Friday 19 April 2024 02:09 AM
Сайт: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс: СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (cdn.knute.edu.ua)
Глосарій: Термінологічний словник
М

МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА ГРУПА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА ГРУПА (англ. international banking group [ˌɪntəˈnæʃənl ˈbæŋkɪŋ gruːp]) - група фінансових установ, пов’язаних відносинами контролю, діяльність якої представлена більше ніж в одній країні та яка підлягає нагляду на консолідованій основі з боку іноземного органу нагляду (джерело: Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп» від 09.04.2012 № 134, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 708/21021 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 36. – Ст. 1344)

Міжнародна економіка (международная экономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
взаємозалежність і взаємозв’язок країн, націй через складні потоки товарів, капіталів, технологій та підприємництва.

Міжнародна економіка (международная экономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
взаємозалежність і взаємозв’язок країн, націй через складні потоки товарів, капіталів, технологій та підприємництва.

МІЖНАРОДНА КООПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНА КООПЕРАЦІЯ (англ. international co-operation [ˌɪntəˈnæʃənl kəʊˌɒpəˈreɪʃən]) - взаємодія двох або більше суб’єктів господарської діяльності, серед яких хоча б один є іноземним, при якій здійснюється спільна розробка або спільне виробництво, спільна реалізація кінцевої продукції та інших товарів на основі спеціалізації у виробництві проміжної продукції (деталей, вузлів, матеріалів, а також устаткування, що використовується у комплексних поставках) або спеціалізації на окремих технологічних стадіях (функціях) 402 М науково-дослідних робіт, виробництва та реалізації з координацією відповідних програм господарської діяльності (джерело: Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377).

МІЖНАРОДНА НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

МІЖНАРОДНА НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ - об'єднання на пост, основі суб'єктів нац. права декількох країн, що має правореалізуючу (функціональну) правосуб'єктність у межах, визначених міжнар. правом, не ставить за мету одержання прибутку та діє згідно з нормами міжнар. права. Серед джерел міжнар. права, що регулюють діяльність М. н. о., — статути (ст. 71 Статуту ООН, ст. 71 Статуту ВООЗ, ст. 11 Статуту ЮНЕСКО та ін.) й спец, резолюції міжнародних (Економічної і соціальної ради ООН від 25.УІІ 1996, Комітету міністрів Ради Європи від 18.Х 1993 тощо) і більшості міжурядових організацій, які передбачають особливий механізм співробітництва з М. н. о. в межах т. з. консультативного статусу. На регіон, рівні діє Європейська конвенція про визнання правосуб'єктності міжнародних неурядових організацій 1986. Діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста регулюється Женевськими конвенціями 1949, Додатковими протоколами до них 1977 та ін. М. н. о. є виразниками світової громад, думки, які впливають на механізм міжнар.-правового регулювання. Так, Міжнар. к-т Черв. Хреста був розробником проектів Конвенцій про захист жертв збройних конфліктів; «Міжнародна амністія» багато зробила для прийняття міжнар. договорів у сфері захисту прав людини (про 236 скасування смертної кари, заборону тортур тощо). Для розвитку юрид. науки особливе значення має діяльність М. н. о. правознавців — Асоціації міжнародного права, Інституту міжнародного права. Міжнародної асоціації кримінального права та ін. Нині у світі налічується бл. 10 тис. М. н. о. У діяльності багатьох з них беруть участь представники України.

МІЖНАРОДНА ПЛАТІЖНА 2СИСТЕМА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА (англ. international payment system [ˌɪntəˈnæʃənl ˈpeɪmənt ˈsɪstɪm]) - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III

Міжнародна платіжна система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА (англ. international legal assistance [ˌɪntəˈnæʃənl ˈliːgəl əˈsɪstəns]) - проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – Ст. 88).

Міжнародна торгова палата (международная торговая палата)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
неурядова міжнародна організація, що сприяє розвитку світової торгівлі, зміцнює економічні і фінансові зв’язки між країнами. Заснована в 1920 р., штаб-квартира в Парижі.

Міжнародна торгова палата (международная торговая палата)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
неурядова міжнародна організація, що сприяє розвитку світової торгівлі, зміцнює економічні і фінансові зв’язки між країнами. Заснована в 1920 р., штаб-квартира в Парижі.