Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  15  (Далі)
  Все

Г

Горизонтальна диверсифікація (горизонтальная диверсификация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розвиток обсягів виробництва шляхом збільшення (розширення) номенклатури виробів, нової однотипної продукції, але яка різниться певними новими споживчими якостями.

Господарство (хозяйство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність природних матеріалізованих, створених людиною засобів для відтворення виробництва, створення умов і засобів життєзабезпечення людей.

Господарські витрати (хозяйственные расходы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сума витрат, пов’язана з веденням господарської діяльності, з забезпеченням життєдіяльності організацій, установ (утримання службових приміщень, канцелярські і поштові витрати, утримання службового транспорту, представницькі витрати тощо).

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. economic activity [ˌiːkəˈnɒmɪk ækˈtɪvɪtɪ]) - діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144); - діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами


ГОСПОДАРСЬКА ОПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ГОСПОДАРСЬКА ОПЕРАЦІЯ (англ. economic operation [ˌiːkəˈnɒmɪk ˌɒpəˈreɪʃən]) - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства


Господарська самостійність (хозяйственная самостоятельность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
повна, вільна, незалежна свобода діяльності в межах державного законодавства суб’єктів господарської діяльності з правом вільного управління господарськими процесами, матеріальними і фінансовими засобами, власними і позичковими коштами, створеними продуктами праці.

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (англ. economic obligation [ˌiːkəˈnɒmɪk ˌɒblɪˈgeɪʃən]) - зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана сторона, у тому числі боржник) зобов’язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб’єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку


ГОСПОДАРСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ГОСПОДАРСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ (англ. economic association [ˌiːkəˈnɒmɪk əˌsəʊsɪˈeɪʃən]) - об’єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об’єднали свою господарську діяльність (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV


ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО (англ. economic company [ˌiːkəˈnɒmɪk ˈkʌmpənɪ]) - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства


Господарський механізм (хозяйственный механизм)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність господарсько-організаційних структур, об’єднань, правових норм і методів управління суб’єктами господарської діяльності, через які реалізується процес відтворення, створення матеріальних благ у межах регульованих державою економічних процесів.


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  15  (Далі)
  Все