і товарних документів у внутрішньому та зовнішньому товарообороті. За своєю формою А. буває негативний (мовчазний) і позитивний (письмовий). Негативний А. застосовується в розрахунках майже всіх підприємств та організацій і означає, що якщо госпорган в зазначений для акцепту строк не подав до банку письмового забезпечення оплати платіжної вимоги, вона вважається акцептованою. Лише для вимог сільрад і кооперативів встановлено інший порядок акцепту: вимоги вважаються акцептованими, коли від платника надійшла письмова згода на оплату. Розрізняють А. вексельний, чековий та документів. Вексельний А. – згода на оплату векселя, що оформляється надписом акцептанта на векселі. Чековий А. означає акцепт банком-платником.


АКЦЕПТ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКЦЕПТ (англ. acceptance [əkˈsɛpt(ə)ns]) - згода платника сплатити грошові або товарні документи або згода однієї із сторін з умовами іншої сторони. Найчастіше А. застосовується при розрахунках за товари, послуги і виконані роботи, відповідно до яких платіж здійснюється з відома платника за розрахунковими документами, виписаними постачальником. Розрізняють наступні види А.: 1) згода платника на оплату розрахункових документів або гарантія оплати товарів і послуг; 2) прийняття платником (трасатом) за перевідним векселем (траттою) зобов’язання сплатити вексель при настанні зазначеного в ньому терміну. Такий А. оформляється у вигляді відповідного напису акцептанта – аваля, на лицьовому боці векселя; 3) згода банку гарантувати оплату суми, вказаної у перевідному векселі; 4) згода однієї сторони на укладення договору відповідно до пропозиції (оферти) іншої сторони; 5) у міжнародному праві – одностороння заява про зв’язаність умовами договору. У практиці банківської діяльності виділяють вексельний А. (згода платника – трасата на оплату перевідного векселя) і банківський А. (згода банку на оплату розрахункових документів або поручительство банку в тому, що документ буде оплачено). При банківському А. часто потрібне попереднє депонування коштів на суму А. Залежно від повноти суми, що акцептується, розрізняють А. повний і частковий. За законодавством більшості країн А. повинен бути повним і беззастережним


АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЯ (англ. acceptance of a bill of exchange [əkˈseptəns əv ə bɪl əv ɪksˈtʃeɪndʒ]) - напис платника на переказному векселі (тратті) про згоду на оплату (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495


АКЦЕПТАНТ ВЕКСЕЛЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКЦЕПТАНТ ВЕКСЕЛЯ (англ. acceptor of bill [əkˈseptər əv bɪl]) - юридична або фізична особа, яка акцептує (підписує) вексель (тратту), беручи на себе зобов’язання здійснити платіж за переказним векселем під час настання строку платежу (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495


АКЦЕПТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АКЦЕПТНЕ ФІНАНСУВАННЯ (англ. acceptance credit [əkˈsɛpt(ə)ns ˈkrɛdɪt]) - форма кредиту, за якої фінансування комерційних операцій, передбачених договором, здійснюється через банки або спеціалізовані фінансові установи шляхом надання постачальнику (продавцеві), експортеру чи покупцеві (виконавцю робіт) або імпортеру раніше обумовленої суми кредиту для авансового фінансування закупівель або продажу товарів. При А. ф. позичальник надає банку чи фінансовій установі в заставу, як гарантію, товарну накладну або інший відповідний товарний документ, що підтверджує факт відправки вантажу, для купівлі якого видано кредит. А. ф. широко використовується в міжнародній торгівлі на основі акцептного кредиту, шляхом акцепту виставленої йому кредитором тратти 


Акцептний кредит

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акцептный кредит) – один з видів кредиту, який надається комерційними банками своїм клієнтам. Кредитна угода оформлюється з використанням переказного векселя, облік якого може бути здійсненим в банку, що його акцептував. В цьому випадку банк стає не тільки гарантом, а й безпосереднім кредитором клієнта, За надання акцептного кредиту банк стягує акцептну комісію в розмірі 0,25 відсотків в місяць.


Акцептоване платіжне доручення

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акцептованное платежное поручение) –доручення, що має акцепт банку, тобто гарантію його оплати. Акцептований екземпляр доручення передається платнику та повертається ним після одержання товару чи послуг від отримувача коштів.


Акцептований вексель

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акцептованный вексель) – вексель, що має акцепт боржника (трасата) на його оплату. Акцепт оформляється написом на векселі (“акцептовано”, “прийнято”, “зобов'язуюсь сплатити”) та підписом трасата. Акцепт може бути як безумовним, так і обмеженим частиною вексельної суми (частковий акцепт).


Акцептований чек

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акцептированный чек) – чек, що має акцепт банку, гарантує нарахування коштів на рахунок одержувача вказаної в ньому суми. Банк приймає чек для акцепту за наявності коштів на рахунку чекодавця, оплачується тільки повністю і не обмінюється на готівку.


Акцизна марка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акцизная марка) – спеціальний знак, що ним маркують товари, на які встановлюють акцизний збір і наявність якого підтверджує сплату акцизного збору, легальність увезення та право реалізації цих виробів не території держави.


Акцизний збір

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(акцизный сбор) – непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, що включаються до їх цін. Сплачують виробники та імпортери підакцизних товарів. Ставки акцизного збору встановлено у відсотках до вартості товарів у відпускних цінах, а для імпортних товарів – до повної вартості з урахуванням митних зборів і мита.


Алієнтація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(алиентация) – 1. Відчуження майна. 2. Дія, пов’язана зі зміною власника акцій, майна, капіталу, тобто передача власності однією особою іншій.


Алгоритм1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Алгоритм1   –  послідовність  дій  або  кроків  (степів),  сукупність  яких становить вміння.Алгоритм2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Алгоритм– чітко задана послідовність кроків, які мають бути виконані для розв’язання завдання.Алгоритм3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Алгоритм3  – формальна процедура, що гарантує здобуття оптимального або коректного розв’язання задачі.Алгоритмізація процесу навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Алгоритмізація процесу навчання – один із напрямів педагогічних досліджень, який акцентує на використанні студентами і викладачами структурованих алгоритмів (лат. algorithmus – сукупність дій для розв’язання задачі) розв’язання завдань.Алгоритмічне навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Алгоритмічне навчання – навчання, побудоване на освоєнні алгоритмів професійних умінь.Алеба

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(алеба) – відмова від акцепту.


Аллонж

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аллонж) – додатковий лист, який прикріпляється до векселя і на якому робиться передатний гарантійний запис, якщо на зворотній стороні векселя він не вміщується. Перший передатний запис на А. виконується впоперек (починається на векселі, а закінчується на А.) На А. також може бути зроблений аваль.


АЛМАЗНА БІРЖА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АЛМАЗНА БІРЖА (англ. diamond bourse [ˈdaɪəmənd bʊəs]) - біржа, що є терміном алмазової промисловості, та означає центр обміну алмазами, що розташовується у великих містах та є безпечним торгівельним середовищем для алмазних дилерів. Біржа є саморегулівною організацією, що визначає стандарти поставки та надає арбітражне забезпечення. Існує 28 алмазних бірж, що є членами Всесвітньої федерації алмазних бірж (ВФАБ). У певному сенсі біржі розробили деякі «універсальні закони торгівлі алмазами». Дісциплінарні дії на одній біржі, що може включати тимчасове припинення членства чи навіть виключення, буде підтверджене на будь-якій алмазовій біржі у світі. Таким чином, члени алмазових бірж надають перевагу торгівлі між собою, оскільки їм комфортніше створювати усні угоди. ВФАБ коментує, що сила цієї правової системи також означає, що біржі можуть змушувати своїх членів, для прикладу, дотримуватись Процесу Кімберлі, утримуватись від змішування природніх і синтетичних алмазів, зобов’язувати виписувати гарантії в накладних тощо. Обговорювальні розпорядження інколи включають мільйони доларів, що є негайним та при цьому не потрібні судові дії. ВФАБ віджмітило, що фактично у кожній країнї, яка торгує алмазами, арбітражні рішення пов’язаних із ВФАБ бірж, що практично автоматично затверджуються судами


АЛМАЗНА МАГІСТРАЛЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АЛМАЗНА МАГІСТРАЛЬ (англ. diamond pipeline [ˈdaɪəmənd ˈpaɪplaɪn]) - цілісний алмазний торговельний ланцюжок з видобутку до рівня роздрібного продажу, де алмази отримує кінцевий споживач


АЛМАЗНИЙ ДІЛЕР (ТОРГІВЕЦЬ АЛМАЗАМИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АЛМАЗНИЙ ДІЛЕР (ТОРГІВЕЦЬ АЛМАЗАМИ) (англ. diamond dealer [ˈdaɪəmənd ˈdiːlə]) - особа, що займається оптовими поставками оброблених чи необроблених алмазів


АЛОНЖ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АЛОНЖ (англ. allonge [əˈlɒnʒ]) - аркуш паперу, що додається до векселя для додаткових індосаментів (передатних записів), якщо на зворотному боці векселя вони не вміщуються. Перший передатний запис на алонжі робиться впоперек з’єднання векселя і додаткового аркуша, тобто таким чином, щоб він починався на векселі й закінчувався на алонжі. На алонжі можна також оформляти аваль


Альпарі

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(альпари) – відповідність біржового курсу валюти, цінних паперів, переказних векселів їхній номінальній вартості (паритету).


АЛЬТЕРНАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АЛЬТЕРНАТ - (франц. alternat — чергування, від лат. alternus — поперемінний) — правило, згідно з яким у примірнику міжнар. договору, що має підписуватися конкр. договірною стороною, підписи уповноважених і сам текст договору, викладений мовою цієї сторони, розміщуються на першому місці. Для підписів першим, більш почесним, вважається місце під 14 текстом договору з лівого боку або ж, якщо підписи ставляться один під одним, місце зверху. Застосування А. підкреслює рівність договірних сторін. Цього правила суворо дотримуються при підписанні двосторонніх договорів, яке відбувається мовами обох договірних сторін. Багатосторонні договори підписуються у порядку (переважно алфавітному), який сторони обирають за згодою.


Альтернатива

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(альтернатива) – наявність вибору між двома чи кількома різними можливостями (варіантами), які можуть заперечувати чи виключати одна одну.


Альтернативні (франц. alternative, від лат. alter – один із двох) школи –

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Альтернативні (франц. alternative, від лат. alter – один із двох) школи – «вільні школи», які виникли наприкінці 60-х років XX ст. у країнах Західної Європи і  США як протиставлення авторитарним рухам. Вони  забезпечують альтернативну за змістом, формами і методами роботи з учнями освіту. Існують як «відкриті школи» (без поділу на традиційні класи), «школи без стін» (орієнтація на широке використання місцевої громади), «магнітні школи» (навчальні центри для поглибленого вивчення конкретної галузі знань) та ін.


АЛЬТЕРНАТИВНІ СИСТЕМИ ГРОШОВИХ ПЕРКАЗІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АЛЬТЕРНАТИВНІ СИСТЕМИ ГРОШОВИХ ПЕРКАЗІВ (англ. alternative remittance systems (ARS) [ɔːlˈtɜːnətɪv rɪˈmɪt.əns ˈsɪstɪmz]) - будь-які системи переказів грошових коштів, що діють поза офіційними банківськими каналами. Сюди відносяться неконтрольовані мережі (наприклад, підпільні банки) та контрольовані системи (системи грошових послуг)


Альтернативна вартість

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(альтернативная стоимость) – теоретичний показник, який показує, на скільки одиниць треба зменшити виробництво одного товару, щоб за рахунок вилучених факторів виробити одиницю іншого альтернативного товару.


АЛЬТЕРНАТИВНА КОЛІЗІЙНА НОРМА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АЛЬТЕРНАТИВНА КОЛІЗІЙНА НОРМА - норма, яка передбачає декілька правил вибору права країни для певних приватно-правових відносин з іноз. елементом. Такі норми містяться у вітчизн. законодавстві та міжнар. договорах з міжнар. приватного права. Напр., у ст. 70 Закону України «Про міжнародне приватне право» А. к. н. сформульована таким чином: «Спадкові відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце проживання, якщо спадкодавцем не обрано у заповіті право держав, громадянином якої він був». Проте заповіт або його скасування не можуть бути визнані недійсними внаслідок недодержання форми, якщо остання задовольняє вимоги закону місця складання акта або вимоги укр. законодавства. Отже, відносини, що виникають у зв'язку з формою заповіту та акта його відміни, будуть дійсними, якщо вони відповідають вимогам законодавства країни пост, місця проживання або законодавства країни місця складання акта або укр. законодавства. Правозастосовні органи, а також сторони можуть використовувати будь-яке із зазначених законодавств. Проте закон встановлює жорстку послідовність їх можливого застосування. Гол. прив'язкою є закон пост, місця проживання заповідача в момент складання акта. І тільки тоді, коли форма правочину не відповідатиме вимогам цього закону, що вело б до недійсності акта, треба застосовувати відповідні закони ін. країн. А. к. н. дістала свою назву через альтернативність саме прив'язки колізійної норми. Враховування вимог законодавства кількох країн може здійснюватися, крім альтернат, коліз. прив'язок, за допомогою також кумуляц. прив'язок та розщеплення прив'язок. Від А. к. н. за способом регулювання слід відрізняти імперативні та диспозитивні колізійні норми.


Альтернативна оцінка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(альтернативная оценка) – заключна стадія прийняття рішень: процес оцінки альтернативних товарів (послуг) і прийняття рішень споживача про надання переваги певному різновиду товарів (послузі), певній марці, фірмі.


Альтернативна ціна

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(альтернативная цена) – робочий час, необхідний для виробництва одиниці одного товару, виражений через робочий час, необхідний для виробництва одиниці іншого товару.


АЛЬТКОІН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АЛЬТКОІН (англ. аltcoin [ˈɔːltkɔɪn]) - будь-яка інша, заснована на математичних принципах децентралізована конвертована віртуальна валюта, відмінна від біткоіна, який став першою валютою такого виду. У даний час прикладами альткоінов є: Ripple (Ріппл), PeerCoin (Піркоін), Lite-coin (Лайткоін), zerocoin (зерокоін), anoncoin (анонкоін) і dogecoin (догкоін)


АЛЬЯНС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АЛЬЯНС - (франц. alliance — союз, об'єднання) — союз між д-вами для досягнення спільних цілей у певний час; об'єднання окр. осіб, політ, партій, громад, орг-цій на основі договірних зобов'язань. Розрізняють А. особистісні, сімейні, групові, партійні, воєнні, політичні, економічні, міжнародно-кооперативні та ін. Найчастіше поняття А. вживається стосовно міждерж. союзів. А. у відносинах між д-вами, як правило, спрямовані на взаємну підтримку сторін у разі агресії ін. держав чи на утвердження взаємних інтересів. Міждержавні А. бувають двосторонніми і багатосторонніми, таємними і відкритими, простими й 15 високоорганізованими, коротко- і довготривалими, а також безпосередньо спрямованими на перемогу у війні чи на відвернення її. За сучас. умов міждержавні А. створюються переважно з метою досягнення необхідного балансу сил і забезпечення національної безпеки тих чи тих держав.


Альянс маркетинговий

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(альянс маркетинговый) – форма стратегічного партнерства з метою створення міцного багатостороннього союзу, в якому кожна сторона сприяє зміцненню сильних сторін учасників альянсу. Можу здійснюватись у таких формах: альянс на базі товарів чи послуг; спільні заходи щодо просування товарів на ринки; матеріально-технічний союз; ціновий альянс.


АЛЮВІАЛЬНА КОПАЛЬНЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АЛЮВІАЛЬНА КОПАЛЬНЯ (англ. alluvial mine [əˈluːviəl maɪn]) - копальня, у якій алмази витягують з родовищ, таких як русло ріки, океанське дно, на відміну від кімберлітичного видобутку з гірських порід. Вони вважаються вторинними родовищами, тобто ці алмази були вимиті з первинних кімберлітичних родовищ. Алювіальні копальні можуть поширюватись на великі географічні райони


Амальгамація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(амальгамация) – злиття двох або декількох банків, які раніше були самостійними, в процесі конкурентної боротьби. Розрізняють два види А.: 1. Поглинання одним великим банком іншого, який при цьому втрачає самостійність 2. Утворення нового банку шляхом злиття банків, які втрачають при цьому самостійність і передають активи новому банку. Новоутворений банк одержує і нову назву, яка часто поєднує назву банків, що злились.


Амортизаційний період

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(амортизационный период) – економічно доцільний термін експлуатації основних фондів, який визначається залежно від їх видів і груп з урахуванням морального зношення, умов експлуатації та інших факторів.


Амортизаційний фонд

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(амортизационный фонд) – цільовий фонд накопичення фінансових коштів, який утворюється за рахунок амортизаційних відрахувань і призначається для відтворення основних фондів (устаткування, машин, будівель тощо), котрі в процесі виробництва піддаються фізичному та моральному зносу, через що втрачають частину споживчої вартості.


Амортизація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(амортизация) – об'єктивний процес поступового перенесення вартості засобів праці (по мірі їх зносу) на вироблені з їх допомогою продукцію або послуги. Шляхом проведення амортизаційних відрахувань, що включаються в витрати на виробництво і послуги, формується амор­тизаційний фонд, який використовується для відтворення основних фондів. Нарахування амортизаційних сум має постійний і безперервний характер, а їх використання на відтворення основних фондів відбувається після закінчення нормативних строків використання фондів. Амортизаційний фонд формується під впливом багатьох факторів: рівня норм амортизації, вартісної оцінки основних фондів, їх складу, структури, галузевої структури народного господарства.


Анімація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Анімація – це процес переміщення об’єктів на екрані.Аналіз

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(анализ) – взаємопов’язані і взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення закономірностей і тенденцій розвитку економічних процесів, що позитивно чи негативно впливають на показники ефективності.


АНАЛІЗ [ОЦІНКИ РИЗИКІВ]

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНАЛІЗ [ОЦІНКИ РИЗИКІВ] (англ. evaluation [ɪˌvæljʊˈeɪʃən]) - відноситься до останнього етапу оцінки ризиків. Він включає результати, що були отримані внаслідок процесу оцінювання для визначення пріоритетних дій для зниження ризику, враховуючи цілі, що були встановлені на початку процесу оцінювання. Ці пріоритети можуть сприяти розробці стратегії пом’якшення ризиків


Аналіз бізнес-портфелю

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(анализ бизнес-портфеля) – метод, за допомогою якого керівництво виявляє і оцінює різноманітні напрямки діяльності, що визначають профіль компанії (фірми).


Аналіз беззбитковості

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(анализ безубыточности) – здійснюється з метою визначення кількості одиниць товару, необхідної для продажу, чи обсягу реалізації послуг, аби окупити всі витрати.


Аналіз господарської діяльності

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(анализ хозяйственной деятельности) – комплексне вивчення результатів практичної роботи підприємств (фірм) за певний період, оцінка ефективності діяльності з метою виявлення резервів та визначення шляхів діяльності й надання необхідної інформації та оперативного керівництва різними ланками діяльності, одержання передбачених бізнес-планом показників. Найважливішими для аналізу господарської діяльності є статті активу балансу – основний капітал і оборотні активи (готівка, матеріально-виробничі запаси, дебіторська заборгованість – короткострокова і довгострокова).


Аналіз діяльності підприємства

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(анализ деятельности предприятия) – проводиться власними економічно-фінансовими структурними підрозділами організацій, підприємств, фірм або з зазначенням консалтингових організацій, аудиторських фірм з метою оцінки фінансового стану, результатів господарської діяльності за певний період (звітний рік, півріччя, квартал). Здійснюється шляхом вивчення даних оперативної статистики за поточний рік чи порівняння з минулим роком з використанням господарсько-фінансових показників для порівняльного аналізу та оцінки кінцевих результатів діяльності підприємства: виробничої, комерційної, торговельної, фінансової тощо. Аналізу підлягають: бухгалтерський баланс, фінансові документи, звіти окремих підрозділів, дані про надходження та використання основних фондів і оборотних коштів, про формування та витрати безготівкових і готівкових сум, відрахування у бюджет, сплату податків, зборів. Виявляються причини негативних показників діяльності або недоліків конкретних структур, комерційно-господарських підрозділів. Оцінюються також можливі наслідки діяльності підприємства в існуючому режимі. На підставі результатів аналізу можуть складатися одно або багатоваріантні прогнози розвитку підприємства (фірми), зміцнення його позицій на ринку.


Аналіз даних

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аналіз даних – дослідження даних у реальній або проектованій системі.Аналіз мікроекономічний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(анализ микроэкономический) – аналіз результатів фінансово-економічної діяльності організацій, фірм, компаній, що належать до основних галузей промисловості, АПК як складових частин усього народногосподарського комплексу – макроекономіки.


Аналіз макроекономічний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(анализ макроэкономический) – аналіз узагальнених економічних показників основних галузей народного господарства, соціальної інфраструктури, що становлять основу економічного розвитку країни, фундамент її матеріально-технічної бази. На основі макроекономічного аналізу будується поточна й перспективна економічна політика держави.


Аналіз рішень

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аналіз рішень – зведення складних проблем до більш простих з керованими компонентами задач. Забезпечує методологію структуризації ситуацій, пов’язаних з прийняттям рішень.АНАЛІЗ РИЗИКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНАЛІЗ РИЗИКУ (англ. risk analysis [rɪsk əˈnæləsɪs]) - систематичне використання органами доходів і зборів наявної у них інформації для визначення обставин та умов виникнення ризиків, їх ідентифікації і оцінки ймовірних наслідків недотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI


Аналіз ринку

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(анализ рынка) – комплекс дій, спрямований на глибоке вивчення всієї багатогранності факторів, умов, ситуацій, які впливають на стан і розвиток ринку, на зміни його обсягів, структури, масштабів. У ході аналізу виявляють обсяги, структуру, широту і якість попиту, пропозиції за певний час та тенденції розвитку ринку, визначають  ступінь збалансованості попиту та пропозиції, встановлюють відхилення між цими найважливішими категоріями ринку.


АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ (англ. financial transactions analysis [faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz əˈnæləsɪs]) - комплекс ризик-орієнтованих заходів, які здійснюються на постійній основі та установлені внутрішніми документами банку з питань здійснення фінансового моніторингу, проведення яких дає змогу з’ясувати суть і мету фінансових операцій, зробити висновок про відповідність/невідповідність фінансових операцій фінансовому стану клієнта та/або змісту його діяльності, регулярність здійснення фінансових операцій та спрямований на виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (джерело: Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 26.06.2015 № 417 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 62. – Ст. 2035); - комплекс заходів, установлених внутрішніми документами небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу щодо фінансових операцій, проведення яких дає змогу виявити ризикові фінансові операції, зробити висновок про відповідність/невідповідність таких фінансових операцій фінансовому стану клієнта та/або змісту його діяльності, та спрямований на виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, виявлення їх регулярності, у тому числі дроблення сум, на які здійснюються фінансові операції з метою уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (джерело: Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів» від 15.09.2016 № 338


Аналітичний бібліографічний опис

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аналітичний бібліографічний опис – опис складової частини видання (глави, статті, реферату, рецензії та т. ін.).Аналітичний облік

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аналитический учет) – детальне відображення в натуральних і грошових показниках господарських операцій, наявність основних фондів та обігових коштів і джерел їх формування на аналітичних (бухгалтерських) розрахунках. Аналітичний облік коштів здійснюється в грошовому виразі, а засобів виробництва – в натуральному і грошовому вираженнях для забезпечення контролю за виробничим процесом та станом розрахунків для збереження майна тощо.


АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ (англ. analogy of the law [əˈnæl.ə.dʒi əv ðə lɔː]) - поширення на відносини, які безпосередньо не врегульовані законом, правових норм, що регулюють подібні відносини


АНАЛОГИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНАЛОГИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН (англ. drugs and psychotropic substances analogs [drʌgz ənd saɪkəʊˈtrɒpɪk ˈsʌbstənsɪz ˈænəlɒgz]) - заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють (джерело: Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15.02.1995 № 60/95-ВР 


АНГАРІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНГАРІЯ - (лат. angaria, від грец.— поштова справа, кінна пошта; від давньо-перс. ангірд — кінний гонець) — право воюючої сторони на реквізицію на своїй території або на території, що опинилася під її контролем, засобів транспорту нейтр. держав у разі крайньої необхідості і за умови повної компенсації. Право А. виникло ще в старод. часи. Спочатку це означало реквізицію землі і мор. транспорту. Потім А. поширилася на будьяку нейтр. власність відповідно до юрисдикції воюючої сторони і з виплатою повної компенсації. Нейтр. судна у відкритому морі А. не підлягають. У США, однак, у суд. рішенні щодо справи Nereida (1818) було заявлено про «повне і недвозначне визнання Сполученими Штатами» того, що «товари ворога, знайдені на судні дружньої країни, є військовим призом, а товари дружньої країни, знайдені на судні ворога, підлягають відшкодуванню». Паризька декларація 1856 підтвердила право А. Воно, однак, не було застосоване, коли 1917 виникло питання про ведення підводної війни. Тепер, як правило, для воюючої сторони немає потреби звертатися до права А. Згідно з конвенц. нормами сучасного міжнар. права, що регламентують режим окупації, окупуюча д-ва має аналогічні А. права стосовно захоплення або реквізиції засобів транспорту, в т. ч. для забезпечення безпеки цив. населення на окуп. території. Однак деякі брит, судові авторитети висловлюють думку, що нейтр. власність на території, яка перебуває під контролем воюючої сторони, підлягає захопленню або реквізиції не інакше, як за правом А.


АНДЕРРАЙТЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНДЕРРАЙТЕР (англ. underwriter [ˌʌndəˈraɪtə]) - торговець цінними паперами (банк, фінансова або інша компанія), який виступає гарантом і бере на себе ризики в процесі андеррайтингу. В контексті ринків капіталу – це дилер, який бере на себе зобов’язання викупити випуск цінних паперів або його частину за заздалегідь визначеною ціною. Наявність такого зобов’язання дає емітенту гарантію того, що цінні папери будуть розміщені за встановленою ціною. За прийняття ризику щодо розміщення цінних паперів серед інвесторів А. одержує від емітента оплату у вигляді комісійних. Вимоги до операцій, що здійснює А., встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку)


АНДЕРРАЙТИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНДЕРРАЙТИНГ (англ. underwriting [ˈʌndəraɪtɪŋ]) - укладення торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/ або здійснення дій чи надання послуг, пов’язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом (джерело: Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292). Андеррайтер може надавати консультації емітенту щодо розміщення цінних паперів цього емітента. Андеррайтер відповідно до договору з емітентом може здійснювати: купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам; гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з подальшим перепродажем; продаж якомога більшої кількості цінних паперів, без зобов’язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані. З метою організації публічного розміщення цінних паперів андеррайтери можуть укладати між собою договір про спільну діяльність (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268); - послуги, які надає андеррайтер щодо відкритого (публічного) розміщення (підписка, продаж) емісії цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента. У разі публічного розміщення цінних паперів андеррайтер може рати на себе зобов’язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі фіксованою ціною на засадах комерційного представництва відповідно до взятих на себе зобов’язань. А. здійснюється на основі типового договору, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем. З метою організації публічного розміщення цінних паперів андеррайтери можуть укладати між собою договір про спільну діяльність (джерело: Банківська енциклопе-
дія / колектив авторів. – ISBN 978-966-346-923-2. – К.: ЦНД НБУ «Знання», 2011. – С. 503); - купівля цінних паперів нових випусків з метою їх продажу. Здійснюється, як правило, групою інвестиційних дилерів – андерайтерів (передплатників)


Андрогогіка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Андрогогіка (педагогіка дорослих) – галузь наукового знання в системі педагогічних наук, яка займається теорією і практикою освіти дорослих протягом усього життя.АНЕКСІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНЕКСІЯ - (лат. аnnехіо — приєднання) -протиправне насильницьке приєднання (захоплення) однією д-вою території ін. д-ви. В минулому мала значне поширення у міжнар. практиці як вияв експансіоніст, політики з боку агрес. держав. Прикладами є А. США території Мексики (1845, 1848, 1853), Великобританією — князівства Ауда (1856) та о-ва Кіпр (1914), Німеччиною — Ельзасу і Лотарингії (1871) та Австрії (1938), Італією-Ефіопії (1936) та Албанії (1939), Японією-Кореї (1910), Іраком — Кувейту (90-ті рр.) тощо. А. є грубим порушенням сучас. міжнар. права і з правової точки зору будь-яке набуття території таким шляхом — недійсне. На неприпустимість зміни держ. кордонів насильн. шляхом, усупереч волі народу, вказується у Статуті ООН (ст. 1—2). Про це йдеться також у Декларації ООН про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав, про захист їх незалежності і суверенітету (1965), Декларації про принципи міжнар. права, 16 що стосуються дружніх відносин і співробітництва між д-вами відповідно до Статуту ООН (1970), Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва у Європі 1975 та ін. А. — один з видів агресії, а тому тягне за собою міжнар.- правову відповідальність. Таку відповідальність було застосовано, зокрема, до нацист, злочинців за вироком Нюрнберзького воєнного трибуналу від 1.Х 1946 (див. Нюрнберзький процес).


АНКЕТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНКЕТА (англ. questionnaire [ˌkwes.tʃəˈneər]) - внутрішній документ в електронному вигляді банку і має містити всю інформацію, отриману банком за результатами ідентифікації, вивчення клієнта уточнених даних щодо ідентифікації та вивчення клієнта, поглибленої перевірки клієнта, а також висновки банку щодо оцінки репутації клієнта та оцінки ризику клієнта із зазначенням дат здійснення таких оцінок (джерело: Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 26.06.2015 № 417 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 62. – Ст. 2035); - внутрішній документ у паперовому або електронному вигляді, формується під час установлення ділових відносин, оформлених у письмовій формі, та/або виникнення підозри та/або здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведення разової фінансової операції на значну суму, і має містити всю інформацію, отриману небанківською фінансовою установою за результатами ідентифікації (спрощеної ідентифікації), вивчення клієнта, у тому числі результати оцінки фінансового стану клієнта, уточнених даних щодо ідентифікації та вивчення клієнта, поглибленої перевірки клієнта, а також висновки щодо оцінки/переоцінки ризику клієнта із зазначенням дат здійснення таких оцінок/переоцінок, у випадках, передбачених цим Положенням (джерело: Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів» від 15.09.2016 № 338 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 80. – Ст. 2671); - інструмент дослідження, що складається з переліку питань і забезпечує відносно швидкий збір інформації про ринок (опитування споживачів тощо), про виконувану роботу (опитування на робочих місцях з метою збору інформації для складання посадової інструкції та ін.). До початку складання будь-якої анкети варто чітко сформулювати мету дослідження


АНКЕТНИЙ СКОРИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНКЕТНИЙ СКОРИНГ (англ. application scoring [aplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈskɔːrɪŋ]) - прогнозування ризику дефолту позичальника на підставі його анкети-заяви на одержання кредиту в банку. А. с. є різновидом кредитного скорингу та використовується переважно в споживчому кредитуванні з метою перевірки кредитоспроможності позичальника, визначення ймовірності його дефолту та мінімізації ризику банку.
Процедура А. с. полягає у класифікації позичальників на основі поданих ними даних на кредитоспроможних і тих, хто може наражати банк на високі ризики. Моделі, побудовані для А. с., називають скоринговими картами. Зазвичай, у більшості банківських скорингових карт значення роз рахункового показника на рівні «1» характеризує позичальника, який має високу ймовірність дефолту, а «0» – кредитоспроможного позичальника. Це дозволяє для кожного позичальника розрахувати ймовірність дефолту та попередньо визначитись із доцільністю надання йому кредиту


АНКЛАВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНКЛАВ - (франц. enclave, від лат. inclavo — замикаю) — у міжнар. праві держ. утворення, частина тер. д-ви, оточена територією іншої або інших держав. До А., зокрема, належать: Республіка Сан-Маріно (оточена тер. Італії), Королівство Лесото (оточене тер. Південно-Африканської Республіки), Ватикан (розташований посеред Італії, у межах її столиці — Рима). А., на тер. якого є мор. берег, називають напіванклавом (напр., Калінінградська область Рос. Федерації, Бруней). Питання відносин А. з двою (д-вами), територією якої (яких) він оточений, розв'язується на основі угод між ними. Режим кордонів А., трансп. сполучення, визначення повітр. території та ін. питання в А. вирішуються відповідно до норм міжнар. права.


Аннуїтети

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аннуитеты) – різновид державної довгострокової позички, за якою кредитор отримує щорічний прибуток (ренту), що встановлюється з урахуванням сплати боргу разом із відсотками. А. поділяються на строкові і довічні. За строковим А. право кредитора обмежується визначеною кількістю років та може передаватися іншим особам. За довічним А. закінчення сплати ренти пов'язане зі смертю власника.


АНОНІМАЙЗЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНОНІМАЙЗЕР (англ. anonymiser [əˈnɒnɪˌmaɪzə(r)]) - інструменти і сервіси, такі як «темні мережі» (darknets) і «міксери» (mixers), призначені для приховування джерела біткоін-операцій і сприяння забезпечення анонімності. Прикладами є: мережа Tor (анонімна мережа), Dark Wallet (сервіс анонімної мережі), Bitcoin Laundry («міксер»)


АНОНІМНІ ДАНІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНОНІМНІ ДАНІ (англ. anonymous data [əˈnɒn.ɪ.məs ˈdeɪtə]) - ті, які не мають жодних ідентифікаторів; псевдоніми – ті, у яких ідентифікатори зашифровано


Анонімне акціонерне товариство

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(анонимное акционерное общество) – акціонерне товариство з акціями на пред’явника.


АНОНІМНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНОНІМНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (англ. anonymous message [əˈnɒnɪməs ˈmesɪʤ]) - повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону (джерело: Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції» від 27.10.2017 № 1024, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 60/31512


Анонімний рахунок

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(анонимный счет) – банківський рахунок, який дає право виконувати будь-які операції на рахунку, розпорядитися коштами його без встановлення банком особистості вимагача. Найбільшого поширення набув номерний рахунок, коли його уповноважена особа ідентифікується за допомогою номера, що вказаний у документі, виданому банком клієнту, про факт укладення договору номерного рахунку.


АНТАРКТИКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНТАРКТИКА - (від грец.— той, що лежить напроти півночі) — пд. полярна область довкола Пд. географічного полюса. Включає континент Антарктиду і Пд. частини Тихого, Індійського та Атлантичного океанів з островами. Підвищений інтерес до А. з'явився на поч. 20 ст. У цей час деякі д-ви заявили свої тер. претензії на А. Проблема зрушила з місця після 2-ї світ, війни. Було проведено широку програму наук, досліджень у межах Міжнар. геофіз. року (1957—58), у якій взяли участь учені з 12 держав. Міжнар. наук, співробітництву сприяло проведення у Вашингтоні за ініціативою США міжнар. конференції (жовтень - грудень .1959) з метою укладення договору про А. її результатом стало підписання 1 .XII 1959 безстрокового Договору про Антарктику, що набув чинності 23.VI 1961. Згідно з ним А. має використовуватися виключно у мирних цілях. Заборонено здійснювати будьякі ядерні вибухи і скидати радіоакт. відходи, проводити в регіоні військ, дії у будь-якій формі. Договір закріпив принцип свободи наукових досліджень, а проблема тер. претензій «заморожувалася» на невизначений час. Для контролю за дотриманням положень договору передбачено систему інспекцій. Кожна держава-учас-ниця може призначити наглядачів, які мають вільний доступ будь-коли і в будь-який район на будь-яку станцію та установку, включаючи мор. і повітр. судна. У договорі передбачено спец, механізм його реалізації — консультат. наради держав-учасниць. У них можуть брати участь і ті д-ви, що приєдналися до договору пізніше та проводять активну н.-д. роботу в А. В межах названих нарад було розроблено Конвенцію про збереження антарктичних тюленів 1972 та Конвенцію про 17 збереження морських живих ресурсів Антарктики 1981. У 1988 прийнято Конвенцію з урегулювання освоєння мінеральних ресурсів А., яка, проте, чинності ще не набула. З огляду на необхідність особливої уваги до охорони навколишнього природ, середовища цього регіону 1991 в Мадриді було підписано Протокол про заборону геологорозвідувальних робіт у А. терміном на 55 років. Мета документа -забезпечити екол. безпеку А., перетворити її на природний заповідник. Україна приєдналася до Договору про А. в 1992, бере участь в міжнар. заходах, що стосуються А., має (з 1996) в Антарктиді наук, станцію «Вернадський».


Антиінноваційні (грец. anti – проти і англ. innovate – запроваджувати нововведення) бар’єри

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Антиінноваційні (грец. anti – проти і англ. innovate – запроваджувати нововведення) бар’єри – зовнішні або внутрішні перешкоди, які заважають здійсненню інноваційної діяльності.Антидемпінгова практика

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(антидемпинговая практика) – порушення монополіями норм конкурентної боротьби шляхом завоювання домінуючого положення на ринку, яке дозволяє обмежити доступ на нього іншим виробникам, диктувати ціни та інші умови комерційної діяльності.


Антидемпінгове мито

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(антидемпинговая политика) – різновид мита, що забезпечує захист внутрішнього ринку від ввозу товарів за демпінговими цінами. Береться з імпортних товарів, що реалізуються за низькими цінами або ввозяться з країн, які субсидують експорт.


Антидемпінгове розслідування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(антидемпинговое расследование) – розслідування, що проводиться урядами країн-імпортерів з метою виявлення субсидування імпортних товарів державою-експортером для поставки їх на зовнішній ринок за демпінговими цінами. За результатами розслідувань застосовуються антидемпінгові та компенсаційно-митні розслідування.


АНТИКВАРІАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНТИКВАРІАТ - (від лат. antiquarius — старовинний) — старовинні предмети, що мають істор., художню, наук, чи ін. культурну цінність. До предметів А. належать: а) істор. цінності, в т. ч. пов'язані з видатними подіями в житті народів, розвитком сусп-ва і д-ви, історією науки, мист-ва і техніки, а також ті, які стосуються життя і діяльності нац. лідерів, мислителів, учених і митців; б) архе-ол. знахідки; в) художні цінності — картини, малюнки та ескізи ручної роботи на будь-якій основі, ориг. твори станкового живопису і скульптури з будь-якого матеріалу, гравюри, естампи, літографії, твори декорат-приклад. мист-ва; г) фрагменти архіт., худож. та археол. пам'яток; д) рідкісні манускрипти та інкунабули, старі книги та ін. публікації, що становлять особливий істор., худож., наук, та культур, інтерес; е) архіви, включаючи фоно- і фотоархіви; є) старовинні меблі, унікальні муз. інструменти; ж) старовинні монети, ордени, медалі, печатки та ін. предмети колекціонування; з) рідкісні колекції та екземпляри фауни і флори, мінералів, а також предметів палеонтол. значення тощо. Предмети А. охороняються у встановленому законом порядку. За порушення правил охорони і використання цих предметів передбачена юрид. відповідальність.


АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА (англ. anti-corruption expertise [ˈænti- kəˈrʌpʃən ˌekspɜːˈtiːz]) - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (джерело: Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII


АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА (англ. anti-corruption policy [ˈænti-kəˈrʌpʃən ˈpɒlɪsi]) - заходи держави, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, щодо розробки і здійснення або проведення ефективної скоординованої політики протидії корупції, яка сприяє участі суспільства і яка відображає принципи правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності й непідкупності, прозорості й відповідальності


Антимонопольний комітет

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(антимонопольный комитет) – державний орган, підпорядкований ВР України. Його основними завданнями є здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, реалізація заходів щодо захисту прав та інтересів підприємців і споживачів від його порушень.


АНТИТЕРОРИСТИЧНА ОПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНТИТЕРОРИСТИЧНА ОПЕРАЦІЯ (англ. anti-terrorist operation [ˈænti- ˈterərɪst ˌɒpəˈreɪʃən]) - комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності (джерело: Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 № 638-ІV


Антреприза

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(антреприза) – ризиковане підприємство, підряд, ризикована підтримка якоїсь підприємницької діяльності.


Антрополого-гуманістичний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Антрополого-гуманістичний (грец. anthropos – людина і logos – слово, вчення; лат. humanus – людський, людяний) принцип у педагогіці – організація навчально-виховного процесу відповідно до законів розвитку дитячого організму і становлення особистості.Ануїтет

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ануїтет – щомісячна грошова сума визначеного кредитором розміру, яка сплачується кредитору в рахунок погашення отриманого від нього кредиту, включає в себе відсотки. У страховій справі ануїтет також означає причину щорічних виплат по страхуванню ренти чи пенсій.


АНУЇТЕТНИЙ ПЛАТІЖ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНУЇТЕТНИЙ ПЛАТІЖ (англ. annuity payment [əˈnjuːɪti ˈpeɪm(ə)nt]) - рівний по сумі щомісячний платіж за кредитом, який включає суму нарахованих відсотків і суму основного боргу. Ануїтетом називають потік платежів однакового розміру, що надходять через рівні проміжки часу. Проміжок часу між двома послідовними платежами при нарахуванні відсотків називають розрахунковим. Графік погашення виплати боргу і відсотків за кредитом, коли виплати встановлюються періодично рівними сумами через рівні проміжки часу, називають ануїтетним. Ануїтетом може називатися не тільки сума періодичного платежу, але й фінансовий інструмент, вид графіка погашення фінансового інструменту та інші похідні поняття. За часом виплати першого ануїтетного платежу розрізняють: ануїтет постнумерандо, коли виплата здійснюється в кінці першого періоду, та ануїтет пренумерандо, коли виплата здійснюється на початку першого періоду. Поряд з А. п. при погашенні кредиту може використовуватися диференційований платіж, який є щомісячним платежем за  кредитом, що зменшується до кінця терміну користування кредитом і складається з виплачуваної постійної частини основного боргу (тіла кредиту) та відсотків на залишок суми кредиту


АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ (англ. license cancellation [ˈlaɪsəns ˌkænsəˈleɪʃən]) - позбавлення ліцензіата Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку права на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (джерело: Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» від 23.07.2013 № 1281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1576/24108


АНУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ - відмова д-ви від договору у випадках, чітко визначених міжнар. правом. А. м. д., як і денонсація, — однобічний акт і не залежить від згоди на припинення дії договору ін. його учасників. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 передбачає такі підстави для А. м. д.: 1) Суттєве порушення двосторон. договору одним з його учасників; істотне порушення багатосторон. договору одним з його учасників, що дає право ін. учасникам за одностайною згодою припинити дію договору взагалі або між ними та порушником. Суттєвим вважається порушення, яке полягає у такій відмові від договору, що або не дозволяється міжнар. правом, або заважає здійсненню об'єкта й цілей договору. Не допускається припинення положень, які забезпечують захист особи і містяться у договорах гуманіт. характеру. 2) Неможливість виконання договору внаслідок безповоротного зникнення або 18 знищення об'єкта домовленостей. При цьому той учасник договору, з чиєї вини виникла така неможливість (через порушення ним договірних зобов'язань), не може посилатися на цю обставину. 3) Докорінна зміна обставин, які були на час укладення договору. За міжнар. правом, така зміна — непередбачувана сторонами під час укладення угоди або є істотною зміною обставин, що може призвести до виконання зобов'язань, які суттєво відрізняються від договірних. На докорінну зміну обставин не можна посилатися при А. м. д., якщо договір установлює кордони або якщо ця зміна є результатом порушення зобов'язань за угодою чи за міжнар. правом того, хто посилається на цю зміну. Закон «Про міжнародні договори України» (1993) передбачає, що її міжнар. договори можуть бути визнані недійсними у разі суттєвого їх порушення ін. учасниками, а також у випадках, передбачених нормами міжнар. права. Закон називає тільки один спосіб скасування договору — денонсацію. Але, зважаючи на пряму відсилку до норм міжнар. права, які передбачають підстави для анулювання договорів, Україна може у відповідних випадках припиняти дію міжнар. договорів шляхом анулювання, навіть тоді, коли в них не передбачена денонсація.


АНШЛЮС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АНШЛЮС - (нім. Anschluß — приєднання) -форма анексії, політика загарбання ін. д-ви. Здійснювалася, зокрема, нім. імперіалізмом стосовно Австрії, особливо після встановлення у Німеччині 1933 фашист, диктатури. Фактично А. відбувся 11 — 12. III 1938, коли гітлерівці за підтримки австр. нацистів окупували цю державу. Наступного дня (13. III 1938) було опубл. т. з. закон «Про возз'єднання Австрії з Німецькою імперією». Незалежність Австрії була відновлена 1945 внаслідок розгрому нацист. Німеччини. 1955 Держ. договором про відновлення незалежної і дем. Австрії А. заборонено.


Апарат управління

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аппарат управления) – окремі органи, структурні підрозділи організацій, установ, підприємств різних форм власності, що виконують функції управління у масштабах держави, регіонів, галузей, організацій, фірм.


АПАРТЕЇД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АПАРТЕЇД - (мовою африкаанс apartheid — роздільне проживання) — політика і практика расової сегрегації і дискримінації щодо окр. народів та етн. груп. Виявляється у відповідних правових та орг. формах. Офіційний А. тривалий час мав місце в Південно-Афр. Республіці (ПАР), починаючи з серед. 20 ст. Система А. тут склалася на межі 40—50-х pp., коли в країні владарювала нац. партія. Населення ПАР було поділене на 4 групи: білих, чорних («банту»), кольорових та азіатів. При цьому повні громадян, права належали тільки білим. 1973 у межах ООН було прийнято Міжнародну конвенцію про припинення злочину апартеїду і покарання за нього. Цей документ став міжнар.-правовою основою боротьби з А. Згідно з Конвенцією А. кваліфікується як злочин проти людства. Осн. виявами політики А. є: позбавлення члена або членів певної расової групи чи груп права на життя і свободу; вбивство членів расової групи чи груп; заподіяння членам расової групи чи груп серйозних тілесних ушкоджень або розумового розладу та 19 посягання на їхню свободу чи гідність, застосування до них тортур чи жорстоких, нелюдських і таких, що принижують гідність, форм поводження та покарання; безпідставний арешт і незаконне утримання у тюрмах членів расової групи чи груп; навмисне створення для расової групи чи груп таких життєвих умов, які розраховані на її чи їх повне або часткове фіз. знищення; будь-які заходи законод. характеру, спрямовані на обмеження осн. прав людини і свобод корінного населення за расовою ознакою, тощо. Контроль за здійсненням Конвенції покладено на Спеціальний комітет ООН проти А. Україна ратифікувала Конвенцію 15. X 1975.


Апеляція

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(апелляция) – офіційне звернення до вищої інстанції з метою оскарження будь-якої постанови (рішення суду) чи з прохання переглянути справу.


Апорт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(апорт) – майно, яке надходить акціонерному товариству у вигляді оплати за акції. Може бути представлений у вигляді товарів, будівель, які оцінюються і прирівнюються до визначеної суми грошового капіталу, внеску.


АПОСТІЛЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АПОСТІЛЬ  - (франц. apostille —  помітка  на  полях,  примітка,
рекомендаційна  приписка,  постскриптум) —  спец, штамп,  який,  відповідно
до Гаазької конвенції 1961, ставиться на офіц. документах, що надходять від
держав —  учасниць  Конвенції.  А.  звільняє  ці  документи  від  необхідності
дип.  чи  коне,  легалізації.  Він  засвідчує  справжність  підпису  особи  під
документом і справжність печатки або штампа, якими скріплено відповідний
документ (ст. 5 Конвенції). Офіц.  документами,  за Конвенцією,  є,  зокрема:
документи,  які  надходять  з  нотаріату,  адм.  і  суд.  органів;  свідоцтва  про
реєстрацію  актів  громадян,  стану;  документи, що  надходять  від  органу  або
посад,  особи,  які  підлягають  юрисдикції  д-ви  і  підпис  на  яких  може  бути
засвідчений  шляхом  А.  без  поперед,  засвідчення  підпису  нотаріусом.
Конвенція  не  поширюється  на  документи,  які  видаються  дип.  або  коне,
агентам,  а  також на  адм. документи, що  безпосередньо  стосуються  комерц.
або митної операції (ст. 1). Кожна держава — учасниця Конвенції призначає
органи,  яким  надаються  повноваження  на  проставлення  А.  Вона  сповіщає
про  це МЗС Нідерландів  у  момент  передачі  на  зберігання  своєї  ратифікац.
грамоти (ст. 6). А. повинен відповідати зразку, що додається до Конвенції,  і
може бути складений офіц. мовою органу, який видає його.


Арбітр

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(арбитр) – 1. Службова особа, яка розв’язує майнові спори (претензії) між суб’єктами підприємницької діяльності, установами, організаціями. 2. Суддя – член арбітражного суду. 3. Посередник, визначений (обраний) договірними сторонами для розв’язання майнових спорів (претензій). 4. Суддя на спортивних змаганнях.


Арбітраж

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(арбитраж) – спосіб вирішення спірних питань, що виникають між юридичними особами в процесі їх господарської діяльності через арбітрів. Останні вибираються самими юридичними особами, або призначаються згідно з законом.


АРБІТРАЖ МІЖНАРОДНИЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АРБІТРАЖ МІЖНАРОДНИЙ - спосіб мирного вирішення міжнар. спорів через обрання за заг. згодою сторонами у спорі третьої сторони {арбітра), яка, керуючись правом, розглядає справу і виносить рішення, що є обов'язковим. Сторонами А. м. є головні суб'єкти міжнар. права: держави та міжнар. організації. Арбітражна процедура може бути передбачена для застосування як спосіб вирішення спорів факультативно або обов'язково. Факультат. арбітраж передбачений міжнар. дво- або багатосторонніми договорами і застосовується за згодою усіх сторін. Обов'язковий арбітраж визначається як єдино можливий спосіб вирішення спорів і застосовується на вимогу однієї із сторін. Для того, щоб практично організувати арбітраж, розгляд спору, сторони укладають між собою спец, угоду — компроміс. Це різновид міжнар. договору, де зазначається: на основі якої угоди або 20 домовленості справа передається арбітрам; предмет спору, а також узгоджені і неузгоджені питання; порядок формування арбітражного суду, прізвища арбітрів (сторони можуть включити й ін. умови, в т. ч. норми права і принципи, якими має керуватися арбітр, правила процедури); яким способом приймається рішення; скільки часу має тривати розгляд справи; мова діловодства і рішення; яким чином розподіляються між сторонами витрати на процес тощо. Як правило, арбітраж, компроміс укладається письмово у формі міжнар. договору, на який поширюються норми права міжнар. договорів. Осн. принципи А. м. як загальновизнані норми, що визначають порядок організації, компетенцію, а також процедуру арбітражу, містяться у міжнар. документах заг. характеру. Це, насамперед, Гаазькі конвенції про мирне вирішення міжнар. спорів 1899 і 1907. Комісія міжнар. права ООН розробила, а Ген. Асамблея ООН запропонувала д-вам за взірець «Модель правил арбітражного процесу» (1958). Діють і міжнар. регіон, угоди про арбітраж: Міжамериканський договір про мирне врегулювання, т. з. Пакт Боготи 1948, Європейська конвенція для мирного вирішення спорів 1957, Стокгольмська конвенція про примирення та арбітраж у рамках ОБСЄ 1992.


Арбітражні угоди

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(арбитражные соглашения) – 1. Укладені на біржових торгах торгівельні двосторонні угоди, спрямовані на досягнення прибутків за рахунок різниці в цінах на біржах, завдяки різниці в цінах у різні строки поставки товарів. 2. Обмінні операції з різними акціями з метою отримання прибутку за рахунок різниці в цінах.


Арбітражна комісія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(арбитражная комиссия) – створена біржовим комітетом правнича комісія, що розв’язує майнові спори між юридичними особами  (сторонами), які уклали на біржі чи ярмарках угоди.


АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ (англ. arbitrage manager [ˈɑːbɪtrɪʤ ˈmænɪʤə]) - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України (джерело: Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII


Арбітражний суд

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(арбитражный суд) – державний, офіційний, третейський суд, створений для розв’язання майнових спорів між юридичними особами різних форм власності.


Аргумент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аргумент) – 1. Підстава, доказ, які обґрунтовують, підтверджують що-небудь. 2. У підприємницькій діяльності: елемент рекламного звернення, що сприяє формуванню позитивного ставлення до окремих товарів чи послуг.


АРЕШТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АРЕШТ (англ. seize [siːz], detention [dɪˈtɛnʃən]) - заборона переказу, перетворення, розпорядження чи переміщення майна, на основі рішення, ініційованого компетентним органом влади чи судом відповідно до механізму замороження. Проте, на відміну від дій з замороження, арешт відбувається за допомогою механізму, що дозволяє компетентним органам чи суду взяти на себе контроль за відповідним майном. Арештоване майно залишається власністю фізичної чи юридичної особи, що має частку у такому майні на момент арешту, в той час як компетентний орган чи суд мають право на володіння, адміністрування чи управління арештованим майном (джерело: The FATF Recommendations General Glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/ fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html); - арешт грошових коштів в очікуванні подальших дій (джерело: The FATF Laundering the proceeds of VAT Carousel Fraud Report (February 23, 2007), footnote 19. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/laundering theproceedsofvatcarouselfraudreport.html); - тримання засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести місяців (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III


АРЕШТ АБО ВИЇМКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АРЕШТ АБО ВИЇМКА (англ. freezing or seizure [ˈfriː.zɪŋ ɔː(r) ˈsiː.ʒər]) - тимчасова заборона передачі, перетворення, відчуження або пересування майна, або тимчасовий вступ у володіння таким майном, або тимчасове здійснення контролю над ним за постановою суду або іншого компетентного органу


Арешт майна

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(арест имущества) – накладання заборони на право розпоряджатися майном з метою його збереження до визначення подальшої долі цього майна.


АРЕШТ МАЙНА 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АРЕШТ МАЙНА (англ. arrest of property [əˈrest əv ˈprɒpətɪ]) - тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI


Арешт на вклад

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(арест на вклад) – призупинення банком операцій з видачі грошей з рахунку вкладника. Накладається тільки за постановою суду, а також у передбачених законом випадках розгляду справ про конфіскацію майна. Знімається за рішенням тих самих органів, які його накладали.


АРЕШТОВАНЕ МАЙНО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АРЕШТОВАНЕ МАЙНО (англ. arrested property [əˈrestɪd prɒpətɪ]) - рухоме або нерухоме майно боржника (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження»), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації (джерело: Порядок реалізації арештованого майна: затверджено наказом Міністерства юстиції України  «Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна» від 29.09.2016 № 2831/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 р. за № 1301/29431


АРКТИКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АРКТИКА - (від грец. - північний) — регіон земної кулі з умовним центром — Північним полюсом. До нього входять води Пн. Льодовитого ок. і його морів, ділянки суші Європи, Азії та Америки. В геогр. і юрид. науці досі не існує загальноприйнятого визначення А. Дискусійним залишається питання про пд. кордон А., хоча переважає точка зору, що ним є пн. полярне коло (66*33'). Правовий статус А. формувався протягом тривалого часу. Цей процес продовжується. Тепер правовий статус А. базується на нормах міжнар. права і нац. законодавства аркт. держав (Данії, Ісландії, Канади, Норвегії, Росії, США, Фінляндії, Швеції). На відміну від Антарктики, не існує міжнар.-правового акта, який би визначав правовий статус аркт. регіону в цілому. Канада і Росія, що володіють найб. аркт. територіями, дотримуються секторальної системи захисту своїх інтересів у цьому регіоні. її ініціатором виступив 1907 канад. сенатор П. Пуар'є. 1925 Канада закріпила цю ініціативу законом, за яким її суверенітет поширився на землі та острови, розташовані у межах сектора, вершиною якого є Пн. полюс, а сторонами — меридіани 60° і 14Г. В акті не йшлося про претензії Канади на мор. простори у межах названого сектора. Однак деякі канад. політики та юристи почали тлумачити положення даного закону розширювально, тобто поширювати їх на мор. територію, що викликало протидію США та ін. держав. На захист своїх інтересів Канада 1970 прийняла закон про запобігання забрудненню аркт. вод. Дія закону поширюється на мор. води завширшки 100 миль у межах канад. сектора А. Прийняття закону не усунуло розбіжностей між Канадою і США щодо статусу канад. аркт. вод. Президія ЦВК СРСР 15.IV 1926 прийняла постанову, згідно з якою територією Рад. Союзу оголошувалися як уже відкриті, так і ті, що І можуть бути відкритими згодом, 21 землі та острови, розташовані у Пн. Льодовитому ок. до Пн. полюса в межах між меридіанами 32°04'35"с. д. і 168°49'30"з. д. Виняток і становили о-ви норв. архіпелагу Свальбард (Шпіцберген), розташовані між 32° і 35° с. д. Ці кордони утворили аркт. сектор у складі земель і І островів, включаючи тер. води. США не визнають секторальної системи поділу А Цієї ж точки зору дотримуються фактично Норвегія і Данія. Вони вважають, що за межами тер. вод у А. має діяти принцип свободи відкритого моря. Певний компроміс між цими двома підходами містить ст. 234 Конвенції ООН по морському праву 1982, яка надає прибереж, д-вам право приймати закони і правила про запобігання забрудненню мор. середовища та його збереження у покритих льодами районах завширшки не більш як 200 миль. Останнім часом дедалі ширшої підтримки набуває погляд на А. як на особливий регіон, що потребує заг. міжнар.-правового захисту. Це знайшло, зокрема, свій вияв у прийнятті Конвенції щодо збереження білих ведмедів 1973. В 1990 ств. неурядову організацію -Міжнародний арктичний науковий комітет, метою якого є об'єднання зусиль світ, громадськості у вирішенні комплексу наукових проблем регіону. 1996 ств. представницьку регіон, міжнар. організацію — Арктичну раду, учасниками якої можуть стати й неаркт. д-ви.


Артикул

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(артикул) – узагальнений показник, що характеризує основні функціональні та якісні показники товару: шифр, тип, об’єм, призначення.


Архів1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Архів1 – організація або її структурний підрозділ, що здійснює прийом і зберігання документів з метою використання ретроспективної інформації.Архів2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Архів2 – файл, що містить в собі інформацію з одного або декількох, іноді стислих (без втрат), інших файлів. Архів є результатом роботи програми- архіватора.Архіватор

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Архіватор – це програма, що здійснює упакування одного і більш файлів в архів або серію архівів, для зручності перенесення або збереження, а також розпаковування архівів. Більшість архіваторів використовують стисненнябез втрат   для   зменшення   розміру   архіву.   Найпростіші   архіватори   просто послідовно поєднують вміст файлів в архів. Стиснення даних, як правило, відбувається значно повільніше, ніж зворотна операція. Характеристики архіваторів: 1) за ступенем стиснення; 2) за швидкістю стиснення. Характеристики архіваторів зворотньо залежні величини. Тобто, чим більша швидкість стиснення, тим менша ступінь стиснення, і навпаки. Знаходження для будь-якого вхідного файлу програми найменш можливого розміру є алгоритмічно нерозв’язною задачею, тому “ідеальний” архіватор неможливий.


АРХІВИ ДИПЛОМАТИЧНІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АРХІВИ ДИПЛОМАТИЧНІ - сукупність документів і матеріалів, які утворюються у процесі діяльності відомства закорд. справ країни та її представництв за кордоном або тільки стосуються цієї діяльності, але походять з ін. джерел. А. д. є частиною держ. архівів. Підпорядковуються відповідним інституціям д-ви. Остання регламентує доступ до дип. документів і умови праці з ними. У міжнар. праві статус цих документів визначається Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 та Віденською конвенцією про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів та державних боргів 1983 (див. у ст. Правонаступництво). Зокрема, Конвенція 1961 встановлює, що архіви і документи дип. представництв є недоторканними у будь-який час і незалежно від їх місцезнаходження (ст. 24). Крім того, вона передбачає, що в разі розірвання дип. відносин між державами-контрагентами і відкликання представництва д-ва перебування навіть під час збройного конфлікту має поважати та охороняти приміщення представництва разом з його майном і архівами. В такій же ситуації акредитуюча держава може доручити охорону приміщень її представництва разом з його майном і архівами третій д-ві, яка є прийнятною для д-ви перебування. Заг. принципу оприлюднення архів, документів немає, але в окр. країнах встановлено термін відкриття зовнішньополіт. документів — після, скажімо, 20, 25, 30 або 50 років їх зберігання у держ. сховищі.


Архівна копія фонограми

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Архівна копія фонограми – запис на відповідному носії комплексу звукозапису, що має статус оригіналу та призначений для довготривалого зберігання в архіві.Архітектура

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Архітектура – концепція, що визначає модель, структуру, виконувані функції і взаємозв’язок компонентів складного об’єкта. Архітектура мережі визначає її основні елементи, характер і топологію взаємодії цих елементів. Архітектура інформаційної системи характеризує її загальну логічну організацію, програмно-апаратне забезпечення, описує методи кодування і визначає інтерфейс взаємодії користувача з системою.Архітектура інформаційного комплексу

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Архітектура   інформаційного   комплексу   –   умовно   структурована модель, яка визначає функції і взаємозв’язок віртуальної (портал) і реальної (соціально-економічна система) частин комплексу. Має наступні блоки: сервер – портал (вкл.сервіси),  галузь (вкл. виробництво, інфраструктуру, споживачів), економіка і соціум в цілому.Асигновка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ассигновка) – документ, на підставі якого проводиться одержання і видача кредитів, позичок позичальникам – юридичним або фізичним особам.


Асигнування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ассигнование) – 1. Виділити певну суму грошей для цільового призначення. 2. Переносно-спонсорувати, надавати грошову підтримку.


Асинхронні консультації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Асинхронні консультації – консультації студентів, що проводяться професорсько-викладацьким  складом  за  допомогою  телекомунікаційних каналів зв’язку в асинхронному (off-line, відкладеному за часом) режимі.Асинхронне навчання2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Асинхронне   навчання2    –   МООС   ідеальний  приклад   асинхронного онлайн-навчання, коли всю відповідальність за проходження курсу бере на себе користувач, а викладач у більшості випадків залишається за кадром. Ще приклади асинхронного навчання – подкасти. Курси в онлайн-університеті iTunes U – типовий і популярний приклад асинхронних освітніх сервісів.
Асинхронне навчання1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Асинхронне навчання1 – це навчання, в якому контакт між викладачем і учнями здійснюється із затримкою в часі. Прикладами є електронна пошта, дискусійний онлайн-форум, блоги, подкасти тощо.Асорті

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ассорти) – набір однорідних предметів різних сортів.


Асортимент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ассортимент) – склад, набір різних видів товарів, призначених для продажу. Застосовується здебільшого для товарів народного вжитку. Виробничо-технічна продукція і надання послуг визначається терміном “номенклатура”.


Асоціація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ассоциация) – добровільне об’єднання фізичних або юридичних осіб для досягнення спільної мети на засадах взаємовигідної співпраці при збереженні самостійності, правової та майнової незалежності її членів. У господарській практиці в асоціації об’єднуються виробничі, торговельні чи інші підприємницькі структури.


АСОЦІАЦІЯ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АСОЦІАЦІЯ (англ. association [-əˌsəʊsɪˈeɪʃən]) - організації, існування яких базується на членстві, учасники яких (фізичні та юридичні особи), або їхні обрані представники, є вищим керівним органом. Асоціації створюються для вирішення суспільних завдань чи для обслуговування спільних інтересів всіх учасників. Асоціація може бути юридичною особою, а може не бути, що часто визначається при реєстрації. Зареєстровані асоціації користуються тими ж перевагами, що й юридичні особи (джерело: The FATF study «The misuse of corporate vehicles, including trust and company service providers» (October 13, 2006), Anex VI. Corporate Vehicles. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/themisuseofcorpo ratevehiclesincludingtrustandcompanyserviceproviders.html); - договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності
підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV


АСОЦІЙОВАНІ НПО (НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АСОЦІЙОВАНІ НПО (НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ) (англ. associate NPOs [əˈsəʊʃɪɪt ɛn-piː-əʊz]) - закордонні відділи міжнародних НПО та НПО, з якими було організоване партнерство


АСОЦІЙОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АСОЦІЙОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ) (англ. associate enterprises (economic organizations) [əˈsəʊʃɪɪt ˈentəpraɪzɪz (ˌiːkəˈnɒmɪk ˌɔːgənaɪˈzeɪʃənz)]) - група суб’єктів господарювання - юридичних осіб, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному капіталі та/або управлінні. Залежність між асоційованими підприємствами може бути простою і вирішальною (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV


АСОЦІЙОВАНА КОМПАНІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АСОЦІЙОВАНА КОМПАНІЯ (англ. associate company [əˈsəʊʃɪɪt ˈkʌmpənɪ]) - юридична особа, в якій інша юридична особа володіє прямо та/або опосередковано 20 або більше відсотками статутного капіталу та/або голосів (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ 


АСОЦІЙОВАНА ОСОБА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АСОЦІЙОВАНА ОСОБА (англ. associate [əˈsəʊʃɪɪt]) - чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30; Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV


Аспірант

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аспірант – особа, що має вищу професійну освіту і продовжує своє подальше навчання в аспірантурі з метою підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.Атака

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(атака) – в економіці – активна цінова політика фірм, компаній, спрямована на здобуття пріоритетних позицій на товарних або регіональних ринках.


Атака тисячників

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Атака тисячників – швидке створення зловмисниками 1000 тем у групі на форумі, які витісняють основні теми форуму, після чого автоматично видаляються.АТАШЕ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АТАШЕ - (франц. attaché — прикріплений, прив'язаний) — дипломатпочатківець, мол. дип. ранг або найнижча дип. посада (за винятком військового А., який, навпаки, є одним із старших дип. агентів). Усі категорії А. (військові, спеціальні, прес-аташе та ін.) є членами дипломатичного корпусу у країні перебування, тому мають загальновизнаний міжнар.-правовий статус, однакові дипломатичні привілеї та імунітети. К. К. Сандровський. АТЕИ (р. і м. н. невід.— 339 до н. е.) - скіф, цар. Прожив довге життя. У 40-х pp. 4 ст. до н. е., узурпувавши владу, А. зумів об'єднати майже всю країну. За А. Скіфія займала територію Пн. Причорномор'я від Азовського м. до Дунаю (Південь сучас. України). За повідомленням Страбона, А. панував над більшістю північнопричорномор. племен. Центр дви А. знаходився на Нижньому Дніпрі, де ще в кін. 5 ст. до н. е. виникло велике укріплене поселення — Кам'янське городище. Влада А. була великою. У проведенні внутр. політики він нічим не був зв'язаний. Першим зі скіф, царів карбував власну монету. Самостійною була й зовн. політика правителя. Загинув А. у битві скіфів з військом ма-кед. царя Філіппа II. Дослідники вважають, що за А. виникла перша скіф. д-ва. Незважаючи на смерть А., Скіф, царство збереглося, хоч розміри його значно змешилися. Скіфія залишалася усе ще сильною в екон. і військ, відношеннях. Як свідчать писемні та археол. джерела, д-ва, створена А., існувала з 4 до 3 ст. до н. е.


Атестація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аттестация) – 1. Визначення рівня професійної кваліфікації кадрів, оцінка їхніх ділових якостей, здібностей, професіоналізму. 2. Визначення технічних характеристик, споживчих якостей товарів народного споживання та продукції виробничого призначення.


Атестація вищого навчального закладу

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Атестація вищого навчального закладу – встановлення відповідності змісту, рівня і якості підготовки випускників вищого навчального закладу вимогам державних освітніх стандартів вищої професійної освіти за напрямами підготовки (спеціальностями).Атестація кадрів

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аттестация кадров) – процедура перевірки та оцінки можливостей фізичної особи виконувати роботи з відповідних спеціалізацій.


Атестація продукції

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аттестация продукции) – система організаційних, науково-технічних та економічних заходів, спрямованих на всебічну оцінку технічного рівня і якості продукції. Застосовується як адміністративний захід в умовах відсутності ринкового механізму контролю.


Атестація2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Атестація – визначення рівня знань учня, кваліфікації працівника, якості продукції, робочих місць та ін.Атомістична економіка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(атомистическая экономика) – економіка, що характеризується високим ступенем конкуренції, яка створюється великою кількістю дрібних незалежних виробництв в усіх галузях. Вони пристосовують випуск своєї продукції до ринкової ціни, яка утримується на відносно сталому рівні.


АУДІЄНЦІЯ ДИПЛОМАТИЧНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДІЄНЦІЯ ДИПЛОМАТИЧНА - прийом главою д-ви чи уряду або міністром закорд. справ країни перебування іноз. дип. представника на його прохання з метою передачі усного чи письм. повідомлення, у зв'язку з врученням вірчих грамот і відкличних грамот тощо. Залежно від обставин А. д. проводиться в урочистій або, навпаки, в конфіденц. обстановці, без суто протокольних формальностей.


Аудіо

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудіо – звукові навчальні засоби. Інтерактивні технології дистанційного навчання включають такі навчальні засоби: телефон, аудіоконференцію, короткохвильове радіо. Пасивні (односторонні) звукові навчальні засоби включають аудіокасети і радіо.Аудіографічна конференція

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудіографічна    конференція –    поєднує    технології    для    голосової комунікації з передачею малюнків, графічних зображень тощо. Аудіографічні зовнішні пристрої забезпечують візуальний компонент і включають електронну дошку, відеотехнологію фотознімків і персональний комп’ютер.Аудіозапис

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудіозапис (аудіоролик, аудіофайл, аудіо) – завершений звуковий епізод, окремий звуковий твір, створений за допомогою мікрофона: музика, мова, сигнали від музичних інструментів та інші звуки, які оброблені та перетворені звуковою картою.


Аудіоконференція

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудіоконференція – електронна конференція, в якій учасники, що перебувають у різних місцях, використовують телефони або спеціальне устаткування для аудіоконференций, з метою спілкування в реальному часі. Кількість учасників може бути від трьох до ста та більше.Аудіоконференція2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудіоконференція – технологія, яка використовує систему громадського телефонного  зв’язку  для  з’єднання  людей  у  двох  або  більше  місцях.  Для великих  груп  людей  використовуються  додаткові  пристрої  для  зменшення шуму та інтерференції.Аудіокурс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудіокурс – навчальний курс на аудіоносієві, призначений для мовного чи   іншого   тренінгу   за   допомогою   магнітофона   або   іншого   пристрою відтворення звуку.Аудіолекції

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудіолекції – навчальна лекція на аудіоносієві, прослуховування якої супроводжується одночасним вивченням текстових і графічних матеріалів.Аудит

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аудит) – аналіз (ревізія) господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації, установи, що проводиться спеціалізованими незалежними службами з метою оцінки їх фінансового стану, встановлення правильності ведення бухгалтерського обліку, виявлення недоліків, резервів господарювання, а також розробки рекомендацій і пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності.


АУДИТ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТ (англ. audit [ˈɔː.dɪt]) - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144; Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII


АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (англ. financial reporting audit [faɪˈnænʃəl rɪˈpɔːtɪŋ ˈɔːdɪt]) - аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам (джерело: Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII


Аудитор

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аудитор) – особа, що перевіряє стан фінансово-господарської діяльності акціонерних компаній, комерційних банків та інших суб'єктів ринкової економіки на основі угоди, що укладається з нею. А. купує спеціальний дозвіл (повноваження) у державних установ, що стежать за діяльністю – відповідних акціонерних товариств, банків тощо. Головне завдання А. – давати інформацію про фінансовий стан суб'єктів ринковою економіки, що контролюються, яка у визначеному законом порядку друкується в річному звіті про діяльність даного акціонерного товариства разом з його офіційним балансом, прибутками і витратами. А. можуть також надавати послуги стороннім організаціям та особам.


АУДИТОР 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТОР (англ. auditor [ˈɔːdɪtə]) - фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід та включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (джерело: Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII


Аудиторія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудиторія – кількість студентів, які беруть активну участь у програмі.Аудиторія сайту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудиторія сайту – загальна назва відвідувачів сайту, групи. Обсяг аудиторії є характеристикою успіху Інтернет-проекту.Аудиторні заняття

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудиторні заняття – заняття з учнями, що проводяться педагогічним працівником безпосередньо  або  опосередковано  через телекомунікації  або в записі.Аудиторські організації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аудиторские организации) – фірми, що виконують контрольні, консультативні та інші функції на основі угод з різними юридичними та фізичними особами.


АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ (англ. audit services [ˈɔːdɪt ˈsɜːvɪsɪz]) - аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються відповідно до міжнародних стандартів аудиту (джерело: Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII


Аудиторські служби, фірми

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аудиторские службы, фирмы) – спеціальні підрозділи великих фірм, спеціалізовані установи, контори, фірми, що виконують консультативні, облікові, аналітичні, контрольні та інші функції за дорученням органів державної влади, здебільшого – на підставі угод з юридичними або фізичними особами.


АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. audit activity [ˈɔːdɪt ækˈtɪvɪtɪ]) - діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне і методичне забезпечення аудиту та надання інших аудиторських послуг (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144); - незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг (джерело: Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII


АУДИТОРСЬКА МЕРЕЖА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТОРСЬКА МЕРЕЖА (МЕРЕЖА) (англ. audit network (network) [ˈɔːdɪt ˈnetwɜːk]) - структура для забезпечення співробітництва, до якої входять аудиторські фірми та/або аудитори, діяльність якої спрямована на отримання прибутку або розподіл витрат, або яка має спільну власність, перебуває під спільним контролем або управлінням, має спільні політику та процедури з контролю якості, спільну ділову стратегію, надає послуги під однаковим знаком для товарів та послуг або має спільні професійні ресурси (джерело: Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII


АУДИТОРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТОРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ (англ. audit organization [ˈɔːdɪt ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən]) - господарська організація, створена відповідно до вимог закону (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV


АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ (англ. Audit Chamber of Ukraine [ˈɔːdɪt ˈʧeɪmbə əv juːˈkreɪn]) - самоврядний орган, що здійснює сертифікацію суб’єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде облік аудиторських організацій та аудиторів (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV


АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА (АУДИТ) (англ. audit [ˈɔːdɪt]) - комплекс експертно-аналітичних, оціночних, перевірочних та інших форм заходів, спрямованих на забезпечення діяльності банку/банківської групи, пов’язаної з ухваленням їх відповідними органами управлінських рішень та виконанням функцій відповідно до нормативно-правових, розпорядчих, інших актів і внутрішніх документів, з метою проведення незалежної оцінки процесів корпоративного управління, управління ризиками і контролю в банку/банківській групі та надання рекомендацій щодо вдосконалення системи внутрішнього контролю та мінімізації виявлених ризиків (джерело: Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 10.05.2016 № 311


АУДИТОРСЬКА ФІРМА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТОРСЬКА ФІРМА (англ. audit firm [ˈɔːdɪt fɜːm]) - юридична особа, яка провадить виключно аудиторську діяльність та/або надає неаудиторські послуги на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом та міжнародними стандартами аудиту (джерело: Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII


Аудиторський звіт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аудиторский отчет) – висновок аудитора про стан бухгалтерської роботи підприємства та його фінансове становище, що публікується у встановленому порядку в річному звіті про діяльність даної компанії разом з її офіційним балансом і розрахунком прибутків та збитків.


АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (англ. audit report [ˈɔːdɪt rɪˈpɔːt]) - документ, підготовлений суб’єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог цього Закону (джерело: Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII


АУДИТОРСЬКИЙ КОМІТЕТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТОРСЬКИЙ КОМІТЕТ (англ. audit committee [ˈɔːdɪt kəˈmɪtɪ]) - комітет, що створюється радою банку зі складу її членів, з яких хоча б одна особа має практичний досвід у сфері аудиту, фінансової звітності та бухгалтерського обліку, для забезпечення контролю за впровадженням адекватної системи внутрішнього контролю, формуванням політик внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, проведенням зовнішнього аудиту (джерело: Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 10.05.2016 № 311


Аукціон

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аукцион) – спосіб публічного продажу товарів в попередньо обумовлений час і в певному місці. Торг ведеться на конкурсній основі і у відповідності з аукціонними правилами, що регламентують доставку товарів на А., продаж їх, оформлення придбаних товарів. Аукціонний торг із підвищенням цін може здійснюватись у гласний або негласний спосіб. А. можуть бути і примусовими, які організують судові органи або органи влади з метою продажу майна неплатоспроможних боржників, продажу безхазяйного майна.


АУКЦІОН (ПУБЛІЧНІ ТОРГИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУКЦІОН (ПУБЛІЧНІ ТОРГИ) (англ. auction (public bidding) [ˈɔːkʃən (ˈpʌblɪk ˈbɪdɪŋ)]) - публічний спосіб продажу активів з метою отримання максимальної виручки від продажу активів у визначений час і в установленому місці (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


Аукціон подвійний

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аукцион двойной) – організаційна форма ведення аукціону, коли конкурують між собою і продавці, і покупці відповідно до змін кон’юнктури, пропорцій попиту і пропозицій, або коли кількість продавців збігається з кількістю покупців.


АУТЕНТИФІКАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУТЕНТИФІКАЦІЯ (англ. authentication [ɔːˈθen.tɪ.keɪt]) - підтвердження того факту, що певна особа має певну ідентичність та/або має право здійснювати певні види діяльності


Аутентифікація1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аутентифікація1  – встановлення автентичності інформації виключно на основі внутрішньої структури самої інформації, незалежно від її джерела.Аутентифікація2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аутентифікація2 – процедура встановлення відповідності параметрів, що характеризують користувача, процес або дані, заданим критеріям. Аутентифікація, як правило, застосовується програмами, даними для перевірки права доступу користувача до тих чи інших ресурсів.Аутрейд

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ауттрейд) – незавершена торговельна угода, яка не відбулась через суб’єктивні причини – відсутність згоди сторін або одної сторони з невідомих причин, технічних помилок.


Аутсайдери

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аутсайдеры) – 1. Підприємства, які не входять до монопольних об’єднань своєї галузі діяльності і ведуть з ними конкурентну боротьбу. 2. Біржові ділки – непрофесіонали, які мають право бути присутніми на торгах бірж, але з обмеженими правами.


АУТСОРСЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУТСОРСЕР (англ. outsourcer [ˌaʊtˈsɔːsə]) - юридична особа, обрана банком для виконання його функцій на умовах аутсорсингу (джерело: Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 № 64 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 55. – Ст. 1936); - організація будь-якої форми власності, на виконання якій банк передає функцію щодо перевірки наявності та стану майна, діяльність якої відповідає вимогам законодавства України та вимогам, визначеним банком з урахуванням цього Положення (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 № 351


АУТСОРСИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУТСОРСИНГ (англ. outsourcing [ˌaʊtˈsɔːsɪŋ]) - передавання на договірній основі іншим особам функцій банку на регулярній (неодноразовій) основі з метою оптимізації витрат і процесів у банку (джерело: Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 № 64 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 55. – Ст. 1936); - передавання на договірній основі функції банку щодо перевірок наявності та стану майна на виконання організації будь-якої форми власності за умови, що: у договорі визначено періодичність, порядок та умови виконання аутсорсером таких перевірок, порядок здійснення банком контролю за належним виконанням аутсорсером цієї функції; банк затвердив та дотримується внутрішньобанківських процедур щодо передавання аутсорсеру цієї функції, а також щодо контролю за належним виконанням аутсорсером таких перевірок; банк забезпечив контроль за належною реалізацією аутсорсером таких перевірок на постійній основі (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 № 351 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 61. – Ст. 2101); - виконання певних функцій і робіт, які традиційно вважаються «внутрішніми» і виконуються штатними працівниками, шляхом залучення зовнішніх незалежних сторін на договірній основі. Використовується у сферах обслуговування, інформатизації, консалтингу тощо з метою оптимізації процесів у банку та зменшення витрат. Останнім часом А. використовується в багатьох країнах світу в інформаційному та консалтинговому обслуговуванні банків, у процесі організації готівкового грошового обігу шляхом передавання функцій з інкасації, транспортування, оброблення банкнот і монет комерційним організаціям


Афіліація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аффилиация) – приєднання невеликих підприємств до великої материнської компанії на правах філії, відділення.


АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ (англ. affiliated persons [əˈfɪlɪeɪtɪd ˈpɜːsnz]) - юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи; члени сім’ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); фізична особа та члени її сім’ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім’ї здійснюють контроль над юридичною особою (джерело: Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № № 514-VI


АФІЛІЙОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АФІЛІЙОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА (англ. affiliated enterprises [əˈfɪlɪeɪtɪd ˈentəpraɪzɪz]) - підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, або суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб’єкта господарювання (джерело: Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII


АФІЛІЙОВАНА ОСОБА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АФІЛІЙОВАНА ОСОБА (англ. affiliated person [əˈfɪlɪeɪtɪd ˈpɜːsn]) - юридична особа, в статутному (складеному) капіталі якої фінансова установа має істотну участь або яка має істотну участь у статутному (складеному) капіталі фінансової установи (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ


АФІЛІЙОВАНА ОСОБА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЧИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АФІЛІЙОВАНА ОСОБА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЧИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ (англ. affiliated person of an investment fund or an investment company [əˈfɪlɪeɪtɪd ˈpɜːsn əv ən ɪnˈvestmənt fʌnd ə ən ɪnˈvestmənt ˈkʌmpənɪ]) - інвестиційний керуючий, засновники, а також учасники, кожен з яких володіє не менш як 25 відсотками інвестиційних сертифікатів (джерело: Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: затверджено Указом Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.1994 № 55/94


АФІЛІЙОВАНА ОСОБА БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АФІЛІЙОВАНА ОСОБА БАНКУ (англ. affiliated bank person [əˈfɪlɪeɪtɪd bæŋk ˈpɜːsn]) - будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ


Афілірована компанія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аффилированная компания) – дочірня компанія, яка є у підпорядкуванні материнської компанії.Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  39  (Далі)
  Все