Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все

Ц

ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС(англ. integral property complex [ˈɪntɪgrəl ˈprɒpəti ˈkɒmplɛks])- об’єкт, сукупність активів якого забезпечує проведення окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку Укра-їни «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 No 351 // Офіційний вісник України. – 2016. – No 61. – Ст. 2101).


ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ(англ. target bonds [ˈtɑːgɪt bɒndz])- облігації, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг відповідно до вимог, встановлених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), а також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів, облігацій (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 No 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – No 31. – Ст. 268).


ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ПОЗИК УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ПОЗИК УКРАЇНИ(англ. target home government bonds [ˈtɑːgɪt həʊm ˈgʌvnmənt bɒndz])- облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу.Основним реквізитом цільових облігацій внутрішніх державних позик України є зазначення передбаченого законом про Державний бюджет України на відповідний рік напряму вико-ристання залучених від розміщення таких облігацій коштів.Кошти, залучені до Державного бюджету України від розміщення цільових облігацій вну-трішніх державних позик України, використовуються виключно для фінансування держав-них або регіональних програм і проектів на умовах їх повернення в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування здійснюється відповідно до кредитних договорів, що укладаються між державою в особі Міністерства фінансів України та отримувачем коштів. Умови кредитних договорів повинні відповідати умовам розміщення цільових облігацій внутрішніх державних позик України з обов’язковим установленням дати обслуговування та погашення кредиту за п’ять днів до дати обслуговування та погашення цільових облігацій внутрішніх державних позик України (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 No 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – No 31. – Ст. 268)


ЦІЛЬОВІ ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛЬОВІ ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ(англ. targeted financial sanctions [ˈtɑːgɪtɪd faɪˈnænʃəl ˈsæŋkʃənz])- цей термін означає як заморожування активів, так й заборону для запобігання використання коштів чи інших активів, в прямий чи опосередкований спосіб, на користь санкціонованих осіб та підприємств


Цільове фінансування (целевое финансирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
виділення фінансових ресурсів цільовим призначенням для досягнення певної мети, вирішення проблеми, реалізації певної програми.

Цільовий маркетинг (целевой маркетинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма маркетингової діяльності, у процесі якої продавець товару розмежує сегменти ринку і для кожного з них розробляє певну тактику, засоби маркетингу.

Ціна (цена)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
грошовий вираз вартості товару. Величина Ц. прямо пропорційна вартості товару та обернено пропорційна вартості золота. Ціни в конкретних угодах можуть значно відхилятися від офіційно опублікованих довідкових або прейскурантних, що пояснюється застосуванням системи різних знижок з цін, коли довідкова ціна з багатьох товарів зберігається як вихідна база.

Ціна державна (цена государственная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціна, встановлена державою на: 1. Продукцію, товари та послуги, виробництво яких зосереджено в основному на підприємствах, які займають монопольне становище на ринку. 2. На ресурси, які мають визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін. 3. На соціально значущі товари та послуги. При створенні ринкових структур економіки сфера державного регулювання цін буде звужуватися.

Ціна довідкова (цена справочная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різновид оптових цін у внутрішній і міжнародній торгівлі. Ц.д. за суттю є номінальною і виступає для продавця та покупця як початковий пункт у визначенні ціни, що фіксується в угоді, контракті. Викорис¬товується при купівлі-продажу невеликих і середніх партій товару.

Ціна договірна (цена договорная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціна на товари, встановлена за домовленістю сторін


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все