Термінологічний словникВідсортовано за За датою останнього оновлення (за спаданням) Хронологічне сортування: За датою останнього оновлення змінити до (за зростанням) | За датою створення

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  770  (Далі)
  Все

ЦІННИЙ ПАПІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІННИЙ ПАПІР(англ. security paper [sɪˈkjʊərɪti ˈpeɪpə])- документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цін-ним папером іншим особам


ЦІЛЬОВІ ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛЬОВІ ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ(англ. targeted financial sanctions [ˈtɑːgɪtɪd faɪˈnænʃəl ˈsæŋkʃənz])- цей термін означає як заморожування активів, так й заборону для запобігання використання коштів чи інших активів, в прямий чи опосередкований спосіб, на користь санкціонованих осіб та підприємств


ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ПОЗИК УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ПОЗИК УКРАЇНИ(англ. target home government bonds [ˈtɑːgɪt həʊm ˈgʌvnmənt bɒndz])- облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу.Основним реквізитом цільових облігацій внутрішніх державних позик України є зазначення передбаченого законом про Державний бюджет України на відповідний рік напряму вико-ристання залучених від розміщення таких облігацій коштів.Кошти, залучені до Державного бюджету України від розміщення цільових облігацій вну-трішніх державних позик України, використовуються виключно для фінансування держав-них або регіональних програм і проектів на умовах їх повернення в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування здійснюється відповідно до кредитних договорів, що укладаються між державою в особі Міністерства фінансів України та отримувачем коштів. Умови кредитних договорів повинні відповідати умовам розміщення цільових облігацій внутрішніх державних позик України з обов’язковим установленням дати обслуговування та погашення кредиту за п’ять днів до дати обслуговування та погашення цільових облігацій внутрішніх державних позик України (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 No 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – No 31. – Ст. 268)


ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ(англ. target bonds [ˈtɑːgɪt bɒndz])- облігації, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг відповідно до вимог, встановлених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), а також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів, облігацій (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) (джерело: Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 No 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – No 31. – Ст. 268).


ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС(англ. integral property complex [ˈɪntɪgrəl ˈprɒpəti ˈkɒmplɛks])- об’єкт, сукупність активів якого забезпечує проведення окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку Укра-їни «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 No 351 // Офіційний вісник України. – 2016. – No 61. – Ст. 2101).


ЦИФРОВА ВАЛЮТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦИФРОВА ВАЛЮТА(англ. digital currency [ˈdɪʤɪtl ˈkʌrənsi])- може означати цифрове вираження або віртуальної валюти (нефіатної) або е-грошей (фіатної валюти) і тому часто використовується в якості синоніма до «віртуальна валюта»


ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ(англ. civil liability [ˈsɪvl ˌlaɪ.əˈbɪl.ɪ.ti])- невигідні майнові наслідки, встановлені законом або договором на випадок невиконан-ня абсолютного обов’язку або невиконання чи неналежного виконання боржником свого зобов’язання


ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗИВАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗИВАЧ(англ. civil plaintiff [ˈsɪvl ˈpleɪntɪf])- у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред’явила цивільний позов (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 No 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – No 9-10. – Ст. 88).


ЦИВІЛЬНИЙ ВІДПОВІДАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦИВІЛЬНИЙ ВІДПОВІДАЧ(англ. civilian defendant [səˈvɪljən dɪˈfɛndənt])- у кримінальному провадженні може бути фізична або юридична особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями (бездіяльністю) підо-зрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та до якої пред’явлено цивільний позов у порядку, встановленому цим Кодексом (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 No 4651-V


ЦЕСІЯ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЦЕСІЯ(англ. cession [ˈseshən])- поступка вимоги або передавання вимоги в зобов’язанні іншій особі (джерело: Поло-ження про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 No 508, зареєстровано в Мініс-терстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за No 174/7495 // Офіційний вісник України. – 2003. – No 10. – Ст. 444);- уступка кредитором (цедент) на платній основі свого права вимагати грошові кошти чи інші цінності, на користь третьої особи (цесіонарій), до якої за договором про відступлення права вимоги (договір цесії) переходить визначений таким договором обсяг прав вимагати від дебітора виконання ним свого боргового зобов’язання перед цесіонарієм, яке виникло в нього перед первісним кредитором (цедентом)Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  770  (Далі)
  Все