Friday 19 April 2024 02:43 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
П

Пайовик (паевик)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
особа, котра внесла пай і стала, таким чином, членом товариства, в яке внесений пай.

Пакет

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пакет   –  це  інформаційний  блок  (група  байтів),  що  мають  точно визначену структуру. У пакет входить заголовок із відомостями про маршрут доставки даних за адресою пункту призначення, власні дані, що призначені для контролю повідомлення.


Пакет1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пакет1  – виробнича одиниця інформації, що передається мережею або  каналом зв’язку. Розмір пакета визначається протоколом, що використовується.


Пакет2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Пакет2 – це набір байтів, що містить власне передані дані та інформацію про відправника та адресата.


ПАКЕТНИЙ ПЕРЕКАЗ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПАКЕТНИЙ ПЕРЕКАЗ
(англ. batch transfer [bæʧ ˈtrænsfə(ː)])
- переказ, що складається з ряду окремих елкетронних переказів, що відправляються до
однієї фінансової установи, але, у кінцевому підсумку, можуть бути чи не бути адресовані
різним особам

ПАКТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАКТ - (лат. pactum — договір, угода) — одне з найменувань двостор. або багатостор. договорів щодо конкр. сфери політ, відносин. У міжнар.-прав, практиці П. укладалися з питань ненападу, взаємодопомоги, взаєм, або колект. безпеки. Прикладом П. є Пакт Бріана— Келлога 1928, Пакт про ненапад між СРСР та Францією 1932. В сучас. договірній практиці держав назва «пакт» застосовується при укладанні універсальних міжнар. договорів з питань осн. прав та свобод людини (Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 тощо). П. укладаються і реалізуються у такому ж порядку, як і міжнар. договори та угоди.

ПАКТ БРІАНА-КЕЛЛОГА 1928

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАКТ БРІАНА-КЕЛЛОГА 1928 - Бріана - Келлога пакт 1928 — договір про відмову від війни як засобу нац. політики (Паризький пакт 1928). Прийнятий за ініціативою франц. міністра закорд. справ а. Бріана і держ. секретаря США Ф. Келлога. Підписаний представниками США, Франції, Великобританії, Німеччини, Італії, Бельгії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Ірландії, Індії, Польщі, Чехословаччини, Японії. Набув чинності 1929. П. Б.—К. 1928 складається з 3 статей: у першій ідеться про відмову від війни як засобу нац. політики; друга передбачала вирішення будь-яких спорів і конфліктів тільки мирним шляхом; третя містить умови приєднання до Пакту. Істор. значення П. Б.—К. 1928 полягає у тому, що це перший багатосторонній міжнар. договір, який засудив війну як засіб вирішення спорів між д-вами.

ПАКТ СУНТ СЕРВАНДА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАКТ СУНТ СЕРВАНДА - (лат. pacta sunt servanda — договори повинні виконуватися) — лат. вислів, який застосовується у міжнародному праві для визначення положення про обов'язковість укладених договорів, а також принципу міжнар. права, що випливає з цього положення. Один з найдавніших і найважливіших принципів міжнар. права. Рим. юристи так викладали зміст цього принципу: pacta conventa quae neque contra leges, neque dolo malo inita sunt, omni modo observanda sunt (договори, які укладені не всупереч законам і не шляхом шахрайства, повинні точно виконуватися у всіх відношеннях). У сучас. міжнар. праві роль і значення договорів надзвичайно зросли. Стабільність міжнар. системи, що базується на міжнар. договорах, забезпечується сумлін. виконанням суб'єктами міжнар. права обов'язків, що випливають з них. У Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту 00Н 1970 як один з елементів принципу належого виконання д-вами обов'язків, взятих ними згідно зі Статутом 00Н, розглядається положення про те, що «кожна держава повинна сумлінно виконувати свої обов'язки відповідно до міжнародних угод, які мають силу згідно з загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права». Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 — найбільш авторитетне джерело норм права договорів — містить таке визначення цього принципу: «Кожний чинний договір є обов'язковим для його учасників і має сумлінно виконуватися ними» (ст. 26 «Pacta sunt servanda»). Припинення договору, його денонсація або вихід з нього учасника можуть мати місце тільки в результаті застосування положень самого договору або відповід. положень зазнач. Конвенції.

ПАКУВАЛЬНИЙ СПИСОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ПАКУВАЛЬНИЙ СПИСОК
(англ. packing list [ˈpækɪŋ lɪst])
- список, що укладається відправником, у випадках розділення вантажу до різних пакунків
чи контейнерів

ПАМ’ЯТНА ЗАПИСКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ПАМ’ЯТНА ЗАПИСКА - один з видів дипломатичного акту. Це короткий меморандум, який додається до усної заяви. Складається у безособовій формі, без звернення, номера та адреси; зазначається тільки місце і дата відправлення. Як правило, П. з. передається з рук у руки під час бесіди дип. представників. Один з видів П. з. — пам'ятна записка-експрес. Вона передається з посланцем і є нагадуванням про те чи ін. питання, яке вже було раніше викладене в ноті або в меморандумі. За формою П. з.-експрес майже не відрізняється від вербальної ноти: записка пишеться від третьої особи на бланку, з номером, датою відправлення, містить звернення та компліменти, але за змістом є тільки нагадуванням про певний факт.