Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39
  Все

А

АУТСОРСЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУТСОРСЕР (англ. outsourcer [ˌaʊtˈsɔːsə]) - юридична особа, обрана банком для виконання його функцій на умовах аутсорсингу (джерело: Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 № 64 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 55. – Ст. 1936); - організація будь-якої форми власності, на виконання якій банк передає функцію щодо перевірки наявності та стану майна, діяльність якої відповідає вимогам законодавства України та вимогам, визначеним банком з урахуванням цього Положення (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 № 351


АУТСОРСИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУТСОРСИНГ (англ. outsourcing [ˌaʊtˈsɔːsɪŋ]) - передавання на договірній основі іншим особам функцій банку на регулярній (неодноразовій) основі з метою оптимізації витрат і процесів у банку (джерело: Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 № 64 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 55. – Ст. 1936); - передавання на договірній основі функції банку щодо перевірок наявності та стану майна на виконання організації будь-якої форми власності за умови, що: у договорі визначено періодичність, порядок та умови виконання аутсорсером таких перевірок, порядок здійснення банком контролю за належним виконанням аутсорсером цієї функції; банк затвердив та дотримується внутрішньобанківських процедур щодо передавання аутсорсеру цієї функції, а також щодо контролю за належним виконанням аутсорсером таких перевірок; банк забезпечив контроль за належною реалізацією аутсорсером таких перевірок на постійній основі (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 № 351 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 61. – Ст. 2101); - виконання певних функцій і робіт, які традиційно вважаються «внутрішніми» і виконуються штатними працівниками, шляхом залучення зовнішніх незалежних сторін на договірній основі. Використовується у сферах обслуговування, інформатизації, консалтингу тощо з метою оптимізації процесів у банку та зменшення витрат. Останнім часом А. використовується в багатьох країнах світу в інформаційному та консалтинговому обслуговуванні банків, у процесі організації готівкового грошового обігу шляхом передавання функцій з інкасації, транспортування, оброблення банкнот і монет комерційним організаціям


Афіліація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аффилиация) – приєднання невеликих підприємств до великої материнської компанії на правах філії, відділення.


АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ (англ. affiliated persons [əˈfɪlɪeɪtɪd ˈpɜːsnz]) - юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи; члени сім’ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); фізична особа та члени її сім’ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім’ї здійснюють контроль над юридичною особою (джерело: Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № № 514-VI


АФІЛІЙОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АФІЛІЙОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА (англ. affiliated enterprises [əˈfɪlɪeɪtɪd ˈentəpraɪzɪz]) - підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, або суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб’єкта господарювання (джерело: Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII


АФІЛІЙОВАНА ОСОБА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АФІЛІЙОВАНА ОСОБА (англ. affiliated person [əˈfɪlɪeɪtɪd ˈpɜːsn]) - юридична особа, в статутному (складеному) капіталі якої фінансова установа має істотну участь або яка має істотну участь у статутному (складеному) капіталі фінансової установи (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ


АФІЛІЙОВАНА ОСОБА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЧИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АФІЛІЙОВАНА ОСОБА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЧИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ (англ. affiliated person of an investment fund or an investment company [əˈfɪlɪeɪtɪd ˈpɜːsn əv ən ɪnˈvestmənt fʌnd ə ən ɪnˈvestmənt ˈkʌmpənɪ]) - інвестиційний керуючий, засновники, а також учасники, кожен з яких володіє не менш як 25 відсотками інвестиційних сертифікатів (джерело: Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: затверджено Указом Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.1994 № 55/94


АФІЛІЙОВАНА ОСОБА БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АФІЛІЙОВАНА ОСОБА БАНКУ (англ. affiliated bank person [əˈfɪlɪeɪtɪd bæŋk ˈpɜːsn]) - будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ


Афілірована компанія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аффилированная компания) – дочірня компанія, яка є у підпорядкуванні материнської компанії.Сторінка: (Назад)   1  ...  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39
  Все