Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  52  (Далі)
  Все

І

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ (англ. investment declaration [ɪnˈvestmənt ˌdekləˈreɪʃən]) - документ, що визначає основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування та є невід’ємною складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування, додатком до договору про управління активами корпоративного фонду (джерело: Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 29. – Ст. 337); - складова частина статуту інвестиційного фонду, в якій визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності фонду, порядок випуску, продажу та викупу інвестиційних сертифікатів, а також інші питання інвестиційної діяльності фонду (джерело: Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: затверджено Указом Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.1994 № 55/94 


Інвестиційна компанія (инвестиционная компания)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
компанія, що акумулює кошти приватних інвесторів шляхом емісії власних цінних паперів і вкладає їх в акції та облігації успішних підприємств своєї країни та за кордоном.

Інвестиційна політика (инвестиционная политика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
загальнодержавні принципові рішення та заходи, що визначають напрямки використання капітальних вкладень у сферах і галузях економіки з метою забезпечення ефективності та пропорційності її розвитку.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНВЕСТОРА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНВЕСТОРА (англ. investment policy of the institutional investor [ɪnˈvestmənt ˈpɒlɪsɪ əv ðiː ˌɪnstɪˈtjuːʃən(ə)l ɪnˈvestə]) - система заходів, планування, програм, спрямованих на формування та здійснення управління інвестиційним портфелем інституційних інвесторів відповідно до основних напрямів інвестиційної діяльності інституційних інвесторів, визначених інвестиційною декларацією (джерело: Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів» від 06.08.2013 № 1414, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2013 р. за № 1486/24018


ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗОЛОТО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗОЛОТО (англ. investment gold [ɪnˈvɛstmənt gəʊld]) - особливий клас золота з конкретним показником чистоти 


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ВКЛАД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ВКЛАД (англ. investment deposit [ɪnˈvestmənt dɪˈpɒzɪt]) - кошти, які іноземний інвестор - юридична особа з метою отримання процентів розміщує на вкладному (депозитному) рахунку в уповноваженому банку на підставі укладеного в письмовій формі договору банківського вкладу на строк не менше ніж один календарний рік без права дострокового розірвання цього договору та зменшення суми вкладу протягом зазначеного строку за умови, що це обумовлено в договорі (джерело: Положення про порядок іноземного інвестування в Україну: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» від 10.08.2005 № 280, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. за № 947/11227 


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ (англ. investment manager [ɪnˈvestmənt ˈmænɪʤə]) - торговець цінними паперами, з яким укладено угоду про управління інвестиційним фондом (джерело: Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: затверджено Указом Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.1994 № 55/94


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНВЕСТОРА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНВЕСТОРА (англ. investment portfolio of the institutional investor [ɪnˈvestmənt pɔːtˈfəʊljəʊ əv ðiː ˌɪnstɪˈtjuːʃən(ə)l ɪnˈvestə]) - сукупність цінних паперів, які визначені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», що перебувають у власності інституційного інвестора, корпоративних прав, нерухомості та інших активів з урахуванням обмежень, установлених законодавством (джерело: Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів» від 06.08.2013 № 1414, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2013 р. за № 1486/24018


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАХУНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАХУНОК (англ. investment account [ɪnˈvestmənt əˈkaʊnt]) - поточний рахунок в іноземній валюті 1 групи Класифікатора та/або в гривнях, відкритий іноземним інвестором в уповноваженому банку відповідно до вимог глави 16 Інструкції, для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні (джерело: Положення про порядок іноземного інвестування в Україну: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» від 10.08.2005 № 280, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. за № 947/11227


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ (англ. investment certificate [ɪnˈvestmənt səˈtɪfɪkɪt]) - цінний папір, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду) (джерело: Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 29. – Ст. 337); - цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді. Емітентом інвестиційних сертифікатів виступає інвестиційний фонд, інвестиційна компанія або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду. Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії.
Строк, протягом якого здійснюється укладення договорів з першими власниками щодо відчуження інвестиційних сертифікатів відкритого та інтервального пайових інвестиційних фондів, не обмежується. Інвестиційні сертифікати можуть надавати його власнику право на отримання доходу у вигляді дивідендів. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційних фондів не нараховуються і не сплачуються. Розміщення похідних (деривативів), базовим активом яких є право на отримання інвестиційних сертифікатів, не допускається (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268); - цінний папір, який випускається виключно інвестиційним фондом або інвестиційною компанією і дає право його власникові на отримання доходу у вигляді дивідендів (джерело: Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: затверджено Указом Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.1994 № 55/94 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/94); - цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді. Емітентом І. с. може бути інвестиційний фонд, інвестиційна компанія або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду. Кількість проголошених І. с. пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії. Строк розміщення І. с. відкритого та інтервального пайових інвестиційних фондів не обмежується. І. с. можуть надавати його власнику право на отримання доходу у вигляді дивідендів. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційних фондів не нараховуються і не сплачуються. Розміщення похідних (деривативів) цінних паперів, базовим активом яких є право на отримання І. с., не допускаєтьсяСторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  52  (Далі)
  Все