Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  45  (Далі)
  Все

Д

Державна податкова адміністрація (государственная налоговая администрация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
державна установа, що здійснює контроль за дотриманням виконання державного податкового законодавства, правильністю нарахування і своєчасністю сплати до бюджету і в позабюджетні фонди податків, зборів та інших платежів.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, ЩО НЕ МАЮТЬ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, ЩО НЕ МАЮТЬ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ (англ. state registration of legal entities, public formations, that do not have the status of a legal entity, and individuals – entrepreneurs [steɪt ˌreʤɪsˈtreɪʃən əv ˈliːgəl ˈentɪtɪz ˈpʌblɪk fɔːˈmeɪʃənz ðæt duː nɒt həv ðə ˈstaeɪtəs əv ə ˈliːgəl ˈentɪtɪ ənd ˌɪndɪˈvɪdjʊəlz ˌɒntrəprəˈnɜːz]) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом (джерело: Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: ЗаконУкраїни від 15.05.2003 № 755-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31. – Ст. 263)


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА (англ. state service [steɪt ˈsɜːvɪs]) - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: 1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів; 2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів; 3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; 4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства; 5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням; 6) управління персоналом державних органів; 7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством (джерело: Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43).


Державна служба зайнятості (государственная служба занятости)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
державна установа, створена для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, Діяльність д.с.з. здійснюється під керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Державна служба зайнятості складається з Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості, центрів організації професійного навчання незайнятого населення і центрів професійної орієнтації населення, інспекцій по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення. До складу державної служби зайнятості входять також навчальні заклади професійної підготовки незайнятого населення, інформаційно-обчислювальні центри, територіальні та спеціалізовані бюро зайнятості, центри реабілітації населення, підприємства, установи і організації, підпорядковані службі зайнятості.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ (ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ (ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ) (англ. State Financial Monitoring Service of Ukraine (SCFM) [steɪt faɪˈnænʃəl ˈmɒnɪtəɪŋ ˈsɜːvɪs əv juːˈkreɪn (ɛs-siː-ɛf-ɛm)]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (джерело: Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» від 29.07.2015 № 537 // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 150). Зв’язок з іншими термінами: див. термін «спеціально уповноважений орган»


ДЕРЖАВНА СТАТИСТИКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИКА (англ. state statistics [steɪt stəˈtɪstɪks]) - централізована система збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації (джерело: Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 № 2614-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 43. – Ст. 608). Зв’язок з іншими термінами: див. термін «статистична інформація».


ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. state statistical activity [steɪt stəˈtɪstɪkəl ækˈtɪvɪtɪ]) - сукупність дій, пов’язаних з проведенням державних статистичних спостережень та наданням інформаційних послуг, спрямована на збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації, забезпечення її достовірності, а також удосконалення статистичної методології (джерело: Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 № 2614-XII


ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (англ. State Judicial Administration of Ukraine [steɪt ʤuːˈdɪʃəl ədˌmɪnɪsˈtreɪʃən əv juːˈkreɪn]) - державний орган у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом 


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (ДФС)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (ДФС) (англ. State Fiscal Service of Ukraine (SFS) [steɪt ˈfɪskəl ˈsɜːvɪs əv juːˈkreɪn(ɛs-ɛf-ɛs)]) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску


ДЕРЖАВНЕ (КОМУНАЛЬНЕ) ГОСПОДАРСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ (КОМУНАЛЬНЕ) ГОСПОДАРСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ (англ. state (communal) economic association [steɪt (ˈkɒmjʊnl)ˌiːkəˈnɒmɪk əˌsəʊsɪˈeɪʃən)] - об’єднання підприємств, утворене державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, у визначених законом випадках, рішенням міністерств (інших органів, до сфери управління яких входять підприємства, що утворюють об’єднання), або рішенням компетентних органів місцевого самоврядуванняСторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  45  (Далі)
  Все