Термінологічний словникВідсортовано за За датою останнього оновлення (за спаданням) Хронологічне сортування: За датою останнього оновлення змінити до (за зростанням) | За датою створення

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  770  (Далі)
  Все

ФІНАНСУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСУВАННЯ(англ. provision of finance [prəˈvɪʒən əv faɪˈnæns])- надання кредитів для проведення торговельних операцій


ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ЗДІЙСНЕНІ (КРІМ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СПЛАТОЮ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ЗДІЙСНЕНІ (КРІМ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СПЛАТОЮ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ)(англ. financial transactions (except financial transactions related to payment of wages, payment of national and local taxes and fees) [faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz (ɪkˈsɛpt faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz rɪˈleɪtɪd tuː ˈpeɪmənt ɒv ˈweɪʤɪz, ˈpeɪmənt ɒv ˈnæʃənlænd ˈləʊkəl ˈtæksɪz ænd fiːz)])- фінансові операції (спроба проведення фінансових операцій), проведені за період, зазна-чений у Запиті, що не може перевищувати тридцять календарних днів після дати отримання суб’єктом Запиту (джерело: Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвер-дження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» від 23.12.2015 No 1168, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 р. за No 80/2821


ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ(англ. financial instruments [faɪˈnænʃəl ˈɪnstrʊmənts])- цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від від-соткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсо-ткові опціони)


ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ(англ. financial investments [faɪˈnænʃəl ɪnˈvɛstmənts])- господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів


ФІНАНСОВІ АКТИВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВІ АКТИВИ(англ. financial assets [faɪˈnænʃəl ˈæsɛts])- кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів


ФІНАНСОВИЙ АКТИВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВИЙ АКТИВ(англ. financial asset [faɪˈnænʃəl ˈæsɛt])- будь-який актив, погашення якого здійснюватиметься з використанням грошей або іншого фінансового інструменту (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 No 351 // Офіційний вісник України. – 2016. – No 61. – Ст. 2101);- (1) Грошові кошти та їх еквіваленти. (2) Контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства. (3) Контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах. (4) Інструмент власного капіталу іншого підприємства. (5) Контракт, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу банку та який є непохідним інструментом, за яким банк зобов’язаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу або ж похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться іншим чи-ном, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів (іншого фінансового активу) на фіксовану кількість власних інструментів капіталу банку


ФІНАНСОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ(англ. financial investigation [faɪˈnænʃəl ɪnˌvɛstɪˈgeɪʃən])- дослідження фінансових аспектів злочинної діяльності. Головна ціль фінансових роз-слідувань – виявити та задокументувати переміщення грошей під час здійснення злочин-ної діяльності


ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО(англ. financial intermediation [faɪˈnænʃəl ˌɪntə(ː)ˌmiːdɪˈeɪʃən])- діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями (джерело: Господарський кодекс Украї-ни: Закон України від 16.01.2003 No 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – No 18. – Ст. 144);- законодавчо врегульована діяльність фінансових установ на ринку фінансових послуг, спрямована на трансформацію власних, залучених і запозичених грошових коштів у різ-ні фінансові активи, та надання інших фінансових послуг, з метою одержання прибутку


ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКУ(англ. financial rehabilitation of the bank [faɪˈnænʃəl ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃən ɒv ðə bæŋk])1- відновлення платоспроможності банку та приведення фінансових показників його ді-яльності у відповідність із вимогами Національного банку України (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 No 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – No 5. – Ст. 30).


ФІНАНСОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ФІНАНСОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ(англ. financial liability [faɪˈnænʃəl ˌlaɪəˈbɪlɪti])- зобов’язання банку, що обліковується за активними рахунками позабалансового обліку. До таких зобов’язань належать зобов’язання з кредитування, гарантії, поручительства, акре-дитиви, акцепти та авалі, що надані банкам і клієнтам, активи до отримання (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку Укра-їни «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 No 351 // Офіційний вісник України. – 2016. – No 61. – Ст. 2101);- будь-яке зобов’язання, що є: 1) контрактним зобов’язанням передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб’єкту або обмінятися фінансовим активом чи фінан-совим зобов’язанням з іншим суб’єктом за умов, які є потенційно несприятливими для банку; 2) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться (можуть здійснюватися) влас-ними інструментами капіталу суб’єкта та який є непохідним інструментом, за яким банк зобов’язаний надавати змінну кількість власних інструментів капіталу або ж похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів на фіксовану кількість власних інструментів капіталу банкуСторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  770  (Далі)
  Все