Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  53  (Далі)
  Все

М

Мінімальна заробітна плата (минимальная зароботная плата)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційно встановлений державою мінімальний рівень оплати праці у вигляді мінімальної місячної ставки чи почасової оплати. Використовується для обчислення розмірів державних податків, платежів, штрафів. Значення М.з.п. не завжди відповідає величині прожиткового мінімуму.

Мінімум неоподаткований (минимум необлагаемый налогом)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розмір об’єкта оподаткування у межах якого юридичні та фізичні особи податку не сплачують.

Мінімум неоподаткований (минимум необлагаемый налогом)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розмір об’єкта оподаткування у межах якого юридичні та фізичні особи податку не сплачують.

МІНІСТЕРСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІСТЕРСТВО (англ. ministry [ˈmɪnɪstrɪ]) - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Кабінетом Міністрів України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України (джерело: Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (МІНІНФРАСТРУКТУРИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (МІНІНФРАСТРУКТУРИ) (англ. Ministry of Infrastructure of Ukraine (Mininfrastructure) [ˈmɪnɪstri ɒv ˈɪnfrəˌstrʌkʧər ɒv juːˈkreɪn]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) (джерело: Положення про Міністерство інфраструктури України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України» від 30.06.2015 № 460


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (МВС)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (МВС) (англ. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (MIA) [ˈmɪnɪstrɪ əv ɪnˈtɜːnl əˈfeəz əv juːˈkreɪn]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах: забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів (джерело: Положення про Міністерство внутрішніх справ України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» від 28.10.2015 № 878 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 89. – Ст. 2972).


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (МЕРТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (МЕРТ) (англ. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (MEDT) [ˈmɪnɪstrɪ əv ˌiːkəˈnɒmɪk dɪˈveləpmənt ənd treɪd əv juːˈkreɪn]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує: формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, державну промислову політику, державну інвестиційну політику, державну зовнішньоекономічну політику, державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації,  метрології та метрологічної діяльності, управління об’єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, інтелектуальної власності, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), державних та публічних закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики, державного матеріального резерву, експортного контролю; формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, державної політики з контролю за цінами, державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. реалізацію державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності. Мінекономрозвитку є уповноваженим органом з питань координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення (джерело: Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі» від 20.08.2014 № 459


МІНІСТЕРСТВО ЗАКОНРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ - (МЗС України)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОНРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ - (МЗС України) — центр, орган виконавчої влади, який забезпечує проведення зовн. політики д-ви і координацію діяльності у сфері зовн. зносин України. Перше зовнішньополіт. відомство України було сформовано 12(25).ХІІ 1917, коли за пропозицією В. К. Винниченка у складі Генерального секретаріату УНР було утв. Секретарство міжнар. справ. При утворенні Союзу РСР союзні республіки, в т. ч. Українська СРР, були позбавлені права проводити зовнішньополіт. діяльність. 1923 було ліквідовано Нар. комісаріат закорд. справ УСРР. 1.ІІ 1944 сесія ВР СРСР прийняла Закон «Про надання Союзним Республікам повноважень у галузі зовнішніх зносин та про перетворення у зв'язку з цим Народного комісаріату закордонних справ із загальносоюзного в союзно-республіканський народний комісаріат». Відповідно до цього 5.ІІ 1944 була прийнята постанова політбюро ЦК КП(б)У та указ Президії ВР УРСР про утв. Нар. комісаріату зовн. справ УРСР. У період 1944-91 діяльність МЗС була орієнтована переважно на участь в ООН, роботі в ін. міжнар. організаціях. З проголошенням держ. незалежності України (1991) були розширені структура і повноваження МЗС, по-новому сформульовані його завдання. Нині діяльність цього органу регулюється Положенням про Міністерство закордонних справ України, затв. указом Президента України від 3.IV 1999. Відповідно до цього акта МЗС бере участь у забезпеченні нац. інтересів і безпеки України; сприяє забезпеченню стабільності міжнар. становища України, піднесенню її міжнар. авторитету; створює сприятливі зовн. умови для зміцнення незалежності, держ. суверенітету, екон. самостійності та збереження тер. цілісності України; захищає права та інтереси гр-н і юрид. осіб України за кордоном; сприяє розвиткові зв'язків із зарубіж. укр. громадами та надає їм підтримку і захист відповідно до норм міжнар. права та чинного зак-ва України; забезпечує цілісність та узгодженість зовнішньополіт. курсу д-ви. МЗС України здійснює свої повноваження як безпосередню, так і через дип. представництва та коне, установи України за кордоном, представництва України при міжнар. організаціях, представництва МЗС України на тер. України, а також організації та установи, що належать до сфери його управління. На поч. 2000 за кордоном функціонували 60 посольств України, 8 пост, представництв при міжнар. організаціях і 69 коне, установ. МЗС має свої представництва і в Україні — Одесі, Сімферополі та Ужгороді. При М-ві діє Дипломатична академія України для підготовки спеціалістів у сфері міжнар. відносин. М-во має право: одержувати в установленому зак-вом порядку від міністерств, ін. центр, органів викон. влади, органів місц. самоврядування, а також підприємств, установ і організацій док-ти і матеріали, а від органів статистики — стат. дані для виконання покладених на нього завдань; залучати вчених, спеціалістів центр, і місц. органів викон. влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; утворювати в разі потреби за погодженням з ін. заінтересованими центр, органами викон. влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи, залучати на договірній 276 основі фахівців для підготовки проектів актів зак-ва, здійснення їх експертизи і надання консультацій; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції; разом з відповідними центр, органами викон. влади здійснювати контроль у межах своєї компетенції за цільовим використанням держ. коштів, виділених на реалізацію програм, проектів, а також міжнар. програм; відповідно до зак-ва України застосовувати дисциплінарні стягнення до працівників, які перебувають у трудових відносинах з МЗС України. Очолює МЗС міністр, якого призначає на посаду і звільняє з посади Президент України. Міністр підпорядковується безпосередньо Президенту з питань, що належать до конст. повноважень Президента України. Міністр здійснює керівництво МЗС України, Дипломатичною академією при МЗС, ін. установами та організаціями, що належать до сфери його управління, а також забезпечує керівництво дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном, представництвами України при міжнародних організаціях. В МЗС діє колегія у складі міністра (голова колегії), заступників міністра, ін. керівних працівників М-ва і ректора Дип. академії. Колегія приймає рішення, які проводяться в життя наказами міністра закорд. справ. МЗС України у межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (МІНФІН)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (МІНФІН) (англ. Ministry of Finance of Ukraine (MoF) [ˈmɪnɪstrɪ əv faɪˈnæns əv juːˈkreɪn]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку та аудиту, випуску і проведення лотерей, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, забезпечує формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності та забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку (джерело: Положення про Міністерство фінансів України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» від 20.08.2014 № 375


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (МІН’ЮСТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (МІН’ЮСТ) (англ. Ministry of Justice of Ukraine (MoJ) [ˈmɪnɪstrɪ əv ˈʤʌstɪs əv juːˈkreɪn]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації. Мін’юст є державним органом з питань банкрутства. Мін’юст є органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (джерело: Положення про Міністерство юстиції України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» від 02.07.2014 № 228Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  53  (Далі)
  Все