Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  (Далі)
  Все

Є

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ РЕЄСТР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ РЕЄСТР (англ. Unified state demographic register [ˈjuːnɪfaɪd steɪt ˌdiːməˈgræfɪk ˈreʤɪstə]) - електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина (джерело: Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI


ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ (англ. Unified state register of joint investment institutes [ˈjuːnɪfaɪd steɪt ˈreʤɪstə əv ʤɔɪnt ɪnˈvestmənt ˈɪnstɪtjuːts]) - сукупність записів про інститути спільного інвестування, які містять інформацію, визначену нормативно-правовими актами Комісії


ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ) (англ. Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine [ˈjuːnɪfaɪd steɪt ˈreʤɪstə əv ˈentəpraɪzɪz ənd ˌɔːgənaɪˈzeɪʃənz əv juːˈkreɪn]) - автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про всіх юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за межами України (джерело: Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 № 2614-XII 


ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ (англ. Unify state register of legal entities, individuals - entrepreneurs and public formations [ˈjuːnɪfaɪ steɪt ˈreʤɪstə əv ˈliːgəl ˈentɪtɪz ˌɪndɪˈvɪdjʊəlz -ˌɒntrəprəˈnɜːz ənd ˈpʌblɪk fɔːˈmeɪʃənz]) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи (джерело: Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755-ІV


Єдиний економічний простір (единое экономическое пространство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
економічна зона, утворена кількома об’єднаними в економічне співтовариство державами.

ЄДИНИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ РАХУНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЄДИНИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ РАХУНОК (англ. single treasury account [ˈsɪŋgl ˈtrəʒərɪ əˈkaʊnt]) - рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (далі - Казначейство України), у Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України, на якому консолідуються кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні


ЄДИНИЙ РЕЄСТР БОРЖНИКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЄДИНИЙ РЕЄСТР БОРЖНИКІВ (англ. unified debitor register [ˈjuːnɪfaɪd ˈdɛbɪtə ˈreʤɪstə]) - це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна


ЄДИНИЙ РЕЄСТР ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЄДИНИЙ РЕЄСТР ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ (англ. unified pre-trial investigations register [ˈjuːnɪfaɪd priː-ˈtraɪəl ɪnˌvestɪˈgeɪʃənz ˈreʤɪstə]) - створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у пункті 1 глави 2 цього розділу, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким врегульовано питання захисту персональних даних та доступу до інформації з обмеженим доступом (джерело: Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: затверджено наказом Генеральної прокуратури України «Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань» від 06.04.2016 № 139, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 травня 2016 р. за № 680/28810


ЄДИНИЙ РЕЄСТР ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЄДИНИЙ РЕЄСТР ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ (англ. unified register of state property objects [ˈjuːnɪfaɪd ˈreʤɪstə əv steɪt ˈprɒpətɪ ˈɒbʤɪkts]) - автоматизована система збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у тому числі передане в оренду (лізинг), концесію або заставу, державних підприємств, установ та організацій, а також про корпоративні права держави та державне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських структур 


Ємність ринку (ёмкость рынка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
потенційно можливий обсяг продажу певного товару на ринку протягом заданого періоду, що залежить від попиту на товар, рівня цін загальної кон’юнктури ринку, доходів населення, ділової активності.


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  (Далі)
  Все