Термінологічний словникВідсортовано за За датою останнього оновлення (за спаданням) Хронологічне сортування: За датою останнього оновлення змінити до (за зростанням) | За датою створення

Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  770  (Далі)
  Все

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ(англ. financial security of the state [faɪˈnænʃl sɪˈkjʊərəti əv ðə steɪt])- захищеність інтересів держави у фінансовій сфері, або такий стан бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем, що гарантує спроможність держави ефективно формувати, зберегти від надмірного знецінення та раціонально використовувати фінансові ресурси країни для забезпечення її соціально-економічного розвитку і обслуговування фінансових зобов’язань


ФІЛІЯ СТРАХОВИКА-НЕРЕЗИДЕНТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІЛІЯ СТРАХОВИКА-НЕРЕЗИДЕНТА(англ. branch of the non-resident insurer [brɑːnʧ ɒv ðə ˈnɒnˈrɛzɪdənt ɪnˈʃʊərə])- постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії (джерело: Порядок ре-єстрації філій страховиків-нерезидентів: затверджено рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів» від 19.07.2006 No 6021, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2006 р. за No 1050/12924 // Офіційний вісник України. – 2006. – No 38. – Ст. 2600);- зареєстроване в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері рин-ків фінансових послуг, постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії, яке одержало в установленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності на території України (джерело: Порядок ліквідації філій страховиків-нерезидентів: затвер-джено рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку ліквідації філій страховиків-нерезидентів» від 07.12.2006 No 6504, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 січня 2007 р. за No 1/13268


ФІЛІЯ ІНОЗЕМНОГО БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІЛІЯ ІНОЗЕМНОГО БАНКУ(англ. branch of a foreign bank [brɑːnʧ ɒv ə ˈfɒrɪn bæŋk])- відокремлений структурний підрозділ іноземного банку, що не має статусу юридичної особи і провадить свою діяльність на території України відповідно до вимог, встановлених законами України для банків (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відми-ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 No 1702-VII


ФІКТИВНІ КОМПАНІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНІ КОМПАНІЇ(англ. shell companies [ʃɛl ˈkʌmpənɪz])- компанія або корпорація є об’єктом з обмеженою відповідальністю, яка не має фізичної присутності у своїй юрисдикції, не має працівників та не здійснює комерційної діяльності. Вона зазвичай формується в юрисдикції податкового притулку або секретності, і його основ-ною або єдиною метою є ізолювати реального фактичного власника від податків, розкриття інформації або того й іншого. Фіктивні компанії також називаються міжнародними комерційними компаніями, особистими інвестиційними компаніями, підставними компаніями або компаніями «поштової скриньки»


ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО(англ. fake entrepreneurship [feɪk ˌɒntrəprəˈnɜːʃɪp])- створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 No 2341-III


ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО(англ. fictitious bankruptcy [fɪkˈtɪʃəs ˈbæŋkrəptsi])- завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника (учасника) або службової особи суб’єкта господарської діяльності, а так само громадянина - суб’єкта підприємницької діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов’я-зань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі (джерело: Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 No 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – No 51. – Ст. 1122)


ФІКТИВНА КОМПАНІЯ (КОМПАНІЯ-ОБОЛОНКА)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІКТИВНА КОМПАНІЯ (КОМПАНІЯ-ОБОЛОНКА)(англ. shell company [ʃɛl ˈkʌmpəni])- компанія, яка є зареєстрованою, але не має значних активів та не здійснює жодної діяльності ;- компанія, що не має значних активів та операцій, або юридична особа, що не здійснює жодної діяльності і не проводить операції в юрисдикції, де вона зареєстрована. Фіктивні компанії можуть створюватись у багатьох юрисдикціях, включаючи офшорні фінансові центри чи території з пільговим режимом оподаткування (податкові гавані). До того ж вони можуть мати різну структуру власності. Акціями (номінальними чи на пред’явника) можуть володіти фізичні чи юридичні особи. Деякі компанії можуть створюватись для однієї єдиної мети чи мати тільки один актив. Інші створюються для багатьох цілей чи управляють багатьма активами, що сприяє змішуванню законних та незаконних активів. Можливість анонімності є важливим фактором у використанні фіктивних компаній. Вони можуть використовуватись для приховування особистості фізичних осіб, які є справжніми власниками чи осіб, які контролюють компанію (бенефіціарні власники)


ФІЗИЧНЕ ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІЗИЧНЕ ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ(англ. physical cross-border transportation [ˈfɪzɪkəl krɒs-ˈbɔːdə ˌtrænspɔːˈteɪʃən ])- будь-яке фізичне ввезення чи вивезення готівки або ОІП з однієї країни до іншої. У цей термін включаються наступні способи переміщення: (1) фізичне переміщення фізичною особою, у багажі або у транспортному засобі такої особи; (2) транспортування валюти або ОІП через контейнерні вантажі; (3) поштова розсилка валюти або ОІП фізичною чи юридичною особою


ФІАТНІ ГРОШІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІАТНІ ГРОШІ(англ. fiat money [ˈfaɪæt ˈmʌni])- гроші, законні платіжні засоби, номінальна вартість яких встановлюється, забезпечується та гарантується державою на основі свого авторитету та влади. Ф. г. не мають самостійної внутрішньої вартості, співставної зі встановленим державою і зазначеним на банкноті чи монеті номіналом. Ф. г. не мають гарантій обміну у фіксованій пропорції на золото або інші дорогоцінні метали. Їх обіг здійснюється на основі розпорядження, яке спирається на заде-кларований авторитет державної влади


ФІАТНІ ВАЛЮТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІАТНІ ВАЛЮТИ(англ. fiat currencies [ˈfaɪæt ˈkʌrənsiz])- більшість сучасних паперових грошей, які не мають власної внутрішньої цінності та використовуються виключно як засіб платежуСторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  770  (Далі)
  Все