Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  32  (Далі)
  Все

Б

БАЗОВІ ВІДНОСИНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

БАЗОВІ ВІДНОСИНИ (англ. basic relationships [ˈbeɪsɪk rɪˈleɪʃənʃɪps]) - відносини між принципалом та бенефіціаром, які виникають на підставі договору, інших правочинів, тендерної документації, законодавчих актів щодо зобов’язань принципала на користь бенефіціара, виконання яких забезпечує гарантія (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» від 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 № 5), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 41/10321


Базова освіта

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Базова  освіта  –  суспільно  необхідний  рівень  загальноосвітньої підготовки, який передбачає всебічний розвиток і ціннісно-етичну орієнтацію особистості, формування загальнокультурної основи її освіти, громадянського та професійного становлення.БАЗОВА (БАЗИСНА) СТАВКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

БАЗОВА (БАЗИСНА) СТАВКА (англ. prime rate [prʌɪm reɪt]) - ставка процента, від величини якої вираховується значення змінної процентної ставки під час її переоцінки. Як правило, використовують як базові, так звані, «безризикові» ставки (на зразок LIBOR), прайм-рейт (ставка процента для першокласних найбільш надійних позичальників), або «специфічні» ставки на зразок собівартості залучених коштів банку. В Україні як базова ставка може використовуватися облікова ставка Національного банку


Базова рентабельність

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(базовая рентабельность) – рентабельність попереднього року, яка використовується при плануванні прибутку за допомогою аналітичного методу. Визначається як відношення базового прибутку з порівняльної або усієї товарної продукції за звітний період до її повної собівартості.


Базова ставка банку

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(базовая ставка банка) – річна процентна ставка банку, яку він визначає як розмір плати у відсотках за різноманітні види його кредитів.


Базовий рік

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(базисный год) – рік, який береться як основний, відправний, базовий при аналізі динаміки розвитку економічних показників.


Бакалавр

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Бакалавр – кваліфікація (ступінь), присвоюється випускнику вищого навчального закладу (реалізовує перший ступінь вищої професійної освіти), що успішно  пройшов підсумкову атестацію і  захистив  випускну кваліфікаційну роботу.Баланс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(баланс) – в економіці – система взаємопов'язаних показників, що характеризують наявність матеріальних, трудових, грошових ресурсів та їх використання. Баланс може бути плановим або звітним.


БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) (англ. balance sheet (financial position report) [ˈbæləns ʃiːt (faɪˈnænʃəl pəˈzɪʃən rɪˈpɔːt)]) - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал (джерело: Національне положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» від 07.02.2013 № 73, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868


БАЛАНС БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

БАЛАНС БАНКУ (англ. bank balance sheet [bæŋk ˈbal(ə)ns ʃiːt]) - запис всіх грошово-кредитних операцій, проведених банком протягом певного періоду часу. Б. б. складається з двох частин. У лівій частині (актив) відображаються всі активи, а у правій (пасив) – зобов’язання та власний капітал банку. Б. б. відображає стан залучених і власних коштів банку, їх джерела, розміщення в кредитні та інші операції. До складу активу входять: каса, кошти на резервному та кореспондентському рахунках у центральному банку, а також на кореспондентських рахунках в інших банках, дебітори банку, кредити, видані  банком, цінні папери, придбані банком акції, будівлі, обладнання та інші основні засоби. До складу пасиву включають: статутний капітал, додатковий капітал, кошти резервного фонду, кошти на поточних рахунках клієнтів банку, кошти на рахунках банків-кореспондентів, депозити юридичних і фізичних осіб, одержані в інших банках кредити, випущені зобов’язання (банківські векселі, депозитні та ощадні сертифікати, облігації) інша кредиторська заборгованість, інші фонди та резерви банку. Статті активу та пасиву у Б. б. наводяться в порядку зменшення їх ліквідності. Відображення інформації в Б. б. здійснюється на основі методу подвійного запису у вигляді бухгалтерського рівняння: А = П = З + К, де: А – активи, П – пасиви, З – зобов’язання, К – капітал. Такий запис називають класичним бухгалтерським рівнянням або функціональною обліковою моделлюСторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  32  (Далі)
  Все