Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32
  Все

Б

Бюджетне фінансування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(бюджетное финансирование) – надання коштів з державного бюджету підприємствам, організаціям для повного або часткового покриття їх витрат відповідно з планами їх фінансово-господарської діяльності. З бюджету повністю фінансуються витрати установ і організацій, які не мають власних коштів і прибутків. Госпрозрахункові підприємства фінансуються із бюджету частково: на капітальні вкладення, наукові роботи, операційні витрати, на покриття збитків, на відшкодування різниці в цінах. Б.ф. є цільовим. Видача коштів проводиться під конкретні об'єкти і під контролем фінансових органів.


Бюджетний дефіцит

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(бюджетный дефицит) – перевищення видатків по державному бюджету над доходами, показник кризового стану державних фінансів, один з факторів розвитку інфляції. Причини появи і зростання дефіциту бюджету – це посилення економічної нестабільності, скорочень надходжень до бюджету в зв'язку із зниженням ефективності виробництва, безконтрольне зростання витрат із бюджету. Покриття Б.д. може здійснюватись шляхом отримання державних позик і емісії грошей. Скорочення Б.д. може бути досягнуте шляхом скорочення видатків із бюджету.


БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС (англ. budget process [ˈbʌʤɪt ˈprəʊses]) - регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ (англ. credit history bureau [ˈkrɛdɪt ˈhɪst(ə)ri ˈbjʊərəʊ]) - юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, оброблення, зберігання, захист і використання інформації, яка складає кредитну історію. Основним видом діяльності Б. к. і. є ведення кредитної історії. Б. к. і. створюється у формі господарського товариства. Його засновниками можуть бути юридичні та фізичні особи. Засновники – юридичні особи повинні здійснювати діяльність не менше трьох років з дня реєстрації та не мати заборгованості зі сплати податків та інших обов’язкових платежів за останні три роки. Статутний капітал Б. к. і. формується виключно за рахунок грошових коштів засновників і має бути не менше 5 млн. грн. На ведення своєї діяльності Б. к. і. повинно отримати відповідну ліцензію в Міністерстві юстиції України. Б. к. і. діє на підставі Положення, яке регламентує правила формування і ведення кредитних історій та затверджується виконавчим органом Б. к. і. за погодженням з Уповноваженим органом. Б. к. і. має право отримувати відомості та інформацію на договірних засадах. Органи або уповноважені особи (держателі, адміністратори державних реєстрів тощо) зобов’язані на запит Б. к. і. надавати відомості з державних реєстрів в електронному вигляді в разі наявності письмової згоди суб’єктів інформації. Користувачами Б. к. і. можуть бути банки, небанківські фінансові установи та інші суб’єкти
господарської діяльності, які надають майно в кредит або послуги з відстроченням платежу. Інформація для формування кредитної історії надається користувачем до Б. к. і. лише в разі наявності письмової згоди юридичної або фізичної особи, яка уклала кредитний правочин з користувачем. Користувач у разі укладення кредитного правочину та отримання письмової згоди суб’єкта кредитної історії на збір, зберігання, використання та поширення інформації щодо нього надає інформацію про себе, що ідентифікує його, та про суб’єкта кредитної історії. Користувач має право відмовитися від укладання кредитного правочину або укласти кредитний правочин на умовах, що враховують ризики від укладання кредитного правочину, у разі відмови суб’єкта кредитної історії надати згоду на доступ до його кредитної історії та/або на передачу інформації Б. к. і. про кредитний правочин з користувачем. Користувач зобов’язаний повідомити суб’єкта кредитної історії про назву та адресу Б. к. і., до якого передаватиме інформацію для формування його кредитної історії. Б. к. і. зберігає інформацію протягом 10 років з моменту припинення кредитного правочину. Б. к. і. надають інформацію з кредитних історій у формі кредитних звітів, які містять інформацію, що відображає кредитну історію суб’єкта кредитної історії, та ведуть реєстр запитів щодо кредитних історій. Кредитні звіти надаються користувачам без права їх передачі третім особам. Надання кредитних звітів чи інших послуг, пов’язаних з веденням, обробленням, аналізом інформації, що складає кредитну історію, є платною послугою (джерело: Банківська енциклопедія / колектив авторів. – ISBN 978-966-346-923-2. – К.: ЦНД НБУ «Знання», 2011. – С. 503).Сторінка: (Назад)   1  ...  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32
  Все