Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Далі)
  Все

Ф

ФІАТНІ ВАЛЮТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІАТНІ ВАЛЮТИ(англ. fiat currencies [ˈfaɪæt ˈkʌrənsiz])- більшість сучасних паперових грошей, які не мають власної внутрішньої цінності та використовуються виключно як засіб платежу


ФІАТНІ ГРОШІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІАТНІ ГРОШІ(англ. fiat money [ˈfaɪæt ˈmʌni])- гроші, законні платіжні засоби, номінальна вартість яких встановлюється, забезпечується та гарантується державою на основі свого авторитету та влади. Ф. г. не мають самостійної внутрішньої вартості, співставної зі встановленим державою і зазначеним на банкноті чи монеті номіналом. Ф. г. не мають гарантій обміну у фіксованій пропорції на золото або інші дорогоцінні метали. Їх обіг здійснюється на основі розпорядження, яке спирається на заде-кларований авторитет державної влади


Фіди (Atom)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фіди (Atom) - протокол дозволяє обмінюватися контентом; на основі XML. Один із основних способів об’єднання контенту різних платформ публікацій, таких як блоги та веб-сайти, передаючи сгенерирований зміст по фідам  передплатникам.  (Зауважимо,  що  найбільш  поширеним  протоколом фідов є RSS - підручник RSS)Фізична особа (физическое лицо)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
громадянин, що бере участь в економічній діяльності як повноправний суб’єкт цієї діяльності. Фізична особа діє від свого імені, їм не потрібна реєстрація фірми, підприємства, як це потрібно юридичним особам.

Фізична структура сайту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фізична структура сайту - схема розташування фізичних файлів по піддерікторіям папки, в якій розміщений сайт.ФІЗИЧНЕ ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІЗИЧНЕ ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ(англ. physical cross-border transportation [ˈfɪzɪkəl krɒs-ˈbɔːdə ˌtrænspɔːˈteɪʃən ])- будь-яке фізичне ввезення чи вивезення готівки або ОІП з однієї країни до іншої. У цей термін включаються наступні способи переміщення: (1) фізичне переміщення фізичною особою, у багажі або у транспортному засобі такої особи; (2) транспортування валюти або ОІП через контейнерні вантажі; (3) поштова розсилка валюти або ОІП фізичною чи юридичною особою


Фіксація (фиксация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Запис, реєстрація, зосередження уваги на чомусь. 2. Закріплення чогось, встановлення йому певного, визначеного місця.

Фіксовані платежі (фиксированные платежи)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
платежі до державного бюджету, що їх встановлюють для підприємств з більш сприятливими природними й транспортними умовами виробництва, що дає змогу їм одержувати диференційний чистий прибуток.

ФІКТИВНІ КОМПАНІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНІ КОМПАНІЇ(англ. shell companies [ʃɛl ˈkʌmpənɪz])- компанія або корпорація є об’єктом з обмеженою відповідальністю, яка не має фізичної присутності у своїй юрисдикції, не має працівників та не здійснює комерційної діяльності. Вона зазвичай формується в юрисдикції податкового притулку або секретності, і його основ-ною або єдиною метою є ізолювати реального фактичного власника від податків, розкриття інформації або того й іншого. Фіктивні компанії також називаються міжнародними комерційними компаніями, особистими інвестиційними компаніями, підставними компаніями або компаніями «поштової скриньки»


ФІКТИВНА КОМПАНІЯ (КОМПАНІЯ-ОБОЛОНКА)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНА КОМПАНІЯ (КОМПАНІЯ-ОБОЛОНКА)(англ. shell company [ʃɛl ˈkʌmpəni])- компанія, яка є зареєстрованою, але не має значних активів та не здійснює жодної діяльності ;- компанія, що не має значних активів та операцій, або юридична особа, що не здійснює жодної діяльності і не проводить операції в юрисдикції, де вона зареєстрована. Фіктивні компанії можуть створюватись у багатьох юрисдикціях, включаючи офшорні фінансові центри чи території з пільговим режимом оподаткування (податкові гавані). До того ж вони можуть мати різну структуру власності. Акціями (номінальними чи на пред’явника) можуть володіти фізичні чи юридичні особи. Деякі компанії можуть створюватись для однієї єдиної мети чи мати тільки один актив. Інші створюються для багатьох цілей чи управляють багатьма активами, що сприяє змішуванню законних та незаконних активів. Можливість анонімності є важливим фактором у використанні фіктивних компаній. Вони можуть використовуватись для приховування особистості фізичних осіб, які є справжніми власниками чи осіб, які контролюють компанію (бенефіціарні власники)


ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО(англ. fictitious bankruptcy [fɪkˈtɪʃəs ˈbæŋkrəptsi])- завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника (учасника) або службової особи суб’єкта господарської діяльності, а так само громадянина - суб’єкта підприємницької діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов’я-зань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі (джерело: Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 No 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – No 51. – Ст. 1122)


ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО(англ. fake entrepreneurship [feɪk ˌɒntrəprəˈnɜːʃɪp])- створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 No 2341-III


Фіктивний (фиктивный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
той, що є фікцією, недійсний, вигаданий, підроблений, сфабрикований.

Фіктивний капітал (фиктивный капитал)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
капітал у вигляді цінних паперів (акцій, облігацій, заставних листів тощо). Дає прибуток у вигляді дивіденду або процента. Ф.к. не дає права безпосередньо розпоряджатися реальним капіталом.

Філіал (филиал)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
відгалуження від основного підприємства чи організації, яке здійснює ту саму діяльність, але, як правило, поза межами розташування основного. Не має відособленого майна і не є юридичною особою.

ФІЛІЯ ІНОЗЕМНОГО БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІЛІЯ ІНОЗЕМНОГО БАНКУ(англ. branch of a foreign bank [brɑːnʧ ɒv ə ˈfɒrɪn bæŋk])- відокремлений структурний підрозділ іноземного банку, що не має статусу юридичної особи і провадить свою діяльність на території України відповідно до вимог, встановлених законами України для банків (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відми-ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 No 1702-VII


ФІЛІЯ СТРАХОВИКА-НЕРЕЗИДЕНТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІЛІЯ СТРАХОВИКА-НЕРЕЗИДЕНТА(англ. branch of the non-resident insurer [brɑːnʧ ɒv ðə ˈnɒnˈrɛzɪdənt ɪnˈʃʊərə])- постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії (джерело: Порядок ре-єстрації філій страховиків-нерезидентів: затверджено рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів» від 19.07.2006 No 6021, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2006 р. за No 1050/12924 // Офіційний вісник України. – 2006. – No 38. – Ст. 2600);- зареєстроване в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері рин-ків фінансових послуг, постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії, яке одержало в установленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності на території України (джерело: Порядок ліквідації філій страховиків-нерезидентів: затвер-джено рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку ліквідації філій страховиків-нерезидентів» від 07.12.2006 No 6504, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 січня 2007 р. за No 1/13268


Фільтр (Браузер)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фільтр  (Браузер)  –  програмне  забезпечення,  що  обмежує  доступ  до певних веб-сайтів.Фільтрація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фільтрація - швидкий спосіб виділення із списку підмножини потрібних даних для подальшої роботи з ними.Фінанси (финансы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
система грошових відносин держави, за допомогою яких вона здійснює перерозподіл ВВП і національного доходу для утворення і використання грошових фондів на розширене відтворення і задоволення інших потреб суспільства.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ(англ. financial investments [faɪˈnænʃəl ɪnˈvɛstmənts])- господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів


ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ(англ. financial instruments [faɪˈnænʃəl ˈɪnstrʊmənts])- цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від від-соткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсо-ткові опціони)


ФІНАНСОВІ АКТИВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ АКТИВИ(англ. financial assets [faɪˈnænʃəl ˈæsɛts])- кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів


ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ЗДІЙСНЕНІ (КРІМ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СПЛАТОЮ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ЗДІЙСНЕНІ (КРІМ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СПЛАТОЮ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ)(англ. financial transactions (except financial transactions related to payment of wages, payment of national and local taxes and fees) [faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz (ɪkˈsɛpt faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz rɪˈleɪtɪd tuː ˈpeɪmənt ɒv ˈweɪʤɪz, ˈpeɪmənt ɒv ˈnæʃənlænd ˈləʊkəl ˈtæksɪz ænd fiːz)])- фінансові операції (спроба проведення фінансових операцій), проведені за період, зазна-чений у Запиті, що не може перевищувати тридцять календарних днів після дати отримання суб’єктом Запиту (джерело: Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвер-дження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» від 23.12.2015 No 1168, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 р. за No 80/2821


Фінансові показники (финансовые показатели)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показники результативності фінансової діяльності підприємницької структури і, у першу чергу, використання фінансових ресурсів, які характеризують різні напрями діяльності, пов’язані з нагромадженням і використанням грошових фондів.

Фінансові резерви (финансовые резервы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кошти, зарезервовані державою, підприємствами, фірмами, організаціями для забезпечення непередбачених витрат, спеціальних потреб, усунення, тимчасових фінансових труднощів.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ(англ. financial security of the state [faɪˈnænʃl sɪˈkjʊərəti əv ðə steɪt])- захищеність інтересів держави у фінансовій сфері, або такий стан бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем, що гарантує спроможність держави ефективно формувати, зберегти від надмірного знецінення та раціонально використовувати фінансові ресурси країни для забезпечення її соціально-економічного розвитку і обслуговування фінансових зобов’язань


Фінансова блокада (финансовая блокада)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
припинення або обмеження фінансових відносин з блокованою країною для здійснення на неї економічного тиску.

ФІНАНСОВА ГРУПА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА ГРУПА(англ. financial group [faɪˈnænʃəl gruːp])- група, що складається з материнської компанії або іншої юридичної особи будь-якого типу, що здійснює функції контролю та координації відносно усіх членів групи з питань здійснення групового нагляду, згідно з Основними Принцпами. Філії та/або дочірні компанії є об’єк-том політики та процедур з ПВК/ФТ на рівні групи


Фінансова група (финансовая группа)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
міжгалузевий монополістичний промислово-банківський торговий комплекс. Добровільне об’єднання організацій, фірм, об’єднань з метою концентрації їх фінансових ресурсів для здійсненням великих спільних інвестиційних проектів, закріплення і поширення своїх позицій на ринку. Всі члени групи зберігають свої права юридичної особи, а управління здійснюється колегіально.

Фінансова криза (финансовый кризис)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
глибокий розлад державних фінансів. Супроводжується зростанням значення таких методів фінансування державних витрат, як державні позики та емісія, дефіцитність бюджетів і державна забор¬гованість, ускладнення на ринку позичкових капіталів, зростанні боргів, в порушенні структури витрат державного бюджету.

Фінансова політика (финансовая политика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
частина економічної політики держави, уряду; курс, що виявляється у використанні державних фінансових ресурсів, регулюванні доходів і видатків, формуванні і використанні державного бюджету, у податковому регулюванні, в управлінні грошовим обігом, регулюванні курсу національної валюти.

ФІНАНСОВА ПОСЛУГА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА ПОСЛУГА(англ. financial service [faɪˈnænʃəl ˈsɜːvɪs])- операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Фінансовими вважаються такі послуги:1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;2) довірче управління фінансовими активами;3) діяльність з обміну валют;4) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;5) фінансовий лізинг;6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;7) надання гарантій та поручительств;8) переказ коштів;9) послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;11) факторинг;11-1) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;12) управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;13) операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;14) банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 No 2664-ІІІ


Фінансова система (финансовая система)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність законів, правил, норм, що регулюють фінансову діяльність і фінансові відносини держави (грошова система, система фінансових установ).

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ(англ. financial stability [faɪˈnænʃəl stəˈbɪlɪti])- стан фінансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливість ефективно виконувати свої ключові функції, такі як фінансове посередництво та забезпе-чення здійснення платежів, і таким чином сприяти стійкому економічному зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економіку (джерело: Про На-ціональний банк України: Закон України від 20.05.1999 No 679-XIV


ФІНАНСОВА УСТАНОВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА УСТАНОВА(англ. financial institution [faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən])- будь-яка фізична або юридична особа, яка, в якості своєї ділової діяльності, проводить одну або більше з наступних операцій на користь або від імені клієнта:1. Прийняття депозитів та інших грошових коштів на основі повернення від населення.2. Кредитування.3. Фінансовий лізинг.4. Послуги з переказу грошей чи цінностей5. Випуск та управління платіжними засобами (напр., кредитні та дебетові картки, чеки, дорожні чеки, платіжні доручення та банківські переказні векселя, еклектронні гроші).6. Фінансові гарантії та зобов’язання.7. Здійснення торгівельних операції з:(а) інструментами грошового ринку (чеки, векселі, депозитні сертифікати, деривативи тощо);(б) іноземною валютою;(в) валютними інструментами, інструментами процентних ставок та індексними інстру-ментами;(г) переказними цінними паперами;(ґ) товарними ф’ючерсами8. Участь в емісії цінних паперів та надання фінансових послуг, пов’язаних з цими цінними паперами.9. Управління індивідуальними та колективними портфелями.10. Зберігання та розпорядження готівкою або ліквідними цінними паперами від імені інших осіб.11. Здійснення іншого інвестування, розпорядження чи управління активами чи коштами від імені інших осіб.12. Андеррайтинг та розміщення полісів страхування життя та інших полісів страхування, пов’язаних із інвестуванням.13. Обмін грошових коштів та валюти;- юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, до-вірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов›язані з наданням фінансових послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фі-нансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 No 2664-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – No 1. – Ст. 1);- установа, яка є фінансовою відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», міжнародна фінансова організація, іно-земна юридична особа, яка є іноземною фінансовою установою відповідно до законодавства держави її реєстрації та надала кредит, позику в іноземній валюті резиденту України на підставі договору, зареєстрованого Національним банком України (джерело: Про фінансову реструктуризацію: Закон України від 14.06.2016 No 1414-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – No 32. – Ст. 555);- ліцензіат - фінансова установа, яка отримала відповідну ліцензію Нацкомфінпослуг на надання фінансової послуги (джерело: Положення про Державний реєстр фінансових установ: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінан-сових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28.08.2003 No 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 No 4368), зареєстрова-но в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 р. за No 797/8118 // Офіційний вісник України. – 2003. – No 38. – Ст. 2048)


ФІНАНСОВА УСТАНОВА - ЮРИДИЧНА ОСОБА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА УСТАНОВА - ЮРИДИЧНА ОСОБА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА(англ. financial institutiona legal entity of public law [faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən - ə ˈliːgəl ˈɛntɪti ɒv ˈpʌblɪk lɔː])- фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самовря-дування й уповноважена надавати фінансові послуги (крім фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій; Державної казначейської служби України; державних цільових фондів) (джерело: Положення про Державний реєстр фінансових установ: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінан-сових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28.08.2003 No 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 No 4368), зареєстрова-но в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 р. за No 797/8118


ФІНАНСОВА УСТАНОВА ВІДПРАВНИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА УСТАНОВА ВІДПРАВНИК(англ. ordering financial institution [ˈɔːdərɪŋ faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən])- фінансова установа, яка ініціює електронний платіж та переказує кошти після отримання запиту на переказ від імені відправника


ФІНАНСОВА УСТАНОВА ОТРИМУВАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА УСТАНОВА ОТРИМУВАЧ(англ. beneficiary financial institution [ˌbɛnɪˈfɪʃəri faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən])- фінансова установа, яка отримує грошовий переказ від фінансової установи, що направила платіж, прямо або через фінансову установу посередника і надає кошти бенефіціару цього платежу


ФІНАНСОВА УСТАНОВА ПОСЕРЕДНИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА УСТАНОВА ПОСЕРЕДНИК(англ. intermediary financial institution [ˌɪntəˈmiːdiəri faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən])- фінансова установа у ланцюжку серійних платежів або платежів з маршрутною інструкці-єю, яка отримує та відправляє грошовий переказ від імені фінансової установи відправника та фінансової установи отримувача або іншої фінансової установи посередника


ФІНАНСОВА ХОЛДИНГОВА ГРУПА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА ХОЛДИНГОВА ГРУПА(англ. financial holding group [fʌɪˈnanʃ(ə)l ˈhəʊldɪŋ ɡruːp])- об’єднання, яке складається переважно або виключно із установ, що надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк, а материнська компанія має бути фінансовою установою


ФІНАНСОВА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ(англ. financial holding company [faɪˈnænʃəl ˈhəʊldɪŋ ˈkʌmpəni])- юридична особа, основним видом діяльності якої є участь у статутному капіталі юри-дичних осіб, та діяльність фінансових установ, які є її дочірніми та/або асоційованими компаніями, є основною.Діяльність фінансових установ є основною, якщо сукупне середньоарифметичне значення їх активів за останні чотири звітних періоди (квартали) становить 80 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх дочірніх та асоційованих компаній за цей період (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 No 2664-ІІІ


ФІНАНСОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ(англ. financial liability [faɪˈnænʃəl ˌlaɪəˈbɪlɪti])- зобов’язання банку, що обліковується за активними рахунками позабалансового обліку. До таких зобов’язань належать зобов’язання з кредитування, гарантії, поручительства, акре-дитиви, акцепти та авалі, що надані банкам і клієнтам, активи до отримання (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку Укра-їни «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 No 351 // Офіційний вісник України. – 2016. – No 61. – Ст. 2101);- будь-яке зобов’язання, що є: 1) контрактним зобов’язанням передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб’єкту або обмінятися фінансовим активом чи фінан-совим зобов’язанням з іншим суб’єктом за умов, які є потенційно несприятливими для банку; 2) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться (можуть здійснюватися) влас-ними інструментами капіталу суб’єкта та який є непохідним інструментом, за яким банк зобов’язаний надавати змінну кількість власних інструментів капіталу або ж похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів на фіксовану кількість власних інструментів капіталу банку


ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКУ(англ. financial rehabilitation of the bank [faɪˈnænʃəl ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃən ɒv ðə bæŋk])1- відновлення платоспроможності банку та приведення фінансових показників його ді-яльності у відповідність із вимогами Національного банку України (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 No 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – No 5. – Ст. 30).


ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО(англ. financial intermediation [faɪˈnænʃəl ˌɪntə(ː)ˌmiːdɪˈeɪʃən])- діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями (джерело: Господарський кодекс Украї-ни: Закон України від 16.01.2003 No 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – No 18. – Ст. 144);- законодавчо врегульована діяльність фінансових установ на ринку фінансових послуг, спрямована на трансформацію власних, залучених і запозичених грошових коштів у різ-ні фінансові активи, та надання інших фінансових послуг, з метою одержання прибутку


ФІНАНСОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ(англ. financial investigation [faɪˈnænʃəl ɪnˌvɛstɪˈgeɪʃən])- дослідження фінансових аспектів злочинної діяльності. Головна ціль фінансових роз-слідувань – виявити та задокументувати переміщення грошей під час здійснення злочин-ної діяльності


ФІНАНСОВИЙ АКТИВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВИЙ АКТИВ(англ. financial asset [faɪˈnænʃəl ˈæsɛt])- будь-який актив, погашення якого здійснюватиметься з використанням грошей або іншого фінансового інструменту (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 No 351 // Офіційний вісник України. – 2016. – No 61. – Ст. 2101);- (1) Грошові кошти та їх еквіваленти. (2) Контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства. (3) Контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах. (4) Інструмент власного капіталу іншого підприємства. (5) Контракт, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу банку та який є непохідним інструментом, за яким банк зобов’язаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу або ж похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться іншим чи-ном, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів (іншого фінансового активу) на фіксовану кількість власних інструментів капіталу банку


Фінансовий звіт (финансовый отчет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обов’язкова форма звіту компанії, фірми, яка передбачена законодавством більшості країн світу. Він містить фінансовий баланс про звітний період, звіт про прибутки і збитки.

Фінансовий контроль (финансовый контроль)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Контроль за веденням фінансової документації, її відповідності встановленим нормам і правилам. 2. Контроль за дотриманням законів і нормативних актів при здійснені фінансових операцій, угод юридичними і фізичними особами.

Фінансовий план (финансовый план)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
програма забезпечення потреб економіки країни, галузі, об’єднання, підприємства у фінансових ресурсах, їхнього формування і розподілу. Розробляється у формі балансу прибутків і витрат.

Фінансовий рік (финансовый год)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
період, на який розробляється і протягом якого діє державний бюджет. В Україні співпадає з календарним.

Фінансовий ринок (финансовый рынок)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
соціально-економічні умови формування пропозиції фінансово-грошових ресурсів, а також умови їх реалізації, використання і відтворення.

Фінансовий стан (финансовое состояние)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
стан економічного суб’єкта (держави, регіону, підприємства, фірми, сім’ї), що характеризується наявністю у нього фінансових ресурсів, забезпеченням грошовими засобами, необхідними для господарської діяльності.

ФІНАНСУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСУВАННЯ(англ. provision of finance [prəˈvɪʒən əv faɪˈnæns])- надання кредитів для проведення торговельних операцій


Фінансування (финансирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
забезпечення фінансовими ресурсами економіки держави, соціальних потреб і прогарам, виробництва продукції, будівництва і реконструкції підприємств, наукових досліджень, утримання бюджетних організацій.

ФІНАНСУВАННЯ ВЕРБУВАННЯ [ТЕРОРИСТІВ]

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСУВАННЯ ВЕРБУВАННЯ [ТЕРОРИСТІВ](англ. recruitment financing [rɪˈkruːtmənt faɪˈnænsɪŋ])- будь-які кошти, що використовуються, в активний чи пасивний спосіб, для вербування членів до терористичної організації або для сприяння її цілям


ФІНАНСУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ(англ. financing of proliferation of weapons of mass destruction [faɪˈnænsɪŋ ɒv prəʊˌlɪfəˈreɪʃən ɒv ˈwɛpənz ɒv mæs dɪsˈtrʌkʃən])- дії, які передбачають надання коштів та фінансових послуг з метою їх використання (повністю або частково) для виробництва, купівлі, володіння, розробки, експорту, транскор-донного переміщення, посередницької діяльності, транспортування, передачі, накопичення або застосування ядерної, хімічної або біологічної зброї і засобів її доставки, включаючи матеріали, які до них відносяться (технологія та продукція подвійного призначення, яка використовується у протизаконних цілях), в порушення національного законодавства або міжнародних зобов’язань (джерело: FATF Report: Combatting Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf);- дії з надання, збору чи використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбачені міжнародні санкції


ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ(англ. terrorist financing [ˈtɛrərɪst faɪˈnænsɪŋ])- фінансування проведення терористичних актів, терористів та терористичних організацій;- надання або збирання коштів будь-яким способом, прямо чи опосередковано, з наміром їх використання або знанням того, що вони будуть використовуватись для проведення те-рористичної діяльності ;- дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організа-ції) (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 No 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – No 25. – Ст. 131);- надання чи збір будь-яких активів з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково:для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною ор-ганізацією;для організації, підготовки і вчинення окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення теро-ристичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій


Фірма (фирма)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
об’єднання підприємців, первинний осередок виробничої чи комерційної

Фірмовий знак (фирменный знак)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зареєстрована символіка товарів певної форми, підприємства, що відрізняє їх від продукції інших підприємств, фірм.

Фірмовий стиль (фирменный стиль)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність інформативних, ілюстративних, мовнотекстових, музично-звукових, кольорово-освітлювальних та інших засобів впливу на інформаційний простір і споживачів товарів та послуг, які позитивно відрізняють їх від інших подібних. Його складовими є товарний знак, фірмова марка, шрифт, логотип тощо.

Фіск (фиск)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Сукупність фінансових ресурсів держави в умовах централізованих держав. Держава юридично виступає як суб'єкт певних майнових прав та інтересів. 2. Державна казна

ФІСКАЛЬНІ РИЗИКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІСКАЛЬНІ РИЗИКИ(англ. fiscal risks [ˈfɪskəl rɪsks])- ризики, виявлення яких спрямоване на недопущення мінімізації сплати податків і зборів, митних та інших платежів під час здійснення зовнішньоекономічних операцій (джерело: Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю: затверджено наказом Мі-ністерства фінансів України «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю» від 31.07.2015 No 684, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 р. за No 1021/27466 // Офіційний вісник України. – 2015. – No 60. – Ст. 2323)


Фіскальна політика (фискальная политика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
політика уряду щодо оподаткування, державних витрат, державного бюджету, спрямована на усунення інфляційних процесів, підвищення зайнятості населення.

Фішинг

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є одержання доступу до конфіденційної інформації користувачів - логінів та паролей
ФІШИНГ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІШИНГ(англ. phishing [ˈfɪʃ.ɪŋ])- один з методів шахрайства з використанням соціальної інженерії, який полягає в тому, що зловмисники, імітуючи діяльність реально існуючих компаній та банків-емітентів та використовуючи не голосові засоби комунікації, під різними приводами намагаються от-римати (виманюють) у держателів платіжних карток карткові реквізити та іншу конфіден-ційну інформацію (джерело: Основи платіжного картознавства: посібник-довідник для прокурорів та суддів / Під заг. редакцією Карпова О.О. – К.: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЕМА», 2018. – 86 с.).


Фішинг2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фішинг – викрадення пароля. Вид Інтернет-шахрайства, метою якого є одержання доступу до конфіденційних даних користувачів - логінів і паролів. Звичайний прийом фішингу – створення точної копії існуючої веб-сторінки, наприклад, головного сайту Одноклассники, з метою змусити користувача ввести свої особисті дані та пароль. У листі часто міститься пряме посилання на сайт, зовні схожий до звичайного. Опинившись на такому сайті, користувач може повідомити зловмисникам інформацію, що дозволяє одержувати доступ до його облікового запису.ФІШИНГОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІШИНГОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ(англ. phishing email [ˈfɪʃ.ɪŋ ˈiːmeɪl])- лист-звернення шахраїв, яке містить посилання на точну копію офіційної web-сторінки банку, платіжної системи чи компанії (джерело: Основи платіжного картознавства: посіб-ник-довідник для прокурорів та суддів / Під заг. редакцією Карпова О.О. – К.: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЕМА», 2018. – 86 с.)


ФІШИНГОВИЙ САЙТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІШИНГОВИЙ САЙТ(англ. phishing site [ˈfɪʃ.ɪŋ saɪt])- шахрайський сайт, який під виглядом надання неіснуючих послуг або маскуючись під веб-сторінки відомих організацій виманює у Інтернет-користувачів паролі, реквізити платіж-них карток та іншу конфіденційну інформацію (джерело: Основи платіжного картознав-ства: посібник-довідник для прокурорів та суддів / Під заг. редакцією Карпова О.О. – К.: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЕМА», 2018. – 86 с.)


ФІШКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІШКИ(англ. chips [ ʧɪps ])- касові інструменти. Видані казино і використовуються замість готівкових грошей в іграх між казино і гравцем. Фішки круглі із позначками їх вартості та найменуванням казино і обертаються в казино


Фаєрвол

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фаєрвол - (від англ. Firewall = вогненна стіна). Це програма, яка захищає ваш комп’ютер від непрошених гостей під час вашого перебування в інтернеті. Зараз кращими файерволами є Agnitum Outpost Firewall, AtGuard, Zone Alarm і інші.


Фабрика (фабрика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
промислове підприємство; форма організації виробництва переважно у легкій та харчовій промисловості.

Фабрикат (фабрикат)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
продукт, виготовлений для виробничого або особистого споживання.

Фаворит (фаворит)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
фірма, що має більші шанси на одержання прибутку, виграшу в конкурентній боротьбі порівняно з іншими фірмами.

Фаза зрілості продукту (фаза зрелости продукта)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна із стадій життєвого циклу товару, яка характеризується тривалими виробничими періодами відповідно до сталих технологічних процесів.

Файл

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Файл – сукупність даних, що розглядається як єдине ціле. Складається з наступних елементів: байта (одиниці інформації); поля (послідовності взаємопов’язаних   байтів);   запису   (групи   взаємопов’язаних   полів);   файлу (набору   записів);   файлосховища   (пам’яті,   що   містить   безліч   файлів). До атрибутів файлу в першу чергу відносяться його ім’я, тип вмісту, дата і час створення, прізвище творця, розмір, умови надання дозволів на його використання, метод доступу.ФАЙЛ-ВІДПОВІДЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ВІДПОВІДЬ(англ. file-response [faɪl-rɪsˈpɒns])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить відповідь на запит Держфінмоніторингу. Файл-відповідь може містити декілька відповідей на запити (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвер-дження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ДОДАТОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

.ФАЙЛ-ДОДАТОК(англ. file-annex [faɪl-ˈænɛks])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу як додаток до повідомлення про фінансові операції або до відповіді на запит і містить додаткові дані та/або копії документів (джерело: Поря-док електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансо-вого моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ЗАПИТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ЗАПИТ(англ. file-request [faɪl-rɪˈkwɛst])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфін-моніторингом та надсилається СПФМ і містить запит щодо отримання інформації (копій документів), необхідної (необхідних) для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань. Один файл-запит може містити декілька запитів


ФАЙЛ-КВИТАНЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-КВИТАНЦІЯ(англ. file-receipt [faɪl-rɪˈsiːt])- електронний документ (набір даних визначеної структури), який містить інформацію про результати оброблення відповідного файла та/або інформації в ньому (джерело: Поря-док електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансо-вого моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ЛИСТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ЛИСТ(англ. file-list [faɪl-lɪst])- електронний документ (набір даних), що використовується при інформаційному обміні Держфінмоніторингом та СПФМ з інших питань (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніто-рингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Дер-жавної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВЗЯТТЯ (ВІДМОВУ У ВЗЯТТІ) ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ОБЛІК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВЗЯТТЯ (ВІДМОВУ У ВЗЯТТІ) ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ОБЛІК(англ. file-report on registration (refuse to registrate) information about financial transactions [faɪl rɪˈpɔːt ɒn ˌrɛʤɪsˈtreɪʃən (ˌriːˈfjuːz tuː registrate) ˌɪnfəˈmeɪʃən əˈbaʊt faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz)])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмо-ніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про обробку інформації про фі-нансові операції та про взяття (відмову у взятті) її на облік (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвер-дження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУБ’ЄКТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУБ’ЄКТА(англ. file-report on the results of processing of information about the entity [faɪl-rɪˈpɔːt ɒn ðə rɪˈzʌlts ɒv ˈprəʊsɛsɪŋ ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃən əˈbaʊt ði ˈɛntɪti])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфін-моніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про обробку відомостей про СПФМ, їх відокремлені підрозділи та відповідальних осіб (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвер-дження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ(англ. file-report on reporting entities [faɪl-rɪˈpɔːt ɒn rɪˈpɔːtɪŋ ˈɛntɪtiz ])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та над-силається Держфінмоніторингу і містить відомості про СПФМ (відокремлені підрозділи), відповідальних осіб СПФМ, необхідні для взяття СПФМ на облік, зняття СПФМ з обліку, а також внесення змін до інформації про СПФМ в Єдиній інформаційній системі (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Дер-жавної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ(англ. file-report on financial transactions [faɪl-rɪˈpɔːt ɒn faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про фінансові операції (ФО). Один файл-повідомлення може містити інформацію про декілька фінансових операцій (джерело: Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Дер-жавної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 No 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за No 1593/28038


ФАЙЛ-РІШЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЙЛ-РІШЕННЯ(англ. file-solution [faɪl-səˈluːʃən])- електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмо-ніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про рішення (доручення) Дер-жфінмоніторингу або запит на відстеження (моніторинг) фінансових операцій


Файловий сервер (File server)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Файловий сервер (Fileserver) – програмне забезпечення, що працює в мережі і забезпечує збереження і доступ до даних на відведених для цього комп’ютерах; мережевий комп’ютер, що забезпечує централізоване збереження файлів користувачів мережі і файлів для спільного використання.


Факт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Факт – форма емпіричного пізнання; знання, достовірність якого строго встановлена.Фактор виробництва (фактор производства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ресурси, які необхідно витратити, щоб виготовити продукцію.

Фактор попиту (фактор спроса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
підвищення рівня сукупного доходу, зумовлене економічним зростанням.

Фактор часу (фактор времени)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
показник, що застосовується для приведення різночасових витрат і результатів виробництва до поточного моменту або поточного розрахункового року.

ФАКТОРИ РИЗИКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАКТОРИ РИЗИКУ(англ. risk factors [rɪsk ˈfæktəz])- обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів (джерело: Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затвердже-но рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 No 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 No 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за No 52/13319


ФАКТОРИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАКТОРИНГ(англ. factoring [ˈfæktərɪŋ])- взяття на себе зобов’язань однієї компанії іншою;- процес перепоступки факторинговій компанії неоплачених боргових вимог (рахунків-фак-тур) у поєднанні з елементами фінансового, бухгалтерського, інформаційного, страхового, юридичного та іншого обслуговування постачальника


Факторинг (факторинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна з нетрадиційних послуг, яка з'явилась в банківській практиці в 50-ті роки. Вона являє собою купівлю банком у клієнта права на вимогу боргу (без права зворотної вимоги до клієнта). Як правило, банк купує дебіторські рахунки, пов'язані з постачанням товарів або наданням послуг. Факторингова послуга оформляється укладенням між банком і клієнтом спеціального договору. Клієнт, що продав дебіторський борг, отримує від банку гроші (готівка, переказ, оплата чека тощо) у розмірі 80-90 відсотків суми боргу; залишені 10-20 відсотків суми банк тимчасово стягує у вигляді компенсації ризику до погашення боргу. Після погашення боргу банк повертає стягнену суму клієнту. За факторингову операцію банк стягує з клієнта плату, яка складається: з комісії за послуги по обслуговуванню боргу у розмірі 1 -2 відсотків загальної суми куплених банком рахунків; позичкового відсотка, нарахованого на виданий клієнту аванс.

Фактура (фактура)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
рахунок на товар на ім’я покупця із зазначенням кількості і вартості проданого товару.

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ПРОТОКОЛ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ПРОТОКОЛ - [франц. первісно — той, що надає можливість, необов'язковий, від лат. — безумовно, напевно] — різновид міжнар. угоди чи договору. Ф. п. може укладатися суб'єктами міжнар. права як самостійний док-т або слугувати додатком до попередньо схваленої угоди, але не є її невід'ємною частиною. Як правило, учасники угоди фіксують шляхом прийняття Ф. п. домовленість про порядок застосування визначених процедур та вирішення питань, з яких не вдалося дійти згоди при підписанні тексту осн. договору. У таких випадках у Ф. п. сторонам надається можливість вдаватися до тієї чи ін. процедури врегулювання спорів, що виникають у зв'язку з тлумаченням чи застосуванням положень осн. угоди. Згода договір, сторін осн. угоди на підписання Ф. п. не є обов'язковою. Типовими прикладами Ф. п. як міжнар. документа є: Ф. п. до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966, Ф. п. 1999 до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 та ін. Однак практика прийняття міжнар. договорів допускає застосування тактики впливу на договірні сторони (учасників угоди) до підписання Ф. п. Так, у п. 4 Резолюції, прийнятої Радою Безпеки ООН 11.VIII 2000, міститься заклик до держав «підписати і ратифікувати факультативний протокол до Конвенції про права дитини, який стосується участі дітей у збройних конфліктах».


Фальсифікат (фальсификат)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
підроблений продукт, товар, документ.

Фальсифікація (фальсификация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Підробка продуктів, товарів. 2. Умисне викривлення або неправильне тлумачення подій, явищ, фактів.

ФАЛЬШИВИЙ БАНКОМАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАЛЬШИВИЙ БАНКОМАТ(англ. fake ATM [feɪk ˌeɪ.tiːˈem])- об’єкт, ззовні схожий на справжній банкомат, який не під’єднаний до комунікацій банків чи процесингових центрів і функціонує з єдиною метою - отримання даних магнітної смуги платіжних карток та ПІН-кодів


Фанатизм (фанатизм)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
безрозсудна одержимість якимись ідеями, планами, поєднана з нетерпимістю до будь-яких інших думок, альтернативних ідей, планів.

Фас (фас)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різновид комерційних умов поставки та оплати товарів у міжнародній торгівлі. За цих умов продавець несе всі витрати за доставку товару до борту судна. В ціну реалізації включається ціна товару, транспортні та інші витрати. Покупець несе витрати за фрахтування судна, вантаження товарів на борт, витрати від псування або випадковоївтрати товарів.

Фасування (фасовка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розвантажування і пакування товарів.

ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ ПРАВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ ПРАВА(англ. legal professional [ˈliːɡ(ə)l prəˈfɛʃ(ə)n(ə)l])- юристи, адвокати, нотаріуси у галузях цивільного та загального права та інші незалежні фахівці у галузі права


Фейкова сторінка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фейкова сторінка - це є збірне поняття виразів фейкової сторінки, фейкового   аккаутну,   фейкового   сайту,   що   означає   підробна   сторінка   в інтернеті, особливо в соціальних мережах (фейкова сторінка користувача в фейсбуці, вконтакті, однокласниках, твітері, тощо) на якій розміщена не справжня  людина,  а  вигадана.  Часто інформація  про  людину  може  бути  і справжня,  але  дана  сторінка  була  створена  як  копія  з  оригіналу. Також фейкововою сторінкою може бути копія відомого сайту.Фейсбук, facebook.com

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фейсбук, facebook.com– англомовна соціальна мережа з російськомовною версією, заснована на початку 2004 року для студентів Гарварду, що отримала світову популярність серед різних соціальних груп. Безкоштовні сервіси, можливість спілкуватися з друзями, однокурсниками і колегами. На Facebook присутні зірки шоу-бізнесу і знаменитості світового рівня. Один з акціонерів Facebook компанія Microsoft.Фермерське господарство (фермерское хозяйство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сільськогосподарське приватне господарство, яке веде фермер, головним чином, з використання найманої праці на власній або орендованій землі.

Флікр, flickr.com

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Флікр, flickr.com  – американська соціальна мережа з фотохостингів і розміщення відеофайлів. Один із перших Web 2.0 сервісів і один із найпопулярніших сайтів серед блогерів для розміщення фотографій і груп з метою їхнього обговорення. Користувачі розміщують відеоролики, створюють альбоми, зберігають свої фотографії, позначають їх тегами і дізнаються думки про них з усього світу. Платні аккаунти не мають обмежень на кількість альбомів і фотографій.Флейм

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Флейм  (від  англ.  flame–  вогонь) –  обмін  повідомленнями  в  Інтернет- форумах і чатах: словесна війна, яка не має жодного стосунку до початкової теми.


ФЛОАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФЛОАТ(англ. float [ fləʊt ])- сума вартості (фішки + готівка), що знаходиться на гральному столі у казино


Флуд

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Флуд (від англ. flood/flʌd/ – «повінь», «потоп») – марнослів’я, повідомлення в інтернет-форумах  і  чатах, яке  займає (в багатьох  випадках) великі об’єми і не несе будь-якої нової чи корисної інформації. Крім того, на форумах флудом називають будь-яке повідомлення, яке не стосується теми форуму (офтопік).ФОБ (ФОБ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зазначена міжнародним контрактом умова поставки товарів, за якою продавець товару (постачальник) зобов’язується своїм коштом поставити товар на борт судна і сплатити всі інші витрати (митні й страхові збори, відвантажувальні витрати). А покупець своїм коштом має зарахувати судно, забезпечити вивантаження товару і перевезення до місця наступного зберігання і продажу.

Фолксономія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фолксономія - організація мережі, заснована на використанні тегів для категоризації контенту. На контрасті зі звичайною класифікацією, відомої як Таксономія - редактори та комп’ютери відповідають за категоризацію контенту.Фонд (фонд)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Запаси, ресурси, нагромадження, капітал. 2. Кошти чи матеріальні цінності, нагромаджувані з певною метою. 3. Організація чи установа, що розпоряджається грошовими чи матеріальними цінностями.

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ(англ. Deposit Guarantee Fund [dɪˈpɒzɪt ˌgærənˈtiː fʌnd ]) - установа, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом (джерело: Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 No 4452-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – No 50. – Ст. 564).Зв’язок з іншими термінами: див. терміни «фізична особа», «неплатоспроможний банк», «ліквідація банку»


Фонд державного майна (фонд государственного имущества)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
орган управління, створений державою, функції якого полягають у забезпеченні розробки й реалізації програми перетворення державних підприємств в акціонерні товариства й підприємства, заснованих на інших формах власності.

ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА(англ. construction financing fund [kənˈstrʌkʃ(ə)n ˈfaɪnænsɪŋ fʌnd])- кошти, передані управителю фонду в управління, та використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договору про участь у Ф. ф. б.Ф. ф. б. створюють фінансові установи. Ф. ф. б. є не юридичною особою, а системою обліку, тобто системою рахунків, відкритих управителем у своєму балансі, на яких акумулюються, зберігаються, обліковуються та використовуються отримані ним у довірчу власність кошти установників управління майном


Фондові операції (фондовые операции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
операції з цінними паперами (облігаціями та акціями)

Фондовіддача (фондоотдача)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
відношення вартості річного обсягу виготовленої продукції до вартості основних виробничих фондів.

Фондоозброєність (фондовооруженность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вартість основних виробничих фондів, що припадає на одного працівника.

ФОР (ФОР)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
означає, що продавець за свій рахунок оплачує вартість перевезень товарів залізницею, митні витрати, страхування, ризик загибелі чи псування товару до моменту перетину вантажем лінії стіни (борту) вагону під час завантаження.

ФОРВАРД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРД(англ. forward [ˈfɔːwəd])- угода щодо купівлі-продажу фінансового активу, коли розрив між датою укладання угоди (датою контракту) та датою проведення обміну активами (датою валютування) перевищує два робочих дні. Ціна (курс), за якою (яким) буде здійснюватися операція в майбутньому, фіксується під час укладання форвардного контракту. Форвардний контракт є обов’язковим для виконання кожною стороною. Розрізняють валютний та товарний форвард. Форвардний контракт не є стандартизованим, тобто може бути укладений на будь-який строк та будь-яку суму за бажанням сторін


Форвардні операції (форвардные операции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
позабіржові строкові валютні угоди, що здійснюються банками і промислово-торговельними корпораціями по телефону або телексу на договірній основі. Практикуються Ф.о. з кредитними інструментами, так звані угоди про майбутню ставку,

ФОРВАРДНА УГОДА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРДНА УГОДА(англ. forward operation (FWD) [ˈfɔːwəd ɒpəˈreɪʃ(ə)n])- термінова угода з обміну валют за раніше узгодженим курсом, яка укладається сьогодні, проте дата валютування (виконання контракту) відкладена на визначений термін у май-бутньому


ФОРВАРДНИЙ ДОГОВІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРДНИЙ ДОГОВІР(англ. forward contract [ˈfɔːwəd ˈkɒntrækt])- стандартний документ, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) іноземну валюту у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого договору (джерело: Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України» від 10.08.2005 No 281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. за No 950/1123


ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ(англ. forward contract [ˈfɔːwəd ˈkɒntrækt])- стандартизований цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов’язується у май-бутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов’язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором


ФОРМА ОБЛІКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРМА ОБЛІКУ(англ. accounting form [əˈkaʊntɪŋ fɔːm])- документ установленого зразка (в паперовій або електронній формі), поданий суб’єктом для постановки на облік у Держфінмоніторингу або внесення змін до реквізитів (джерело: Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий іден-тифікатор: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий іден-тифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 No 542, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 р. за No 749/2719


Форма1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Форма1   -  спеціальний  об’єкт  HTML,  що  застосовується  для  передачі даних    від    html-документа    інтерактивним    елементам    сайту,    наприклад сценаріями CGI.


Форма2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Форма2 – це елемент веб-сторінки, в який потрібно вводити інформацію. Щоб  заповнити  форму,  треба  набрати  в  ній  текст  або  вибрати  значення  із списку.  Передача  цієї  інформації  зазвичай  відбувається  після  натиснення кнопки   поряд   з   формою.   Від   переданої   інформації   залежить   подальша поведінка сайту.


ФОРМАЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРМАЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ(англ. formal possession [ˈfɔːməl pəˈzɛʃən])- розмір істотної участі заявника у фінансовій установі (джерело: Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі: затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фі-нансовій установі» від 04.12.2012 No 2531 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.09.2016 No 2290), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 р. за No 2190/22502 // Офі-ційний вісник України. – 2013. – No 6. – Ст. 217)


Формат CHM

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Формат CHM- набір скомпільованих HTML-файлів, подібний архіву з веб-сторінок;   діє   CHM-   файл   за   принципом   архіву,   стискає   дані,   що зберігаються в ньому, але не всі, а тільки текстові або такі, що містять текст, який відформатований за допомогою тегів HTML (HTML, TXT, CSS і файли інших форматів).Формат DjVu

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Формат DjVu(від фр. deja vu - вже бачене) - графічний формат, розроблений фірмою AT&T, оптимізований для зберігання відсканованих документів.Формат PDF

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Формат PDF(Portable Document Format) - формат електронних документів, розроблений компанією Adobe Systems і створений як засіб міжплатформеного обміну даними. У першу чергу призначений для представлення   в   електронному   вигляді   поліграфічної   продукції.   Значна кількість сучасного професійного друкарського устаткування може обробляти PDFбезпосередньо.Формат1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Формат1     -   спосіб   зберігання,   представлення   інформації.   Бувають формати файлів і формати поля. Є наступні формати файлів: графічні (BMP, JPG, GIF), музичні (WAV, MP3, MIDI), текстові (TXT, DOC), бази даних (MDB, DBF), сторінки Інтернету (HTML) та інші.


Формат2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Формат2  – набір правил і угод для представлення даних певного типу (наприклад графічних зображень, звуку, відеоінформації).


Формат3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Формат3       –    структура    інформаційного    об’єкта. Визначає    спосіб розташування і подання даних в різноманітних об’єктах: таблицях, базах даних, принтерах, блоках даних.Форматування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Форматування  –  це  процес  розбивки  диска  на  сектори  і  доріжки засобами операційної системи. У процесі форматування створеним доріжкам і секторам присвоюються номери. Якщо при форматуванні на поверхні диса виявляються дефектні місця, то на них буде поставлена певна електронна мітка, і на них надалі інформація не записуватиметься.


Форматування2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Форматування -   встановлення   параметрів   відображення   тексту   в документі.Форми бухгалтерського обліку (формы бухгалтерского учета)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
система використання різних видів облікових реєстрів, що визначає способи, послідовність і техніку бухгалтерських записів.

Форми власності (формы собственности)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
встановлені державою види власності. В Україні власність існує в таких формах: приватна, колективна, державна.

Форми заробітної плати (формы заработной платы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
доход осіб, що забезпечують економіку робочою силою.

Форми кредиту (формы кредита)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спосіб надання кредиту, товарна або грошова форма кредитування.

Форми організації навчального процесу в системі ДН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Форми організації навчального процесу в системі ДН: самостійне навчання з використанням інформаційних навчальних засобів без викладацької підтримки; самостійне навчання з консультуванням у викладача за допомогою засобів зв’язку без прямого контакту; самостійне навчання з викладацькою підтримкою шляхом проведення занять та консультацій у ЦДН.ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ(англ. forms of payments [ˈfɔːmz ɒv ˈpeɪmənts])- способи здійснення розрахунків між суб’єктами господарювання та фізичними особами. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно з правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку


Форми розрахунків (формы расчетов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форми здійснення безготівкових платежів за товарними і нетоварними операціями.

Формування попиту (формирование спроса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
система заходів з боку виробників товарів, продавців, спрямована на збільшення існуючих чи спонукання до споживання нових товарів потенційними споживачами. Основними засобами формування попиту є реклама товарів і фірм, виставки-продажі, конференції з покупцями і споживачами тощо.

Формула

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Формула - записана послідовність дій з операндамиФормула масиву в Microsoft Excel

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Формула масиву в MicrosoftExcel- обробляє декілька наборів значень, що називаються аргументами масиву.Формули Excel

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Формули Excel- вираз, що починається із знаку рівності і складається з числових величин, адрес комірок, функцій, імен, які сполучені знаками арифметичних операцій. Результатом виконання формули є значення, яке виводиться в комірці, а сама формула відображається в рядку формул. Якщо значення в комірках, на які є посилання у формулах, змінюються, то результат зміниться автоматично.Форс-мажорні обставини (форс мажорные обстоятельства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Надзвичайні незалежні від договірних сторін обставини (стихійне лихо, військові конфлікти тощо), за якою виконання зобов’язань сторін є повністю або частково неможливими, і тому сторони звільняються від економічних санкцій. 2. Надзвичайні обставини, які змушують сторони угоди діяти інакше, ніж було передбачено раніше.

ФОРТФЕЙТИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРТФЕЙТИНГ(англ. forfaiting [ˈfɔːfɪtɪŋ])- викуп прав вимог експортера (всю кількість боргів імпортерів, які заборгували даному екс-портеру) за дисконтною ціною, що сплачується готівкою. Покупець прав вимог чи фортфейтер повинен відразу оплатити борги імпортера. Права вимог гарантується банком імпортера, фортфейтер звільняє експортера від ризику несплати імпортером. Право вимоги згодом стає формою боргового інструменту, що може бути проданим на вторинному ринку як векскель чи письмового зобов’язання. Форфейтинг є методом фінансування торгівлі, що дозволяє експортеру продавати його права вимоги на середньострокові терміни (півроку-7 років) фортфейтеру за дисконтною ціною та отримати гроші готівкою. За цим методом фортфейтер бере на себе усі ризики, надаючи змогу експортеру розширювати умови відкритого рахунку та додавати дисконт у ціну продажу. Фортфейтинг використовується зазвичай у капітальних товарах чи великих проектах


Форум1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Форум1     -   засіб   спілкування   людей,   коли   повідомлення   кожного виставляються на загальній дошці оголошень. Повідомлення - це зазвичай прохання або розгорнуті відповіді на питання. У форумах багато корисної інформації.


Форум2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Форум2 – інтернет-ресурс, популярний вид спілкування в Інтернеті. На форумі створюються теми для спілкування, що робить його кращим за чат.


Форум3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Форум3    –  інструмент  спілкування  в  групах  і  спільнотах  соціальної мережі. Майданчик, що об’єднує повідомлення та гілки обговорення. Відповіді учасника форуму на  повідомлення попереднього,  «прив’язані»  до  вихідного повідомлення.Форум4

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Форум4  –  розділ  на  особистій  сторінці  користувача  Однокласників,  з публікаціями  відкритих  записів  особистого  і  загального  характеру  самого користувача та інших учасників соціальної мережі, тимчасової значущості, відсортованих  у зворотному хронологічному порядку, тобто останній  запис, знаходиться зверху. У цьому розділі можливе розміщення посилань на інші сайти.


ФОРФЕЙТИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФОРФЕЙТИНГ(англ. forfeiting [ˈfɔːfɪtɪŋ])- купівля дебіторської заборгованості без права регресу (обороту) документів на попередньо-го власника. Ф. інколи ще називають форфетуванням


Форфейтинг (форфейтинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кредитування зовнішньо¬економічних операцій у формі купівлі у експортера векселів, акцептованих імпортером. Ф. припускає перехід усіх ризиків за борговими зобов'язаннями до його покупця (форфейтера), який вимагає гарантій банку країни-імпортера. Ф. є довгостроковим

Фотка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фотка - фотографія, пішло з чатів.Фотоблог1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фотоблог1 – блог, основним контентом якого є фотографії;Фотоблог2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фотоблог2  – періодично оновлюваний блог, що містить головним чином фотографії в зворотному хронологічному порядку


Фотоблоги3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фотоблоги3 – блоги, що містять добірки фотографій;Фотобукет, Photobucket

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фотобукет, Photobucket– один з найбільш популярних фото та відео сервісів. На даний час число його користувачів нараховує більше ніж 60 мільйонів людей. Завантажувати фотографії можна з використанням веб- інтефейсу, FTP-менеджера (доступно тільки користувачам платної версії), за допомогою Windows XP Publisher (потребує правки реєстру, файл із змінами доступний на сайті Photobucket), електронною поштою та з мобільного телефону. Коли користувач завантажує через веб-інтерфейс одночасно кілька фотографій, Photobucket може зберегти їх як у фотоальбомі, так і створювати слайд-шоу.Фотографія робочого часу (фотография рабочего времени)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
метод вивчення робочого часу спостереженням, який охоплює всі без винятку затрати робочого часу працівника протягом усього періоду спостереження. Дає змогу вивчити фактичний баланс затрат робочого часу; виявити його непродуктивні затрати і розробити конкретні заходи з усунення їх причин; скласти раціональний (нормальний) баланс робочого часу; розробити нормативи часу на підготовчо - завершальні роботи, обслуговування робочого місця, перерви в роботі, норми обслуговування, а також загальну тривалість оперативного часу; нагромадити дані для встановлення норм обслуговування обладнання і нормативів чисельності.

Фрагментатор графіки

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фрагментатор графіки - спеціальна утиліта, що дозволяє розділити графічне зображення на кілька незалежних ділянок.Фрагментація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фрагментація – це явище, при якому в процесі вилучення і перезапису файлів через деякий час на диску утворюється багато порожніх кластерів, а також  багато  файлів,  записаних  у  кластерах  на  різних  ділянках  диска.  Це сильно уповільнює пошук/завантаження файлів і призводить до додаткового спрацювання дисководу.Фрактал

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фрактал -це термін який визначає геометричну фігуру, яка складається з безлічі частинок, які подібні до фігури в цілому.   з точки зору комп’ютерної графіки, незамінна, коли потрібно створити гори,штучні хмари,поверхню моря тощо.Тобто це чудовий спосіб відобразити складні об’єкти.Франчайзинг (франчайзинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
специфічна форма договірних економічних взаємовідносин великих компаній з дрібними виробничо-підприємницькими структурами, за якої малі підприємства (франчайзи) можуть функціонувати під егідою великих організацій (франчайзерів), користуючись їхніми товарними знаками й емблемами. При цьому вони не витрачають адміністративної, фінансової і юридичної самостійності.

Фрахт (фрахт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
плата судновласникам за користування судном за певний час або плата за завантаження, перевезення і розвантаження товарних вантажів.

Фрахтовий ринок (фрахтовый рынок)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
специфічний ринок транспортних послуг, морських і повітряних пасажирських і товарних перевезень з наданням відповідних послуг фізичним і юридичним особам

Фрейм

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фрейм - особливі пізнавальні структури, що дають цілісне уявлення про явища та їхні типи. Містять у собі ім’я фрейму, ім’я слота, значення слота і процедуру.


Фрейм2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фрейм - частина веб-сторінки, побудованої на основі фреймів. Ідеологія фреймів нагадує вікна операційної системи, прив’язані до одного місця веб- сторінки - користувач може міняти будь-яке з вікон, тоді як інші залишаються незмінними. Фрейми призначені для сайтів із складною навігацією; не рекомендується використовувати їх в інших випадках, оскільки із-за особливостей фреймової структури вони незручні для роботів пошукових машин.Френд-стрічка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Френд-стрічка –  сторінка,  на  якій  відображаються  всі  повідомлення певного користувача Живого Журналу. Користувач може мати кілька френд- стрічок. Аналогічні френд-стрічки є в більшості соціальних мереж.Фрикери

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Фрикери  –  це  люди,  які  займаються  хакінгом  на телефонних лініях  з метою одержання безкоштовної телефонноїрозмови з будь-якою точкою світу.ФРОНТ-ОФІС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФРОНТ-ОФІС(англ. front-office [frʌntˈɒfɪs]))- операційний підрозділ банку та інші його структурні одиниці, які відповідають за роз-виток і управління взаємовідносинами з контрагентами. У Ф.-о. відбувається безпосеред-нє спілкування з клієнтами, первинна верифікація наданих позичальниками даних, збір і аналіз поданого пакету документів, підготовка угод з клієнтами тощо


ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА(англ. fundamental principles of domestic law [ˌfʌndəˈmɛntl ˈprɪnsəplz ɒv dəʊˈmɛstɪk lɔː])- цей термін відноситься до основних правових принципів, на яких базуються національ-ні правові системи і які надають структуру, в середині якої створюються закони та здій-снюються повноваження. Ці фундаментальні принципи зазвичай містяться або виражені 714Фу національній Конституції чи подібному документі, або ж через рішення суду найвищого рівня, який має повноваження робити тлумачення або визначення національного законо-давства, які носять обов’язковий характер. Хоча це буде відрізнятись від країни до країни, деякі приклади таких фундаментальних принципів включають права на належний процес, презумпцію невинуватості та право людини на ефективний захист у судах


ФУНДАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФУНДАЦІЇ(англ. foundations [faʊnˈdeɪʃənz])- фундації (концепція яких базується на римському праві universitas rerum) у цивільному праві мають визначення, яке є аналогічним для трастів у загальному праві, та, відповідно, можуть використовуватись для схожої мети. Фундація, як правило, повинна розпоряджу-ватись майном, яке призначене для якоїсь певної мети. Зазвичай, доходи, що надходять від основних активів (на відміну від самих активів), використовуються для досягнення цілей, що зазначені у статутних документах. Фундація є юридичною особою і як така може здійс-нювати та бути залученою до ділової діяльності. Фундацію контролює рада директорів та не має власників. У більшості юрисдикцій фундації повинні мати суспільну мету. Однак, існують юрисдикції, в яких фундації можна створювати для особистих цілей. Зазвичай, фундації перебувають під жорстким контролем та повинні бути прозорими структурами


Функції маркетингу (функции маркетинга)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
основні види діяльності, що здійснюються у процесі маркетингу товарів (послуг). Сучасна концепція маркетингу вирізняє чотири функції: дослідження маркетингу; планування асортименту продукції, збут та розподілення, рекламу та стимулювання збуту.

Функції управління (функции управления)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
планування, організація, мотивація, контроль. Планування

Функціональні клавіші

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Функціональні клавіші  - клавіші на клавіатурі комп’ютера (зазвичай позначаються  FN),  які  можуть  бути  запрограмовані  так,  щоб  викликати команду операційної системи або прикладних програм для виконання певних дій.


Функціональна організація (функциональная организация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
організація служби маркетингу, за якої різні спеціалісти з маркетингу керують різними видами маркетингової діяльності і підпорядковуються менеджеру з маркетингу.

Функціональна структура (функциональная структура)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
тип організаційної структури, за якою підрозділи створюються відповідно до виду виконаних ними робіт і підпорядковані функціональним керівникам.

Функція в Microsoft Excel

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Функція в MicrosoftExcel- об’єднання декількох обчислювальних операцій  для  розв’язання  певної  задачі.  Функції  в  Microsoft  Excel  являють собою  формули,  що  мають  один  або  декілька  аргументів,  тобто  числові значення або адреси комірок.Футурологія Інтернет

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Футурологія Інтернет – область наукових знань (синонім - прогнозування, прогностика), що охоплює перспективи розвитку мережевого інформаційного   простору. Це   невід’ємна   тема   досліджень   і   публікацій аналітиків, опосередковано впливає на реальний розвиток індустрії Інтернет.Ф’ючерси (фьючерсы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вид угод на біржах. Передбачають сплату товарів, цінних паперів чи валюти через певний час після укладення угоди за ціною, зазначеною в контракті. Має на меті отримання різниці в цінах або курсах з моменту укладення угоди до моменту її реалізації.

Ф’ючерсна угода (фьючерсное соглашение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різновид угоди на товарній або фондовій біржах. Ф.у. припускає виплату грошової суми за товар або за акції через певний строк після укладання угоди щодо ціни, яка обумовлена в контракті. Основна мета Ф.у.


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Далі)
  Все