Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Далі)
  Все

Н

Навчальна система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Навчальна     система     –     система,     призначена     для     навчання користувачів. Грунтується на використанні штучного інтелекту і бази знань. Основним завданням її є ефективна передача знань в залежності від ступеня підготовленості  користувачів  та  їх  здатності  засвоювати  одержану інформацію. Розрізняють автономні (функціонують на окремих персональних комп’ютерах)   і   мережеві   (розташовані   на   серверах   Інтернету)   навчальні системи.Навчальна дисципліна2 (у вищому навчальному закладі)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Навчальна    дисципліна2      (у    вищому    навчальному    закладі)    – педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності)   із   визначенням   потрібного   рівня   сформованості   в   тих,   хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.


Навчальна дисципліна1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Навчальна дисципліна1 – система знань, умінь і навичок у певній галузі  науки, техніки, мистецтва, виробничої діяльності, призначена для вивчення в освітньому закладі. За змістом дисципліни бувають загальноосвітніми або спеціальними, що визначають профіль підготовки фахівця.Навчальна програма

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Навчальна програма – це нормативний документ, який входить до комплексу документів державного стандарту освіти, розробляється і затверджується як його складова. Навчальна програма визначає організацію та зміст підготовки фахівців і розробляється на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки.Навчальний продукт (освітній продукт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Навчальний    продукт    (освітній    продукт)    –    сукупність    даних, сформованих  для  впровадження  в  навчальний  процес,  зокрема  в  систему дистанційного навчання.


Навчальний об’єкт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Навчальний  об’єкт –  навчальна  інформація  певного  обсягу,  що  має самостійну логічну структуру та зміст і дає змогу оперувати цією інформацією в процесі розумової діяльності.Навчальний план 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Навчальний  план –  це  нормативний  документ  вищого  навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурио-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних навчальних дисциплін та вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальній занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.Навчальний елемент (дидактична одиниця)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Навчальний елемент (дидактична одиниця) – мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта.Навчальний план

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Навчальний план – документ, що визначає склад навчальних дисциплін, що вивчаються в навчальному закладі або на певному щаблі освіти, обсяг і послідовність їх вивчення, розбивку по навчальних періодах, види і терміни проміжної атестації.Навчальний проект

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Навчальний проект – це організаційна форма роботи, яка орієнтована на засвоєння навчальної теми або навчального розділу і становить частину стандартного навчального предмета.
Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Далі)
  Все