Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  ...  45  (Далі)
  Все

Д

ДОКУМЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТ (англ. document [ˈdɒkjʊmənt]) - спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – Ст. 88); - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі (джерело: Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650


Документ (документована інформація)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Документ (документована інформація) – зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати.



Документ в електронній формі

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Документ в електронній формі – інформація, представлена у формі набору   елементів   обчислювальної   техніки,   інших   засобів   оброблення, зберігання і передавання інформації, що може бути перетвореною в форму, придатну для однозначного сприйняття людиною і має атрибути для ідентифікації.



ДОКУМЕНТ ЗА ОПЕРАЦІЄЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТ ЗА ОПЕРАЦІЄЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ (англ. document on operation with the use of electronic payment facilities [ˈdɒkjʊmənt ɒn ˌɒpəˈreɪʃən wɪð ðə juːs əv ɪlekˈtrɒnɪk ˈpeɪmənt fəˈsɪlɪtɪz]) - документ, що підтверджує виконання операції із використанням електронного платіжного засобу, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137


ДОКУМЕНТ НА ПЕРЕКАЗ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТ НА ПЕРЕКАЗ (англ. transfer document [ˈtrænsfɜː ˈdɒkjʊmənt]) - електронний або паперовий документ, що використовується суб’єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III


ДОКУМЕНТ НА ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТ НА ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ (англ. cash transfer document [kæʃ ˈtrænsfɜː ˈdɒkjʊmənt]) - документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом з цим документом у готівковій формі


ДОКУМЕНТ ПРО ГАРАНТІЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТ ПРО ГАРАНТІЮ (англ. warranty document [ˈwɒrəntɪ ˈdɒkjʊmənt]) - документ, який містить письмове зобов’язання (підтвердження) уповноваженого на це державного органу України або іноземної держави щодо використання в заявлених цілях товарів і видається у формі міжнародного імпортного сертифіката, сертифіката підтвердження доставки чи іншого документа, що містить таке зобо’язання (підтвердження), а також документ, який містить письмове зобов’язання кінцевого споживача, що видається у формі сертифіката кінцевого споживача (джерело: Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV


Документальна інформаційна система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Документальна  інформаційна   система –   система,  в  якій  об’єктом зберігання та оброблення є власне документи.



ДОКУМЕНТАРНИЙ ЦІННИЙ ПАПІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОКУМЕНТАРНИЙ ЦІННИЙ ПАПІР (англ. documentary security [ˌdɒkjʊˈmentərɪ sɪˈkjʊərɪtɪ]) - паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268


Документація (документация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність первинних документів, за допомогою яких одержують потрібні дані для вивчення та оцінки, підтвердження певних явищ, господарських операцій або діяльності окремих осіб.


Сторінка: (Назад)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  ...  45  (Далі)
  Все