Термінологічний словникВідсортовано за За датою останнього оновлення (за спаданням) Хронологічне сортування: За датою останнього оновлення змінити до (за зростанням) | За датою створення

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  770  (Далі)
  Все

ЧЛЕНИ ТОВАРНОЇ БІРЖІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧЛЕНИ ТОВАРНОЇ БІРЖІ(англ. commodity exchange members [kəˈmɒdɪti ɪksˈʧeɪnʤ ˈmɛmbəz])- засновники, а також прийняті до її складу згідно із статутом біржі вітчизняні та іноземні юридичні і фізичні особи. Порядок прийняття у члени біржі та вибуття із складу її членів визначається статутом товарної біржі


ЧЛЕН ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧЛЕН ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ(англ. payment system member [ˈpeɪm(ə)nt ˈsɪstəm ˈmɛmbə])- юридична особа, яка на підставі належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги в межах України


ЧИСТІ АКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧИСТІ АКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ(англ. net assets of the investment fund [nɛt ˈæsɛts ɒv ði ɪnˈvɛstmənt fʌnd])- величина, яка визначається як різниця між сумою активів і розміром пасивів інвестиційного фонду з урахуванням їх ринкової вартості


ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)(англ. net income from sales of products (goods, works, services) [nɛt ˈɪnkʌm frɒm seɪlz ɒv ˈprɒdʌkts (gʊdz, wɜːks, ˈsɜːvɪsɪz)])- дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів


ЧИННИКИ КОРУПЦІЙНОГО РИЗИКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧИННИКИ КОРУПЦІЙНОГО РИЗИКУ(англ. corruption risk factors [kəˈrʌpʃən rɪsk ˈfæktəz])- умови та причини, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування ді-янь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією


ЧЕКОДАВЕЦЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧЕКОДАВЕЦЬ(англ. check provider [ʧɛk prəˈvaɪdə])- підприємство або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його (джерело: Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 No 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за No 377/8976 // Офіційний вісник України. – 2004. – No 13. – Ст. 908)


ЧАСТКОВЕ РЕЗЕРВУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЧАСТКОВЕ РЕЗЕРВУВАННЯ(англ. fractional-reserve banking [ˈfrakʃ(ə)n(ə)l rɪˈzəːv ˈbaŋkɪŋ])- сучасна система ведення банківської справи, відповідно до якої частина коштів, залучених банком у вигляді вкладів, не використовується банком для здійснення активних операцій, а резервується на спеціальному резервному рахунку в центральному банку. Такі резерви називаються обов’язковими і є інструментом реалізації монетарної політики центрального банку. Політику щодо встановлення нормативів обов’язкового резервування визначає цен-тральний банк. Для різних видів вкладів (депозитів) він може встановлювати різні значення нормативів обов’язкового резервування. Реалізація механізму Ч. р. дозволяє регулювати попит і пропозицію грошей в економіці країни (джерело: Банківська енциклопедія / колектив авторів. – ISBN 978-966-346-923-2. – К.: ЦНД НБУ «Знання», 2011. – С. 503


ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОДАТКОВУ І МИТНУ ПОЛІТИКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОДАТКОВУ І МИТНУ ПОЛІТИКУ(англ. central executive body, which ensures the formation and implementation of state tax and customs policy [ˈsɛntrəl ɪgˈzɛkjʊtɪv ˈbɒdi, wɪʧ ɪnˈʃʊəz ðə fɔːˈmeɪʃən ænd ˌɪmplɪmɛnˈteɪʃən ɒv steɪt tæks ænd ˈkʌstəmz ˈpɒlɪsi])- центральний орган виконавчої влади, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики, забезпечення фор-мування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загаль-нообов’язкове державне соціальне страхування, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 No 4495-VI


ЦІНОВА СТАБІЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІНОВА СТАБІЛЬНІСТЬ(англ. price stability [praɪs stəˈbɪlɪti])- збереження купівельної спроможності національної валюти шляхом підтримання у серед-ньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірю-ються індексом споживчих цін (джерело: Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 No 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – No 29. – Ст. 238)


ЦІННІ ПАПЕРИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІННІ ПАПЕРИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ(англ. securities of the joint investment institution [sɪˈkjʊərɪtiz ɒv ðə ʤɔɪnt ɪnˈvɛstmənt ˌɪnstɪˈtjuːʃən])- акції корпоративного фонду та інвестиційні сертифікати пайового фондуСторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  770  (Далі)
  Все