Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  42  (Далі)
  Все

В

Відмивання грошей

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(отмывание денег) – операції, які проводить власник грошей, аби приховати справжні джерела їх надходження і надати таким операціям законного характеру. При цьому використовують такі прийоми, як численні переведення грошей через дочірні компанії, у ході яких губляться першоджерела платежів, надходження переводяться у готівку. Таким чином часто гроші, одержані в незаконному бізнесі, вкладаються в цілком легітимні та прибуткові проекти.


ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ (англ. trade-based money laundering [treɪd beɪst ˈmʌni ˈlɔːndərɪŋ]) - здійснення дій щодо приховування доходів, одержаних злочинним шляхом та переміщення їх з використанням торговельних операцій з метою надання законності їхньому незаконному походженню


ВІДМИВАННЯ КОШТІВ (ГРОШЕЙ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДМИВАННЯ КОШТІВ (ГРОШЕЙ) (англ. money laundering [ˈmʌni ˈlɔːndərɪŋ]) - конверсія або переказ майна, якщо відомо, що таке майно являє собою доходи від злочинів, з метою приховання злочинного походження цього майна або з метою надання допомоги будь-якій особі, яка бере участь у вчиненні основного правопорушення, для того, щоб вона могла ухилитися від відповідальності за свої діяння; приховування справжнього характеру, походження, місцезнаходження, способу розпорядження, переміщення, прав на майно або його належність, якщо відомо, що таке майно є доходами від злочинів; за умови дотримання основних принципів своєї правової системи: придбання, володіння або використання майна, якщо в момент його одержання відомо, що таке майно являє собою доходи від злочинів; участь, причетність або вступ у змову з метою вчинення будь-якого зі злочинів, визнаних такими відповідно до цієї статті, замах на його вчинення, а також пособництво, підбурювання, сприяння або надання порад під час його вчинення (відповідно до статті 6 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, 2000 рік, Палермо) (джерело: The FATF report Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers (June 2010), Definitions [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/moneylaunderingthroughmone yremittanceandcurrencyexchangeproviders.html, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_789); - процес: 1) перетворення або передачі власності, знаючи що така власність походить від злочинної діяльності або від акту участі у подібній діяльності, з метою приховування чи маскування незаконного походження майна, або надання допомоги будь-якій особі, що залучена у здійснення такої діяльності, для ухилення від правових наслідків за подібну діяльність; 2) приховування або маскування справжньої природи, джерела, місцеположення, розпорядника, переміщення, права на майно або власника майна, знаючи що таке майно походить від злочинної діяльності або від акту участі у подібній діяльності; 3) придбання, володіння або користування майном, знаючи на момент отримання, що таке
майно походить від злочинної діяльності або від акту участі у подібній діяльності; 4) участь, асоціація для здійснення, намагання здійснити та сприяти, спонукати, консультувати щодо здійснення будь-якої діяльності, зазначеної у попередніх пунктах (джерело: EU Supranational Risk Assessment Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d4d7d30e-5a5a-11e7-954d-01aa75ed71a1.0001.02/ DOC_2&format=PDF); - негативне соціально-економічне явище, в основі якого приховування незаконного походження доходів, спотворення інформації про природу їхнього походження, місцезнаходження, розташування, рух, дійсну належність та прав власності на такі доходи, а також надання їм у будь-яких формах правомірного вигляду, коли особі відомо, що ці матеріальні блага є доходами, отриманими незаконним шляхом, а також інші дії, прямо або опосередковано пов’язані з оформленням правомірності фактичних відносин володіння, користування, розпорядження доходами або з приховуванням їх незаконного походження


Відмиваючий продаж

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(отмывающая продажа) – фіктивні біржові операції, здійснення яких не веде до зміни власника і які проводяться за здалегідь наміченим планом для впливу на ціни. Здійснюється шляхом одночасної видачі різним маклерам доручень про продаж і купівлю біржових контрактів на один і той самий товар в один і той самий період поставки.


Відмова від акцепту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(отказ от акцепта) – документально оформлена незгода платника на оплату поданих йому розрахункових документів. Буває повна і часткова. Повна відмова можлива у випадках, коли товари не були замовлені і їх поставка непередбачена договором або у випадку відвантаження недоброякісної, нестандартної, некомплектної продукції. Часткова відмова може бути заявлена у разі помилки в розрахункових документах, завищення цін на продукцію і тару, недоброякісності, некомплектності чи невідповідності стандартам і технічним умовам частини одержаного товару, при частковому відвантаженні незамовлених товарів тощо. Суперечок між продавцем і покупцем з приводу відмови банк не розв'язує. За необгрунтовану відмову від акцепту з покупця стягують штраф у розмірі 5 відсотків від суми відмови.


ВІДМОВА НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДМОВА НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ (англ. refusal in favor of the state [rɪˈfjuːzəl ɪn ˈfeɪvə əv ðə steɪt]) - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від іноземних товарів на користь держави без будь-яких умов на свою користь (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI


Відновлена вартість основних засобів

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(восстановительная стоимость основных средств) – сума витрат, здійснена у вигляді амортизаційних відрахувань на їх цільове використання, як необхідних для відновлення зношених у процесі виробництва основних фондів.


Відновлення студента

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відновлення студента – офіційна процедура повернення статусу того, хто навчається людині, що припинила навчання у вищому навчальному закладі і знову заявила про наміри продовжити навчання.ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ЛОМБАРДУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ЛОМБАРДУ (англ. pawnshop separate units [ˈpɔːnʃɒp ˈseprɪt ˈjuːnɪts]) - філії та відділення, що розташовані поза місцезнаходженням ломбарду та здійснюють усі або частину його функцій з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду (джерело: Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» від 26.04.2005 № 3981, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2005 р. за № 565/10845 


ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (англ. separate unit [ˈseprɪt ˈjuːnɪt]) - філія, інший відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцезнаходженням юридичної особи та здійснює всі або частину функцій з надання фінансових послуг від її імені (джерело: Положення про Державний реєстр фінансових установ: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28.08.2003 № 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 № 4368), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 р. за № 797/8118 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 38. – Ст. 2048); - філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи-резидента (джерело: Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 № 492, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 р. за № 1172/8493Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  42  (Далі)
  Все