Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  52  (Далі)
  Все

І

ІНДИКАТОР КОРУПЦІОГЕННОСТІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДИКАТОР КОРУПЦІОГЕННОСТІ (англ. corruptogenic indicator [kəˈrʌptʊʤenɪk ˈɪndɪkeɪtə]) - це ознака нормативно-правового припису, що може свідчити про наявність в нормативно-правовому акті, проекті нормативно-правового акта корупціогенних факторів


ІНДИКАТОР(И) РИЗИКОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДИКАТОР(И) РИЗИКОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ (англ. risky financial transaction indicator(s) [ˈrɪskɪ faɪˈnænʃəl trænˈzækʃən ˈɪndɪkeɪtəz]) - установлена Національним банком України ознака чи сукупність ознак фінансових операцій, учасників фінансових операцій та їх намірів/дій, що дають змогу виявляти ризикові фінансові операції (джерело: Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» від 15.08.2016 № 369


ІНДИКАТОРИ «ЧЕРВОНІ ПРАПОРЦІ» (ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДИКАТОРИ «ЧЕРВОНІ ПРАПОРЦІ» (ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ) (англ. red flag indicators [rɛd flæg ˈɪndɪkeɪtəz]) - деякі ознаки, які окремо чи у сукупності можуть вказувати на потенційне неправомірне використання якогось сектора у цілях ВК/ФТ. Використання таких ознак може допомогти фінансовим установам та іншим здійснювати заходи з належної перевірки клієнтів щодо вже існуючих чи нових клієнтів. Вони можуть також допомогти у здійсненні обов’язкового аналізу ризиків певного сектору. Отже, ці показники надають можливість виявити підозрілу діяльність, про яку потрібно повідомляти компетентним державним органам відповідно до чинного законодавства з ПВК/ФТ


ІНДИКАТОРИ РИЗИКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДИКАТОРИ РИЗИКУ (англ. risk indicators [rɪsk ˈɪndɪkeɪtəz]) - критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість здійснювати вибір об’єкта контролю, що становить ризик (джерело: Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю» від 31.07.2015 № 684, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 р. за № 1021/27466 


ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ (англ. financial soundness indicators (FSIs) [fʌɪˈnanʃ(ə)l ˈsaʊndnəs ˈɪndɪkeɪtəz]) - показники поточного фінансового стану та стійкості фінансових установ країни та їх контрагентів із сектору корпорацій та сектору домашніх господарств. І. ф. с. дозволяють визначити сукупний вплив різних факторів на рівень стійкості фінансової системи. Система І. ф. с. включає агреговані дані для окремих установ і показники, що дають уявлення про ринки, на яких здійснюють свою діяльність фінансові установи. І. ф. с. розраховуються і поширюються з метою використання у макропруденційному аналізі. Такий аналіз містить оцінку та контроль за сильними сторонами та вразливими місцями фінансових систем з метою підвищення фінансової стійкості, зокрема, зниження ймовірності кризи фінансової системи. Побудова системи І. ф. с. ґрунтується на врахуванні наступних критеріїв: 1) охоплення найважливіших ринків і установ; 2) аналітична значущість; 3) виявлена корисність; 4) значущість для більшості країн, установ чи кризових ситуацій; 5) доступність; 6) симетричність відображення інформації на рівні сектору; 7) використання агрегованої інформації; 8) використання консолідованого підходу з метою уникнення подвійного обліку капіталу та діяльності 


Індосамент (индоссамент)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спеціальний запис на зворотній стороні векселя про порядок його передачі. Може бути: іменним, коли вказується ім'я нового власника; бланковим, коли є лише підпис індосанта (особа, якій передається вексель або цінний папір з I.).

ІНДОСАМЕНТ ВЕКСЕЛЯ БЕЗОБОРОТНИЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДОСАМЕНТ ВЕКСЕЛЯ БЕЗОБОРОТНИЙ (англ. endorsement bill without recourse [ɪnˈdɔːsmənt bɪl wɪˈðaʊt rɪˈkɔːs]) - форма індосаменту, за якої індосант перед своїм підписом робить напис: «без обороту на мене» або інше рівнозначне застереження. Це дає індосанту змогу уникнути пред’явлення до нього претензій у разі неоплати векселя зобов’язаною за ним особою (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495


ІНДОСАМЕНТ ВЕКСЕЛЯ БЛАНКОВИЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДОСАМЕНТ ВЕКСЕЛЯ БЛАНКОВИЙ (англ. blank bill endorsement [blæŋk bɪl ɪnˈdɔːsmənt]) - форма передавання векселя, за якої юридична або фізична особа, яка передає вексель, ставить підпис без зазначення особи, яка стає власником векселя. Бланковий індосамент стає передатним індосаментом, виконаним на ім’я визначеної особи завдяки такому запису над індосаментом: «заплатити за наказом такої-то особи» або здійсненню іншого рівнозначного напису


ІНДОСАМЕНТ ВЕКСЕЛЯ, ВИКОНАНИЙ НА ІМ’Я ВИЗНАЧЕНОЇ ОСОБИ (ІМЕННИЙ ІНДОСАМЕНТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДОСАМЕНТ ВЕКСЕЛЯ, ВИКОНАНИЙ НА ІМ’Я ВИЗНАЧЕНОЇ ОСОБИ (ІМЕННИЙ ІНДОСАМЕНТ) (англ. bill endorsement executed on behalf of a certain person (special endorsement) [bɪl ɪnˈdɔːsmənt ˈeksɪkjuːtɪd ɒn bɪˈhɑːf əv ə ˈsɜːtn ˈpɜːsn (ˈspeʃəl ɪnˈdɔːsmənt)]) - форма індосаменту, за якої індосант, який передає вексель, зазначає перед своїм підписом юридичну або фізичну особу, якій належатимуть усі права за векселем та застереження «не наказу» (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495


ІНДОСАМЕНТ, ПЕРЕДАТНИЙ НАПИС, ЖИРО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНДОСАМЕНТ, ПЕРЕДАТНИЙ НАПИС, ЖИРО (англ. endorsement, direct endorsement, giro [ɪnˈdɔːsmənt, dɪˈrekt ɪnˈdɔːsmənt, ˈdʒaɪ.rəʊ]) - особливий (спеціальний) передатний запис на звороті векселя або на додатковому аркуші (алонжі), що засвідчує перехід права за цим документом до іншої особи (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 10. – Ст. 444); - передавальний напис на зворотному боці векселя (чека, коносамента), що засвідчує передачу права на цей цінний папір від однієї особи (індосанта) до іншої (індосата). Інколи може проставлятися на додатковому аркуші – алонжі. В іменному (повному) І. зазначається особа, якій передається право власності. У бланковому (ордерному) І. не міститься інформація про нового власника. Різновидом бланкового І. є І. на пред’явника. Заставний І. може використовуватися в кредитних операціях під заставу векселів. Передоручувальний І. може включати застереження про звичайне доручення провести операції з цінним папером. Індосант у такому випадку може індосувати цінний папір на користь іншої особи лише в порядку передоручення, тобто з аналогічним застереженням. Безоборотний І. здійснюється із застереженням «без обороту на мене», що знімає відповідальність з векселедавця за несплаченим і опротестованим у платежі векселем. Крім передавальної, І. виконує легітимітаційну та гарантійну функції. Гарантійна функція полягає в тому, що після передачі векселя індосант стає перед індосатом боржником, який несе відповідальність за акцепт і платіж за даним векселем. Зі збільшенням кількості І. зростає й коло осіб, пов’язаних солідарною відповідальністю за векселем, що підвищує надійність його використання. Легітимітаційна функція є засвідченням законності права і випливає з того, що законність прав вексельного
кредитора базується на безперервному ряді І. навіть у випадку, коли останній І. є бланковим. Сам І., як технічний запис, повинен бути чітким, простим і нічим не обумовленим. Всілякі обмежувальні умови (записи) вважаються недійсними. Підпис на І. повинен бути виконаний власноруч індосантом, тоді як інші частини можуть бути написані або надруковані іншим способомСторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  52  (Далі)
  Все