Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  (Далі)
  Все

Д

Дохід громадян (доход граждан)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
формується в основному за рахунок грошових надходжень, одержання заробітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів, підприємницької діяльності.

Дохід громадян (доход граждан)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
формується в основному за рахунок грошових надходжень, одержання заробітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів, підприємницької діяльності.

Дохід держави (доход государства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
це національний дохід. Джерелом його утворення є сплачені податки, платежі, відрахування, рента, що надходять у державну скарбницю.

ДОХІД З ДЖЕРЕЛОМ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ З УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХІД З ДЖЕРЕЛОМ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ З УКРАЇНИ (англ. income from the source of their origin from Ukraine [ˈɪnkʌm frɒm ðə sɔːs əv ðeə ˈɒrɪʤɪn frɒm juːˈkreɪn]) - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді: а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України; б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів; в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів; г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України; ґ) доходів страховиків - резидентів від страхування ризиків страхувальників - резидентів 242 Д за межами України; д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов›язаних з повною або частковою переуступкою прав та обов›язків за угодами про розподіл продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем контролюючих органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо); е) спадщини, подарунків, виграшів, призів; є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору; ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


ДОХІД, ОТРИМАНИЙ З ДЖЕРЕЛ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХІД, ОТРИМАНИЙ З ДЖЕРЕЛ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ (англ. received income from sources outside Ukraine [rɪˈsiːvd ˈɪnkʌm frɒm ˈsɔːsɪz ˈaʊtˈsaɪd juːˈkreɪn]) - будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


ДОХОДИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХОДИ (англ. proceeds [ˈprəʊsiːdz]) - будь-яке майно, що прямо або опосередковано походить або отримано в наслідок вчинення злочину (джерело: The FATF Recommendations General Glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations. html); - будь-яка економічна вигода, набута злочинним шляхом. Вона може складатись з будь-якої власності (джерело: Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_029); - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) (джерело: Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365; Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» від 07.02.2013 № 73, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868


ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ (англ. budget incomes [ˈbʌʤɪt ˈɪnkʌmz]) - податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ) (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


ДОХОДИ ВІД ЗЛОЧИНУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХОДИ ВІД ЗЛОЧИНУ (англ. proceeds of crime [ˈprəʊ.siːdz əv kraɪm]) - будь-яке майно, придбане чи отримане, прямо або посередньо, в результаті вчинення будь-якого злочину


ДОХОДИ, ОДЕРЖАНІ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХОДИ, ОДЕРЖАНІ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (англ. proceeds of crime [ˈprəʊsiːdz əv kraɪm]) - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII


Дочірнє підприємство (дочернее предприятие)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
юридично самостійне підприємство, яке відділилося від основного (материнського) підприємства і засноване ним завдяки передання частини свого майна. Часто виступає в ролі філіалу головної фірми, що його заснувала. Засновник Д.п. затверджує його статут і зберігає щодо нього деякі управлінські, у тому числі й контрольні, функції.


Сторінка: (Назад)   1  ...  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  (Далі)
  Все