Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все

Ц

ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС(англ. integral property complex [ˈɪntɪgrəl ˈprɒpəti ˈkɒmplɛks])- об’єкт, сукупність активів якого забезпечує проведення окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку Укра-їни «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 No 351 // Офіційний вісник України. – 2016. – No 61. – Ст. 2101).


ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ(англ. target bonds [ˈtɑːgɪt bɒndz])- облігації, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг відповідно до вимог, встановлених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), а також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів, облігацій (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 No 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – No 31. – Ст. 268).


ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ПОЗИК УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ПОЗИК УКРАЇНИ(англ. target home government bonds [ˈtɑːgɪt həʊm ˈgʌvnmənt bɒndz])- облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу.Основним реквізитом цільових облігацій внутрішніх державних позик України є зазначення передбаченого законом про Державний бюджет України на відповідний рік напряму вико-ристання залучених від розміщення таких облігацій коштів.Кошти, залучені до Державного бюджету України від розміщення цільових облігацій вну-трішніх державних позик України, використовуються виключно для фінансування держав-них або регіональних програм і проектів на умовах їх повернення в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування здійснюється відповідно до кредитних договорів, що укладаються між державою в особі Міністерства фінансів України та отримувачем коштів. Умови кредитних договорів повинні відповідати умовам розміщення цільових облігацій внутрішніх державних позик України з обов’язковим установленням дати обслуговування та погашення кредиту за п’ять днів до дати обслуговування та погашення цільових облігацій внутрішніх державних позик України (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 No 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – No 31. – Ст. 268)


ЦІЛЬОВІ ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛЬОВІ ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ(англ. targeted financial sanctions [ˈtɑːgɪtɪd faɪˈnænʃəl ˈsæŋkʃənz])- цей термін означає як заморожування активів, так й заборону для запобігання використання коштів чи інших активів, в прямий чи опосередкований спосіб, на користь санкціонованих осіб та підприємств


Цільове фінансування (целевое финансирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
виділення фінансових ресурсів цільовим призначенням для досягнення певної мети, вирішення проблеми, реалізації певної програми.

Цільовий маркетинг (целевой маркетинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма маркетингової діяльності, у процесі якої продавець товару розмежує сегменти ринку і для кожного з них розробляє певну тактику, засоби маркетингу.

Ціна (цена)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
грошовий вираз вартості товару. Величина Ц. прямо пропорційна вартості товару та обернено пропорційна вартості золота. Ціни в конкретних угодах можуть значно відхилятися від офіційно опублікованих довідкових або прейскурантних, що пояснюється застосуванням системи різних знижок з цін, коли довідкова ціна з багатьох товарів зберігається як вихідна база.

Ціна державна (цена государственная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціна, встановлена державою на: 1. Продукцію, товари та послуги, виробництво яких зосереджено в основному на підприємствах, які займають монопольне становище на ринку. 2. На ресурси, які мають визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін. 3. На соціально значущі товари та послуги. При створенні ринкових структур економіки сфера державного регулювання цін буде звужуватися.

Ціна довідкова (цена справочная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різновид оптових цін у внутрішній і міжнародній торгівлі. Ц.д. за суттю є номінальною і виступає для продавця та покупця як початковий пункт у визначенні ціни, що фіксується в угоді, контракті. Викорис¬товується при купівлі-продажу невеликих і середніх партій товару.

Ціна договірна (цена договорная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціна на товари, встановлена за домовленістю сторін

Ціна закупівельна (цена закупочная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціни, за якими сільськогосподарські підприємства продають державі вироблену ними сільськогосподарську продукцію. Структура Ц.з. близька до структури оптових цін підприємства і включає в себе витрати на виробництво продукції та нормативний прибуток.

Ціна контракту (цена контракта)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціна, що фіксується в угоді (контракті) про купівлю-продаж товару, в тому числі при зовнішньоторговельних операціях. Контрактні ціни є цінами реальних угод, тому вони дають найвірогіднішу інформацію про ціни. У зв'язку з цим вони, як правило, є комерційною таємницею. Може бути: твердою; з подальшою фіксацією; із зміною протягом дії контракту.

Ціна ліцензії (цена лицензии)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
узагальнюючий показник корисної технології або технологічних знань, які одержує споживач за ліцензією. В основі Ц.л. лежить сума додаткового доходу (прибутку), що може бути одержаний замовником за період використання предмета ліцензії у виробництві. Ц.л. утворюється із щорічних відрахувань від прибутку покупця за час дії угоди. В міжнародній практиці такі відрахування називаються роялті.

Ціна оптова (цена оптовая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціна, за якою здійснюються розрахунки між підприємствами за реалізовану продукцію. Розрізняють два види Ц.о.

Ціна роздрібна (цена розничная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціна, за якою товари продаються населенню, а також підприємствам і організаціям по купівлі товарів через роздрібну торгову мережу і підприємства громадського харчування. Ц.р. складається з оптової ціни промисловості (сума витрат на виробництво і прибутку виробника, витрат і прибутку збутової мережі і податку з обороту), а також торгової накидки на користь роздрібної торгівлі.

Ціна “ноу-хау” (цена “ноу-хау”)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
узагальнюючий показник корисності “ноу-хау”. За своєю природою та формами оплати аналогічна ціні ліцензії. Формується за рахунок перерахування продавцеві частини додаткового прибутку, одержуваного покупцем внаслідок використання “ноу-хау” на виробництві.

Цінні папери (ценные бумаги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
грошові і товарні документи, володіння якими дає можливість здійснити виражені в них майнові права. До основних Ц.п. належать: акції, облігації, векселі, заставні папери, що випускаються іпотечними банками під заставу земельних ділянок, боргів, нерухомого майна. Як втілення фіктивного капіталу Ц.п. не мають самостійної вартості. Регулярно мають прибуток власники акцій і облігацій.

ЦІННІ ПАПЕРИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІННІ ПАПЕРИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ(англ. securities of the joint investment institution [sɪˈkjʊərɪtiz ɒv ðə ʤɔɪnt ɪnˈvɛstmənt ˌɪnstɪˈtjuːʃən])- акції корпоративного фонду та інвестиційні сертифікати пайового фонду


ЦІННИЙ ПАПІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІННИЙ ПАПІР(англ. security paper [sɪˈkjʊərɪti ˈpeɪpə])- документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цін-ним папером іншим особам


Цінові знижки (ценовые скидки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спосіб виторговування ціни з урахуванням становища на ринку і умов контракту. До найпоширеніших Ц.з. належать: 1. Бонусні знижки. Надаються крупним оптовим покупцям і постійним клієнтам, не за кожну окрему угоду, а за обумовлений обсяг обороту протягом року. Досягають 7-8 відсотків вартості обороту. 2. Тимчасові знижки. Використовуються здебільшого в торгівлі продукцією масового попиту, яка має сезонний характер. 3. Дилерські знижки. Надаються оптовим та роздрібним торговцям, агентам, посередникам. Величина дилерських знижок залежить від різновиду товарів та обсягу посередницьких послуг і досягає 30 відсотків. 4. Закриті знижки. Надаються на продукцію, що обертається у замкнутих економічних одиницях, наприклад, у внутрішній торгівлі міжнародних замкнутих угрупувань; на товари, що постачаються за спеціальними міжурядовими угодами. 5. Кількісні знижки. Розмір їх змінюється залежно від величини або серійності замовлення. За окремими контрактами знижки становлять до 15 відсотків. 6. Знижки “сконто”. Надаються за оплату готівкою або за довгострокове здійснення платежів за контрактом. Можуть становити 3-5 відсотків вартості угоди. 7. Спеціальні знижки. Надаються покупцям, з якими у фірми склалися особливі відносини, у тому числі довгострокові зв'язки.

Цінова дискримінація (ценовая дискриминация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
продаж одночасно різним покупцям за різними цінами, коли різниця у цінах не виправдана різними витратами виробництва цього товару і видатками на реалізацію.

Цінова еластичність (ценовая эластичность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
реагування ціни і її зміна залежно від співвідношення попиту, пропозиції та стану кон’юнктури ринку.

Цінова конкуренція (ценовая конкуренция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
один з видів конкуренції, пов’язаний з використанням цін як засобу досягнення кращих умов збуту, проникнення і завоювання ринку.

ЦІНОВА СТАБІЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІНОВА СТАБІЛЬНІСТЬ(англ. price stability [praɪs stəˈbɪlɪti])- збереження купівельної спроможності національної валюти шляхом підтримання у серед-ньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірю-ються індексом споживчих цін (джерело: Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 No 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – No 29. – Ст. 238)


Ціноутворення (ценообразование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
процес утворення цін на товари і послуги на підставі існуючих методів і способів, єдиних для всіх товарів і послуг.

Цейтнот (цейтнот)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
нестача часу для здійснення чогось (ділових справ, операцій) або загроза провалу справи через брак часу.

Центр сертифікації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Центр   сертифікації   -   організація,   яка   займається   сертифікацією (підтвердженням належності до заявника) відкритого ключа.


Центр дистанційного навчання (центр ДО), Центр дистанційної освіти

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Центр  дистанційного  навчання  (центр  ДО),  Центр  дистанційної освіти – окремий підрозділ, представництво або філія установи системи ДО, що здійснює  адміністративну,  навчально-методичну,  інформаційну  та  технічну підтримку освітнього процесу.


Централізація (централизация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зосередження управління, Керівництва, нагромадження чогось в єдиному центрі.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА(англ. centralised virtual currency [ˈsɛntrəlaɪzd ˈvɜːtjʊəl ˈkʌrənsi])- віртуальна валюта, що має єдиний адміністративний орган (адміністратора) – тобто, тре-тю сторону, що контролює систему. Адміністратор емітує валюту; встановлює правила її використання; веде централізований реєстр платежів та має право вилучати валюту з обі-гу


Централізована економіка (централизованная экономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економіка, що управляється централізовано державними організаціями на основі директивних планів і програм прямого підпорядкування нижчих органів вищим. Базується на державній власності на засоби виробництва.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ(англ. Central Depositary [ˈsɛntrəl dɪˈpɒzɪtəri])- юридична особа, що функціонує у формі акціонерного товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, установлених цим За-коном. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію.Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитар-ного обліку цінних паперів.Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної цим Законом.В Україні може існувати лише один Центральний депозитарій (джерело: Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 No 5178-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – No 39. – Ст. 517).


ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРАГЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРАГЕНТ(англ. central counterparty [ˈsɛntrəl counterparty])- юридична особа, яка провадить клірингову діяльність, набуває взаємні права та обов’язки сторін правочинів щодо цінних паперів, зобов’язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 No 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – No 31. – Ст. 268).


ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОДАТКОВУ І МИТНУ ПОЛІТИКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОДАТКОВУ І МИТНУ ПОЛІТИКУ(англ. central executive body, which ensures the formation and implementation of state tax and customs policy [ˈsɛntrəl ɪgˈzɛkjʊtɪv ˈbɒdi, wɪʧ ɪnˈʃʊəz ðə fɔːˈmeɪʃən ænd ˌɪmplɪmɛnˈteɪʃən ɒv steɪt tæks ænd ˈkʌstəmz ˈpɒlɪsi])- центральний орган виконавчої влади, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики, забезпечення фор-мування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загаль-нообов’язкове державне соціальне страхування, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 No 4495-VI


Центри дистанційної освіти

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Центри  дистанційної  освіти  –  згідно  з  Концепцією  розвитку дистанційної освіти в Україні поділяються на: регіональні та базові, які створюються на базі вищих навчальних закладів і локальні, які створюються на базі вищих, професійно-технічних або середніх навчальних закладів, які мають доступ до телекомунікаційних мереж, сучасну комп’ютерну базу та підготовлений кадровий склад.ЦЕРЕМОНІАЛ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЦЕРЕМОНІАЛ - (лат. caerimonialis - обрядовий, культовий, від caerimonia — святість, шанування, культ) — встановлений порядок проведення церемоній для того чи ін. випадку. Виділяють дипломатичний церемоніал та морський Ц. Останній — це вироблені практикою правила і прийоми віддання кораблями (суднами) відповідних почестей: прибереж, д-вам при перебуванні на рейді та ін.; главам держав та ін. високим посад, особам своєї та іноз. д-ви при прибутті їх на корабель (судно) та в деяких ін. випадках. Військ.-морський Ц. може супроводжуватися салютом, виконанням держ. гімнів, вишикуванням екіпажу, підняттям (приспущенням) прапора тощо. В Україні дотримання правил Ц. під час проведення офіційних заходів регламентується Положенням про Державний протокол і Церемоніал України, затв. Президентом України 22.VIII 2002.


ЦЕСІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЦЕСІЯ - (лат. — уступка, передача, від — йти, поступатися, підкорятися) — 1) У рим. праві — уступка речі або права ін. особі. Юридично існували два види Ц.: урочиста Ц., що здійснювалася в присутності представників влади, та більш вільна Ц., що була дозволом ін. особі користуватися певною річчю або певним правом. 2) У цив. праві — уступка кредитором своїх прав на вимогу за зобов'язанням ін. особі. 3) Передача території однієї д-ви іншій за домовленістю між ними. Сучасне міжнар. право допускає таку передачу до тієї межі, доки воно не порушує права націй на самовизначення. Ц. передбачає відповідну компенсацію, яка може відбуватися у різних формах. Крім цього, Ц. вимагає укладення між відповід. д-вами міжнар. договору. Оскільки в багатьох конституціях, у т. ч. в Конституції України, закріплено принцип цілісності й недоторканності держ. території, нині Ц. застосовується рідко. Згода на обов'язковість міжнар. договорів про набуття чи уступки території зазвичай відбувається за процедурою, встановленою для внесення змін до конституції. Ц. необхідно відрізняти від передачі (обмиту) невеликих ділянок території в процесі уточнення лінії держ. кордону, договір про який ратифікується у відповід. порядку.


ЦЕСІЯ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕСІЯ(англ. cession [ˈseshən])- поступка вимоги або передавання вимоги в зобов’язанні іншій особі (джерело: Поло-ження про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 No 508, зареєстровано в Мініс-терстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за No 174/7495 // Офіційний вісник України. – 2003. – No 10. – Ст. 444);- уступка кредитором (цедент) на платній основі свого права вимагати грошові кошти чи інші цінності, на користь третьої особи (цесіонарій), до якої за договором про відступлення права вимоги (договір цесії) переходить визначений таким договором обсяг прав вимагати від дебітора виконання ним свого боргового зобов’язання перед цесіонарієм, яке виникло в нього перед первісним кредитором (цедентом)


ЦИВІЛЬНИЙ ВІДПОВІДАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦИВІЛЬНИЙ ВІДПОВІДАЧ(англ. civilian defendant [səˈvɪljən dɪˈfɛndənt])- у кримінальному провадженні може бути фізична або юридична особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями (бездіяльністю) підо-зрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та до якої пред’явлено цивільний позов у порядку, встановленому цим Кодексом (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 No 4651-V


ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗИВАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗИВАЧ(англ. civil plaintiff [ˈsɪvl ˈpleɪntɪf])- у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред’явила цивільний позов (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 No 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – No 9-10. – Ст. 88).


Цивільний позов (гражданский иск)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вимога потерпілого від злочину відшкодувати матеріальні збитки, заподіяні внаслідок вчинення злочину, яка розглядається разом з кримінальною справою.

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ(англ. civil liability [ˈsɪvl ˌlaɪ.əˈbɪl.ɪ.ti])- невигідні майнові наслідки, встановлені законом або договором на випадок невиконан-ня абсолютного обов’язку або невиконання чи неналежного виконання боржником свого зобов’язання


Цикл життєвий автоматизованої системи

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цикл        життєвий        автоматизованої        системи –        сукупність взаємопов’язаних процесів створення та зміни стану АС від формування початкових вимог до неї до закінчення експлуатації та утилізації.Цикл підготовки

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цикл    підготовки -    сукупність    складових    змісту    освітньої    або професійної підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками приналежності їх змісту до спільного освітнього або професійного напряму (див. Вибіркові та Нормативні навчальні дисципліни).Цикл життєвий (цикл жизненный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
період часу від зародження (ідеї, програми, нового товару) до впровадження в життя, період життя і поступове старіння.

Цинізм (цинизм)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
нігілістичне ставлення до надбань людства, загальноприйнятих правил, культури, науки, моралі.

Цитата

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цитата – точна дослівна вирізка з будь-якого тексту, висловлювання, закінчена за змістом та з обов’язковим посиланням на джерело або автора.Цитатний блог

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цитатний  блог  –  блог,  основним  контентом  якого  є  цитати  з  інших блогів.Цифрові гроші

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цифрові гроші – електронний аналог готівки.Цифрові гроші (цифровые деньги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
новітні платіжні засоби, які представлені і обертаються в електронному вигляді, обіг котрих гарантується анонімністю сторін, що беруть участь у розрахунках.

ЦИФРОВА ВАЛЮТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦИФРОВА ВАЛЮТА(англ. digital currency [ˈdɪʤɪtl ˈkʌrənsi])- може означати цифрове вираження або віртуальної валюти (нефіатної) або е-грошей (фіатної валюти) і тому часто використовується в якості синоніма до «віртуальна валюта»


Цифрове громадянство

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цифрове  громадянство  –  використання інформаційних  технологій  на основі правових та етичних норм.Цифрове громадянство2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цифрове громадянство – термін означає можливість приймати участь в онлайн-співтоваристві. Ми всі – громадяни глобального Інтернет- співтовариства, яке вже давно перестало бути групою ентузіастів, а перетворилося на повноцінне глобальне суспільство.Цифрове навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Цифрове навчання – електронне або змішане навчання.
Сторінка:  1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все